В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Звідси вони направляються через різцевий ка­нал (canalis incisivus) до слизової оболонки твердого піднебіння (palatum durum) у вигляді носо-піднебінного нерва; Скарпівського нерва (n. nasopalatinus).

У складі цього нерва йдуть завузлові парасимпа­тичні нервові волокна (neurofibrae postganglionicae parasympathicae) від крило-піднебінного вузла (ganglion pterygopalatinum).

Отже, по верхньощелепному нерву (n. maxillaris) передається чутлива інформація від:

-  черепної твердої оболони середньої черепної ямки (dura mater cranialis fossae mediae cranii);

-  окістя очної ямки (periorbita);

-  шкіри щоки (cutis buccae);

-  шкіри скроневої і виличної ділянок (cutis regionum temporalis et zygomaticae);

-  шкіри верхньої губи (cutis labii superioris);

-  шкіри нижньої повіки (cutis palpebrae inferioris);

-  шкіри бічної поверхні і крил носа (cutis faciei lateralis et alarum nasi);

-  слизової оболонки верхньої губи (tunica mucosa labii superioris);

-  слизової оболонки піднебіння (tunica mucosa palati);

-  слизової оболонки носової порожнини (tunica mucosa cavitatis nasi);

-  слизової оболонки приносових пазух (tunica mu-cosa sinuum paranasalium), крім лобової пазухи (si­nus frontalis);

-  мигдаликів (tonsillae);

-  зубів та ясен (dentes et gingiva) верхньої щелепи (maxilla).

Верхньощелепний нерв (n. maxillaris) проводить пропріоцептивну чутливість від мімічних м'язів через гілки VII пари черепних нервів.

Нижньощелепний нерв (nervus mandibulars [Vc;V3]) має у своєму складі рухові і чутливі волокна.

Цей нерв виходить із порожнини черепа через овальний отвір (foramen ovale), від нього відходять:

-  рухові гілки, що іннервують усі жувальні м'язи;

-  нерв м'яза-натягувача піднебінної завіски (n. musculi tensoris veli palatini);

-  нерв м'яза-натягувача барабанної перетинки (n. musculi tensoris tympani).

До чутливих гілок нижньощелепного нерва (nervus mandibularis) належать:

- щічний нерв (n. buccalis);

- вушно-скроневий нерв (n. auriculotemporalis);

- язиковий нерв (n. lingualis);

- гілки до черепної твердої оболони (dura mater cranialis) в ділянці середньої черепної ямки (fossa cranii media).

Щічний нерв (nervus buccalis) пронизує щічний м'яз (m. buccalis) та іннервує:

- слизову оболонку щоки (tunica mucosa buccae) навпроти верхнього другого великого кутнього зуба (dens molaris);

- шкіру кута рота (cutis anguli oris). Вушно-скроневий   нерв   (nervus auriculotem-

poralis) починається двома корінцями, які охоплю­ють середню оболонну артерію (a.meningea media), а потім з'єднуються в один стовбур, який пронизує привушну залозу (glandula parotidea), іннервуючи:

-  привушну залозу (glandula parotidea);

-  шкіру скроневої ділянки (cutis regionis tem-poralis).

У складі цього нерва йдуть завузлові парасимпа­тичні нервові волокна (neurofibrae postganglionicae parasympathicae) від парасимпатичного вушного вузла (ganglion oticum), що забезпечують секретор­ну іннервацію привушної залози (glandula pa-rotidea).

Язиковий нерв (nervus lingualis) проходить по внутрішній поверхні нижньої щелепи (mandibula) під слизовою оболонкою дна ротової порожнини (tunica mucosa fundi cavitatis oris) і входить у язик, забезпе­чуючи загальну чутливу іннервацію:

-  передніх 2/3 язига;

-  чутливу іннервацію під'язикової залози (glandula sublingualis) і піднижньощелепної залози (glandula submandibularis).

До язикового нерва (nervus lingualis) підходить барабанна струна (chorda tympani) - гілка VII пари черепних нервів (nervus facialis), яка у своєму складі містить чутливі смакові та парасимпатичні секре­торні волокна.

Смакові волокна разом із язиковим нервом (n. lingualis) іннервують язикові сосочки (papillae linguales) слизової оболонки передніх 2/3 язика.

Секреторні волокна (парасимпатичні волокна) перериваються у під'язиковому вузлі (ganglion sub-linguale) та піднижньощелепному вузлі (ganglion submandibulare).

Завузлові нервові волокна (neurofibrae postgan-glionicae) від цих вузлів (ganglion sublinguale et sub-mandibulare) забезпечують парасимпатичну секре­торну іннервацію однойменних слинних залоз.

Нижній комірковий нерв (nervus alveolaris inferi­or) змішаний, найбільший з усіх гілок нижньощелеп­ного нерва (nervus mandibularis).

Рухові гілки цього нерва іннервують:

-  щелепно-під'язиковий м'яз (m. mylohyoideus);

-  переднє черевце двочеревцевого м'яза (venter anterior musculi digastrici).

Чутливі волокна цього нерва заходять у нижнь­ощелепний канал (canalis mandibularis), де іннерву-ють зуби та ясна нижньої щелепи (dentes et gingiva mandibullae). Із каналу ці волокна виходять у вигляді підборідного нерва (n. mentalis), який закінчується в шкірі нижньої губи та підборідної ділянки (cutis labii inferioris et regionis mentalis).Отже, рухові волокна нижньощелепного нерва

(n. mandibularis) іннервують:

-  жувальні м'язи (musculi masticatorii);

-  м'яз-натягувач піднебінної завіски (m. tensor veli palatini);

-  м'яз-натягувач барабанної перетинки (m. tensor membranae tympani);

-  щелепно-під'язиковий м'яз (m. mylohyoideus);

-  переднє черевце двочеревцевого м'яза (venter anterior musculi digastrici).

По чутливих гілках нижньощелепного нерва (n. mandibularis) передається чутлива інформація від:

-  черепної твердої оболони середньої черепної ямки (dura mater cranialis fossae cranii mediae);

-  шкіри нижньої губи (cutis labii inferioris);

-  шкіри підборіддя (cutis menti);

-  шкіри щоки (cutis buccae);

-  шкіри скроневої ділянки (cutis regionis tem-poralis);

-  шкіри передньої частини вушної раковини (cutis partis anterioris auriculae);

-  слизової оболонки соскоподібних комірок (tuni­ca mucosa cellularum mastoidearum);

-  слизової оболонки клиноподібної пазухи (tunica mucosa sinus sphenoidalis);

-  слизової оболонки передніх двох третин язика (tunica mucosa [2/3] linguae);

-  слизової оболонки дна ротової порожнини (tuni­ca mucosa fundi cavitatis oris);

-  слизової оболонки перешийка зіва (tunica mu-cosa isthmi faucium);

-  слизової оболонки нижньої губи (tunica mucosa labii inferioris);

-  нижніх зубів та ясен (dentes inferiores et gingi-

va);

-     ротових залоз (glandulae oris). Нижньощелепний нерв (n. mandibularis) є зміша­ним і містить чутливі та рухові волокна.

Лицевий нерв [VII]

(nervus facialis [VII]) Цей нерв є змішаним, складається з чутливих, парасимпатичних і рухових волокон.

Під його назвою об'єднуються два нерви:

-  власне лицевий нерв (nervus facialis), який має:

-  власне рухове ядро лицевого нерва (nucleus nervi facialis), що розміщене назовні від лицевого горбика в ділянці ромбоподібної ямки (colliculus facialis fossae rhomboideae);

-  проміжний нерв (nervus intermedius), який має:

-  чутливе ядро одинокого шляху (nucleus tractus solitarii) в довгастому мозку (medulla oblongata);

-  парасимпатичне верхнє слиновидільне ядро (nucleus salivatorius superior) у мості (pons).

Власне лицевий нерв (nervus facialis) проходить у каналі лицевого нерва (canalis nervi facialis), вихо­дить із черепа через шило-соскоподібний отвір (foramen stylomastoideum) та іннервує:

-  задній вушний м'яз (m. auricularis posterior);

-  шило-під'язиковий м'яз (m. stylohyoideus);

-  заднє черевце двочеревцевого м'яза (venter posterior musculi digastrici).

Потім лицевий нерв (nervus facialis) входить у товщу привушної слинної залози (glandula parotidea), але її не іннервує, хоча утворює там внутрішньопри-вушне сплетення (plexus intraparotideus).

Від внутрішньопривушного сплетення (plexus in-traparotideus) відходять гілки, що утворюють велику гусячу лапку (pes anserinus major), яка іннервує м'язи лиця (musculi faciei). До її складу належать такі гілки:

-  скроневі гілки (rr. temporales);

-  виличні гілки (rr. zygomatici);

-  щічні гілки (rr. buccales);

-  крайова нижньощелепна гілка (r. marginalis mandibulae);

-  шийна гілка (r. colli; r.cervicalis) до підшкірного м'яза шиї (platysma).

У каналі (canalis nervi facialis) від лицевого нерва (nervus facialis) відходять гілки до стремінцевого м'яза (m. stapedius) - стремінцевий нерв (n. stapedius).

Проміжний нерв (nervus intermedius) йде у складі лицевого нерва (nervus facialis). У каналі, в ділянці колінця лицевого нерва (geniculum nervi facialis), від нього відходять такі дві гілки:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах