В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

-  просту перетинчасту ніжку (crus membranaceum simplex).

Передня та задня півколові протоки (ductus semicirculares anterior et posterior) мають спільну перетинчасту ніжку (crus membranaceum commune).

Перелічені вище структури розміщені у відповід­них кісткових структурах. Півколові протоки (ductus semicirculares) відкриваються п'ятьма отворами в маточку (utriculus).

На внутрішній поверхні маточки (utriculus) та мі­шечка (sacculus) розміщені епітеліальні волоскові рецепторні клітини, що утворюють плями (maculae), а в перетинчастих ампулах (ampulae membranaceae) - ампулярні гребені (cristae ampullares), які нале­жать до периферійної частини присінкового аналіза­тора.

Завиткова протока (ductus cochlearis) залягає у спіральному каналі завитки (canalis spiralis cochleae) і починається у присінку кісткового лабіринту (vestibulum labyrinthi ossei) присінковим сліпим кін­цем (caecum vestibulare), який з'єднується сполуч­ною протокою (ductus reuniens) з мішечком (sacculus).

Закінчується завиткова протока (ductus cochlearis) на верхівці завитки (apex cochleae) купо­льним сліпим кінцем (caecum cupulare).

На поперечному перерізі завиткова протока (ductus cochlearis) має трикутну форму і такі стінки:

-  зовнішню стінку (paries externus), яка зроста­ється з окістям зовнішньої стінки спірального каналу завитки (periosteum parietis externi canalis spiralis cochleae);

-  барабанну стінку; спіральну перетинку (paries tympanicus; membrana spiralis), або нижню стінку (paries inferior), що є продовженням кісткової спіра­льної пластинки (lamina spiralis ossea);

-  присінкову стінку; присінкову перетинку (paries vestibularis; membrana vestibularis), або верхню сті­нку (paries superior) - перетинку Рейсснера.

Завиткова протока (ductus cochlearis) займає се­редню частину кісткового спірального каналу завит­ки (canalis spiralis cochleae ossei) і, доповнюючи кісткову спіральну пластинку (lamina spiralis ossea), відділяє його барабанні сходи (scala tympani) від сходів присінка (scala vestibuli).

Усередині завиткової протоки (ductus cochlearis) на спіральній перетинці (membrana spiralis) - бара­банній стінці (paries tympanicus) - міститься спіра­льний орган (organum spirale) - орган Кортія, який належить до периферійної частини слухового аналі­затора і містить епітеліальні волоскові рецепторні клітини, що сприймають звукові коливання.

Шляхи передачі звукової хвилі Звукові хвилі передаються на барабанну перети­нку (membrana tympanica) і викликають її коливан­ня.

Коливання барабанної перетинки (membrana tympanica) передається на ланку слухових кісточок (ossicula auditus).

Завдяки коливанням основи стремінця (basis stapedis), яка прикриває вікно присінка (fenestra vestibuli), починає коливатися перилімфа (perilympha).

Коливання перилімфи в барабанних сходах (scala tympani) через отвір завитки (helicotrema) пе­редається на перилімфу в сходах присінка (scala vestibuli).

Унаслідок цього починають коливатися присінко-ва стінка (paries vestibularis) - рейснерова перетин­ка і барабанна стінка (paries tympanicus).

Останні змушують коливатися ендолімфу (endolympha).

Коливання ендолімфи сприймається волосками спірального органа (organum spirale) - кортієвого органа, де механічні коливання перетворюються на нервовий імпульс, і звідси починається слуховий шлях.

Присінково-завитковий нерв [VIII]

(nervus vestibulocochlearis ) [VIII] VIII пара черепних нервів Цей нерв складається з двох частин:

-  завиткового нерва (nervus cochlearis);

-  присінкового нерва (nervus vestibularis). Завитковий нерв (nervus cochlearis) є слуховим

шляхом, по якому передається інформація про хара­ктер звукових коливань у головний мозок.

Завитковий нерв (nervus cochlearis) Слуховий шлях

Тіла перших нейронів (псевдоуніполярні нейро-цити) завиткового нерва (nervus cochlearis) - слухо­вого шляху - містяться в завитковому вузлі; спіраль­ному вузлі завитки (ganglion cochlearie; ganglion spiralie cochleae), який розміщений в спіральному каналі веретина (canalis spiralis modioli).

Периферійні відростки перших нейронів закін­чуються в спіральному органі завиткової протоки (organum spirale ductus cochlearis), утворюючи си-напси з волосковими рецепторними клітинами.

Центральні відростки перших нейронів утворю­ють завиткову частину VIII пари черепних нервів -завитковий нерв (nervus cochlearis) і через внутріш­ній слуховий отвір (porus acusticus internus) заходять у порожнину черепа (cavitas cranii), а потім у міст (pons) на межі із середньою мозочковою ніжкою на її вентральній поверхні, де закінчуються синапсом з тілом другого нейрона.

Тіла других нейронів завиткового нерва (nervus cochlearis) розміщені у передньому та задньому за­виткових ядрах (nuclei cochleares anterior et posterior), які проекціюються у бічному куті ромбо­подібної ямки (angulus lateralis fossae rhomboideae).

Аксони других нейронів від переднього завитко­вого ядра (nucleus cochlearis anterior) йдуть на сво­єму боці до присереднього колінчастого тіла (corpus geniculatum mediale), де містяться тіла третіх нейро­нів. Це тринейронний слуховий шлях.

Аксони других нейронів від заднього завиткового ядра (nucleus cochlearis posterior) йдуть по дну IV шлуночка (ventriculus quartus) у вигляді мозкових смуг (striae medullares) і переходять на протилежний бік.

Ці волокна беруть участь в утворенні трапецієпо­дібного тіла (corpus trapezoideum).

Тіла третіх нейронів чотиринейронного завитко­вого нерва (nervus cochlearis) розміщені у верхньо­му оливному ядрі (nucleus olivaris superior) - зад­ньому ядрі трапецієподібного тіла.

Аксони третіх нейронів утворюють бічну петлю (lemniscus lateralis), яка виходить на поверхню в перешийку ромбоподібного мозку (isthmus rhombencephali) у вигляді трикутника петлі (trigonum lemnisci).

Бічна петля (lemniscus lateralis) доходить до підкі­ркових центрів слуху, де розміщені тіла IV нейронів.

Тіла  четвертих нейронів завиткового нерва

(nervus cochlearis) розміщені в:

- присередньому колінчастому тілі (corpus geniculatum mediale);

- нижніх горбиках покрівлі середнього мозку (colliculi inferiores tecti mesencephali).

Від присереднього колінчастого тіла (corpus geniculatum mediale) аксони четвертих або третіх нейронів через задню третину задньої ніжки внутрі­шньої капсули (crus posterius capsulae internae) до­ходять до кори верхньої скроневої звивини (cortex gyri temporalis superioris) - це є поперечні скроневі звивини (gyri temporales transversi), або звивини Гешля, де локалізується кірковий аналізатор слуху (кірковий кінець слухового аналізатора).

Аксони четвертих нейронів від нижніх горбиків покрівлі середнього мозку (colliculi inferiores tecti mesencephali) йдуть у передніх канатиках спинного мозку (funiculi anteriores medullae spinalis) у вигляді покрівельно-спинномозкового шляху (tractus tectospinalis).

По ньому проходять імпульси, що викликають не­свідомі рухи під час сприйняття звуків, які виникають раптово (охоронний рефлекс).

Присінковий нерв

(nervus vestibularis)

Цей нерв є початком аферентного шляху, по якому передається інформація про рівновагу тіла людини від волоскових рецепторних клітин, що роз­міщені у півколових каналах (canales semicirculares) та присінку внутрішнього вуха (vestibulum auris interna), до кори великого мозку (cortex cerebri).

Відчуття рівноваги ґрунтується не тільки на інфо­рмації, що підходить від рецепторів внутрішнього вуха (auris interna), але й від фоторецепторів та про-пріорецепторів опорно-рухового апарату.

Цю інформацію аналізують мозочок (cerebellum) і кора великого мозку (cortex cerebri), що дає змогу утримувати тіло у певному положенні в просторі.

Чутливі елементи органа рівноваги - це волос­кові клітини (cellulae pilosae), які знаходяться в при-сінковому лабіринті внутрішнього вуха (labyrinthus vestibularis auris internae) і розміщені:

- у півколових протоках перетинчастого лабіринту (ductus semicirculares labyrinthi vestibularis), зокре­ма в ампульних гребенях (cristae ampullares). Воло­скові клітини (cellulae pilosae) сприймають оберта­льні рухи;

у мішечку (sacculus) і маточці (utriculus), зокре­ма їх чутливих ділянках - плямах (maculae), волос­кові клітини яких сприймають зміни положення го­лови стосовно землі (при нахилах голови тощо).

Тіла перших нейронів (псевдоуніполярні клітини) присінкового нерва (nervus vestibularis) містяться в присінковому вузлі (ganglion vestibulare), який роз­міщений на дні внутрішнього слухового ходу (meatus acusticus internus).

Периферійні відростки перших нейронів утво­рюють:

-  передній ампульний нерв (n. ampullaris anterior);

-  задній ампульний нерв (n. ampullaris posterior);

-  бічний ампульний нерв (n. ampullaris lateralis);

-  маточково-ампулярний нерв (n. utriculoampul-

laris);

-  маточковий нерв (n. utricularis);

-  мішечків нерв (n. saccularis).

Вони утворюють синапси з волосковими рецеп­торними клітинами органа рівноваги.

Центральні відростки перших нейронів утворю­ють присінковий нерв, який проходить через внутрі­шній слуховий отвір (porus acusticus internus) у по­рожнину черепа (cavitas cranii), а потім у складі при-сінково-завиткового нерва входять у міст (pons) до чотирьох присінкових ядер (nuclei vestibulares). В них розміщені другі нейрони присінкового нерву (nervus vestibularis), які являються складовою части­ною присінкового шляху.

Частина аксонів других нейронів присінкових ядер (nuclei vestibulares) формує присінково-спинномозковий шлях (tractus vestibulospinalis) і доходить до рухових ядер передніх рогів спинного мозку (nuclei motorii cornu anterioris).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах