В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

-  бічні надключичні нерви (nn. supraclaviculares laterales).

Від шийного сплетення відходить змішаний нерв - діафрагмовий нерв (n. phrenicus), який заходить у грудну порожнину (cavitas thoracis), лягає під осердя (pericardium) і своїми чутливими гілками іннервує плевру (pleura) та осердя (осердна гілка - r. pericar-diacus).

Потім правий діафрагмовий нерв (n. phrenicus dexter) проходить через діафрагму (diaphragma) й іннервує нутрощеву очеревину (peritoneum viscer-ale), яка вкриває печінку (hepar) та жовчний міхур (vesica biliaris; vesica fellea).

Рухові гілки діафрагмового нерва (n. phrenicus) іннервують:

-  діафрагму - діафрагмово-черевні гілки (rr. phre-nicoabdominales).

Плечове сплетення

(plexus brachialis)

Плечове сплетення (plexus brachialis) утворене передніми гілками чотирьох нижніх шийних нервів та більшою частиною передньої гілки І грудного не­рва і лежить на глибоких м'язах шиї.

Плечове сплетення (plexus brachialis) має:

-  корінці (radices);

-  стовбури (trunci);

-  передні та задні розгалуження (divisiones anteri-ores et posteriores);

-  пучки (fasciculi).

Плечове сплетення складається з:

-  надключичної частини (pars supraclavicularis);

- підключичної частини (pars infraclavicular). Надключична частина плечового сплетення (pars

supraclavicularis plexus cervicalis) розміщена в між-драбинчастому просторі шиї (spatium interscalenum) і в глибині великої надключичної ямки (fossa supraclavicularis major). До її складу входять:

- верхній стовбур (truncus superior), який утворе­ний передніми гілками IV-VI шийних нервів;

- середній стовбур (truncus medius), який утворе­ний передньою гілкою VII шийного нерва;

- нижній стовбур (truncus inferior), який утворений передніми гілками VIII шийного нерва та I грудного нерва.

Від стовбурів відходять:

- передні розгалуження нервових волокон (divisiones anteriores neurofibrarum), які входять до тих гілок плечового сплетення, що іннервують:

- м'язи-згиначі верхньої кінцівки (musculi flexores membri superioris);

- задні розгалуження (divisiones posteriores neuro-fibrarum), що іннервують:

- м'язи-розгиначі верхньої кінцівки (mm. exten-sores membri superioris).

Надключична частина плечового сплетення (pars supraclavicularis plexus cervicalis) має такі короткі гілки, які йдуть:

1) до м'язів спини:

- дорсальний нерв лопатки (n. dorsalis scapulae), що іннервує:

- м'яз-підіймач лопатки (m. levator scapulae);ромбоподібні м'язи (mm. rhomboidei);

- грудо-спинний нерв (n. thoracodorsalis), що ін-нервує:

- найширший м'яз спини (m. latissimus dorsi);

 

2)до м'язів грудної клітки:

- підключичний нерв (n. subclavius), що іннервує:

- однойменний м'яз (m. subclavius);

- довгий грудний нерв (n. thoracicus longus), що іннервує:

- передній зубчастий м'яз (m. serratus anterior);

- бічний грудний нерв (n. pectoralis lateralis) та присередній грудний нерв (n. pectoralis medialis) іннервують:

- великий та малий грудні м'язи (mm. pectorales major et minor);

3)до м'язів грудного пояса:

- надлопатковий нерв (n. suprascapularis), що ін-нервує:

- надостьовий та підостьовий м'язи (mm. suprasp-inatus et infraspinatus);

- підлопаткові нерви (nn. subscapulares), що ін-нервують:

- підлопатковий м'яз (m. subscapularis);

- великий круглий м'яз (m. teres major);

- пахвовий нерв (n. axillaris), який відходить від заднього пучка підключичної частини та розгалу­жується на:

- м'язові гілки (rr. musculares), які іннервують:

- дельтоподібний м'яз (m. deltoideus);

- малий круглий м'яз (m. teres minor);

- верхній бічний шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii lateralis superior), який є чутливий та ін-нервує:

- шкіру дельтоподібної ділянки (cutis regionis del-toideae).

Підключична частина (pars infraclavicularis) пле­чового сплетення, розміщена нижче рівня ключиці, охоплює з трьох боків пахвову артерію і поділяється на:

- присередній пучок (fasciculus medialis);

- бічний пучок (fasciculus lateralis);

- задній пучок (fasciculus posterior).

Від присереднього пучка (fasciculus medialis) від­ходять такі довгі гілки:

- присередній шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii medialis), що іннервує:

- шкіру передньоприсередньої поверхні плеча (cutis faciei anteriomedialis brachii);

- присередній шкірний нерв передпліччя (n. cutaneus antebrachii medialis), що йде на перед­пліччя, де іннервує:

- шкіру передньої та присередньої поверхні пе­редпліччя (cutis faciei brachii anterioris et medialis) і має:

- передню гілку (r. anterior);

- задню гілку (r. posterior);

- ліктьовий нерв (n. ulnaris), що проходить у при-середній двоголовій борозні (sulcus bicipitalis medi-alis), пронизує присередню міжм'язову перегородку плеча (septum intermusculare brachii mediale), оги­нає ззаду присередній надвиросток плеча (epicondy-lus medialis), залягає поверхнево під шкірою і на плечі (brachium) не розгалужується, потім прямує на передпліччя (antebrachium), де лягає в ліктьову бо­розну (sulcus ulnaris).

На передпліччі (antebrachium) ліктьовий нерв (n. ulnaris) іннервує:

- ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка (m. flexor carpi ulnaris);

- присередню частину глибокого м'яза-згинача пальців (pars medialis musculi flexoris digitorum pro-fundi) і поділяється на:

- тильну гілку ліктьового нерва (r. dorsalis nervi ul-naris);

- долонну гілку ліктьового нерва (r. palmaris nervi ulnaris).

Долонна гілка ліктьового нерва (r. palmaris nervi ulnaris) іннервує:

- усі м'язи підвищення V пальця (musculi emi-nentiae hypothenaris);

- усі міжкісткові м'язи (musculi interossei);

- III-IV червоподібні м'язи (musculi lumbricales);

- привідний м'яз великого пальця (m. adductor pollicis);

- глибоку голівку короткого м'яза-згинача велико­го пальця (caput profundum musculi flexoris pollicis brevis);

- шкіру підвищення мізинця (cutis eminentiae hy-pothenaris);

- долонну поверхню V пальця (facies palmaris digi-ti quinti [V]);

- присередню поверхню IV пальця (facies medialis digiti quarti [IV]).

Долонна гілка ліктьового нерва (r. palmaris nervi ulnaris) поділяється на:

- поверхневу гілку (ramus superficialis);

- глибоку гілку (ramus profundus). Поверхнева гілка ліктьового нерва (ramus super-

ficialis nervi ulnaris) переходить у спільні долонні пальцеві нерви (nn. digitales palmares communes), які поділяються, у свою чергу, на два власні долонні пальцеві нерви (nn. digitales palmares proprii).

Глибока гілка ліктьового нерва (ramus profundus nervi ulnaris) іннервує:

-  більшість м'язів гіпотенара (musculi hypothe-naris);

-  більшість м'язів середньої групи кисті (musculi manus medii);

-  деякі м'язи тенара (musculi thenaris).

Тильна гілка ліктьового нерва (r. dorsalis nervi ul­naris) поділяється на тильні пальцеві нерви (nn. digitales dorsales), які іннервують шкіру:

-  мізинця (digitus minimus);

-  персневого пальця; безіменного пальця (digitus anularis);

-  ліктьової сторони середнього пальця (pars ul-naris digiti medii).

Від присереднього пучка та бічного пучка (fasci­culus medialis et fasciculus lateralis) відходить сере­динний нерв (n. medianus), який починається:

-  присереднім корінцем серединного нерва (radix medialis nervi mediani);

-  бічним корінцем серединного нерва (radix lat-eralis nervi mediani).

Ці корінці, з'єднуючись в один стовбур нижче пахвової артерії, у складі судинно-нервового пучка плеча, проходять у присередній двоголовій борозні (sulcus bicipitalis medialis) та проходять через сере­дину ліктьової ямки (fossa cubitalis), пронизують круглий м'яз-привертач (m. pronator teres) і лягають у серединну борозну передпліччя (sulcus medianus antebrachii). На плечі серединний нерв (n. medianus) не розгалужується.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах