В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Ці вузли входять до складу серцевого, стравохід­ного, легеневого, шлункового, кишкового, перед­шлункового та інших нутрощевих автономних спле­тень (вегетативних сплетень - plexus autonomici), які іннервують гладку м'язову тканину (textus muscularis glaber), серцеву м'язову тканину (textus muscularis cardiacus) та залози внутрішніх органів шиї, грудей i живота.

До тазової частини центрального відділу пара­симпатичної частини (pars pelvica divisionis centralis partis parasympathicae) належать крижові парасим­патичні ядра (nuclei parasympathici sacrales), які залягають у сірій речовині II-IV крижових сегментів спинного мозку (substantia grisea segmentorum sacralium secundi - quarti medullae spinalis) між пе­редніми рогами та задніми рогами (cornua anteriora et cornua posteriora), - бічно-присередні ядра (nuclei intermediolaterales).

До тазової частини периферійного відділу пара­симпатичної частини (pars pelvica divisionis periphericae partis parasympathicae) належать тазові вузли (ganglia pelvica), де розміщені тіла других нейронів. До них підходить парасимпатичний корінець; тазові нутрощеві нерви (radix parasympathica; nn. splanchnici pelvici) - передву-злові парасимпатичні волокна, а відходять від вузлів завузлові волокна (аксони других нейронів).

Аксони клітин крижових парасимпатичних ядер (nuclei parasympathici sacrales) виходять зі спинного мозку (medulla spinalis) у складі передніх корінців (radices anteriores), а потім у складі передніх гілок крижових спинномозкових нервів (rami anteriores nervorum spinalium) та після виходу їх через передні крижові отвори (foramina sacralia anteriora) утворю­ють парасимпатичний корінець - тазові нутрощеві нерви (radix parasympathica; nn. splanchnici pelvici), що входять до складу соромітного нерва (n. pudendus).

Парасимпатичний корінець - тазові нутрощеві нерви (radix parasympathica; nn. splanchnici pelvici) підходять до нижнього брижового сплетення (plexus mesentericus inferior), нижнього підчеревного спле­тення (plexus hypogastricus inferior), i в складі їх гілок досягають зовнішніх i внутрішніх статевих органів, органів сечової системи i відділів товстої кишки, що розміщені в порожнині малого таза.

У товщі стінок органів або біля них розміщуються органні сплетення, що мають парасимпатичні тазові вузли (ganglia pelvica), на нейронах яких закінчують­ся передвузлові нервові волокна тазових нутроще­вих нервів (neurufibrae preganglionicae nervorum splanchnicorum pelvicorum).

Відростки нейронів тазових вузлів (ganglia pelvica) - парасимпатичні завузлові нервові волок­на (neurofibrae postganglionicae), йдуть до органів та іннервують їх гладкі м'язи і залози.НУТРОЩЕВІ СПЛЕТЕННЯ та НУТРОЩЕВІ ВУЗЛИ

(plexus viscerales et ganglia visceralia)

ВЕГЕТАТИВНІ НЕРВОВІ СПЛЕТЕННЯНутрощеві сплетення (plexus viscerales) роз­міщуються:

- переважно попереду аорти та її гілок;

- навколо судин та внутрішніх органів (позаор-ганні сплетення);

- у стінці внутрішніх органів (внутрішньоорганні сплетення).

Ці сплетення складаються з:

- вузлів автономного відділу (вегетативних вузлів);

- нервових волокон.

У парасимпатичних вузлах цих сплетень пере­ключаються передвузлові нервові волокна на заву-злові нервові волокна.

Симпатичні завузлові нервові волокна, які на певних ділянках проходять разом з аферентними чутливими нервовими волокнами та частиною пара­симпатичних передвузлових нервових волокон, не переключаються у вузлах сплетення і проходять повз них не перериваючись.

Нутрощеві сплетення та нутрощеві вузли (plexus viscerales et ganglia visceralia) топографічно поділя­ються на такі частини:

- черепно-шийну частину (pars craniocervicalis);

- грудну частину (pars thoracica);

- черевну частину (pars abdominalis);

- тазову частину (pars pelvica).

До черепно-шийної частини нутрощевих спле­тень та нутрощевих вузлів (pars craniocervicalis plexuum visceralium et gangliorum visceralium) нале­жать такі сплетення та вузли:

- загальне сонне сплетення (plexus caroticus communis), утворене низхідною частиною зовнішнь­ого сонного сплетення (plexus caroticus externus) та низхідною частиною внутрішнього сонного сплетен­ня (plexus caroticus internus);

 

- внутрішнє сонне сплетення (plexus caroticus internus), розміщене у сонному каналі (canalis caroticus), обплітаючи внутрішню сонну артерію (a. carotis interna);

- печеристе сплетення (plexus cavernosus) - це частина внутрішнього сонного сплетення (plexus caroticus internus), що оточує печеристу частину внутрішньої сонної артерії (pars cavernosa arteriae carotidis internae);

- зовнішнє сонне сплетення (plexus caroticus externus), яке обплітає зовнішню сонну артерію (a. carotis externa) і поширюється на її гілки;

- підключичне сплетення (plexus subclavius), що утворюється на стінці підключичної артерії (a. subclavia) і продовжується на її гілки;

- хребтове сплетення (plexus vertebralis), що утворюється на стінці хребтової артерії (a. vertebralis).

До грудної частини нутрощевих сплетень та нут­рощевих вузлів (pars thoracica plexuum visceralium et gangliorum visceralium) належать:

1 Грудне аортальне сплетення (plexus aorticus thoracicus), яке розміщене на стінці грудної частини аорти (paries partis thoracicae aortae) і продовжуєть­ся на її гілки.

Воно утворене:

- гілками (завузловими волокнами) від п'яти верхніх грудних  вузлів  симпатичного стовбура

(ganglia thoracica trunci sympathici);

- гілками (передвузлові волокна) великого нутро­щевого нерва (n. splanchnicus major);

- чутливими волокнами блукаючого нерва (nervus vagus).

Грудне аортальне сплетення (plexus aorticus thoracicus) має дві частини: на передній поверхнідуги аорти розміщена поверхнева частина сплетен­ня та на задній поверхні дуги аорти (arcus aortae) -глибока частина сплетення.

Грудне аортальне сплетення (plexus aorticus thoracicus) продовжується вниз на поверхню серця (cor), поширюючись по ходу вінцевих артерій (arteriae coronariae).

Гілки грудного аортального сплетення (plexus aorticus thoracicus) з'єднуються із внутрішньоорган-ним сплетенням серця (cor) і мають у своєму складі і симпатичні волокна та парасимпатичні волокна від блукаючого нерва (nervus vagus).

2 Серцеве сплетення (plexus cardiacus), яке є по-заорганним нервовим сплетенням серця (cor) і роз­міщене:

 

-  на основі серця (basis cordis);

-  навколо початкових відділів аорти і легеневого стовбура (truncus pulmonalis).

Також виділяють два серцевих сплетення (plexus cardiacus), що розміщені попереду і позаду дуги аор­ти (arcus aortae) відповідно:

-  поверхневе серцеве сплетення (plexus cardiacus superficialis), що знаходиться попереду дуги аорти (arcus aortae);

-  глибоке серцеве сплетення (plexus cardiacus profundus), яке розміщене позаду дуги аорти (arcus aortae).

3 Серцеві вузли (ganglia cardiaca), що розміщені на дузі аорти (arcus aortae).

4 Стравохідне сплетення (plexus oesophageus), що розміщене навколо стінки стравоходу (paries oesophagi) і утворене:

-  стравохідними гілками (завузловими волокна­ми) від вузлів симпатичного стовбура (rami oesophagei trunci sympathici);

-  гілками переднього блукаючого стовбура (rami trunci vagalis anterioris);

-  гілками заднього блукаючого стовбура (rami trunci vagalis posterioris).

5 Легеневе сплетення (plexus pulmonalis), що ро­зміщене навколо кореня легені (radix pulmonis) і утворене:

-  грудними легеневими гілками (rr. pulmonales thoracici) - завузловими волокнами, що йдуть від третього та четвертого грудних вузлів симпатичного стовбура (ganglia thoracica trunci sympathici);

-  бронховими гілками блукаючого нерва (rr. bronchiales nervi vagi).

Праве легеневе сплетення (plexus pulmonalis dexter) і ліве легеневе сплетення (plexus pulmonalis sinister) з'єднуються між собою та із серцевим спле­тенням (plexus cardiacus).

До черевної частини нутрощевих сплетень та ну­трощевих вузлів (pars abdominalis plexuum visceralium et gangliorum visceralium) належать такі сплетення та вузли:

1 Черевне аортальне сплетення (plexus aorticus abdominalis), яке розміщене на передній та бічних стінках черевної частини аорти й утворене гілками (завузловими волокнами) від верхніх поперекових вузлів симпатичного стовбура (ganglia lumbalia superiora trunci sympathici).

Волокна черевного аортального сплетення (fibrae plexus aortici abdominalis) йдуть по артеріальних гіл­ках черевної частини аорти (pars abdominis aortae), формуючи з гілками блукаючого нерва (nervus vagus) і гілками нутрощевих нервів (nn. splanchnici) інші сплетення черевної порожнини (cavitas abdominis).

2  Діфрагмові вузли (ganglia phrenica), які розмі­щені навколо нижньої діафрагмової артерії (a. phrenica inferior) і беруть участь в утворенні сплетен­ня.

3  Черевне сплетення (plexus coeliacus), яке ще називають сонячним сплетенням (plexus solaris), розміщене навколо черевного стовбура (truncus coeliacus) і утворене гілками:

 

-  черевного аортального сплетення (plexus aorticus abdominalis);

-  блукаючого нерва (n. vagus);

-  великого нутрощевого нерва (n. splanchnicus major);

-  малого нутрощевого нерва (n. splanchnicus minor);

-  правого діафрагмового нерва (n. phrenicus dexter).

Парасимпатичні передвузлові волокна блукаю­чого нерва (n. vagus) та чутливі волокна діафрагмо­вого нерва (nervus phrenicus) проходять через че­ревне сплетення (plexus coeliacus) не перериваю­чись.

У вузлах черевного сплетення (plexus coeliacus) містяться тіла других нейронів симпатичної частини (pars sympathica), на які переключається частина симпатичних передвузлових нервових волокон (neurofibrae preganglionicae).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах