В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

22 Ядро нюхового аналізатора знаходиться.

23 Ядро аналізатора смаку знаходиться в.

24 Ядро рухового аналізатора письмової мови
(аналізатора вольових рухів, пов'язаних з напи-
санням букв та інших знаків) знаходиться в.

25 Ядро слухового аналізатора усної мови роз­міщене в.

26 Ядро рухового аналізатора артикуляції мови розміщене в.

27 Центр Брока - це ядро.

28 Ядро зорового аналізатора письмової мови знаходиться в.

29 Пошкодження центру рухового аналізатора письмової мови призводить до.

30 Пошкодження центру слухового аналізатора усної мови призводить до.

31 Пошкодження центру зорового аналізатора письмової мови призводить до.

1  Пошкодження рухового аналізатора артикуляції мови призводить до.Нервові волокна, що з'єднують ділянки сірої речо-

вини в межах однієї півкулі, це.

2      Нервові волокна, що з'єднують сусідні ділянки сірої речовини та розміщені в межах однієї час­тки мозку, це.

3  Нервові волокна, що зв'язують ділянки сірої речо-

вини різних часток, мають назву.

4  Пучок нервових волокон, що з'єднує кору лобової,

тім'яної та потиличної часток, має назву.

5  Пучок нервових волокон, що поєднує кору скро-

невої частки з потиличною, має назву.

6  Нервові волокна, що поєднують кору лобової та

скроневої часток, мають назву.

7  Які частки з'єднують волокна, що проходять через

дзьоб та коліно мозолистого тіла?

8  Лобові (великі) щипці утворені волокнами, що

проходять у складі.

9 Які частки з'єднують волокна, що проходять через № 12

стовбур мозолистого тіла?

10 Волокна, що з'єднують кору потиличних та задні відділи тім'яних часток проходять через.

11 Потиличні (малі) щипці утворюють волокна, що проходять у складі.

12 Яку назву мають провідні шляхи, що несуть ім­пульси від шкіри та органів чуття?

13 Провідні шляхи, що проводять імпульси від ор­ганів руху, несуть інформацію про положення частин тіла, мають назву.

14 Провідні шляхи, що сприймають стан внутрішнь­ого середовища організму, обміну речовин, хімічний склад крови та лімфи, тиск в судинах, мають назву.

15 Яку назву мають провідні шляхи, що проводять імпульси від кори до ядер мозкового стовбура та рухових ядер спинного мозку?

Провідні шляхи, що несуть імпульси свідомихрухів від кори головного мозку до скелетних м'язів, мають назву.

17 Провідні шляхи, що передають імпульси від підкіркових центрів до рухових ядер черепних та спинномозкових нервів, мають назву.

18 Яку назву має шлях больової та температурної чутливості?

19 Яку кількість нейронів має провідний шлях боль­ової та температурної чутливості?

20 Де розміщені рецептори першого нейрона лате­рального спинномозково-таламічного шляху?

21 Тіло першого чутливого нейрона латерального спинномозково-таламічного шляху знаходиться.

22 Де розміщений другій нейрон провідного шляху больової та температурної чутливості?

23 Де закінчується нейрит третього нейрону шляху больової та температурної чутливості?

24 Куди прямує центральний відросток першого нейрона латерального спинномозково-таламічного шляху?

25 Куди прямує аксон другого нейрона шляху боль­ової та температурної чутливості?

26 Де закінчується аксон другого нейрона лате­рального спинномозково-таламічного шляху?

27 Де розміщені тіла третіх нейронів латерального спинномозково-таламічного шляху?

28 Відростки клітин третіх нейронів латерального спинномозково-таламічного шляху проходять.

29 Як змінюється больова та температурна чут­ливість при ураженні однієї половини спинного мозку?

30 Яку назву має провідний шлях дотику і тиску?

31 Де розміщені рецептори першого нейрона пе­реднього спинномозково-таламічного шляху?

32 Де закінчується аксон третього нейрона шляху тиску та дотику?

33 Тіло першого чутливого нейрона переднього спинномозково-таламічного шляху знаходиться.

34 Де знаходиться другий нейрон провідного шляху дотику і тиску?

35 Куди прямує аксон другого нейрона шляху дотику і тиску?

36 Де закінчується аксон другого нейрона шляху дотику і тиску?

37 Тіла клітин третього нейрона переднього спин-номозково-таламічного шляху розміщені.

38 Відростки клітин третього нейрона переднього спинномозково-таламічного шляху проходять.

39 Яку назву має провідний шлях пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку?

40 Рецептори першого нейрона провідного шляху пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку розміщені.

41 Тіло першого нейрона провідного шляху про-пріоцептивної чутливості кіркового напрямку розміщене.

42 Куди прямує аксон першого нейрона провідного шляху пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку?

43 Де знаходиться другий нейрон шляху про-
пріоцептивної чутливості кіркового напрямку?

44 Аксони, що утворюють тонкий пучок (пучок Гол-ля), несуть пропріоцептивні імпульси від.

45 Аксони, що утворюють клиноподібний пучок (пу­чок Бурдаха), несуть пропріоцептивні імпульси від.

46 Жмуток волокон, що виходять з тонкого та кли­ноподібного ядер, спрямованих медіально та на протилежний бік, має назву.

47 Що є начальним відділом присередньої петлі?

48 Куди несуть пропріоцептивні імпульси передні та задні зовнішні дугоподібні волокна?

49 Де закінчуються волокна присередньої петлі?

50 Тіла клітин третього нейрона шляху пропріоцеп-тивної чутливості кіркового напрямку розміщені.

 

51      Яку назву має задній спинномозково-мозочковий шлях?

52      Тіла першого нейрона заднього спинно-мозочкового шляху розміщені.

 

53Де розміщені тіла другого нейрона заднього спинномозково-мозочкового шляху?

54Куди прямує аксон другого нейрона заднього спинномозково-мозочкового шляху?

55Де закінчується пучок Флексіга?

 

56    Яку назву має передній спинномозково-мозочковий шлях?

57    Тіла першого нейрона переднього спинно-мозочкового шляху розміщені.

 

58Де знаходять тіла другого нейрона переднього спинномозково-мозочкового шляху?

59Куди прямують аксони другого нейрона пе­реднього спинномозково-мозочкового шляху?

58Де закінчується пучок Говерса?Система волокон, по яких рухові імпульси від

клітин Беця прямують до рухових ядер черепних нервів та передніх рогів спинного мозку, має назву.

2   Пірамідний шлях починається із кори.

3   Частина пірамідного шляху, що прямує з перед-

центральної звивини до рухових ядер черепних нервів, має назву.

4   Пірамідний шлях, що закінчується на рухових яд-

рах черепних нервів, починається.

5   Кірково-ядерний шлях починається з кори.

6   Кірково-ядерний шлях спускається до внутрішньої

капсули і проходить через її.

7   Через коліно внутрішньої капсули проходить.

8  На яких рухових ядрах черепних нервів закін­№ 13

чується пірамідний шлях в середньому мозку?

9  На яких рухових ядрах черепних нервів закін-

чується пірамідний шлях у мозковому мості?

10 На яких рухових ядрах черепних нервів закін­чується пірамідний шлях у довгастому мозку?

11 Відростки рухових клітин виходять із ядер в складі відповідних черепних нервів і направля­ються.

12 Що є тілом першого нейрона кірково-ядерного шляху?

13 Тіла клітин другого нейрона кірково-ядерного шляху розміщені.

14 Де розміщені тіла першого нейрона латерально­го кірково-спинномозкового шляху?

Що є першим нейроном латерального кірково­спинномозкового шляху?

16 Латеральний кірково-спинномозковий шлях
прямує до
внутрішньої капсули i проходить через
її.

17 Де вибувається перехрестя латерального кірко­во-спинномозкового шляху?

18 Перехрестя пірамід (decussatio piramidum) утво­рене.

19 "Пла клітин другого нейрона латерального кірко­во-спинномозкового шляху розміщені.

20 У разі однобічного ураження волокон латераль­ного кірково-спинномозкового шляху виникає.

21 Де розміщені тіла першого нейрона переднього кірково-спинномозкового шляху?

22 Що є першим нейроном переднього кірково-спинномозкового шляху?

23 Передній кірково-спинномозковий шлях прямує до внутрішньої капсули і проходить через її.

24 Де відбувається перехрестя переднього кірково-спинномозкового шляху?

25 Тіла клітин другого нейрона переднього кірково-спинномозкового шляху розміщені.

26 У випадку однобічного ураження волокон пе­реднього кірково-спинномозкового шляху вини­кає.

27 Червоноядерний-спинномозковий шлях входить до складу рефлекторної дуги, приносною части­ною якої є.

28 Звідки починається пучок Монакова?

29 Звідки починається tractus rubrospinalis?

30 Перехрестя Фореля утворює.

31 Червоноядерно-спинномозковий шлях перехо­дить на протилежний бік і утворює.

32 Аксони червоного ядра закінчуються синапсами на.

33 Присінково-спинномозковий шлях починається від.

34 Від латерального присінкового ядра (ядра Дей-терса) починаються.

35 Аксони ядер присінково-спинномозкового шляху закінчуються синапсами на.

36 Від підкіркових центрів зору та слуху починається низхідний шлях.

37 Від нейронів ретикулярної формації, від ядер Кахаля та Даркшевича починається низхідний шлях.

38 Де розміщені другі нейрони покрівельно-
спинномозкового низхідного шляху?

39 Де розміщені другі нейрони сітчасто-
спинномозкового низхідного шляху?

40 Керування функціями мозочка відбувається з кори великого мозку по провідному шляху.

41 Де лежать тіла клітин першого нейрона кірково-мостомозочкового шляху?

42 Через яку частину внутрішньої капсули проходять волокна кірково-мостомозочкового шляху, що починаються від кори лобової частки мозку?

43 Через яку частину внутрішньої капсули проходять волокна кірково-мостомозочкового шляху, що починаються від кори тім'яної, скроневої та по­тиличної часток мозку?

44 Аксони клітин першого нейрона кірково-
мостомозочкового шляху закінчуються
синап-
сами.

45  Де розміщені тіла другого нейрона кірково-мостомозочкового шляху?

1  Аксони клітин ядер мосту утворюють пучки, що прямують у півкулі мозочка через.Епідуральний простір (cavitas epiduralis) розміще-

ний.

2  Субдуральний простір міститься між.

 

3 Підпавутинний простір (cavitas subarachnoidal)

міститься між.

4 Підпавутинний простір містить у собі.

5 Епідуральний простір містить у собі.

6 Оболонки гловного мозку переходять в оболонки

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах