В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

55 Заднє ядро блукаючого нерва залягає.

56 Заднє ядро блукаючого нерва належить до че­репних нервів.

57 До XI пари черепних нервів належать ядра.

58 Ядра додаткового нерва за функцією.

59 XII парі черепних нервів належать ядра.

60 Ядро XII пари черепних нервів за функцією.

 

№ 6

10Ніжка мозку поділяється на покришку та основу ніжки за допомогою.

11Водопровід мозку з'єднує.

12Ядра окорухового нерва залягає.

13Ядро окорухового нерва за функцією.

14Ядро Якубовича за функцією.

15Проміжне ядро (ядро Кахаля) середнього мозку відносять до.

16Ядро блокового нерва залягає.

17Червоне ядро залягає.

18Основа ніжки мозку утворена.

№ 7

20Зорове перехрестя латерально і дозаду продов­жується в.

21До передньої поверхні зорового перехрестя при­лягає.

22Позаду зорового перехрестя знаходиться.

23Позаду сірого горба розміщені.

24Донизу сірий горб продовжується в.

25Лійка сірого горба з'єднується з.

26Позаду сірого горба знаходиться.

27Донизу сірий горб продовжується в.

28Лійка сірого горба з'єднується з.

29 Ядра якої ділянки  гіпоталамуса виробляють
нейросекрет?

30 Яка кількість стінок III шлуночка?

31 Медіальні стінки таламусів та підгорбових діля­нок утворюють.

32 Нижню стінку (або дно) III шлуночка утворює.

33 Між термінальною пластинкою та зоровим пере­хрестям розміщене.

34 Кінцева пластинка, стовпи склепіння та передня спайка утворюють.

35 Міжшлуночковий отвір з'єднує.

36 III шлуночок з'єднується з бічним за допомогою.

37 Задня стінка III шлуночка утворена.

38 III шлуночок з'єднується з IV за допомогою.

39 Отвір водопроводу мозку з боку III шлуночка знаходиться.

1 Верхня стінка III шлуночка утворена.Де розміщені базальні ядра?

2 Голівку, тіло і хвіст має.

3 Голівка хвостатого ядра розміщується.

4   Між голівкою хвостатого ядра та сочевице­подібним ядром розміщується.

5 Кінцева смужка знаходиться між.

6 Задня ніжка внутрішньої капсули знаходиться між.

7 Лушпина та бліді кулі складають.

8 До філогенетично більш нових утворень відносять.

9 До більш старого утворення (paleostriatum) відно-

сять.

10Огорожа розміщена в білій речовині півкуль між.

11Зовнішня капсула відокремлює.

12Між лушпиною та огорожею розміщується.

Заняття

1 Мозолисте тіло утворене провідними шляхами.

2 Волокна коліна мозолистого тіла поєднують.

3 Кора лобових часток півкуль поєднується волок-

нами, що проходять через.

4 Волокна подушки мозолистого тіла поєднують.

5 Кора потиличних часток півкуль поєднується во-

локнами, що проходять.

6 Тіло склепіння попереду та донизу продовжується.

7 В соскоподібних тілах закінчуються.

8 Торочка гіпокампа утворена.

9 Центральна частина бічного шлуночка відповідає.

 

10Передній ріг бічного шлуночка відповідає.

11Задній ріг бічного шлуночка знаходиться.

12У скроневій частці півкулі мозку знаходиться.

13Тіло хвостатого ядра, дорсальна поверхня тала­муса та кінцева смужка утворюють.

14Верхня стінка центральної частини бічного шлу­ночка утворена.

15Медіальну стінку центральної частини бічного шлуночка утворює.

16Медіальну стінку переднього рога бічного шлу­№ 8

17 Мигдалеподібне тіло знаходиться.

18 Через коліно внутрішньої капсули проходить.

19 Волокна кірково-ядерного шляху проходять че­рез.

20 Через передню ніжку внутрішньої капсули про­ходить.

21 Кірково-спинномозкові шляхи проходять через.

22 У задніх відділах задньої ніжки внутрішньої кап­сули містяться.

23 Зоровий та слуховий провідні шляхи проходить через.

24 Волокна від кори потиличної, тім'яної та скроне­вої часток півкуль проходять через.

 

№ 9

ночка утворює.

17 Латеральну стінку переднього рога бічного шлу­ночка утворює.

18 Передня, верхня та нижня стінки переднього рога бічного шлуночка утворені.

19 Чим утворена латеральна стінка бічного шлуноч­ка?

20 Біла речовина півкулі та хвіст хвостатого ядра утворюють.

21 Колатеральне підвищення знаходиться в бічному шлуночку на.

22 Медіальну стінку нижнього рога бічного шлуноч­ка утворює.

23 Пташина шпора знаходиться в бічному шлуночку на.

24 Колатеральний трикутник знаходиться в заднь­ому розі бічного шлуночка на.

25 Судинне сплетення бічних шлуночків розміщене.

17Судинне сплетення бічних шлуночків утворене за рахунок.Верхній край півкулі знаходиться між поверхнями.

18Між латеральною борозною і центральною бороз-

ною півкулі знаходиться.

3 В якій частці півкулі мозку знаходиться передцен-

тральна закрутка?

4 Яка борозна має назву "Роландова" борозна?

5 Яка борозна має назву "Сильвієва" борозна?

6 Між центральною борозною півкулі та потилично-

тім'яною знаходиться.

7 Острівець розміщений.

8 В якій частці півкулі знаходиться передцентральна

звивина?

9 Між центральною та передцентральною борозна-

ми розміщена.

10Яка борозна має висхідну та передню гілки?

11Між нижнім відділом передцентральної борозни та висхідною гілкою розміщена.

12Між висхідною та передньою гілками знаходить­ся.

13Постцентральна борозна знаходиться.

14Між центральною та постцентральною борозна­ми знаходиться.

15Між передцентральною та постцентральною бо­рознами на медіальній поверхні знаходиться.

№ 10

16 Кутова та надкрайова звивини розміщені в.

17 Надкрайова звивина охоплює кінець.

18 Кінець латеральної борозни охоплює.

19 Яку борозну охоплює кутова звивина?

20 Кінець верхньої скроневої борозни охоплює.

21 Яка борозна відокремлює верхню та нижню тім'яні часточки?

22 Яка борозна острівця відокремлює його від оточуючих відділів мозку?

23 Між латеральною та верхньою скроневою бо­рознами розміщена.

24 В якій закрутці розміщені поперечні скроневі звивини Гешля?

25 В яку борозну продовжується борозна мозоли­стого тіла?

26 Між борозною мозолистого тіла та поясною бо­розною знаходиться.

27 Поясна звивина, перешийок та парагіпокам-пальна звивина утворюють.

28 Між тім'яно-потиличною борозною та шпорною борозною знаходиться.

29 Між кутовою частиною поясної борозни та тім'яно-потиличною борозною знаходиться.

У глибині якої борозни знаходиться зубчастазвивина?

31 У глибині гіпокампальної борозни знаходиться.

32 Між шпорною борозною та колатеральною бо­розною розміщена.

33 Яка борозна нижньої поверхні лобової частки розміщена паралельно поздовжній щілині вели­кого мозку?

34 Ділянка лобової частки між поздовжньою щіли­ною мозку та нюховою борозною має назву.

35 Які борозни лежать латеральніше нюхової бо-

Заняття

1 Початок вивченню цитоархітектоніки кори вели-

ких півкуль поклав.

2 Ядро кіркового аналізатора загальної чутливості

(біль, температура, дотик) розміщене в корі.

3 Ядро кіркового аналізатора пропріоцептивної чут-

ливості розміщене в корі.

4 Постцентральна звивина кожної півкулі пов'язана

з.

5 У постцентральній звивині рецепторні поля кірко-

вих кінців аналізатора чутливості нижніх кінцівок спроекційовані.

6 Рецепторні поля кіркових кінців аналізатора чут-

ливості голови спроекційовані в постцентральній звивині.

7 Ядро рухового аналізатора знаходиться в корі.

 

8      Гігантопірамідні нейроцити (клітини Беця) роз­міщені в.

9  Гігантопірамідні нейрони (клітини Беця) відносять

до.

10 Верхні ділянки передцентральної звивини та прицентральної часточки пов'язані з м'язами.

11 У нижній частині передцентральної звивини розміщені рухові центри, що регулюють діяль­ність м'язів.

12 Ядро рухового аналізатора, що забезпечує
сумісне повертання голови та очей у протилеж-
ний бік, розміщене в.

13 Ядро рухового аналізатора, що забезпечує син­тез усіх цілеспрямованих комбінованих рухів (центр праксії), знаходиться в.

14 Пошкодження центру праксії призводить до.

15  Ядро шкірного аналізатора,  що забезпечує
розни?

36 Яку назву має загнутий кінець парагіпокампаль-ної звивини?

37 Гачок відмежовує з латерального боку борозна.

38 Яка борозна лежить між медіальною та лате­ральною потилично-скроневими звивинами?

39 Між колатеральною та потилично-скроневими борознами лежить.

40 Яка борозна відокремлює парагіпокальну та медіальну потилично-скроневу звивини?

№ 11

пізнання предметів навпомацки (центр стерео-гнозії), знаходиться в.

16Пошкодження центру стереогнозії призводить до.

17Ядро слухового аналізатора знаходиться в.

18Одностороннє ураження ядра слухового аналіза­тора призводить до.

19Ядро зорового аналізатора знаходиться.

 

20     Ядро зорового аналізатора правої півкулі пов'язане з.

21     Ядро зорового аналізатора лівої півкулі пов'язане з.

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах