В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

4 Пропріоцептивні шляхи мозочкового напрямку - спинномозково-мозочкові шляхи (tractus spinocerebellaris) поділяються на:

А. Задній спинномозково-мозочковий шлях (tractus spinocerebellars posterior) - шлях Флексіга:

-  тіла перших нейронів (псевдоуніполярні клітини) розміщені у чутливих вузлах спинномозкового нерва (ganglion sensorium nervi spinalis).

Периферійні відростки (дендрити) починаються пропріорецепторами.

Центральні відростки (аксони) через задні корінці спинного мозку заходять у його сіру речовину, де переключаються на другі нейрони;

-  тіла других нейронів лежать у задн ьому грудному ядрі (nucleus thoracicus posterior) задніх рогів -стовпи Кларка-Штиллінга.

Аксони других нейронів заднього спинномозково-мозочкового шляху (tractus spinocerebellaris posterior) йдуть у складі бічних канатиків спинного мозку (funiculi laterales medullae spinalis) своєї сто­рони.

Потім через нижню мозочкову ніжку (pedunculus cerebellaris inferior) заходять у кору черв'яка мозоч­ка (cortex vermis cerebelli). Частина інформації пере­дається до нейронів зубчастого ядра (nucleus dentatus), а звідти до червоного ядра (nucleus ruber) протилежного боку.

Б. Передній спинномозково-мозочковий шлях (tractus spinocerebellars anterior) - шлях Говерса.

Цей шлях відрізняється від попереднього таким чином:

-  тіла других нейронів розміщені у присередньо-проміжному ядрі спинного мозку (nucleus intermediomedialis medullae spinalis);

-  аксони других нейронів уздовж двох-трьох сег­ментів переходять на протилежний бік і йдуть у бічних канатиках (funiculi laterales), проходять через довгастий мозок (medulla oblongata), міст (pons), перешийок ромбоподібного мозку (isthmus rhom-bencephali) і через верхню мозочкову ніжку (pedunculus cerebellaris superior) доходять до верх­нього мозкового паруса (velum medullare superius);

-  у верхньому мозковому парусі (velum medullare superius) аксони знову перехрещуються і доходять до кори мозочка (cortex cerebelli) та ядер черв'яка мозочка (nuclei vermis cerebelli).

Частина інформації передається до нейронів зуб­частого ядра (nucleus dentatus), а звідти до червоно­го ядра протилежного боку.

По спинномозково-мозочкових шляхах проходить несвідома чутлива інформація про стан опорно-рухового апарату (пропріоцептивна чутливість), яка необхідна для рефлекторної координації рухів та за­безпечення рівноваги тіла.

Рухові проекційні провідні шляхи, або еферентні (низхідні) провідні шляхи

Вони поділяються на:

-  пірамідні шляхи, що забезпечують свідомі рухи людини.

До них належать:

-  кірково-ядерний шлях (tractus corticonuclear), що проходить від кори великого мозку (cortex cerebri) нижньої третини передцентральної звивини лобової частки (gyrus precentralis lobi frontalis) до рухових ядер черепних нервів (nuclei nervorum cranialium), а потім по відповідних черепних нервах до скелетних м'язів голови та шиї;

-  бічний кірково-спинномозковий шлях (tractus corticospinalis lateralis), що проводить імпульси до скелетних м'язів для виконання цілеспрямованих вольових рухів;

-  передній кірково-спинномозковий шлях (tractus corticospinalis anterior), що проводить імпульси до скелетних м'язів для виконання цілеспрямованих вольових рухів.

-  екстрапірамідні шляхи, які передають імпульси, що підтримують тонус м'язів, забезпечують без­умовно-рефлекторну рівновагу тіла та виконання автоматизованих рухів. Ця система доповнює пірамідну систему свідомих, вольових рухів. При цьому кожний довільний рух стає дуже точно підго­товленим та здійснюється плавно і скоординовано.

До екстрапірамідних шляхів належать:

-  червоноядерно-спинномозковий шлях (tractus rubrospinalis), або шлях Монакова;

-  бічний присінково-спинномозковий шлях (tractus vestibulospinalis lateralis);

-  присередній присінково-спинномозковий шлях (tractus vestibulospinalis medialis);

-  сітчасто-спинномозкові волокна (fibrae reticulospinales);

-  оливо-спинномозкові волокна (fibrae olivospinales) та ін.

1 Пірамідні шляхи (tractus corticospinales) поділяються на:

А. Бічний кірково-спинномозковий шлях, (tractus corticospinal lateralis); бічний пірамідний шлях (tractus pyramidalis lateralis):

-  тіла перших нейронів - гігантські пірамідні клітини Беца, що розміщені в корі передцентральної звивини (cortex gyri precentralis).

Аксони перших нейронів кірково-спинномозкового шляху (tractus corticospinalis) про­ходять через передню третину задньої ніжки внутрішньої капсули (crus posterius capsulae internae), через основу ніжки мозку (basis pedunculi),    міст    (pons),    довгастий мозок(myelencephalon).

У довгастому мозку волокна цього шляху утво­рюють піраміду довгастого мозку (pyramis medullae oblongatae), частина волокон переходить на проти­лежний бік, утворюючи перехрестя пірамід (decussatio pyramidum).

Перехрещені волокна першого нейрона форму­ють бічний кірково-спинномозковий шлях (tractus corticospinalis lateralis), йдуть у бічних канатиках спинного мозку (funiculi laterales medullae spinales) під назвою бічного кірково-спинномозкового шляху; пірамідного шляху (tractus corticospinalis lateralis; tractus pyramidalis) і закінчуються в передніх рогах спинного мозку (cornua anteriora medullae spinalis) відповідного сегмента;

- тіла других нейронів лежать у рухових ядрах пе­редніх рогів (cornua anteriora) спинного мозку (medulla spinalis), а їх аксони в складі передніх корінців (radices anteriores), а потім спинномозкових нервів (nn. spinales) доходять до поперечносмуга­стих м'язів відповідних ділянок тулуба та кінцівок.

Б. Передній кірково-спинномозковий шлях; пе­редній пірамідний шлях (tractus corticospinalis anterior; tractus pyramidalis anterior).

Більша частина волокон першого нейрона пе­реднього кірково-спинномозкового шляху (tractus corticospinalis anterior) в пірамідах довгастого мозку (pyramides medullae oblongatae) не перехрещується, а йде в передніх канатиках спинного мозку (funiculi anteriores medullae spinalis) на своєму боці під назвою переднього кірково-спинномозкового шляху (tractus corticospinalis anterior).

Аксони перших нейронів в передній сірій спайці (commissura grisea anterior) відповідного сегмента спинного мозку (medulla spinalis) переходять на про­тилежний бік і закінчуються в передніх рогах спинно­го мозку (cornua anteriora medullae spinalis).

Тіла других нейронів лежать в рухових ядрах пе­редніх рогів (neclei motorii cornuum anteriorum), а їх аксони в складі передніх корінців (radices anteriores), а потім спинномозкових нервів (nn. spinales) шийних та грудних сегментів доходять до поперечнопосмугованих м'язів відповідних діля­нок тулуба і кінцівок.

Пірамідні провідні шляхи забезпечують виконан­ня різноманітних рухів за бажанням людини -свідомі рухові шляхи.

В. Кірково-ядерний шлях (tractus corticonuclear)

Тіла перших нейронів цього шляху - гігантські пірамідні клітини Беца - розміщені в корі нижньої третини передцентральної звивини (gyrus precentra-

lis).

Аксони перших нейронів кірково-ядерного шляху (tractus corticonuclearis) проходять через коліно внутрішньої капсули (genu capsulae internae), основу ніжок середнього мозку (basis pedunculorum mesen-cephali), основу моста (basis pontis) і довгастого мозку (medulla oblongata). В останніх вони заходять у рухові ядра відповідних черепних нервів (nervi craniales), попередньо перейшовши на протилежний бік, де цей нейрон закінчується.

Цим шляхом здійснюється "управління" руховими ядрами черепних нервів (nuclei motorii nervorum cranialium).

Тіла других нейронів лежать у рухових ядрах ром­боподібної ямки (nuclei motorii fossae rhomboideae) та середнього мозку (mesencephalon) протилежної сторони, а його аксони у складі черепних нервів (nervi craniales) доходять до поперечнопосмугованих м'язів голови і поверхневих м'язів шиї.

2. Екстрапірамідні шляхи. По них передається команда (імпульс) для забезпечення тонусу м'язів, забезпечення безумовно-рефлекторної рівноваги тіла людини та виконання автоматичних рухів.

Ці шляхи поділяються на:

A. Червоноядерно-спинномозковий шлях; шлях Монакова (tractus rubrospinalis):

 

-  тіла перших нейронів цього низхідного шляху розміщені у червоних ядрах покриву середнього мозку (nuclei rubri tegmenti mesencephali).

їх аксони після виходу з червоного ядра (nucleus ruber) переходять на протилежний бік, утворюючи покришкове перехрестя (decussatio tegmentalis), йдуть через основу ніжок мозку, міст та довгастий мозок у спинний мозок.

У спинному мозку ці волокна проходять в бічному канатику під назвою червоноядерно-спинномозкового шляху (шляху Монакова);

-  тіла других нейронів лежать в рухових ядрах пе­редніх рогів спинного мозку, а їх аксони у складі пе­редніх корінців, а потім спинномозкових нервів до­сягають м'язів відповідних ділянок тулуба і кінцівок.

Цей двонейронний шлях є низхідною ланкою ре­флексів несвідомої координації рухів, які мають ще і висхідну (два нейрони шляхів Флексіга чи Говерса) та проміжну (від черв'яка мозочка до моста і з моста до червоного ядра протилежного боку) ланки.

Б. Покрівельно-спинномозковий шлях (tractus tectospinalis) починається від пластинки покрівлі середнього мозку; чотиригорбкової пластинки (lamina tecti mesencephali; lamina quadrigemina), де залягають тіла перших нейронів.

Аксони перших нейронів роблять перехрест у по­крівлі (перехрест Мейнерта) і через передні відділи стовбура мозку та передні канатики спинного мозку досягають ядер у передніх рогах спинного мозку, де розміщені тіла других (рухових) нейронів.

Аксони других нейронів у складі передніх корінців спинномозкових нервів (radices anteriores nervorum spinalium), а потім самих спинномозкових нервів (nn. spinales) досягають відповідних м'язів.

До пластинки покрівлі; чотиригорбкової пластин­ки (lamina tecti; lamina quadrigemina) поступає ін­формація від слухових і зорових аналізаторів.

Тому цей несвідомий руховий шлях забезпечує рефлекторний захист організму від небезпеки.

B. Присінково-спинномозковий шлях (tractus vestibulospinalis) - несвідомий шлях, за допомогою якого автоматично (рефлекторно) забезпечується рівновага тіла, координуються функції тіла, зокрема, голови, шиї, очних яблук. Він має відповідний зв'язок із мозочком і ядрами окорухових нервів.

Тіла перших нейронів цього шляху розміщені у бічному присінковому ядрі (nucleus vestibularis lateralis) - ядрі Дейтерса, та нижньому присінковому ядрі (nucleus vestibularis inferior) - ядрі Роллера.

Аксони перших нейронів проходять через вен­тральну    частину    довгастого    мозку (medullaoblongata), а потім спускаються у бічній частині пе­реднього канатика спинного мозку (funiculus anterior medullae spinalis) і закінчуються у рухових ядрах передніх рогів (cornua anteriora) відповідних сегментів спинного мозку (medulla spinalis).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах