В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

32 До якого із перелічених вузлів приєднується n. canalis pterygoidei?

33 Що іннервують завузлові симпатичні волокна (nn. ciliares breves) від війкового вузла?

34 Де розміщений середній шийний вузол?

35 Який із перелічених нервів відходить від се­реднього шийного вузла?

36 Які із перелічених симпатичних сплетень утво­рені за рахунок гілок середнього шийного вузла?

37 Де розміщений шийно-грудний (зірчастий) ву­зол?

38 Які із перелічених гілок (нервів) не відходять від ganglion cervicothoracicum?

39 Яке із перелічених сплетень утворюється за рахунок гілок від шийно-грудного вузла?

40 Який із перелічених нервів відходить від шийно-грудного вузла?

41 Який із перелічених нервів відходить від шийно-грудного вузла?

42 Скільки вузлів, як правило, має грудний відділ симпатичного стовбура?

43 Які із перелічених анатомічних утворів не мають відношення до топографії грудного відділу сим­патичного стовбура?

44 Які із перелічених гілок (нервів) не відходять від грудних вузлів симпатичного стовбура?

45 Яке із перелічених вегетативних сплетень не утворюється за рахунок гілок від грудних вузлів симпатичного стовбуру?

46 Які із перелічених гілок (нервів) не відходять від грудних вузлів симпатичного стовбура?

47 Куди прямують передвузлові симпатичні нервові волокна в складі n. splanchnicus major et n. splanchnicus minor?

48 Як проникають у черевну порожнину
nn. splanchnici major et minor?

49 Скільки вузлів має поперековий відділ симпа­тичного стовбура?

50 Які із перелічених нервів відходять від попере­кових вузлів симпатичного стовбура?

51 Скільки вузлів має крижовий відділ симпатичного стовбура?

49Які із перелічених нервів відходять від крижових вузлів симпатичного стовбура?Які відділи має парасимпатична частина вегета-

тивної нервової системи?

2  Які ядра відносять до черепного відділу парасим-

патичної частини вегетативної нервової систе­ми?

3 Який із перелічених нервових вузлів належить до № 29

черепного відділу парасимпатчиної частини ВНС?

4  Який із перелічених нервових вузлів належить до

черепного   відділу   парасимпатичної частини

ВНС?

Який із перелічених нервовоих вузлів належить дочерепного   відділу   парасимпатичної частини

ВНС?

6  Який із перелічених нервових вузлів належить до

черепного   відділу   парасимпатичної частини

ВНС?

7  Який із перелічених нервових вузлів належить до

черепного   відділу   парасимпатичної частини

ВНС?

8  Який із перелічених нервових вузлів не належить

до черепного відділу парасимпатичної частини

ВНС?

9  Який із перелічених нервових вузлів не належить

до черепного відділу парасимпатичної частини

ВНС?

10Які із перелічених ядер спинного мозку належить до тазового відділу парасимпатичної частини

ВНС?

11Які із перелічених нервів належить до тазового відділу парасимпатичної частини ВНС?

12Які із перелічених нервовоих вузлів належить до тазового відділу парасимпатичної частини ВНС?

13Як називається парасимпатичне ядро окорухо-вого нерва?

14Де знаходиться війковий вузол?

15Що іннервують завузлові нервові волокна війко­вого вузлі?

16Яке із перелічених ядер належить до парасимпа­тичної частини лицевого нерва?

17Який із перелічених нервів належить до пара­симпатичної частини лицевого нерва?

18Де закінчуються передвузлові волокна великого кам'янистого нерва?

19Яку із перелічених залоз іннервують завузлові волокна крилопіднебінного вузла?

20У складі якого із перелічених нервів передву-злові волокна підходять до піднижньощелепного вузла?

21Яку із перелічених залоз іннервують завузлові волокна піднижньощелепного вузла?

22Яке із перелічених ядер відноситься до пара­симпатичної частини язико-глоткового нерва?

23Які із перелічених нервів відносять до парасим­патичної частини n. glossopharyngeus?

24У складі якого із перелічених нервів передву-злові волокна підходять до вушного вузла?

25Яку із перелічених залоз іннервують завузлові волокна вушного вузла?

26Яке із перелічених ядер належить до парасимпа­тичної частини блукаючого нерва?

27Де закінчуються передвузлові нервові волокна блукаючого нерва?

28 Яке із перелічених нервових сплетень не нале­жить до вегетативних сплетень черевної порож­нини?

29 Яке із перелічених вегетативних сплетень черев­ної порожнини є найбільш важливим за значен­ням,"мозком"черевної порожнини?

30 Де розміщене черевне сплетення?

31 Які із перелічених вузлів не входять до складу черевного сплетення?

32 Які із перелічених нервів приносять до вузлів черевного сплетення передвузлові симпатичні волокна?

33 Яке із перелічених навколосудинних вегетатив­них сплетень не утворюється гілками plexus coeliacus?

34 Яке із перелічених навколосудинних вегетатив­них сплетень утворється за рахунок гілок plexus coeliacus?

35 Яке із перелічених вегетативних сплетень утво­рюється гілками, що відходять від бічної поверх­ні черевних вузлів?

36 Де розміщується ниркове вегетативне сплетен­ня?

37 Яке із перелічених вегетативних сплетень утво­рене за рахунок гілок ниркового сплетення?

38 Яке із перелічених вегетативних нервових спле­тень є тільки у жінок?

39 Яке із перелічених вегетативних нервових спле­тень є тільки у чоловіків?

40 Де розміщене верхнє брижове сплетення?

41 Як називається частина черевного аортального сплетення, розміщена між верхньою та нижнь­ою брижовими артеріями?

42 Де знаходиться нижнє брижове сплетення?

43 Яке із перелічених вегетативних сплетень бере початок від plexus mesentericus mfenor?

44 Яке із перелічених вегетативних сплетень не на­лежить до сплетень порожнини малого таза?

45 Де розміщене plexus hypogastricus superior?

46 Який із перелічених нєрвів відходить від plexus hypogastricus superior?

47 Де розміщене plexus hypogastricus inferior?

48 Яке із перелічених вегетативних сплетень по­рожнини малого таза є тільки у жінок?

49 Яке із перелічених вегетативних сплетень по­рожнини малого таза є тільки у чоловіків?

1  Яке із перелічених вегетативних сплетень по­рожнини малого таза є як у чоловіків, так і у жінок?До групи контактних аналізаторів відносять всі,

окрім.

2  До групи дистантних аналізаторів належать всі,

окрім.

3  Який з перелічених аналізаторів не належить до

групи контактних аналізаторів?

4  Який з перелічених аналізаторів не належить до

групи дистантних аналізаторів?

5  Орган зору сприймає.

6  Орган слуху сприймає.

7  Спеціальні чутливі прилади слизової оболонки язика сприймають.

№ 31

8 Орган нюху сприймає.

9 Орган рівноваги сприймає.

 

10 Найбільш виступаюча точка рогівки має назву.

11 Лінія, що з'єднує передній та задній полюси оч­ного яблука, має назву.

12 Лінія, що проходить від задньої поверхні рогівки до сітківки, має назву.

13 Внутрішня вісь очного яблука дорівнює.

14 Якщо внутрішня вісь очного яблука довша, ніж 21,75 мм, виникає.

15 Якщо внутрішня вісь очного яблука коротша, ніж 21, 75 мм, виникає.Вісь, що проходить від переднього полюса очно­го яблука до центральної ямки сітківки, має на­зву.

16 Точка найкращого бачення - це.

17 До оболонок очного яблука належать всі оболон­ки, окрім.

18 До ядра очного яблука належить все, окрім.

19 Передня частина фіброзної оболонки очного яб­лука має назву.

20 Задня частина фіброзної оболонки очного яблука має назву.

21 На межі з рогівкою в товщі склери залягає.

22 Частинами судинної оболонки є всі, окрім.

23 Задня частина судинної оболонки очного яблука має назву.

24 Середній потовщений відділ судинної оболонки очного яблука має назву.

25 При скороченні війкового м'яза відбувається.

26 Передня частина судинної оболонки має назву.

27 Отвір у центрі райдужки має назву.

28 Від чого залежить колір очей?

29 Внутрішня (чутлива) оболонка очного яблука має назву.

31  Межею між зоровою та "сліпою" частинами
сітківки є.

32 Сліпа пляма сітківки - це.

33 Місцем найкращого бачення сітківки є.

34 У ділянці центральної ямки сітківки зосереджені.

35 Місцем виходу з очного яблука волокон зорового нерва є.

36 Між рогівкою попереду та передньою поверхнею райдужки позаду знаходиться простір, що має назву.

37 Передня камера очного яблука по колу обмежо-вана.

38 Між пучками волокон гребінчастої зв'язки роз­міщені.

39 Передня камера очного яблука сполучається з задньою камерою через.

40 Між задньою поверхнею райдужки та передньою поверхнею кришталика знаходиться простір, що має назву.

41 Водяниста волога утворюється.

42 Кришталик має форму.

43 Кришталик за допомогою війчастого пояска прикріплюється до.

44                  Між задньою поверхнею кришталика та
внутрішньою поверхнею сітківки знаходиться.
Заняття           № 32

1 До очного яблука прикріплюються поперечно-                                                   сів від сітківки.

смугасті м'язи, кількістю.                           25 Підкірковими зоровими центрами є всі, окрім.

2 Від загального сухожилкового кільця, що оточує 26 Де розміщені перші нейрони зорового шляху?

зоровий нерв та очну артерію, починаються. 27 Через яку частину внутрішньої капсули проходять

3 Повертає очне яблуко назовні.                                                             волокна зорового шляху?

4 Повертає очне яблуко досередини.                                   28 Кірковий центр зору розміщений.

5 Верхній косий м'яз повертає очне яблуко і зіницю. 29 Із сірого шару верхнього горбика імпульси по-

6 Нижній косий м'яз повертає очне яблуко і зиницю.                                                трапляють у.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах