В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

-  сполучні сірі гілки (rr. communicantes grisei) до крижових спинномозкових нервів (nn. spinales);

-  крижові нутрощеві нерви (nn. splanchnici sa-crales), які йдуть до:

-  верхнього підчеревного сплетення (plexus hypo-gastricus superior);

нижнього підчеревного сплетення (plexus hypo-gastricus inferior).ПАРАСИМПАТИЧНА ЧАСТИНА (pars parasympathica)Вона має черепну частину (pars cranialis) i тазову частину (pars pelvica), які поділяються на:

- центральний відділ парасимпатичної частини автономного відділу (divisio centralis partis parasym-pathicae divisionis autonomicae);

- периферійний відділ парасимпатичної частини автономного відділу (divisio peripherica partis para-sympathicae divisionis autonomicae).

До черепної частини центрального відділу пара­симпатичної частини (pars cranialis divisionis centra-lis partis parasympathicae) належать:

- додаткове ядро окорухового нерва (nucleus ac-cessorius nervi oculomotorii) - ядро Якубовича;

- верхнє слиновидільне ядро (nucleus salivatorius superior);

- нижнє слиновидільне ядро (nucleus salivatorius inferior);

- заднє ядро блукаючого нерва (nucleus posterior nervi vagi).

До черепної частини периферійного відділу пара­симпатичної частини (pars cranialis divisionis pe-riphericae partis parasympathicae) належать такі па­расимпатичні волокна у складі:

- окорухового нерва (nervus oculomotorius), III черепний нерв;

- лицевого нерва (nervus facialis), VII черепний нерв;

- язико-глоткового       нерва (nervus
glossopharyngeus), IX
черепний нерв;

- блукаючого нерва (nervus vagus), X черепний нерв.

Черепній частині периферійного відділу пара­симпатичної частини належать такі парасимпатичні вузли:

- війковий вузол (ganglion ciliare), що належить до III черепного нерва;

- крило-піднебінний      вузол (ganglion
pterygopalatinum),
що належить до VII черепного не-
рва;

- піднижньощелепний вузол (ganglion submandibulare), належить до VII черепного нерва;

- під'язиковий вузол (ganglion sublinguale), що належить до VII черепного нерва;

- вушний вузол (ganglion oticum), який належить до IX черепного нерва.

Війковий вузол (ganglion ciliare) утворений тілами других нейронів еферентної частини рефлекторної дуги парасимпатичної частини автономного відділу (pars parasympathica divisionis autonomicae).

Він розміщений в очній ямці (orbita) поблизу оч­ного яблука (bulbus oculi) між бічним прямим м'язом очного яблука (m. rectus lateralis bulbi oculi) і зоровим нервом (n. opticus).

Парасимпатичні передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae parasympathicae) йдуть від додаткового ядра окорухового нерва (nucleus accesorius nervi oculomotorii) - ядра Якубовича - у складі окорухового нерва (nervus oculomotorius) i відділяються від нижньої гілки цього нерва у вигляді парасимпатичного корінця (radix parasympathica), або окорухового корінця (radix oculomotoria), або гілки окорухового нерва до війкового вузла (r. n. oculomotorius ad ganglion ciliare). Ці волокна закінчуються синапсами на нейронах війкового вуз­ла (ganglion ciliare).

Завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae) у складі коротких війкових нервів (nn. сіїіа^ breves) йдуть до:

-  м'яза-звужувача зіниці (m. sphincter pupillae);

-  війкового м'яза (m. ciliaris).

Повз війковий вузол (ganglion ciliare) проходять транзитом:

-  волокна, які проводять загальну чутливість від

першої гілки трійчастого нерва - очного нерва (nervus ophthalmicus), це довга гілка;

-  симпатичні завузлові нервові волокна (neorofibrae postganglionicae) від внутрішнього сон­ного сплетення (plexus caroticus internus) та ін-нервують м'яз-розширювач зіниці (m. dilatator pupillae).

Крило-піднебінний      вузол (ganglion

pterygopalatinum) лежить у крило-піднебінній ямці (fossa pterygopalatina). До нього підходять передву-злові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae) від верхнього слиновидільного ядра (nucleus salivatorius superior) у складі великого кам'янистого нерва - (n. petrosus major), що є парасимпатичною гілкою VII черепного нерва.Парасимпатичний   корінець (radix

parasympathica) разом із симпатичним корінцем

(radix sympathica), або глибоким кам'янистим не­рвом (n. petrosus profundus), утворює в крилоподіб­ному каналі (canalis pterygoideus), через який він проходить у крило-піднебінну ямку (fossa pterygopalatina), нерв крилоподібного каналу (n. canalis pterygoidei) - Відіїв нерв.

Завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae) приєднуються до верхньощелепно­го нерва (nervus maxillaris) i далі йдуть у складі його гілок - підочноямкового нерва (n. infraorbitalis) та виличного нерва (n. zygomaticus).

Із виличного нерва (n. zygomaticus) парасимпа­тичні нервові волокна переходять через сполучну гілку на сльозовий нерв (n. lacrimalis) та іннервують сльозову залозу (glandula lacrimalis), стимулюючи виділення сльози.

Крім того, завузлові нервові волокна, що відхо­дять від крило-піднебінного вузла (ganglion pterygopalatinum), іннервують залози (команда на виділення секрету залози в слизовій оболонці):

-  нижньої половини носової порожнини (tunica mucosa cavitatis nasi);

-  піднебіння (glandulae palati);

-  носової порожнини (glandulae nasales);

-  глотки (glandulae pharyngis).

Чутливі волокна від верхньощелепного нерва (nervus maxillaris) разом із симпатичними завузло-вими нервовими волокнами (neurofibrae postganglionicae) від внутрішнього сонного сплетен­ня (plexus caroticus internus) проходять повз цей ву­зол транзитом i йдуть до судин слизової оболонки:

-  рота (os);

-  носової порожнини (cavitas nasi);

-  глотки (pharynx);

-  піднебіння (palatum).

Піднижньощелепний   вузол (ganglion

submandibulare) лежить на присередній поверхні однойменної слинної залози (facies medialis glandulae submandibularis).

До піднижньощелепного вузла (ganglion submandibulare) підходять парасимпатичні передву-злові нервові волокна (neorofibrae preganglionicae) від верхнього слиновидільного ядра (nucleus salivatorius superior) у складі барабанної струни; па­расимпатичного корінця піднижньощелепного вузла (chorda tympani; radix parasympathica ganglii submandibularis).

Барабанна струна (chorda tympani) приєднується до язикового нерва (n. lingualis) i у складі чутливого корінця - вузлових гілок піднижньощелепного нерва (radix sensoria; rr. ganglionares nervi mandibularis) -доходить до піднижньощелепного вузла (ganglion submandibulare), де їх парасимпатичні волокна утворюють синаптичний зв'язок з тілами других ней­ронів.

Завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae) від цього вузла (аксони других нейронів) разом з волокнами язикового нерва (n. lingualis) i симпатичними завузловими нервови­ми волокнами симпатичного корінця (neurofibrae postganglionicae radicis sympathicae) від лицевого сплетення (plexus facialis) іннервують піднижньоще­лепну залозу (glandula submandibularis) - переда­ється команда на виділення змішаного (серозного) секрету слини.

Під'язиковий вузол (ganglion sublinguale) непо­стійний, лежить на зовнішній поверхні під'язикової залози (facies externa glandulae sublingualis).

До нього підходять такі самі гілки, як і до параси­мпатичного піднижньощелепного вузла (ganglion submandibulare), по яких стимулюється виділення слизового секрету слини.

Вушний вузол (ganglion oticum) прилягає до при-середньої поверхні нижньощелепного нерва (facies medialis nervi mandibularis) під овальним отвором (foramen ovale). В ньому розміщені тіла других ней­ронів.

Вушний вузол (ganglion oticum) має:

- парасимпатичний корінець - малий кам'янистий нерв (radix parasympathica; n. petrosus minor);

- симпатичний корінець (radix sympathica);

- чутливий корінець - вузлові гілки піднижньоще-лепного нерва (radix sensoria; rr. ganglionares n. mandibularis).

До вушного вузла (ganglion oticum) підходять па­расимпатичні передвузлові волокна від нижнього слиновидільного ядра (nucleus salivatorius inferior) -аксони перших нейронів, які йдуть у складі:

- язико-глоткового нерва (n. glossopharyngeus), далі:

- барабанного нерва (n. tympanicus);

- малого кам'янистого нерва (n. petrosus minor). Завузлові     нервові     волокна (neurofibrae

postganglionicae) - аксони других нейронів, що формують вушний вузол (ganglion oticum), у складі гілок вушно-скроневого нерва (n. auriculotemporalis) іннервують привушну залозу (glandula parotidea), стимулюючи виділення серозного секрету.

Повз вушний вузол (ganglion oticum) транзитом проходять чутливі волокна від вушно-скроневого нерва (n. auriculotemporalis) i симпатичні завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae) від сплетення навколо середньої оболонної артерії (plexus meningeus medius).

Парасимпатична частина блукаючого нерва (pars parasympathica nervi vagi) складається із зад­нього ядра блукаючого нерва (nucleus posterior nervi vagi) i численних внутрішньостінкових (інтра-муральних) вузлів, що є складовими біляорганних i внутрішньоорганних сплетень.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах