В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

До задньої ніжки стремінця (crus posterius stapedis) прикріплюється стремінцевий м'яз (m. stapedius).

М'язи барабанної порожнини (mm. cavitatis tympanicae) регулюють рух слухових кісточок (ossicula auditus) і запобігають сильним коливанням при звуках різної висоти та частоти. Це складний кі­бернетичний пристрій, який регулює амплітуду зву­кових коливань у певних межах - послаблює або підсилює звук.

Слухова труба (tuba auditiva; tuba auditoria) -труба Євстахія. Має довжину в середньому 35 мм, сполучає порожнину середнього вуха (cavitas auris mediae) з порожниною носової частини глотки (cavitas partis nasalis pharyngis).

Слухова труба (tuba auditiva; tuba auditoria) скла­дається із:

- кісткової частини (pars ossea);

- хрящової частини (pars cartilaginea).

Перехід хрящової частини (pars cartilaginea) в кі­сткову частину (pars ossea) називається переший­ком слухової труби (isthmus tubae auditoriae).

Слухова труба (tuba auditiva) відкривається:

- глотковим отвором слухової труби (ostium pharyngeum tubae auditivae; ostium pharyngeum tubae auditoriae) у носову частину глотки (pars nasalis pharyngis);

- барабанним отвором слухової труби (ostium tympanicum tubae auditivae; ostium tympanicum tubae auditoriae) у барабанну порожнину (cavitas tympani).

Від хрящової частини слухової труби (pars cartilaginea tubae auditivae) починаються:

- м'яз-натягувач піднебінної завіски (m. tensor veli palatini);

- м'яз-підіймач піднебінної завіски (m. levator veli palatini).

При скороченні цих м'язів просвіт слухової труби (lumen tuba auditivae) розширюється і повітря вільно потрапляє у барабанну порожнину (cavitas tympani), врівноважуючи тиск зовнішнього середовища з тис­ком у барабанній порожнині.

Внутрішнє вухо (auris interna) Внутрішнє вухо (auris interna) представлене кіст­ковим і перетинчастим лабіринтами (labyrinthi osseus et membranaceus) та знаходиться у кам'янистій частині скроневої кістки (pars petrosa ossis temporalis).

Кістковий лабіринт (labyrinthus osseus) склада­ється із:

- завитка (cochlea);

- присінка (vestibulum);

- півколових каналів (canales semicirculares). Присінок (vestibulum) - це порожнина, на бічній

стінці якої є:

-  вікно присінка (fenestra vestibuli), або овальне вікно (fenestra ovale);

 

-  вікно завитки (fenestra cochleae), або кругле ві­кно (fenestra rotundum).

У вікні присінка (fenestra vestibuli) міститься ос­нова стремінця (basis stapedis).

Вікно завитки (fenestra cochleae) закрите вто­ринною барабанною перетинкою (membrana tympanica secundaria).

На задній стінці присінка (paries posterior vestibuli) розміщено 5 отворів, через які в нього від­криваються півколові канали (canales semicirculares).

На передній стінці присінка (paries anterior vestibuli) є великий отвір, що веде в канал завитки (canalis cochleae).

На внутрішній стінці присінка (paries internus vestibuli) розміщений присінковий гребінь (crista vestibuli), який відділяє кулястий закуток; мішечко-вий закуток (recessus sphericus; recessus saccularis) від еліптичного закутка; маточкового закутка (recessus ellipticus; recessus utricularis).

В еліптичний закуток (recessus ellipticus) відкри­вається внутрішній отвір канальця присінка (apertura interna canaliculi vestibuli).

Позаду від присінка розміщені кісткові півколові канали (canales semicirculares), що мають вигляд дугоподібних трубок, які лежать у трьох взаємно пер­пендикулярних площинах.

Розрізняють:

-  передній півколовий канал (canalis semicircularis anterior) - у стріловій площині (planum sagittalis);

-  задній півколовий канал (canalis semicircularis posterior) - у лобовій площині (planum frontalis);

-  бічний півколовий канал (canalis semicircularis lateralis) - у горизонтальній площині (planum horizontalis).

Кожний півколовий канал (canalis semicircularis) біля своєї основи (basis) має розширену частину, або ампулу (ampula). Тому у кожному з півколових каналів виділяють:

-  передню кісткову ампулу (ampulla ossea anterior);

-  задню кісткову ампулу (ampulla ossea posterior);

- бічну кісткову ампулу (ampulla ossea lateralis). Півколові канали (canales semicirculares) з'єднані

з присінком за допомогою кісткових ніжок (crura ossea).

Ніжки півколових каналів (crura canalium semicircularium), що містять ампули, називаються ампульними кістковими ніжками (crura ossea ampullaria).

Сусідні ніжки переднього та заднього півколових каналів (crura canalium semicircularium anterioris et posterioris) зливаються разом і приєднуються до присінка спільною кістковою ніжкою (crus osseum commune).

Задня ніжка бічного півколового каналу (crus posterius canalis semicircularis lateralis) з'єднується з присінком (vestibulum) простою кістковою ніжкою (crus osseum simplex).

Ось чому кісткові півколові канали сполучаються з присінком не шістьма, а п'ятьма отворами.

Попереду від присінка (vestibulum) лежить завит­ка (cochlea), що утворена кісткою. її канал робить два з половиною оберти навколо веретена завитки (modiolus cochleae).Від веретена завитки (modiolus cochleae) відхо­дить кісткова спіральна пластинка (lamina spiralis ossea), яка не досягає латерального боку каналу і тому лише частково поділяє спіральний канал завит­ки (canalis spiralis cochleae) на сходи присінка (scala vestibuli) і барабанні сходи (scala tympani).

По краю кісткової спіральної пластинки (lamina spiralis ossea) міститься завиткова протока перетин­частого лабіринту, яка доповнює кісткову спіральну пластинку і розділяє сходи.

Порожнини цих сходів сполучаються між собою на куполі завитки (cupula cochleae) - верхівці завит­ки (apex cochleae) отвором завитки (helicotrema).

В основі завитки (basis cochleae) на початку її барабанних сходів (scala tympani) є внутрішній отвір канальця завитки (apertura interna canaliculi cochleae).

Усередині кісткового лабіринту (labyrinthus osseus) залягає перетинчастий лабіринт (labyrinthus membranaceus), який має менші розміри і повторює хід кісткового лабіринту (labyrinthus osseus).

Між внутрішньою поверхнею кісткового лабірин­ту (labyrinthus osseus) і зовнішньою поверхнею пе­ретинчастого лабіринту (labyrinthus membranaceus) розміщений перилімфатичний простір (spatium perilymphaticum), який заповнений рідиною - пери-лімфою (perilympha).

Перетинчастий лабіринт (labyrinthus membranaceus) складається з:

-  присінкового лабіринту (labyrinthus vestibularis);

-  півколових проток (ductus semicirculares);

-  завиткової протоки (ductus cochlearis). Перетинчастий        лабіринт (labyrinthus

membranaceus) заповнений ендолімфою (endolympha).

Присінковий лабіринт (labyrinthus vestibularis) складається з:

-  маточки (utriculus);

-  мішечка (sacculus).

Маточка (utriculus) лежить в еліптичному закутку кісткового лабіринту (recessus ellipticus labyrinthi ossei) і сполучається з півколовими протоками (ductus semicirculares).

Мішечок (sacculus) лежить у кулястому закутку кі­сткового лабіринту (recessus sphericus labyrinthi ossei) і сполучається із завитковою протокою (ductus cochlearis) через сполучну протоку (ductus reuniens).

Маточка (utriculus) і мішечок (sacculus) сполуча­ються між собою за допомогою маточково-мішечковоїпротоки (ductus utriculosaccular).

Від маточково-мішечкової протоки відходить ен-долімфатична протока (ductus endolymphaticus), яка проходить у канальці присінка (canaliculi vestibuli).

Вийшовши із зовнішнього отвору канальця при-
сінка
(apertura externa canaliculi vestibuli) на задню
поверхню кам'янистої частини скроневої кістки
(facies posterior partis petrosae ossis temporalis),
маточково-мішечкова протока закінчується під че-
репною
твердою оболоною (dura mater cranialis)
ендолімфатичним     мішечком (saccus

endolymphaticus).

Півколові протоки (ductus semicirculares) заля­гають усередині кісткових півколових каналів (canales semicirculares ossei) і повторюють їх хід.

Розрізняють:

-  передню півколову протоку (ductus semicircularis anterior), яка має передню перетинча­сту ампулу (ampulla membranacea anterior);

-  задню півколову протоку (ductus semicircularis posterior), яка має задню перетинчасту ампулу (ampulla membranacea posterior);

-  бічну півколову протоку (ductus semicircularis lateralis), яка має:

-  бічну перетинчасту ампулу (ampulla membranacea lateralis);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах