В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Черевне сплетення (plexus coeliacus) містить пе­реважно два черевні вузли (ganglia coeliaca), які розміщені з боків від черевного стовбура (truncus coeliacus).

Від черевних вузлів (ganglia coeliaca) відходять симпатичні завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae sympathicae), до яких приєднуються парасимпатичні передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae parasympathicae) блу­каючого нерва, що беруть участь в утворенні судин­них і органних сплетень.

До черевного сплетення (plexus coeliacus) нале­жать такі сплетення:

-  печінкове сплетення (plexus hepaticus), яке продовжується від черевного сплетення (plexus coeliacus) до воріт печінки (porta hepatis) і оточує печінкові артерії (aa. hepaticae). В його утворенні беруть участь нервові волокна черевного сплетення (neurofibrae plexus coeliaci) та передвузлові волокна переднього блукаючого стовбура (truncus vagalis anterior);

-  селезінкове сплетення (plexus splenicus; plexus lienalis), яке оточує селезінкову артерію (a. splenica; a. lienalis) і продовжується від черевного сплетення (plexus coeliacus);

-  шлункове сплетення (plexus gastricus), що оточує ліву шлункову артерію (a. gastrica sinistra) і продовжується від черевного сплетення (plexus coeliacus). В утворенні цього сплетення беруть участь і гілки переднього блукаючого стовбура (rami trunci vagalis anterioris);

-           підшлунковозалозове     сплетення (plexuspancreaticus), що обплітає стовбури підшлункових артерій (truncus arteriarum pancreaticarum);

-  надниркове сплетення (plexus suprarenalis), що розміщується навколо надниркових артерій (aa. suprarenales) і у свому складі має симпатичні вузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae sympathicae), які доходять до мозкової речовини надниркових залоз (medulla glandularum suprarenalium);

-  аортально-ниркові вузли (ganglia aorticorenalia) - симпатичні, розміщені біля місця відходження від аорти (aorta) ниркової артерії (a. renalis).

Від цього вузла відходять симпатичні завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae sympathicae) та приєднуються до них парасимпа­тичні передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae parasympathicae) блукаючого нерва, які беруть участь в утворенні судинних і органних сплетень;

-  верхнє брижове сплетення (plexus mesentericus superior), розміщене навколо верхньої брижової артерії (a. mesenterica superior) та її гілок. Біля місця відходження від аорти (aorta) верхньої брижової ар­терії (a. mesenterica superior) розміщений симпа­тичний верхній брижовий вузол (ganglion mesentericum superius);

-  нижнє брижове сплетення (plexus mesentericus inferior) розміщене навколо нижньої брижової ар­терії (a. mesenterica inferior) та її гілок.

Біля місця відходження від аорти (aorta) нижньої брижової артерії (a. mesenterica inferior) розміще­ний симпатичний нижній брижовий вузол (ganglion mesentericum inferius).

Гілки цього сплетення обплітають верхню прямо-кишкову артерію (arteria rectalis superior) аж до прямої кишки (rectum);

-  міжбрижове сплетення (plexus intermesenter-icus), що є частиною черевного аортального спле­тення (pars plexus aortici abdominalis) і розміщене між початками верхньої брижової артерії та нижньої брижової артерії (a. mesenterica superior et a. mes-enterica inferior);

-  кишкове сплетення (plexus entericus), яке міститься у стінці тонкої кишки (paries intestini tenu-is) і утворене нервовими волокнами брижових спле­тень (plexus mesenterici). Це сплетення має такі власні сплетення, що розміщені у стінці тонкої кишки (intestinum tenue);

-  підсерозне сплетення (plexus subserosus), що міститься під серозною оболонкою тонкої кишки (tu­nica serosa intestini tenuis);

-  м'язово-кишкове сплетення (plexus myentericus) або сплетення Ауєрбаха (plexus Auerba-chi), що розміщене між двома шарами м'язової оболонки тонкої кишки (tunica muscularis intestini tenuis) і регулює перистальтику кишки;

-  підслизове сплетення (plexus submucosus), або сплетення Мейсснера (plexus Meissneri), що містить­ся під слизовою оболонкою тонкої кишки (tunica mu-cosa intestini tenuis), іннервує м'язову пластинку слизової оболонки (lamina muscularis tunicae muco-sae) та кишкові залози слизової оболонки тонкої ки­шки (glandulae intestinales tunicae mucosae intestini tenuis);

 

- верхнє прямокишкове сплетення (plexus rec-talis superior), що утворене нервовими гілками ниж­нього брижового сплетення (plexus mesentericus inferior) і охоплює верхню частину прямої кишки (rectum);

- ниркове сплетення (plexus renalis), яке охоплює ниркову артерію (a. renalis) і містить ниркові вузли (ganglia renalia);

- сечовідне сплетення (plexus uretericus), яке ото­чує сечоводи (ureteres) і утворене нервовими воло­кнами черевного аортального сплетення та нирково­го сплетення (plexus aorticus abdominalis et plexus renalis) і гілками аортально-ниркових вузлів (ganglia aorticorenalia);

- яєчникове сплетення (plexus ovaricus), яке ото­чує яєчникові артерії (aa. ovaricae) і утворене нер­вовими волокнами черевного аортального сплетен­ня (plexus aorticus abdominis) та ниркового сплетен­ня (plexus renalis);

- яєчкове сплетення (plexus testicularis), яке ото­чує яєчкову артерію (a. testicularis) й утворене нер­вовими волокнами черевного аортального сплетен­ня та ниркового сплетення (plexus aorticus abdomi-nis et plexus renalis);

- клубове сплетення (plexus iliacus), що оточує праву та ліву клубові артерії (aa. iliaca interna dextra et sinistra) і є продовженням міжбрижового сплетен­ня (plexus intermesentericus) на клубовій артерії (aa. iliacаe);

- стегнові сплетення (plexus femora^s), що роз­міщені навколо початку стегнових артерій (aa. femo-rales) і є продовженням клубового сплетення (plexus iliacus).

До тазової частини нутрощевих сплетень та нут­рощевих вузлів (pars pelvica plexuum visceralium et gangliorum visceralium) належать:

1  Верхнє підчеревне сплетення; передкрижовий нерв (plexus hypogastricus superior; n. presacralis) непарне і розміщене під роздвоєнням аорти (bifur-catio aortae) на передній поверхні тіла V попереко­вого хребця та миса (facies anterior corporis verte­brae lumbalis quintae [V] et promontorii).

Верхнє підчеревне сплетення (plexus hypogas-tricus superior) утворене:

- гілками черевного аортального сплетення (rami plexus aortici abdominalis);

- поперековими нутрощевими нервами (nn. splanchnici lumbales) від нижніх поперекових вузлів симпатичного стовбура (ganglia lumbalia infe-riora trunci sympathici);

- крижовими        нутрощевими нервами
(nn. splanchnici sacrales) від першого крижового ву-
зла симпатичного стовбура
(ganglion sacrale primum
trunci sympathici).

Від верхнього підчеревного сплетення (plexus hypogastricus superior) відходять правий та лівий підчеревні нерви (nn. hypogastrici dexter et sinister), які переходять до нижнього підчеревного сплетення (plexus hypogastricus inferior).

Нижнє підчеревне сплетення; тазове сплетення (plexus hypogastricus inferior; plexus pelvicus) - пар­не і розміщене попереду та з обох боків від прямої кишки (rectum) на поверхні м'яза-підіймача відхід­ника (m. levator ani).Нижнє підчеревне сплетення (plexus hypogas-tricus inferior) утворене симпатичними нервовими волокнами підчеревних нервів верхнього підчерев­ного сплетення (nn. hypogastrici plexus hypogastrici superioris) і парасимпатичними волокнами тазових нутрощевих нервів (nn. splanchnici pelvici) - пара­симпатичний корінець (radix parasympathica).

Нижнє підчеревне сплетення (plexus hypogas­trics inferior) має такі сплетення:

- середнє прямокишкове сплетення (plexus rec-talis medius), яке розміщене на стінці середньої час­тини прямої кишки (rectum) і утворене гілками верх­нього прямокишкового сплетення (plexus rectalis superior);

- нижнє прямокишкове сплетення (plexus rectalis inferior) розміщене на стінці нижньої частини прямої кишки (rectum) та відхідникового каналу (canalis analis) і утворене гілками:

- нижнього підчеревного сплетення (plexus hypo-gastricus inferior);

- верхнього прямокишкового сплетення (plexus rectalis superior);

- середнього прямокишкового сплетення (plexus rectalis medius);

- нижніх прямокишкових нервів (nervi rectales in-feriores).

Від нижнього прямокишкового сплетення (plexus rectalis inferior) відходять верхні відхідникові нерви (nn. anales superiores).

3 Матково-піхвове сплетення (plexus uterovaginal), розміщене з боків матки та піхви (uterus et vagina) й утворене гілками нижнього під­черевного сплетення (rami plexus hypogastrici inferi-oris) та міхурового сплетення (plexus vesicalis).

Від матково-піхвового сплетення (plexus uterovaginalis) відходять піхвові нерви та гілки (nervi et rami vaginales) до:

-  матки (uterus);

-  маткових труб (tubae uterinae);

-  яєчників (ovaria).

 

4  Передміхуровозалозове сплетення (plexus prostaticus), розміщене на бічних, задній та нижній поверхнях передміхурової залози (prostata) й утво­рене гілками:

-  нижнього підчеревного сплетення (plexus hypo-gastricus inferior);

-  міхурового сплетення (plexus vesicalis).

5  Сплетення сім'явиносної протоки (plexus defer-entialis) - парне, оточує сім'явиносну протоку (ductus deferens) і утворене гілками нижнього підче­ревного сплєтєння (plexus hypogastricus inferior) та міхурового сплетення (plexus vesicalis). Віддає гілки до пухирчастої залози (glandula vesiculosa).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах