В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

7 Верхній косий м'яз очного яблука іннервується.         30 III пара черепних нервів має назву.

8 Нижній косий м'яз очного яблука іннервується. 31 III пара черепних нервів виходить із мозку.

9 Бічний прямий м'яз очного яблука іннервуєтсья. 32 III пара черепних нервів проникає в орбіту че-

 

10Присередній  прямий м'яз очного яблука  ін-                                                                         рез.

нервується.                                                                     33 IV пара черепних нервів має назву.

11Верхній прямий м'яз очного яблука іннервуєть- 34 IV пара черепних нервів виходить із мозку.

ся.                                                                 35 IV пара черепних нервів проникає в орбіту че-

12Нижній прямий м'яз очного яблука іннервується.                                                                 рез.

13М'яз-підіймач верхньої повіки іннервується.              36 VI пара черепних нервів має назву.

14Яку назву має II пара черепних нервів?        37 VI пара черепних нервів виходить із мозку.

15Перш ніж потрапити на сітківку, світло проникає 38 VI пара черепних нервів проникає в орбіту че-
через прозорі світлозаломні середовища.                                                                                рез.

16Світлозаломлювальні середовища направляють 39 Який м'яз міститься в товщині верхньої та ниж-
пучок світла на найбільш чутливе місце сітківки.                                                     ньої повік?

17Здатність кришталика змінювати свою кривину 40 До хряща верхньої повіки прикріплюється.

має назву.                                                  41 Отвори тарсальних залоз (Мейбомієвих) відкри-

18Окорухові м'язи установлюють зорові вісі очей                                                            ваються.

паралельно, при баченні в далину, або збирають 42 Весь простір, що розміщений попереду від очно-

їх, при баченні близько.                                 го яблука та обмежений кон'юнктивою, має на-

19Під дією світла в світлочутливих клітинах сітківки                                                              зву.

виникає нервовий імпульс, який передається.                             43 Слізна залоза розміщена.

20Зоровий нерв утворюють.                          44 Вивідні канальці слізної залози відкриваються.

21Зоровий нерв виходить із порожнини черепа 45 !з слізного озерця сльоза витікає безпосередньо
через.                                                                                                                                               в.

22Перехрестя зорових нервів утворюють.         46 !з слізних канальців сльоза витікає безпосе-

23Кожний зоровий шлях складається з.                                                                             редньо в.

24Унаслідок поздовжнього ураження перехрестя     47 По носослізній протоці сльоза витікає.
зорових нервів втрачається проведення імпуль-

1  Заняття    № 33Вушна раковина та зовнішній слуховий прохід

належать до.

2  Барабанна    порожнина    із соскоподібними

комірками та слухова труба належать до.

3  Основу вушної раковини становить.

4  Нижня частина вушної раковини має назву.

5  Вільний край вушної раковини утворює.

6  На внутрішній стороні раковини паралельно за-

витку розміщене підвищення.

7  Попереду слухового проходу розміщений виступ.

8  Напроти козелка в нижній частині протизавитка

міститься.

9  Між козелком попереду і нижньою частиною про-

тизавитка позаду розміщене заглиблення.

10Порожнина вушної раковини продовжується далі в.

11Від порожнини середнього вуха зовнішній слухо­вий прохід відокремлюється.

12У шкірі, що вкриває хрящову частину слухового проходу, є особливі залози.

13Більшою нижньою частиною барабанної пере­тинки є.

14Меншою верхньою частиною барабанної пере­тинки є.

15У центрі барабанної перетинки є.

16Основу барабанної перетинки становить.

17Фіброзний шар барабанної перетинки відсутній

у.

18Кількість стінок барабанної порожнини.

19Стінка барабанної порожнини, що відокремлює її від порожнини черепа, має назву.

20Верхня стінка барабанної порожнини має назву.

21Стінка барабанної порожнини, що відповідає нижній стінці піраміди скроневої кістки, має на­зву.

22Нижня стінка барабанної порожнини має назву.

23Стінка барабанної порожнини, яка відокремлює її від кісткового лабіринту внутрішнього вуха, має назву.

24Медіальна стінка барабанної порожнини має назву.

25На медіальній стінці барабанної порожнини є отвір, що веде в присінок кісткового лабіринту, він зачинений основою стремінця - це.

26Вікно присінка, що веде з барабанної порожни­ни в присінок кісткового лабіринту, знаходиться на.

27Вікно завитки, що зачинене вторинною бара­банною перетинкою та відокремлює барабанну порожнину від барабанних сходів, знаходиться на.

28Отвір медіальної стінки барабанної порожнини, який веде з неї до барабанних сходів та зачине­ний вторинною барабанною перетинкою, має назву.

 

29 На якій стінці барабанної порожнини є виступ лицевого каналу?

30 Стінка барабанної порожнини, на якій є отвір, що веде в соскоподібну печеру, має назву.

31 Задня стінка барабанної порожнини має назву.

32 Яка стінка барабанної порожнини має пірамідальне підвищення, в середині якого по­чинається стремінцевий м'яз?

33 Стінка барабанної порожнини, яка відокремлює її від сонного каналу, має назву.

34 Передня стінка барабанної порожнини має на­зву.

35 На якій стінці барабанної порожнини розміще­ний отвір слухової труби?

36 Стінка барабанної порожнини, яка утворена ба­рабанною перетинкою, має назву.

37 Латеральна стінка барабанної порожнини має назву.

38 Яку стінку барабанної порожнини утворює бара­банна перетинка?

39 До слухових кісточок не належить.

40 Який отвір затуляє основа стремінця?

41 Голівка молоточка з'єднується з.

42 Де відкривається верхня кісткова частина слухо­вої труби?

43 Де відкривається нижня хрящова частина слухо­вої труби?

44 М'язи, що напружують та піднімають м'яке під­небіння, починаються від.

45 У носоглотці біля трубного валика лімфоїдна тка­нина утворює.

46 Орган нюху розміщений.

47 Чим утворений рецепторний шар слизової обо­лонки порожнини носа?

48 Де розміщене тіло I нейрона нюхового шляху?

49 Де розміщене тіло II нейрона нюхового шляху?

50 Де розміщений III нейрон нюхового шляху?

51 Де розміщений кірковий аналізатор нюху?

52 Через який отвір нюхові нерви проходять у по­рожнину черепа?

53 Яку пару черепних нервів утворює нюховий нерв?

54 Чим представлений рецептор органа смаку?

55 Який нерв сприймає смакову чутливість від пе­редніх 2/3 язика?

56 Який нерв сприймає смакову чутливість від зад­ньої 1/3 язика?

57 Де розміщений I нейрон смакового провідного шляху?

58 Де розміщений II нейрон смакового провідного шляху?

59 Де розміщений III нейрон смакового провідного шляху?

29Де розміщений кірковий аналізатор органа сма­ку?До кісткового лабіринту не належить.

30Два вікна - овальне та кругле - розміщені.

31Овальне вікно затулене основою стремінця і

відкривається в.

4 Кругле вікно затулене вторинною барабанною

перетинкою і відкривається.

5 На задній стінці присінка є.

№ 34

6  На передній стінці присінка є.

7  На якій стінці присінка є гребінь та два заглиблен-

ня - сферичне та еліптичне?

8  Передня частина кісткового лабіринту - це.

9  Центральною частиною кісткового лабіринту є.

 

10Задня частина кісткового лабіринту - це.

Спіральний канал завитки навколо вісі завиткиутворює.

12 Основа завитки повернена.

13 Купол завитки направлений.

14 Віссю завитки є.

15 Навколо кісткового стрижня завитки обвиваєть­ся.

16 Нервовий вузол завитки (спіральний вузол) роз­міщений.

17 В основі завитки, там, де починаються барабан­ні сходи, розміщений.

18 Три півколових канали відкриваються в присінок отворами, їх кількість.

19 Загальну кісткову ніжку утворюють кісткові ніжки півколових каналів.

20 Яка   кількість   ампулярних   кісткових ніжок напівкружних каналів?

21 Яка кількість простих кісткових ніжок півколових кісткових каналів?

22 Стінка перетинчастого лабіринту складається з.

23 Перилімфатичний простір заповнений.

24 З перилімфатичного простору перилімфа через перилімфатичну протоку відтікає.

25 Перетинчастий лабіринт заповнений.

26 Ендолімфа    через    ендолімфатичну протоку відтікає в.

27 До перетинчастого лабіринту відносять все, крім.

28 Еліптичний та сферичний мішечки з'єднуються між собою за допомогою.

29 В еліптичний мішечок відкривається.

30 У плямах еліптичного та сферичного мішечків та в гребінцях ампули  півколових проток роз­міщені.

31 Де розміщені тіла перших нейронів присінкового провідного шляху?

32 Де розміщений присінковий вузол?

33 Де розміщені тіла других нейронів присінкового провідного шляху?

34 На поперечному розрізі завиткова протока має форму.

35 Зовнішня стінка завиткової протоки.

36 Барабанна (нижня) стінка завиткової протоки.

37 Верхня присінкова стінка завиткової протоки (мембрана Рейсснера).

38 У ділянці купола завитки присінкові сходи та ба­рабанні сходи сполучаються між собою за допо­могою.

39 Спіральний (Кортієв) орган розміщений.

40 Де розміщені рецептори слухового провідного шляху?

41 Тіла перших нейронів слухового провідного шля­ху розміщені.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах