В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

6   Верхній шийний серцевий нерв (n. cardiacus cervicalis superior), що йде паралельно до симпатич­ного стовбура (truncus sympathicus).

Правий верхній шийний серцевий нерв (n. cardiacus cervicalis superior dexter) проходить уздовж плечоголовного стовбура (truncus brachiocephalicus) і вступає в глибоку частину сер­цевого сплетення (plexus cardiacus) на задній по­верхні дуги аорти (facies posterior arcus aortae).

Лівий верхній шийний серцевий нерв (n. cardiacus cervicalis superior sinister) прилягає до лівої загальної сонної артерії (arteria carotis communis sinistra), спускається у поверхневу части­ну серцевого сплетення (plexus cardiacus), яке роз­міщене між дугою аорти (arcus aortae) і роздвоєн­ням легеневого стовбура (bifurcatio trunci pulmonalis).

Середній шийний вузол (ganglion cervicale medium) непостійний, розміщений попереду від по­перечного відростка VI шийного хребця (processus transversus vertebrae cervicalis sextae [VI]).

Середній шийний вузол (ganglion cervicale medium) з'єднаний з:

-  верхнім шийним вузлом (ganglion cervicale superius) однією міжвузловою гілкою (r. interganglionaris);

-  нижнім шийним вузлом (ganglion cervicale inferius) двома міжвузловими гілками (rr. interganglionares), які утворюють підключичну петлю (ansa subclavia) навколо підключичної артерії (a. subclavia).

Від середнього шийного вузла відходять такі гілки:

- сполучні сірі гілки (rr. communicantes grisei) до V-VI шийних спинномозкових нервів (nervi spinales cervicales), іноді до IV;один або два тонких нерви від середнього ший­ного вузла. Вони беруть участь в утворенні:

- зовнішнього сонного сплетення (plexus caroticus externus);

- сплетення нижньої щитоподібної артерії (plexus arteriae thyroideae inferioris), іннервуючи щитоподіб­ну і прищитоподібні залози (glandulae thyroidea et parathyroideae);

- середній шийний серцевий нерв (n. cardiacus cervicalis medius), що йде паралельно і збоку від верхнього шийного серцевого нерва (n. cardiacus cervicalis superior) i входить у глибоку частину серце­вого сплетення (plexus cardiacus).

За відсутності середнього шийного вузла (ganglion cervicale medium) усі вищеназвані гілки відходять від міжвузлових гілок (rr. interganglionares) на рівні поперечного відростка VI шийного хребця (processus transversus vertebrae cervicalis sextae [VI]), а завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae) в ці гілки потрапляють від шийно-грудного вузла (ganglion cervicothoracicum).

Нижній шийний вузол (ganglion cervicale inferius) часто зливається з першим грудним вузлом (ganglion thoracicum) i утворює шийно-грудний вузол (ganglion cervicothoracicum) або зірчастий вузол (ganglion stellatum).

Він лежить на рівні шийки першого ребра (collum costae primae), позаду підключичної артерії (a.subclavia) у місці відходження від неї хребтової артерії (a. vertebralis).

Від нижнього шийного вузла відходять такі гілки:

- сполучні сірі гілки (rr. communicantes grisei), які йдуть до VII-VIII шийних спинномозкових нервів (nervi spinales cervicales);

- підключична петля (ansa subclavia), яка охоплює спереду підключичну артерію (a. subclavia). Симпа­тичні волокна цієї петлі утворюють на артерії підклю­чичне сплетення (plexus subclavius), яке розгалу­жується по гілках підключичної артерії (a. subclavia), досягаючи органів і тканин шиї (collum), порожнини грудної клітки (cavitas thoracis) та верхньої кінцівки (membrum superius);

- гілки до блукаючого нерва (nervus vagus) i діафрагмового нерва (nervus phrenicus);

- хребтовий нерв (n. vertebralis), що утворює нав­коло хребтової артерії (arteria vertebralis) хребтове сплетення (plexus vertebralis). Це сплетення продов­жується з гілками хребтової артерії (arteria vertebralis) до головного мозку (encephalon) i спин­ного мозку (medulla spinalis) та їх оболон (meninges);

- нижній шийний серцевий нерв (n. cardiacus cervicalis inferior), що йде до глибокої частини сер­цевого сплетення (plexus cardiacus).

Грудні вузли симпатичного стовбура (ganglia thoracica trunci sympathici) складаються з 10-12 вузлів, які розміщені попереду від голівок ребер (capita costarum) на бічних поверхнях тіл хребців (facies laterales corporum vertebrarum).

До грудних вузлів симпатичного стовбура (ganglia thoracica trunci symphatici) підходять сполучні білі гілки (rr. communicantes albi), що складаються з пе-редвузлових нервових волокон (neurofibrae preganglionicae).

Від   грудних   вузлів   симпатичного стовбура (ganglia thoracica trunci symphatici) відходять такі гілки:

-  сполучні сірі гілки (rr. communicantes grisei), які підходять до міжребрових нервів (nn. intercostales);

-  грудні серцеві нерви (nn. cardiaci thoracici), які беруть участь у формуванні серцевого сплетення (plexus cardiacus);

-  грудні легеневі гілки (rr. pulmonales thoracici), що йдуть до бронхів і легень (bronchi et pulmones), утворюючи легеневе сплетення (plexus pulmonalis);

-  стравохідні гілки (rr. oesophageales), які йдуть до стравоходу (oesophagus) та утворюють стравохідне сплетення (plexus oesophagealis);

-  грудні аортальні гілки (rr. aortici thoracici), що утворюють грудне аортальне сплетення (plexus aorticus thoracicus);

-  великий нутрощевий нерв (n. splanchnicus major), утворений гілками, що відходять від VI-IX грудних вузлів симпатичного стовбура (ganglia thoracica trunci sympathici) i складаються переважно з передвузлових нервових волокон (neurofibrae preganglionicae). Цей нерв через поперекову части­ну діафрагми (pars lumbalis diaphragmatis) прохо­дить у черевну порожнину (cavitas abdominis) i закінчується у симпатичних вузлах черевного спле­тення (ganglia sympathica plexus coeliaci);

-  малий нутрощевий нерв (n. splanchnicus minor) починається від X-XI грудних вузлів симпатичного стовбура (ganglia thoracica trunci sympathici) i також має у своєму складі переважно передвузлові не­рвові волокна (neurofibrae preganglionicae). Він опускається в черевну порожнину (cavitas abdominis) через поперекову частину діафрагми (pars lumbalis diaphragmatis) i входить у симпатичні вузли черевного сплетення (ganglia sympathica plexus coeliaci).

Великий нутрощевий нерв (n. splanchnicus major) та малий нутрощевий нерв (n. splanchnicus minor) містять велику кількість передвузлових не­рвових волокон (neurofibrae preganglionicae), які утворюють синаптичний зв'язок у черевних вузлах черевного сплетення (ganglia coeliaca plexus coeliaci) з тілами других нейронів, що розміщені у вузлах симпатичного стовбура.

У складі нутрощевих нервів проходить також не­велика частина завузлових нервових волокон (neurofibrae postganglionicae), які вже переключили­ся в грудних вузлах симпатичного стовбура (ganglia thoracica trunci sympathici), що йдуть безпосередньо до органів грудної і черевної порожнин (organa cavitatis thoracis et abdominis).

Поперекові вузли симпатичного стовбура (ganglia lumbalia trunci sympatici) представлені:

-  4-5 вузлами симпатичного стовбура (truncus sympathicus);

-  міжвузловими гілками (rr. interganglionares).

Ці вузли розміщені на передньобічній поверхні тіл поперекових хребців (facies anterolateralis corporum vertebrarum lumbalium), досередини від великого поперекового м'яза (m. psoas major).

Поперекові вузли правого i лівого симпатичних стовбурів (ganglia lumbalia truncorum sympathicorum dextri et sinistri) з'єднуються між собою сполучними гілками (rr. communicantes).До першого i другого (іноді третього) поперекових вузлів (ganglia lumbalia) підходять сполучні білі гілки (rr. communicantes albi).

Від кожного з поперекових вузлів (ganglia lumbalia) симпатичного стовбура (truncus sympathicus) до поперекових спинномозкових нервів (nervi spinales lumbales) відходять:

-  сполучна сіра гілка (r. communicans griseus);

-  поперекові нутрощеві нерви (nn. splanchnici lumbales).

Ці нерви йдуть до черевного сплетення (plexus coeliacus) i мають як передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae), так i завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae).

Крижові вузли симпатичного стовбура (ganglia sacralia trunci sympathici) утворені трьома вузлами, які лежать на тазовій поверхні крижової кістки (faci­es pelvica ossis sacri), досередини від передніх кри­жових отворів (foramina sacralia anteriora).

Внизу правий i лівий симпатичні стовбури (trunci sympathici dexter et sinister) наближаються i закін­чуються в непарному вузлі (ganglion impar) - купри­ковому симпатичному вузлі.

Праві та ліві крижові вузли (ganglia sacralia dextra et sinistra) з'єднуються між собою поперечними гілками (rr. transversi). Від них відходять:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах