Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика - страница 95

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Порівняємо використання цінностних одиниць у промовах М. Ромні.

Текст досліджених політичних промов М. Ромні містить 21 лексичну одиницю, що позначають концепт «freedom», 17 - концепт «history» та 11 - концепт «future». Міт Ромні: «In a turbulent world, Poland stands as an example and defender of freedom» [5]. Варто зазначити, що ціннісний компонент, вербалізований загальнодержав­ними концептами, переважає у промовах М. Ромні.

Загальнолюдський компонент у політичній промові М. Ромні представлений наступними концептами: «After that stay in England, I visited the State of Israel - a friend of your country and mine» [5].

 

© Сікорський Т. В., 2012
Текст досліджених політичних промов М. Ромні містить 17 лексичних одиниць, що позначають концепт «friend», 9 - концепт «family» та 8 концепт «support». Отож, частка концептів, що містять прототип загальнолюд­ської цінності є домінуючою у тексті досліджених політичних промов Б. Обами.


Текст політичних промов М. Ромні насичений релігійним ціннісним компонентом: «They came not just in pursuit of the riches of this world but for the richness of this life. Freedom. Freedom of religion». [5]. Текст досліджених по­літичних промов М. Ромні містить 6 лексичних одиниць, що позначають концепт «God», 5 - концепт «religion».

Як бачимо, концепти із конотацією загальнодержавних цінностей, посідають чільне місце серед високо час­тотних концептів у промовах Б. Обами та М. Ромні. Частка концептів, які містять прототип загальнолюдської та релігійної цінності домінантна у політичному дискурсі Б. Обами.

Отже, порівняльний аналіз політичних семантизації концепта «евалюатиності» політичному дискурсі Барака Обами та Міта Ромні, свідчить про значні відмінності у ціннісній орієнтації політичного дискурсу кандидатів на посаду президента США. Концепти, що репрезентують загальнодержавні цінності переважають у концептос-фері «політик», актуалізованій в ідіолекті М. Ромні. Він вдало оперує цінностями, що не залежать від класових інтересів, симпатій, уподобань, однаковими для представників усіх класів і верств суспільства. Концепти, що репрезентують загальнодержавні цінності, широко актуалізовані в ідіолекті Б. Обами. Частка лексем, що репре­зентують релігійні цінності, домінує у політичних промовах Б. Обами.

Перспектива дослідження полягає у подальшому аналізі політичного дискурсу з погляду расового та тен­дерного чинника на його ціннісну орієнтацію.

Література:

1.Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. - М. : 1999. - С. 441.

2.Фоменко О. С. Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США (90-ті роки XX століття). Автореф. дис.канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - С. 18.

3.Шейгал Е. И. Культурные концепты политического дискурса // Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах. - Пятигорск : 2002. - С. 24-26.

4.Barack Obama Super Tuesday: [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://obamaspeeches.com/E02-Barack-Obama-Super-Tuesday-Chicago-IL-Febraary-5-2008.htm.

Mitt Romney: [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://mittromneycentral.com/speeches/2012-speeches/083012-romney-accepts-the-gopnomination-in-tampa/УДК 81.42

Сулейманова Н. В.,

Донбаський державний технічний університет, м. Алчевск

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ И АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

У статті розглянуто проблема адекватності та еквівалентності у науково-технічних текстах при перекладі з англійської мови на українську мову. Розглянуті відмінності у перекладі англійських та українських текстів. Ви­явлені прийоми досягнення еквівалентності і адекватності. У статті були запропоновані підходи до вирішення проблеми перекладацької еквівалентності.

Ключові слова: еквівалентність, адекватність, тотожність, переклад, перекладацькі трансформації.

В статье рассматривается проблема адекватности и эквивалентности в научно-технических текстах при переводе с английского языка на русский язык. Рассмотрены различия в переводе английских и русских текстов. Выявлены приемы достижения эквивалентности и адекватности. В статье были предложены подходы к реше­нию проблемы переводческой эквивалентности.

Ключевые слова: эквивалентность, адекватность, тождественность, перевод, переводческие трансформации.

The problem of adequacy and equivalence in scientific and technical texts during translating from English into Ukrainian is examined in the article. Distinctions are considered in translating of English and Ukrainian texts. The receptions of achievement of equivalence and adequacy are exposed. In the article were offered approach to the decision ofproblem of translating equivalence.

Key words: equivalence, adequacy, identity, translation, translating transformations.

Перевод является одним из древнейших видов человеческой деятельности, это сложный и многогранный про­цесс. Обычно говорят о переводе «с одного языка на другой», но, в действительности, в процессе перевода проис­ходит не просто замена одного языка другим. В переводе сталкиваются различные культуры и традиции, разные склады мышления, разные литературы, разные эпохи и разные уровни развития. [1, с. 15]

Проблема эквивалентности в переводе занимает центральное место в лингвистическом переводоведении по­скольку эквивалентность исходного и переводного текстов выступает минимальным, конетитуирующим усло­вием перевода [2, с. 109]. Изучение переводческой эквивалентности не может не представлять интереса и для сопоставительного языкознания, так как любое сравнение двух языков предполагает рассмотрение их взаим­ной переводимости. [7, с. 18].

Специфика перевода, отличающая его от всех других видов языкового посредничества, заключается в том, что он предназначен для полноправной замены оригинала и что рецепторы перевода считают его полностью тождественным исходному тексту. Вместе с тем, очевидно, что абсолютная тождественность перевода оригиналу недостижима и что это отнюдь не препятствует осуществлению межъязыковой коммуникации. [2, c. 38]

Вследствие отсутствия тождества отношение между содержанием оригинала и перевода был введен термин «эквивалентность», обозначающий общность содержания, т. е. смысловую близость оригинала и перевода. По­скольку важность максимального совпадения между этими текстами представляется очевидной, эквивалентность обычно рассматривается как основной признак и условие существования перевода. [3, c. 12]

Из этого вытекает три следствия. Во-первых, условие эквивалентности должно включаться в само опред­еление перевода. Во-вторых, понятие «эквивалентность» приобретает оценочный характер: «правильным», пе­реводом признается только эквивалентный перевод. В-третьих, поскольку эквивалентность является условием перевода, задача заключается в том, чтобы определить это условие, указав, в чем заключается переводческая эквивалентность, что должно быть обязательно сохранено при переводе.

И А. Д. Швейцер различает понятия эквивалентности и адекватности перевода. По его мнению, эквивалентность означает соответствие текста перевода исходному, а адекватность означает соответствие перевода как процесса данным коммуникативным условиям. Полная эквивалентность подразумевает исчерпывающую передачу комму­никативно-функционального инварианта, т. е. речь идет о максимальном приближении текста перевода к оригина­лу, о максимальных требованиях, предъявляемых переводу. Требование адекватности же носит оптимальный ха­рактер: перевод должен оптимально соответствовать определенным коммуникативным целям и задачам [4, c. 94].

Достижение эквивалентности перевода является целью переводчика. Цель же, по выражению К. Маркса, «как закон», определяет способ и характер действий субъекта. Поэтому адекватность представлений о сущности пере­водческой эквивалентности является решающей предпосылкой эффективности работы переводчика.

Переводчик-профессионал всегда добьется практической информационной эквивалентности перевода подлин­нику, но в теоретическом плане она, эта эквивалентность, весьма различна. Можно заранее утверждать, что лю­бой перевод никогда не будет абсолютно идентичен каноническому тексту оригинала. Эквивалентность перевода подлиннику всегда понятие относительное. И уровень относительности может быть весьма различным. Степень сближения с оригиналом зависит от многих факторов: от мастерства переводчика, от особенностей сопоставляемых языков и культур, эпохи создания оригинала и перевода, способа перевода, характера переводимых текстов и т. п. Нас будет интересовать последний из названных факторов. Но прежде разберемся в терминах [5, c. 76].

В теории и практике перевода оперируют такими сходными понятиями, как эквивалентность, адекватность и тождественность. В широком плане эквивалентность понимается как нечто равноценное, равнозначное чему-либо, адекватность - как нечто вполне равное, а тождество - как нечто обладающее полным совпадением, сход­ством с чем-либо.

© Сулейманова Н. В., 2012Хотя, конечно, понятия адекватности, тождественности, полноценности и даже аналогичности остаются в том же семантическом поле, что и термин «эквивалентность» и иногда дублируют друг друга. На наш взгляд, под эквивалентностью, в теории перевода следует понимать сохранение относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистической и функционально - коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе. Следует особо подчеркнуть, что эквивалентность оригинала и перевода - это прежде всего общность понимания содержащейся в тексте информации, включая и ту, которая воздействует не только на разум, но и на чувства реципиента и которая не только эксплицитно выражена в тексте, но и имплицитно отнесена к подтексту. Эквивалентность перевода зависит также от ситуации порождения текста оригинала и его воспроизведения в языке перевода.

Такая трактовка эквивалентности отражает полноту и много уровневость этого понятия, связанного с се­мантическими, структурными, функциональными, коммуникативными, прагматическими, жанровыми и т. п. ха­рактеристиками. Причем все указанные в дефиниции параметры должны сохранятся в переводе, но степень их реализации будет различной в зависимости от текста, условий и способа перевода [6, c. 25].

Совершая перевод сам переводчик не должен привносить в текст сообщения элемент своего собственного во­сприятия, отличного от восприятия этого сообщения тем получателем, которому оно было адресовано. На самом деле восприятие переводчика и любого из получателей речи не способно оказаться одинаковым в силу самых различных личностных, культурных и социальных причин.

Цель перевода состоит не в подгонке текста под чье-то восприятие, а в сохранении содержания, функций, стилевых, стилистических, коммуникативных и художественных ценностей оригинала. И если эта цель будет достигнута, то и восприятие перевода в языковой среде перевода будет относительно равным восприятию ори­гинала в языковой среде оригинала. Преувеличение роли коммуникативно-функционального фактора в переводе приводит к размыванию внутреннего содержания, информативной сути самого текста, оригинала и перевода, к замещению сущности объекта реакцией на него со стороны воспринимающего субъекта. Определяющим стано­вится не сам текст, а его коммуникативная функция и условия реализации.

Коммуникативно-функциональная эквивалентность является понятием относительным, одним из важных, но не основных компонентов понятия переводческой эквивалентности.

Следует решительно подчеркнуть, что главное в любом переводе - это передача смысловой информации текста. Все остальные ее виды и характеристики, функциональные, стилистические (эмоциональные), стилевые, социолокальные и т. п. не могут быть переданы без воспроизведения смысловой информации, так как все остальное содержание компонентов сообщения наслаивается на смысловую информацию, извлекается из нее, подсказывается ею, трансформируется в образные ассоциации и т. п.

Можно обнаружить три основных подхода к определению понятия «эквивалент». До последнего времени в переводоведении ведущее место принадлежало лингвистическим теориям перевода, в которых доминирует тради­ционное представление о том, что главную роль в переводе играют языки. При таком подходе задачи переводчика могут быть сведены к максимально точной передачи текста оригинала языком перевода в его полном объёме.

Некоторые определения перевода фактически подменяют эквивалентность тождественностью, утверждая, что перевод должен полностью сохранять содержание оригинала. А. В. Федоров, например, используя вместо «эквивалентности» термин «полноценность», говорит, что эта полноценность включает «исчерпывающую пере­дачу смыслового содержания подлинника». Однако этот тезис не находит подтверждения в наблюдаемых фак­тах, и его сторонники вынуждены прибегать к многочисленным оговоркам, которые фактически противоречат исходному определению.

Так, Бархударов оговаривает, что о неизменности «можно говорить лишь в относительном смысле», что «при переводе неизбежны потери, т. е. имеет место неполная передача значений, выражаемых текстом подлинни­ка». Отсюда Бархударов делает закономерный вывод, что «текст перевода никогда не может быть полным и абсолютным эквивалентом текста подлинника».

Такой подход к переводу дал основания для появления так называемой теории непереводимости, согласно ко­торой перевод вообще невозможен. Безусловно, уникальность словарного состава и грамматического строя каж­дого языка, не говоря уже о различии культур, позволяет утверждать, что полное тождество текстов оригинала и перевода в принципе невозможно. Однако, утверждение о том, что невозможен и сам перевод, весьма спорно.

Второй подход к решению проблемы переводческой эквивалентности заключается в попытке обнаружить в содержании оригинала какую-то инвариантную часть, сохранение которой необходимо и достаточно для дости­жения эквивалентности перевода.

Наиболее часто на роль такого инварианта предлагается либо функция текста оригинала, либо описываемая в этом тексте ситуация. Иными словам если перевод может выполнить ту же функцию или описывает ту же самую реальность, то он эквивалентен.

Однако, какая бы часть содержания оригинала ни избиралась в качестве основы для достижения эквивалентности, всегда обнаруживается множество реально выполненных и обеспечивающих межъязыковую коммуникацию переводов, в которых данная часть исходной информации не сохранена. И, наоборот, существу­ют переводы, где она сохранена, однако, они не способны выполнять свою функцию в качестве эквивалентных оригиналу. В таких случаях мы оказываемся перед неприятным выбором: либо отказать подобным переводам в праве быть переводами, либо признать, что инвариантность данной части содержания не является обязательным признаком перевода. [4, c. 49]

Третий подход к определению переводческой эквивалентности можно назвать эмпирическим, он представлен в работах В. Н. Комиссарова. Суть его заключается в том, чтобы не пытаться решать, в чем должна состоять об­щность перевода и оригинала, а сопоставить большое число реально выполненных переводов с их оригиналамии выяснить, на чем основывается их эквивалентность. Проделав такой эксперимент, Комиссаров сделал вывод о том, что степень смысловой близости к оригиналу у разных переводов неодинакова, и их эквивалентность основывается на сохранении разных частей содержания оригинала.

Перевод считается плохим, если его получатель будет постоянно или периодически ощущать, что он имеет дело с текстом, переведенным с иностранного языка. Это мешает полноценному восприятию содержания текста и обычно это случается, когда в переводе переносятся нормы исходного языка в язык перевода.

Часто между требованием исчерпывающей передачи смыслового содержания исходного текста и требо­ванием соблюдения норм языка перевода возникает противоречие. Оно является одним из постоянных и на­иболее типичных факторов процесса перевода. Это противоречие преодолевается с помощью ряда способов, называемых приемами достижения адекватности перевода. Это такие приемы как конкретизация, генерализация, смысловое значение, антонимический перевод, синтаксические трансформации, перераспределение содержания, сопровождаемое изменением синтаксической структуры фразы. Последний прием обусловлен несовпадением выразительных средств исходного языка и переводящего языка в плане лексики и грамматики.

При перераспределении содержания значение одного слова может перераспределяться на несколько слов и наоборот. Возможно при этом изменение категориальной принадлежности слов, например, вместо существи­тельного используется глагол, вместо прилагательного - наречие.

Во многих случаях оправданным и необходимым является применение переводческих трансформаций, ведь зачастую встречаются научно-технические тексты, части и даже отдельные предложения которых не поддаются дословному переводу, либо в силу особенностей конструкций, несвойственных русскому языку, либо в связи с присутствием в тексте тех или иных не поддающихся переводу оборотов, выражений или терминов.

По словам Л. С. Бархударова, все виды преобразований или трансформаций осуществляемых в процессе пере­вода можно свести к четырем элементарным типам (перестановки, замены, добавления, опущения).

Использование этих приемов помогает решить проблему достижения адекватного перевода.

Основное требование к языку технической литературы - это точное и четкое изложение, описание и объяснение фактов. Главный упор делается на логическую, а не эмоциональную сторону информации. Автор стремится исключить возможность произвольного толкования существа предмета. Поэтому в технической ли­тературе почти не используются такие выразительные средства, как метафора, метонимия и т. п., и изложение носит несколько суховатый, формальный характер.

Можно сделать вывод, что основное требование к языку технической литературы - это точное и четкое из­ложение, описание и объяснение фактов. Существуют различия в переводе английского и научно-технического текста. А также мы выяснили, что между требованием исчерпывающей передачи смыслового содержания исход­ного текста и требованием соблюдения норм языка перевода часто возникает противоречие.

Литература:

1.Айзенкок С. М., БагдасароваЛ. В., Васина Н. С., Глущенко И. Н. «Научно-технический перевод». - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003.

2.Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров Курс лекций. - М., 2000.

3.Наер В. Л. К описанию функционально-стилевой системы современного английского языка // Лингвостилис-тические особенности научного текста. - М., 1981. - С. 3-13.

4.Реформатский А. А. Введение в языкознание. - М., 1955.

5.Скороходько Э. Ф. Вопросы перевода английской технической литературы. - Киев : Изд-во Киевского универ­ситета, 1963. - 91 с.

6.Стрелковский, Латышев Л. К. - Научно-технический перевод / Г. М. Стрелковский. - М., 1980. - 128 с.

Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода / Р. Якобсон // Вопросы теории перевода в зарубежной линг­вистике. - М., 1978. - С. 16-24.УДК 811.161.1' 27

Тесленко О. А.,

Запорожский национальный университет, г. Запорожье

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОЯЗЫЧНОЙ СМС-КОММУНИКАЦИИ

Данная статья посвящена лингвистическому анализу русскоязычного СМС-дискурса. В работе рассматрива­ются технические параметры СМС-коммуникации, которые являются лингвистически релевантными фактора­ми. Анализируется влияние этих параметров на язык текстов СМС-сообщений.

Ключевые слова: СМС-коммуникация, СМС-сообщение, письменный разговорный язык, детерминанты.

Стаття «Феноменологічна характеристика російськомовного СМС-спілкування» присвячена лінгвістичному аналізу СМС-дискурсу. В роботі виявляються технічні параметри СМС-коммунікації, які є лінгвістично реле-вантними факторами. Аналізується вплив цих параметрів на мову текстів СМС-повідомлень.

Ключові слова: СМС-спілкування, СМС-повідомлення, письмова розмовна мова, детермінанти.

The article «Phenomenological characterization of Russian SMS-communication» focuses on the linguistic analysis of Russian SMS communication. The paper identifies the technical parameters of SMS communication that are linguistically relevant factors. Analyzes the influence of these parameters on the language of SMS communication.

Keywords: SMS communication, SMS message, writing spoken language, determinants.

История вопроса. В конце ХХ-начале ХХІ вв. появились новые средства коммуникации - компьютеры, объединённые в единую сеть Интернет, и переносные средства связи - мобильные телефоны. Появление этих коммуникационных средств повлекло за собой возникновение и развитие новой коммуникативной среды - вир­туальной. Функционирование языка в этой среде сразу же привлекло к себе внимание лингвистов. В научных кругах заговорили о новой форме общения, которая функционирует в виртуальном коммуникативном простран­стве - «устно-письменной» [2]. Но несмотря на активное внимание лингвистов к языку виртуального общения, язык СМС-коммуникации пока остаётся за рамками интересов большинства исследователей. Вероятно, это свя­зано с трудностями сбора фактического материала, с частой невозможностью полностью восстановить диало­гические единства. Перечислим основные работы, посвящённые данному вопросу: работа Т. А. Хейлик «СМС как новая форма речевой коммуникации»[9], статья М. Ю. Сидоровой «Засоряют ли СМС-сообщения русский язык?»[5], статья А. В. Палковой «Лингвистические особенности SMS-коммуникации (на материале немецкого языка)»[4]. В этих работах исследователи обращают внимание на отдельные аспекты СМС-коммуникации: язык СМС-общения описывается в соответствии с языковыми уровнями (графико-фонетическим, лексическим, грам­матическим), описываются функции СМС-сообщений, говорится о компрессивно-компенсаторских средствах СМС-дискурса (при этом учитывается такой технический параметр СМС-коммуникации, как ограниченность текста СМС-сообщения определённым количеством символов [9]). В то же время комплексная лингвистическая характеристика русскоязычной СМС-коммуникации в языкознании пока отсутствует.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа