В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

- нижньощелепний нерв (nervus mandibularis) -змішаний, виходить із черепа через овальний отвір (foramen ovale).

До складу деяких гілок трійчастого нерва (nervus trigeminus) приєднуються на певних їх ділянках па­расимпатичні волокна III, VII і IX пар черепних нервів та розміщується біля них їхні парасимпатичні вузли (ganglia parasympathhica).

Очний нерв [Va;VJ (nervus ophthalmicus [Va;VJ) в очній ямці (orbita) поділяється на:

- лобовий нерв (nervus frontalis);

- сльозовий нерв (nervus lacrimalis);

- носовійковий нерв (nervus nasociliaris). Перед розгалуженням від очного нерва (nervus

ophthalmicus) відходить поворотна оболонна гілка; наметова гілка (r. meningeus recurrens; r. tentorius) до черепної твердої оболони (dura mater cranialis).

Носовійковий нерв (nervus nasociliaris) чутливий, йде по присередній стінці очної ямки (paries medial-is orbitae) і своєю кінцевою гілкою виходить під бло­ковою остю (spina trochlearis), іннервує:

-  присередній кут ока (angulus oculi medialis);

-  спинку носа (dorsum nasi).

Від носовійкового нерва (nervus nasociliaris) від­ходить чутлива гілка до парасимпатичного війкового вузла (чутливий корінець війкового вузла - radix sensoria ganglii ciliaris) і довгі війкові нерви (nn. ciliares longi), які іннервують оболонки очного яблука (bulbus oculi).

Його гілки - задній решітчастий нерв (nervus ethmoidalis posterior) та передній решітчастий нерв (nervus ethmoidalis anterior), що проходять через однойменні отвори, іннервують:

-  слизову оболонку носової порожнини (tunica mucosa cavitatis nasi);

-  слизову оболонку клиноподібної пазухи та лобо­вої пазухи (tunica mucosa sinus sphenoidalis et sinus frontalis);

-  решітчасті комірки решітчастої кістки (cellulae ethmoidales ossis ethmoidalis);шкіру кінчика носа (cutis apicis nasi). Лобовий нерв (nervus frontalis) чутливий, йде по

середній частині верхньої стінки очної ямки (pars media parietis superioris orbitae) і виходить на шкіру лобової ділянки (cutis regionis frontalis) через надоч­ноямкову вирізку/надочноямковий отвір (incisura supraorbitalis/foramen supraorbitale) і лобову вирізку/лобовий отвір (incisura frontalis/foramen frontale) трьома гілками, що іннервують:

-  шкіру лобової ділянки (cutis regionis frontalis);

-  шкіру верхньої повіки (cutis palpebrae superior-

is).

Сльозовий нерв (nervus lacrimalis) йде по бічній стінці очної ямки (paries lateralis orbitae), підходить до сльозової залози (glandula lacrimalis) та іннервує її, а інші гілки іннервують шкіру та кон'юнктиву бічної частини верхньої повіки.

Перед входом у сльозову залозу (glandula lacri-malis) сльозовий нерв (nervus lacrimalis) отримує сполучну гілку з виличним нервом (r. communicans cum nervo zygomatico), яка з'єднує сльозовий нерв із виличним нервом (n. zygomaticus), що є гілкою верхньощелепного нерва (n. maxillaris).

Сполучна гілка з виличним нервом містить заву-злові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae), які є парасимпатичними нервовими волокнами (neurofibrae parasympathicae).

Ці волокна відходять від крило-піднебінного вузла (ganglion pterygopalatinum) і через верхньощелеп­ний нерв (nervus maxillaris) і виличний нерв (n. zygomaticus) доходять до сльозового нерва (n. lacrimalis), забезпечуючи сльозову залозу (glandu-la lacrimalis) секреторною іннервацією.

Отже, очномим нервом (n. ophthalmicus) пере­дається чутлива інформація від:

-  черепної твердої оболони (dura mater cranialis) в ділянках:

-  передньої черепної ямки (fossa cranii anterior);

-  серпа великого мозку (falx cerebri);

-  намета мозочка (tentorium cerebelli);

-  шкіри носа (cutis nasi);

-  шкіри лобової і тім'яної ділянок (cutis regionum frontalis et parietalis);

-  шкіри верхньої повіки (cutis palpebrae superior-

is);

-  слизової оболонки лобової і клиноподібної пазух (tunica mucosa sinuum frontalis et sphenoidalis);

-  слизової оболонки решітчастих комірок (tunica mucosa cellularum ethmoidalium);

-  слизової оболонки передніх ділянок носової по­рожнини (tunica mucosa regionum anteriorum cavita-tis nasi);

-  сльозового апарату (apparatus lacrimalis);

-  кон'юнктиви (tunica conjunctiva);

-  оболонок очного яблука (tunicae bulbi oculi). Очний нерв (n. ophthalmicus) проводить пропріо-

цептивну чутливість від:

-  м'язів очного яблука через гілки III, IV і V пар че­репних нервів;

-  мімічних м'язів через гілки VII пари черепних нервів.

Верхньощелепний нерв (nervus maxillaris [Vb;V2]) виходить із порожнини черепа через круглий отвір (foramen rotundum)) у крило-піднебінну ямку (fossa pterygopalatina), у якій він розгалужується на три гілки:

- підочноямковий нерв (n. infraorbitalis);

- виличний нерв (n. zygomaticus);

- вузлові гілки до крило-піднебінного вузла (rr. ganglionares ad ganglion pterygopalatinum), або кри-ло-піднебінні нерви (nn. pterygopalatine

У порожнині черепа від верхньощелепного нерва (nervus maxillaris) відходить оболонна гілка (ramus meningeus) до черепної твердої оболони (dura mater cranialis).

У крило-піднебінній ямці (fossa pterygopalatina) біля верхньощелепового нерва (nervus maxillaris) розміщений парасимпатичний крило-піднебінний вузол (ganglion pterygopalatinum).

Підочноямковий нерв (nervus infraorbital) через нижню очноямкову щілину (fissura orbitalis inferior) заходить у очноямкову порожнину (cavitas orbital is), де лягає на її нижню стінку (paries inferior), проходить по її підочноямковій борозні (sulcus infraorbitalis) в підочноямковий канал (canalis infraorbitalis).

Із підочноямкового каналу (canalis infraorbitalis) підочноямковий нерв виходить через підочноямко-вий отвір (foramen infraorbitale) в іклову ямку (fossa canina), утворюючи своїми розгалуженнями малу гусячу лапку (pes anserinus minor).

її гілки (rr. palpebrales inferiores, rr. nasalesx ex-terni et interni, rr. labiales superiores) іннервують шкіру від присереднього кута ока до кута рота.

Від підочноямкового нерва (n. infraorbitalis) від­ходять верхні коміркові нерви (nn. alveolares superiores), які мають:

- задні верхні коміркові гілки (rr. alveolares supe-riores posteriores);

- середню верхню коміркову гілку (r. alveolaris superior medius);

- передні верхні коміркові гілки (rr. alveolares su-periores anteriores).

Ці гілки, іннервуючи слизову оболонку верхнь­ощелепної пазухи (sinus maxillaris), утворюють верх­нє зубне сплетення (plexus dentalis superior). Від останнього відходять:

- верхні зубні нерви (nn. dentales superiores);

- верхні ясенні гілки (rr. gingivales superiores) до верхньої щелепи (maxilla).

Виличний нерв (n. zygomaticus) через нижню оч­ноямкову щілину (fissura infraorbitalis) входить в оч­ну ямку (orbita) і лягає на її бічну стінку (paries lat-eralis).

Цей нерв (n. zygomaticus) заходить у канал ви­личної кістки (canalis ossis zygomatici), при виході з нього розгалужується на:

- вилично-скроневу гілку (r .zygomaticotemporalis) до шкіри скроневої ділянки (cutis regionis tem-poralis);

- вилично-лицеву гілку (r. zygomaticofacialis) до шкіри виличної ділянки (regio zygomatica).

У складі цього нерва (n. zygomaticus) проходять завузлові парасимпатичні нервові волокна (neurofi-brae postganglionicae parasympathicae) від пара­симпатичного крило-піднебінного вузла (ganglion pterygopalatinum), які потім приєднуються до сльозо­вого нерва (n. lacrimalis).

Вузлові гілки до крило-піднебінного вузла; чутли­вий корінець крило-піднебінного вузла (rr. ganglionares ad ganglion pterygopalatinum; radixsensoria ganglii pterygopalatini) йдуть від верхньоще­лепного нерва (nervus maxillaris) до крило-піднебінного вузла (ganglion pterygopalatinum) і далі продовжуються у вигляді:

-  великого піднебінного нерва (n. palatinus major);

-  малих піднебінних нервів (nn. palatini minores), що виходять через великий піднебінний канал (canalis palatinus major) та малі піднебінні отвори (foramina palatina minora), іннервуючи слизову обо­лонку твердого піднебіння (palatum durum) і м'якого піднебіння (palatum molle).

Від великого піднебінного нерва (n. palatinus major) відходять нижні задні носові гілки (rr. nasales posteriores inferiores), які через клино-піднебінний отвір (foramen sphenopalatinum) проходять у носову порожнину (cavitas nasi), де іннервують слизову обо­лонку носа (tunica mucosa nasi).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах