В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

-           парасимпатичні вузли (ganglia parasympathica)розміщені поблизу органів (параорганні) або в стінці органів (інтрамулярні вузли);

- передвузлові нервові волокна симпатичної ча­стини (neurofibrae preganglionicae partis sympathicae) є короткимиі;

- передвузлові нервові волокна парасимпатичної частини (neurofibrae preganglionicae partis parasympathicae) - довгі;

- завузлові нервові волокна симпатичної частини (neurofibrae postganglionicae partis sympathicae) -довгі й утворюють сплетення;

- завузлові нервові волокна парасимпатичної ча­стини (neurofibrae postganglionicae partis parasympathicae) - короткі.

За функцією завузлові нервові волокна симпа­тичної частини та парасимпатичної частини проти­лежні.

Наприклад: по парасимпатичних волокнах пере­дається імпульс до м'яза-звужувача зіниці, а по сим­патичних волокнах імпульс надходить до м'яза-розширювача зіниці.

Симпатична частина (pars sympathica) До центрального відділу симпатичної частини належать     бічні     проміжні     ядра (nuclei intermediolaterales), які розміщені в бічних рогах спинного мозку (cornua lateralia medullae spinalis):

- грудної частини (pars thoracica);

- поперекової частини (pars lumbalis).

До периферійного відділу симпатичної частини належать:

- вузли симпатичного стовбура (nodi trunci sympathici), що утворюють:

- правий симпатичний стовбур (truncus sympathicus dexter);

- лівий симпатичний стовбур (truncus sympathicus sinister);

- білі сполучні гілки (rr. соттипюаг^ев albi), що складаються з передвузлових нервових волокон (neurofibrae preganglionicae) - аксонів перших нейронів, які розміщені в симпатичних ядрах спин­ного мозку (nuclei sympathici medullae spinalis);

- сірі сполучні гілки (rr. communicantes grisei), що складаються із завузлових нервових волокон (neurofibrae efferentes) - аксонів других нейронів, які розміщені у вузлах симпатичного стовбура (ganglia trunci sympathici);

- передхребтові симпатичні вузли (ganglia sympathica prevertebralia);

- сплетення (plexus), що утворюються завузлови-ми симпатичними волокнами;

- волокна (fibrae), які йдуть до органів i тканин. Особливістю завузлових симпатичних волокон є

те, що вони доходять до органів і тканин, обплітаючи відповідні артеріальні судини.

Симпатичний стовбур (truncus sympathicus) - це парний утвір, який проходить збоку від хребтового стовпа (columna vertebralis) i складається з 20-25 вузлів симпатичного стовбура (ganglia trunci sympathici), або прихребтових симпатичних вузлів (ganglia sympathica paravertebralia), що з'єднані між собою міжвузловими гілками (rr. interganglionares).

На куприковій кістці (os coccygis) обидва симпа­тичні стовбури (trunci sympathici) сходяться в один спільний кінцевий непарний вузол (ganglion impar).

До вузлів симпатичного стовбура (ganglia trunci sympathici) підходять тільки сполучні білі гілки (rr. communicantes albi), які є передвузловими нерво­вими волокнами (neurofibrae preganglionicae), що відгалужуються від спинномозкового нерва (n. spinalis) і вступають у розміщений поруч вузол симпатичного стовбура (ganglion trunci sympathici).

У складі сполучних білих гілок (rr. communicantes albi) йдуть передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae), які є відростками нейронів бічно-проміжних ядер (писіеі і^егтеСіо^ега^) проміжного стовпа спинного мозку (columna intermedia medullae spinalis).

Сполучні білі гілки (rr. communicantes albi) прохо­дять через передні стовпи (передні роги - cornua anteriora) спинного мозку (medullae spinalis) і вихо­дять з нього у складі передніх корінців (radices anteriores), далі йдуть у спинномозковому нерві (n. spinalis), від якого відгалужуються по виході його з міжхребцевого отвору (foramen intervertebrale).

Сполучну білу гілку (r.communicans albus) мають:

-  тільки восьмий шийний нерв;

-  усі грудні нерви;

-  два-три верхні поперекові нерви. Симпатичний   стовбур   (truncus sympathicus)

складається з:

-  3 шийних вузлів симпатичного стовбура (ganglia cervicalia trunci sympathici);

-  10-12 грудних вузлів симпатичного стовбура (ganglia thoracica trunci sympathici);

-  4-5 поперекових вузлів симпатичного стовбура (ganglia lumbalia trunci sympathici);

-  4-5 крижових вузлів симпатичного стовбура (ganglia sacralia trunci sympathici);

-  одного непарного куприкового вузла симпатич­ного стовбура (ganglion impar trunci sympathici).

До шийних, нижніх поперекових, крижових i куп­рикових вузлів симпатичного стовбура сполучні білі гілки (rr. communicantes albi) не підходять i передву-злові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae) надходять у ці вузли по міжвузлових гілках (rr. interganglionares).

Від усіх вузлів симпатичного стовбура (ganglion trunci sympathici) на всьому його протязі відходять сполучні сірі гілки (rr. communicantes grisei), які прямують до найближчого спинномозкового нерва (n. spinalis) чи черепного нерва (n. cranialis).

Ці гілки складаються із завузлових нервових во­локон (neurofibrae postganglionicae) - аксонів других нейронів, що розміщені у вузлах симпатичного стов­бура (ganglia trunci sympathici).

У складі спинномозкових нервів (nn. spinates) та їх гілок завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae) йдуть до шкіри (cutis), м'язів (musculi), сполучної тканини (tela connectiva), крово­носних та лімфатичних судин (vasa sanguinea et lymphatica), потових та сальних залоз (glandulae sudoriferae et sebaceae), до м'язів-випрямлячів во­лосся (mm. arrectores pilorum) і здійснюють їх симпа­тичну іннервацію.

Від симпатичного стовбура (truncus sympathicus), окрім сполучних сірих гілок (rr. communicantes grisei), до внутрішніх органів відходять нерви, якімістять завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae), а також нерви, що йдуть до вузлів автономних (вегетативних) сплетень (ganglia plexuum autonomicorum) і містять передвузлові не­рвові волокна (neurofibrae preganglionicae), що пройшли транзитом через вузли симпатичного стов­бура (ganglia trunci sympatnici).

Верхній шийний вузол (gangion cervicale superius) є найбільшим вузлом симпатичного стов­бура (truncus sympathicus), який розміщений попе­реду поперечних відростків шийних хребців (processus transversi vertebrarum cervicalium).

Від верхнього шийного вузла відходять гілки, що містять завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae):

1 Сполучні сірі гілки (rr. communicantes grisei), які з'єднують вузол симпатичного стовбура (ganglion trunci sympathici) з I-IV шийними спинномозковими нервами (nervi spinales cervicales).

2 Внутрішній сонний нерв (n. caroticus internus), що направляється до однойменної артерії (a. carotis interna) i вздовж її ходу формує внутрішнє сонне сплетення (plexus caroticus internus), яке разом із артерією входить у порожнину черепа (cavitas cranii) через сонний канал (canalis caroticus).

У сонному каналі (canalis caroticus) від внутрішнього сонного сплетення (plexus caroticus internus) відходять сонно-барабанні нерви (nn. caroticotympanici) до слизової оболонки се­реднього вуха (tunica mucosa auris mediae).

Після виходу внутрішньої сонної артерії (a. carotis interna) із сонного каналу (canalis caroticus) від внутрішнього сонного сплетення (plexus caroticus internus) відходить симпатичний корінець крило-піднебінного вузла (radix sympathica ganglii pterygopalatini) - глибокий кам'янистий нерв (n. petrosus profundus), який з'єднується з великим кам'янистим нервом (n. petrosus major), утворюючи нерв крилоподібного каналу (n. canalis pterygoidei). У складі останнього через крилоподібний канал (canalis pterygoideus) заходить у крило-піднебінну ямку (fossa pterygopalatina), направляється повз крило-піднебінний вузол (ganglion pterygopalatinum).

Симпатичні волокна у складі крило-піднебінних нервів (nn. pterygopalatini) здійснюють симпатичну іннервацію судин та залоз:

-  слизової оболонки носової порожнини і ротової порожнини (tunica mucosa cavitatis nasi et cavitatis oris);

-  сполучної оболонки; кон'юнктиви нижньої повіки (tunica conjunctiva palpebrae inferioris);

-  шкіри лиця (cutis faciei).

Частину внутрішнього сонного сплетення (plexus caroticus internus), яка розміщена в печеристій па­зусі (sinus cavernosus), нерідко називають печери­стим сплетенням (plexus cavernosus).

В очну ямку (orbita) симпатичні волокна внутрішнього сонного сплетення (fibrae sympathicae plexus carotici interni) потрапляють у вигляді періар-теріального сплетення очної артерії (a. ophthalmica), яка є гілкою внутрішньої сонної артерії (a. carotis interna).

Від очного сплетення (plexus ophthalmicus) відхо­дить симпатичний корінець (radix sympathica) до парасимпатичного війкового вузла (ganglion ciliare).

Волокна симпатичного корінця проходять транзи­том (не перериваються) через війковий вузол і у складі коротких війкових нервів (nn. ciliares breves) досягають очного яблука (bulbus oculi) та іннервують судини ока (vasa oculi) і м'яз-розширювач зіниці (m. dilatator pupillae).

У порожнині черепа (cavitas cranii) внутрішнє сонне сплетення (plexus caroticus internus) продов­жується у навколосудинне сплетення гілок внутрішньої сонної артерії (a. carotis interna).

3  Зовнішні сонні нерви (nn. carotici externi), що направляються до зовнішньої сонної артерії (a. carotis externa) і формують симпатичне зовнішнє сонне сплетення (plexus caroticus externus), яке роз­галужується по гілках зовнішньої сонної артерії (a. carotis externa).

4   Яремний нерв (n. jugularis) йде по стінці внутрішньої яремної вени (paries venae jugularis internae) до яремного отвору (foramen jugulare), де розгалужується на гілки, що йдуть у складі IX, X, XII пар черепних нервів (nervi craniales).

5   Гортанно-глоткові гілки (rr. laryngopharyngei), що беруть участь в утворенні гортанно-глоткового сплетення (plexus laryngopharyngeus), іннервують слизову оболонку та кровоносні судини глотки i гор­тані (tunica mucosa et vasa sanguinea pharyngis et laryngis).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах