В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

- задній блукаючий стовбур (truncus vagalis pos­terior).

Вони разом із стравоходом (oesophagus) прохо­дять через стравохідний розтвір діафрагми (hiatus oesophageus diaphragmatis) в черевну порожнину (cavitas abdominis), де на передній і задній стінках шлунка (parietes anterior et posterior gastris) розга­лужуються на:

- передні шлункові гілки (rr. gastrici anteriores), це гілки лівого блукаючого нерва (nervus vagus sinister), а саме переднього блукаючого стовбура (truncus vagalis anterior);

- задні шлункові гілки (rr. gastrici posteriores), це гілки правого блукаючого нерва (nervus vagus dex­ter), а саме заднього блукаючого стовбура (truncus vagalis posterior).

Топографічно блукаючий нерв (nervus vagus) має:

- черепну частину (pars cranialis);

 

-  шийну частину (pars cervicalis);

-  грудну частину (pars thoracica);

-  черевну частину (pars abdominalis).

Від черепної частини блукаючого нерва (pars cranialis nervi vagi) відходять такі чутливі гілки:

-  оболонна гілка (r. meningeus), яка відходить від верхнього вузла (ganglion superius) і йде до черепної твердої оболони задньої черепної ямки (dura mater cranialis fossae cranii posterioris);

-  вушна гілка (r. auricularis), яка починається від верхнього вузла (ganglion superius), проходить через соскоподібний каналець скроневої кістки (canalicu-lus mastoideus ossis temporalis) та іннервує шкіру:

-  зовнішньої поверхні вушної раковини (auricula);

-  задньої стінки зовнішнього слухового ходу (pari­es posterior meatus acustici externi).

Від шийної частини блукаючого нерва (pars cer-vicalis nervi vagi) відходять:

-  глоткова гілка (r. pharyngeus), яка разом із гілками язико-глоткового нерва (rami nervi glosso-pharyngei) і завузловими волокнами симпатичного стовбура (truncus sympathicus) утворює глоткове сплетення (plexus pharyngeus). Зокрема, по симпа­тичних гілках передається команда на пригнічення виділення секрету залозами слизової оболонки глот­ки. Глоткова гілка, що складається з рухових воло­кон, іннервує:

-  верхній та середній м'язи-звужувачі глотки (mm. constrictores pharyngis superior et medius);

-  м'язи м'якого піднебіння (mm. palati mollis), за винятком м'яза-натягувача піднебінної завіски (m. tensor veli palatini);

-  верхній гортанний нерв (n. laryngeus superior), що відходить від блукаючого нерва (nervus vagus) нижче нижнього вузла (ganglion inferius) - зовнішня гілка (r. externus), що має рухові нервові волокна; та від самого нижнього вузла - внутрішня гілка (ramus internus), що несе чутливі нервові волокна.

Рухові волокна верхнього гортанного нерва (n. laryngeus superior) іннервують:

-  персне-щитоподібний м'яз (m. cricothyroideus);

-  нижній м'яз-звужувач глотки (m. constrictor pharyngis inferior).

Чутливі волокна верхнього гортанного нерва

(n. laryngeus superior) іннервують:

-  слизову оболонку гортані над голосовою склад­кою (tunica mucosa laryngis supra plicam vocalem);

-  слизову оболонку кореня язика та надгортанни­ка (tunica mucosa radicis linguae et epiglottidis);

-  верхні шийні серцеві гілки (rr. cardiaci cervicales superiores), що є парасимпатичними, вони опуска­ються уздовж загальної сонної артерії (a. carotis communis) та разом із чутливими нервовими волок­нами і завузловими нервовими волокнами симпа­тичного стовбура (truncus sympathicus) входять до складу серцевого сплетення (plexus cardiacus).

По парасимпатичних нервових волокнах верхніх шийних серцевих гілок передається команда на зменшення частоти і сили серцевих скорочень та звуження судин серця; по чутливих нервових волок­нах йде інформація про тиск крові в серцевих каме­рах і дузі аорти .

У складі гілок грудної та черевної частин блукаю­чого нерва проходять тільки парасимпатичні перед­вузлові та чутливі нервові волокна.

Від грудної частини (pars thoracica) блукаючого нерва відходять:

- поворотний гортанний нерв (n. laryngeus recurrens) - зліва огинає знизу дугу аорти, а справа огинає знизу праву підключичну артерію, повер­тається на шию через верхній отвір грудної клітки (apertura thoracis superior) і своєю кінцевою гілкою - нижнім гортанним нервом (n. laryngeus inferior) -іннервує слизову оболонку гортані під голосовою щілиною (tunica mucosa laryngis sub rima glottidis).

Його рухові волокна іннервують усі м'язи гортані (mm. laryngis), за винятком персне-щитоподібного м'яза (m. cricothyroideus).

Від поворотного гортанного нерва (n. laryngeus recurrens) відходять:

- трахейні гілки (rr. tracheales), чутливі та пара­симпатичні передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae);

- стравохідні гілки (rr. oesophagei), чутливі та па­расимпатичні передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae);

- нижні серцеві гілки (rr. cardiaci inferiores), пара­симпатичні, що йдуть до серцевого сплетення (plexus cardiacus);

- грудні серцеві гілки (rr. cardiaci thoracici) - па­расимпатичні, йдуть до серцевого сплетення (plexus cardiacus). По цих гілках передається команда на зменшення частоти і сили серцевих скорочень та звуження судин серця;

- трахейні та бронхові гілки (rr. tracheales et bronchiales), що з'єднуються із завузловими волок­нами від симпатичного стовбура (truncus sympathicus) і утворюють легеневе сплетення (plexus pulmonalis). Останнє оточує бронхи (bronchi) і разом із ними входить у легені (pulmones);

- стравохідні гілки (rr. oesophagei), що утворюють стравохідне сплетення (plexus oesophageus).

Черевна частина блукаючого нерва (pars abdom-inalis nervi vagi) представлена переднім та заднім блукаючими стовбурами (trunci vagales anterior et posterior).

Від переднього блукаючого стовбура (truncus vagulis anterior) відходять:

- передні шлункові гілки (rr. gastrici anteriores);

- передній нерв малої кривини (n. curvaturae mi-noris anterior);

- печінкові гілки (rr. hepatici);

- воротарна гілка (r. pyloricus).

Від заднього блукаючого стовбура (truncus vaga-lis posterior) відходять:

- задні шлункові гілки (rr. gastrici posteriores);

- задній нерв малої кривини (n. curvaturae minor-is posterior);

- черевні гілки (rr. coeliaci);

- ниркові гілки (rr. renales).

Черевні гілки (rr. coeliaci) заднього блукаючого стовбура (truncus vagalis posterior) разом із завузло-вими симпатичними волокнами утворюють черевне сплетення (plexus coeliacus), яке забезпечує вегета­тивну іннервацію органів черевної порожнини (or-gana cavitas abdominalis).

Від черевної частини блукаючого нерва (pars ab-dominalis nervi vagi) відходять передній блукаючиий стовбур (truncus vagalis anterior) та задній блукаю­чий стовбур (truncus vagalis posterior).

Ці стовбури, вийшовши відповідно на передню і задню стінки шлунка, утворюють разом із завузло-вими симпатичними волокнами відповідно переднє і заднє шлункові сплетення (plexus gastrici anterior et posterior).

Від цих сплетень відходять гілки до:

- шлунка (gaster);

- печінки (hepar);

- селезінки (splen);

- підшлункової залози (pancreas);

- нирок (renes);

- тонкої кишки (intestinum tenue);

- товстої кишки (intestinum crassum) аж до входу в малий таз (верхній відділ низхідної ободової киш­ки ).

Отже, гілки переднього блукаючого стовбура

(rami trunci vagalis anterioris) іннервують:

- шлунково-кишкову трубку до низхідної ободової кишки (colon descendens);

- гілки заднього стовбура (rami trunci vagalis posterioris) заходять у черевне сплетення (plexus coeliacus) і разом із його волокнами іннервують:

- органи черевної порожнини (organa cavitatis abdominis).

По парасимпатичних нервових волокнах, що пе­реключаються на другі нейрони в інтрамуральних вузлах, передається команда на посилення пери­стальтики, розслаблення м'язів-стискачів і виділення секрету залозами.

По чутливих нервових волокнах передається чут­лива інформація від органів черевної порожнини до рівня входу в малий таз.

Судини шлунка і кишки іннервуються тільки сим­патичними нервовими волокнами.

Додатковий нерв [XI]

(nervus accessorius [XI]) Це руховий нерв, який має:

- ядро додаткового нерва (nucleus nervi accessorii) - це спинномозкове ядро (nucleus spinalis), що розміщене у передньому стовпі (columna anterior) верхніх шести сегментів спинного мозку;

- подвійне ядро (nucleus ambiguus) - це черепне ядро, що розміщене у довгастому мозку.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах