В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

20.Зовнішнє вухо: вушна раковина, будова, функції. Описати і продемонструвати на препаратах.

21.Зовнішнє вухо: зовнішній слуховий хід, частини, межі , будова.

22.Барабанна перетинка: топографія, частини, бу­дова, функції.

23.Середнє вухо: частини, назвати і продемонстру­вати на препаратах.

24.Барабанна порожнина: топографія, стінки, спо­лучення, вміст. Описати і продемонструвати на препаратах.

25.Слухові кісточки: топографія, їх частини; суглоби слухових кісточок; м'язи слухових кісточок. Опи­сати і продемонструвати на препаратах. 26.Слухова труба: топографія, частини, сполучення, будова. Описати і продемонструвати на препа­ратах.

26. Внутрішнє вухо, частини.

27. Кістковий лабіринт: частини, назвати і продемо­нструвати на препараті.

28. Кістковий лабіринт: півколові канали, їх топогра­фія, частини, сполучення, будова, функції.

29. Кістковий лабіринт: присінок, його топографія, стінки, рельєф внутрішньої поверхні, сполучення, функції.

30. Кістковий лабіринт. Завитка, топографія, будова, сполучення, функції.

31. Перетинчастий лабіринт: топографія, частини.

32. Перілімфатичний простір: утворення, вміст, спо­лучення.

33. Ендолімфатичний простір: утворення, вміст, спо­лучення.

34. Перетинчастий лабіринт: присінковий лабіринт, його частини, топографія, будова, функціі.

35. Перетинчастий лабіринт, півколові протоки, їх топографія, частини, будова, функції.

36. Перетинчастий лабіринт: завитковий лабіринт, стінки, їх будова, функції.

37. Описати шляхи проходження звукових коливань.

38. Провідні шляхи слухового аналізатора.

Провідні шляхи рівноваги (вестибулярного апа­рата ).ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ

1. Модуль 3 НЕРВОВА СИСТЕМА ОРГАНИ ЧУТТЯРозвиток нервової системи в ембріогенезі. Осно-

вні етапи формування нервової системи у фі­логенезі.

2.  Поняття про нейрон. Сіра та біла речовини

центральної нервової системи. Нервові волок­на, пучки, корінці, вузли, нерви. Будова простої і складної рефлекторної дуги.

3.  Спинний мозок: топографія, зовнішня будова.

Сегменти спинного мозку. Розвиток спинного мозку в ембріогенезі. Аномалії розвитку спин­ного мозку.

4.  Спинний мозок: розвиток, топографія, внутрішня

будова. Морфофункціональна характеристика сірої речовини.

5.  Спинний мозок: розвиток, топографія, внутрішня

будова. Морфофункціональна характеристика білої речовини.

6.  Оболони спинного мозку, простори між ними, їх

вміст.

7.  Розвиток головного мозку (мозкові пухирці та їх

похідні). Аномалії розвитку головного мозку.

8.  Стовбур головного мозку. Характеристика ядер

черепних нервів.

9.  Довгастий мозок: розвиток, зовнішня і внутрішня

будова.

10. Міст: розвиток, зовнішня і внутрішня будова .

11.Ромбоподібна ямка: її межі, рельєф. Проекція

ядер черепних нервів. IV шлуночок: топографія, стінки, сполучення.

12.Мозочок: розвиток, зовнішня і внутрішня будова.

13.Середній мозок: розвиток, зовнішня і внутрішня

будова.

14.   Проміжний мозок: частини, будова, функціо­нальне значення. III шлуночок, стінки, сполу­чення.

15.   Базальні ядра півкуль великого мозку: топо­графія, будова, функції.

 

16. Бічні шлуночки: частини, їх стінки, сполучення.

17. Біла речовина півкуль великого мозку: асоціати-

вні, комісуральні, проекційні волокна. Внутріш­ня капсула: частини, топографія провідних шляхів.

18. Нюховий мозок: центральний і периферійний

відділи.

19. Екстрапірамідна рухова система: ядра, шляхи,

функції.

20. Рельєф верхньобічної поверхні півкуль великого

мозку. Локалізація кіркових кінців аналізаторів у корі тім'яної частки. Будова кори. Роботи В.О.Беца.

21. Рельєф верхньобічної поверхні півкуль великого

мозку. Локалізація кіркових кінців аналізаторіву корі лобової і скроневої часток.

22.     Рельєф присередньої та нижньої поверхонь півкуль великого мозку.

23. Провідні шляхи. Класифікація .Екстероцептивні

провідні шляхи: провідний шлях температурної і больової чутливості; провідний шлях тактиль­ної чутливості.

24. Провідні шляхи. Класифікація. Пропріоцептивні

шляхи кіркового напрямку та мозочкового напрямку.

25. Низхідні провідні шляхи. Класифікація. Пірамідні

шляхи. Кірково-спинномозковий та кірково-ядерний шляхи.

26. Оболони головного мозку, простори між ними, їх

вміст. Утворення і відтік спинномозкової ріди­ни. Аномалії розвитку оболон головного мозку.

27.     Класифікація черепних нервів за походжен­ням, за складом волокон; анатомічні відмінно­сті черепних і спинномозкових нервів. Загаль­ний план будови чутливих, рухових та змішаних черепних нервів.

28.     Черепні нерви, класифікація. III, IV, V! пари. Ядра, топографія, ділянка іннервації.

29.     Черепні нерви, класифікація. V пара. Внутріш­ньочерепна частина. 1 гілка: топографія, гілки, ділянки іннервації. Війковий вузол: корінці, гілки, ділянки іннервації.

30.     Черепні нерви, класифікація. V пара - 2 гілка: топографія, гілки, ділянки іннервації. Крилопід-небінний вузол: корінці, гілки, ділянки іннерва­ції.

31.     Черепні нерви, класифікація. V пара - 3 гілка: топографія, гілки, ділянки іннервації. Вегетати­вні вузли, зв'язані з 3-ю гілкою, їх корінці і гіл­ки, ділянки іннервації.

32.     Черепні нерви, класифікаціями пара: ядра, топографія, гілки, ділянки іннервації.

33.     Черепні нерви, класифікація. Vm пара череп­них нервів. Провідні шляхи і центри слухового аналізатора. Провідний шлях рівноваги.

34.     Черепні нерви, класифікація. IX, XI пари: ядра, топографія, гілки, ділянки іннервації.

35.     Черепні нерви, класифікація. Х пара: ядра, час­тини, топографія, гілки, ділянки іннервації.

36.     Черепні нерви, класифікація. XII пара: ядра, топографія, гілки, ділянки іннервації.

37.     Вегетативні вузли голови: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

38.     Іннервація стінок ротової порожнини.

39.     Іннервація язика.

40.     Іннервація піднебіння.

41.     Іннервація слинних залоз.

42.     Іннервація зубів.

43.     Іннервація глотки.

44.     Іннервація гортані.

45.     Іннервація щитоподібної та прищитоподібних залоз.

46.     Іннервація слизової оболонки носової порож­нини.

47.     Іннервація жувальних м'язів.

48.     Іннервація м'язів та шкіри лиця.

49.     Іннервація м'язів шиї.

50.     Іннервація скронево-нижньощелепного сугло­ба.

51.     Іннервація твердої оболони головного мозку.

 

52.     Іннервація очного яблука і додаткових структур ока.

53.     Іннервація зовнішнього, середнього та внутрі­шнього вуха .

54.     Загальна схема будови та функції вегетативної нервової системи. Центральні та периферійні відділи: вузли, перед- та післягангліонарні воло­кна.

55.     Шийний відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, гілки, ділянки.

56.     Грудний відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, гілки, ділянки іннервації.

57.     Поперековий та крижовий відділи симпатично­го стовбура: вузли, їх топографія, гілки, ділянки іннервації.

58.     Вегетативні нервові сплетення черевної по­рожнини: утворення, топографія, склад воло­кон, ділянки іннервації.

59.     Вегетативні нервові сплетення малого таза: утворення, топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

60.     Іннервація трахеї та бронхів.

61.     Іннервація легень та плеври.

62.     Іннервація серця та осердя.

63.     Іннервація стінок грудної порожнини. Кровопо­стачання та іннервація діафрагми.

64.     Іннервація стравоходу.

65.     Іннервація шлунка.

66.     Іннервація тонкої кишки.

67.     Іннервація товстої кишки.

68.     Іннервація печінки та підшлункової залози.

69.     Іннервація нирок.

70.     Іннервація органів сечової системи: сечоводів, сечового міхура, сечівника.

71.     Іннервація стінок черевної порожнини.

72.     Іннервація внутрішніх жіночих статевих орга­нів.

73.     Іннервація чоловічих статевих органів.

74.     Іннервація промежини.

75.     Пахвова та плечова артерії: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

76.     Артерії передпліччя і кисті: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

77.     Артеріальні сітки ліктьового та променево-зап'ясткового суглобів. Артеріальні дуги кисті: топографія, утворення, гілки.

78.     Загальна і зовнішня клубові артерії: топогра­фія, гілки ділянки кровопостачання.

79.     Стегнова та підколінна артерії: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

80.     Артерії гомілки і стопи: топографія, гілки, ділян­ки кровопостачання.

81.     Вени верхньої кінцівки: класифікація, їх харак­теристика.

82.     Вени нижньої кінцівки:класифікація, їх харак­теристика.

83.     Спинномозковий нерв, його утворення, гілки. Задні гілки спинномозкових нервів, склад їх волокон, топографія та ділянки іннервації.

84.     Грудний спинномозковий нерв: топографія, гілки.

85.     Шийне сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.

86.     Плечове сплетення: утворення, топографія. Ко­роткі та довгі гілки, ділянки їх іннервації.Поперекове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.

87.     Крижове сплетення:  утворення, топографія. Короткі та довгі гілки, ділянки їх іннервації.

88.     Іннервація м'язів спини.

89.     Іннервація м'язів грудної клітки.

90.     Іннервація м'язів живота.

91.     Іннервація плечового суглоба.

92.     Іннервація ліктьового суглоба.

93.     Іннервація променево-зап'ясткового суглоба.

94.     Іннервація м'язів плечового пояса та плеча.

95.     Іннервація м'язів передпліччя.

96.     Іннервація м'язів кисті.

97.     Іннервація кульшового суглоба.

98.     Іннервація колінного суглоба.

 

100.Іннервація гомілково-надп'яткового суглоба

101.Іннервація м'язів стегна.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах