В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

3.      Аномалії розвитку головного мозку.

4.      Головний мозок: ембріологічна класифікація -ромбоподібний, задній, середній, передній мо­зок та їх похідні.

5.      Ромбоподібний (задній) мозок: його похідні, продемонструвати на препараті.

6.      Головний мозок: частини, анатомічна класифі­кація.

7.      Стовбур головного мозку: розвиток, частини.

8.      Довгастий мозок: розвиток, межі, зовнішня бу­дова. Описати і продемонструвати на препара­тах.

9.      Довгастий мозок: сіра і біла речовини, будова, топографія, функціональне значення.

10. Міст: розвиток, межі, зовнішня будова. Описати і

Анатомія спинного мозку

19.Центральний канал: розвиток, топографія, будо­ва, вміст.

20.Сіра речовина спинного мозку: задні роги, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика.

21.Сіра речовина спинного мозку: бічні роги, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика в різних сегментах.

22.Сіра речовина спинного мозку: передні роги, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціо­нальна характеристика.

23.Біла речовина спинного мозку: класифікація, короткі волокна, їх утворення, топографія і функ­ції.

24.Біла речовина спинного мозку: довгі волокна, класифікація, їх утворення, топографія і функції.

25.Біла речовина спинного мозку: передні канати­ки, їх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.

26.Біла речовина спинного мозку: бічні канатики, їх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.

27.Біла речовина спинного мозку: задні канатики, їх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.

28.Спинномозковий вузол: топографія, будова, фун­кції.

29.Задні корінці спинномозкових нервів: утворення, топографія, функціональне значення.

30.Передні корінці спинномозкових нервів: утво­рення, топографія, функціональне значення.

31.Спинномозковий нерв: утворення, топографія, гілки; відповідність сегментам спинного мозку.

32.Оболони спинного мозку, простори між ними, їх вміст.

33.Фіксуючий апарат спинного мозку: утворення, топографія.

 

Анатомія головного мозку

продемонструвати на препаратах.

11. Міст: сіра і біла речовини, будова, топографія, функціональне значення.

12. Присередня петля: утворення, склад, топографія, функціональне значення.

13. Ретикулярна формація: топографія, будова, ос­новні ядра, зв'зки, функціональне значення.

14. Ромбоподібна ямка: утворення, межі, рельєф. Проекція ядер черепних нервів.

15. Ядра черепних нервів, які розміщені в дорзаль­ній частині довгастого мозку; їх функціональна характеристика.

16. Ядра черепних нервів, які розміщені в дорзаль­ній частині моста; їх функціональна характерис­тика.

17. Четвертий шлуночок: розвиток, топографія, стінки, сполучення.

18. Перешийок ромбоподібного мозку, його части­ни.Середній мозок: розвиток, межі, зовнішня будо­ва, частини. Описати і продемонструвати на препаратах.

19. Середній мозок: покрівля, зовнішня будова, сіра речовина, її функціональне значення, провідні шляхи.

20. Середній мозок: ніжки мозку, їх частини, межі, будова сірої і білої речовин; топографія провід­них шляхів.

21. Стовбур головного мозку, характеристика ядер черепних нервів.

22. Мозочок: розвиток, зовнішня будова. Описати і продемонструвати на препаратах.

23. Мозочок: сіра речовина, її функціональне зна­чення. Описати і продемонструвати на препара­тах.

24. Мозочок: класифікація частин мозочка за філо­генетичним принципом. Сіра речовина кожної частини. Функціональне значення в регуляції ру­хів.

25. Мозочок, класифікація білої речовини. Описати і продемонструвати на препаратах.

26. Мозочок, склад верхніх мозочкових ніжок.

27. Мозочок, склад середніх мозочкових ніжок.

28. Мозочок, склад нижніх мозочкових ніжок.

29. Передній мозок, його похідні. Продемонструвати на препараті.

30. Проміжний мозок, частини (за Міжнародною анатомічною номенклатурою - Український ста­ндарт). Описати і продемонструвати на препара­тах.

31. Проміжний мозок: частини ( за філогенетичним розвитком) описати і продемонструвати на пре­паратах.

32. Таламічний мозок: частини, описати і продемо­нструвати на препаратах.

33. Таламус: зовнішнія будова, описати і продемон­струвати на препаратах. Ядра таламуса, їх функ­ціональне значення.

34. Метаталамус: частини, їх функціональне зна­чення. Описати і продемонструвати на препара­тах.

35. Епіталамус: частини, їх функціональне значення. Описати і продемонструвати на препаратах.

36. Шишкоподібна залоза: топографія, функціїї. Опи­сати і продемонструвати на препаратах.

37. Субталамус: частини, їх функціональне значення.

38. Гіпоталамус: частини, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.

39. Гіпофіз: топографія, частини, функції.

40. Гіпоталамус: ядра, їх топогрфія, функціональне значення. Гіпоталамо-гіпофізарна система.

41. Третій шлуночок: розвиток, стінки, сполучення. Описати і продемонструвати на препаратах.

42. Кінцевий (великий) мозок, частини. Описати і продемонструвати на препаратах.

43. Півкулі великого мозку, частини. Описати і про­демонструвати на препаратах.

44. Мозолисте тіло, його топографія, части­ни,функціональне значення. Описати і продемо­нструвати на препаратах.

45. Склепіння, його топографія, части­ни,функціональне значення. Описати і продемо­нструвати на препаратах.

 

47. Нюховий мозок, частини, їх компоненти, функці­ональне значення. Описати і продемонструвати на препаратах.

48. Базальні ядра, топографія, частини, функціона­льне значення. Описати і продемонструвати на препаратах.

49. Смугасте тіло: топографія, частини, функціональ­не значення. Описати і продемонструвати на препаратах.

50. Лімбічна система: компоненти, функціональне значення.

51. Бічні шлуночки: розвиток, частини, топографія, стінки, сполучення. Описати і продемонструвати на препаратах.

52. Передній ріг бічного шлуночка: топографія, стін­ки, сполучення. Описати і продемонструвати на препаратах.

53. Задній ріг бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення. Описати і продемонструвати на препаратах.

54. Нижній ріг бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення. Описати і продемонструвати на препаратах.

55. Центральна частина бічного шлуночка: топогра­фія, стінки, сполучення. Описати і продемонстру­вати на препаратах.

56. Біла речовина півкуль великого мозку: класифі­кація, функціональне значення.

57. Біла речовина півкуль великого мозку: класифі­кація асоціативних волокон, функціональне зна­чення.

58. Біла речовина півкуль великого мозку: довгі асоціативні волокна, їх пучки, топографія, функ­ціональне значення.

59. Біла речовина півкуль великого мозку: комісура-льні волокна, їх функціональне значення.

60. Біла речовина півкуль великого мозку: проек­ційні волокна, класифікація, функціональне зна­чення.

61. Біла речовина півкуль великого мозку: внутріш­ня капсула, її топографія, частини, провідні шля­хи, що проходять в кожній частині.

62. Будова кори півкуль великого мозку. Роботи В.О.Беца.

63. Півкулі великого мозку: поверхні, частки, їх межі. Описати і продемонструвати на препаратах.

64. Рельєф (борозни та звивини) верхньобічної по­верхні півкуль головного мозку. Описати і про­демонструвати на препараті.

65. Рельєф (борозни та звивини) присередньої по­верхні півкуль головного мозку. Описати і про­демонструвати на препараті.

66. Рельєф (борозни та звивини) нижньої поверхні півкуль головного мозку. Описати і продемонст­рувати на препараті.

67. Рельєф лобової частки. Описати і продемонстру­вати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів у корі лобової частки.

68. Рельєф тім'яної частки. Описати і продемонстру­вати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів у корі тім'яної частки.

69. Рельєф скроневої частки. Описати і продемонст­рувати на препаратах. Локалізація кіркових кін­ців аналізаторів у корі скроневої частки.Рельєф потиличної частки. Описати і продемонс­трувати на препаратах. Локалізація кіркових кін­ців аналізаторів у корі потиличної частки.

70. Оболони головного мозку: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.

71. Відмінності між твердою оболоною головного і спинного мозку.

72. Тверда оболона головного мозку та її відростки. Описати і продемонструвати на препаратах.

73. Тверда оболона головного мозку: синуси, їх то­пографія. Описати і продемонструвати на пре­паратах.

74. Шляхи відтоку венозної крові в синуси твердої оболони головного мозку.

75. Шляхи відтоку венозної крові із синусів твердої оболони головного мозку.

76. Оболони головного мозку: міжоболонні просто­ри, їх вміст.

77. Утворення і відтік спинномозкової рідини. Ано­малії розвитку оболон головного мозку.

78. Підпавутинний простір: утворення, цистерни, сполучення.

79. Провідні шляхи ЦНС: визначення, класифікація.

80. Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості. Шлях свідомої пропріоцептивної чутливості.

81. Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості. Шлях больової і температурної чутливості.

82. Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості. Шлях тактильної чутливості.

83. Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості: шлях больової, температурної, тактильної та свідомої пропріоцептивної чутливості від голови та шиї.

84. Соматосенсорні шляхи несвідомої пропріоцеп­тивної чутливості мозочкового спрямування.

85. Низхідні провідні шляхи: класифікація.

86. Пірамідні шляхи: кірково-спинномозковий шлях.

87. Пірамідні шляхи: кірково-ядерний шлях.

88. Екстрапірамідна рухова система: центри, функ­ції.

89. Провідні шляхи екстрапірамідної рухової систе­ми.

Змістовий модуль 15. Черепні нерви

1.      Назвати дванадцять пар черепних нервів.

2.      Класифікація черепних нервів за складом воло­кон.

3.      Класифікація черепних нервів за походженням.

4.      Анатомічні ознаки черепних і спинномозкових нервів.

5.      Загальний план будови рухових черепних нервів. Намалювати схему.

6.      Загальний план будови чутливих ( справжніх) черепних нервів. Намалювати схему.

7.      Загальний план будови змішаних черепних нер­вів. Намалювати схему.

8.      Загальний план будови чутливих черепних нер­вів, похідних головного мозку.

9.      Анатомічні відмінності будови чутливих черепних нервів, похідних головного мозку, від справжніх чутливих черепних нервів.

10. I пара черепних нервів: розвиток, загальна ха­рактеристика, утворення, топографія.

11. II пара черепних нервів: розвиток, загальна ха­рактеристика, утворення, топографія.

 

12. III пара черепних нервів: розвиток, загальна ха­рактеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із чере­па, гілки, ділянки іннервації.

13. Загальна будова вегетативного вузла голови: корінці, їх утворення; гілки, їх склад і об'єкти ін­нервації.

14. Війковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділян­ки іннервації.

15. IV пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із че­репа, ділянки іннервації.

16. V пара черепних нервів: розвиток, загальна ха­рактеристика; внутрішньочерепна частина V па­ри.

17. V пара черепних нервів: чутливий вузол V пари, його топографія, хід центральних і периферійних волокон.

18. V пара черепних нервів: 1-ша гілка V пари -утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннер­вації.

19. V пара черепних нервів: 2-га гілка V пари -утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннер­вації.

20. Крило-піднебінний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

21. V пара черепних нервів: 3-тя гілка V пари -утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннер­вації.

22. Піднижньощелепний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

23. Під'язиковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

24. Вушний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах