В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

На межі між мостом (pons) і довгастим мозком (medulla oblongata) у ромбоподібній ямці (fossa rhomboidea) поверхнево проходять мозкові смуги четвертого шлуночка (striae medullares ventriculi quarti), які виходять з бічних закутків ромбоподібної ямки (recessus laterales fossae rhomboideae) і за­глиблюються в серединну борозну. Вони є аксонами нейронів заднього (дорсального) завиткового (слухо­вого) ядра.

Частина ромбоподібної ямки (fossa rhomboidea), яка розміщується біля бічних закутків (recessus laterales), називається присінковим полем (area vestibularis).

На ромбоподібну ямку (fossa rhomboidea) проек­туються ядра V-ХІІ пар черепних нервів.ПРОЕКЦІЯ ЯДЕР ЧЕРЕПНИХ Н

На ромбоподібну ямку (fossa rhomboidea) проек­туються ядра V-XII пар черепних нервів, які розмі­щені в товщі моста та довгастого мозку.

Рухові ядра черепних нервів проектуються на ромбоподібну ямку в присередніх її частинах.

Чутливі ядра проектуються на ромбоподібну ямку в бічних її частинах.

Парасимпатичні (автономні) ядра проектуються на ромбоподібну ямку між руховими та чутливими ядрами, ближче до рухових ядер.

На поверхню ромбоподібної ямки проектуються ядра таких черепних нервів (зверху вниз):

Трійчастий нерв [V] (nervus trigeminus [V]), змішаний нерв.

Він має:

- рухове ядро трійчастого нерва (nucleus motorius nervi trigemini), розміщене в дорсальній частині мо­ста досередини від чутливих ядер;

- головне (мостове) ядро трійчастого нерва (nucleus principalis nervi trigemini), яке є чутливим і розміщене в дорсолатеральній частині верхнього відділу моста;

- середньомозкове ядро трійчастого нерва (nucleus mesencephalicus nervi trigemini), що є чут­ливим і розміщене в покриві середнього мозку по­руч із водопроводом середнього мозку;

- спинномозкове ядро трійчастого нерва (nucleus spinalis nervi trigemini), що є чутливим і залягає вздовж довгастого мозку та заходить у верхні (I-V) сегменти спинного мозку.

Усі чутливі ядра трійчастого нерва мають спільну ділянку проекції у блакитному місці ромбоподібної ямки (locus caeruleus).

Відвідний нерв [VI] (nervus abducens [VI]), рухо­вий нерв.

Він має єдине рухове ядро:

- ядро відвідного нерва (nucleus nervi abducentis), що проектується на лицевий горбик (colliculus facialis).

Лицевий нерв [VII] (nervus facialis [VII]), змішаний нерв.

Він має єдине рухове ядро:

- ядро лицевого нерва (nucleus nervi facialis), що розміщене назовні лицевого горбика (colliculus facialis).

У складі лицевого нерва знаходиться проміжний нерв (nervus intermedius),  або Врісбергів нерв

ВІВ НА РОМБОПОДІБНУ ЯМКУ

(nervus Wrisbergii [Xiii пара]).

Проміжний нерв (nervus intermedius) має:

- ядро одинокого шляху (nucleus tractus solitarii), що є чутливо-смаковим ядром і розміщене збоку від межової борозни. Воно видовжене від середини ромбоподібної ямки аж до пірамід довгастого мозку. Це ядро є спільним для VII, IX, X пар черепних нервів;

- верхнє слиновидільне ядро (nucleus salivatotius superior), яке є парасимпатичним (автономним) ядром і розміщене в дорсальній частині моста ниж­че та досередини від ядра лицевого нерва.

- сльозове ядро (nucleus lacrimalis), яке є пара­симпатичним (автономним) ядром і розміщене дещо нижче верхнього слиновидільного ядра.

Присінково-завитковий нерв [VIII]

(nervus vestibulocochlearis [VIII]), чутливий нерв Він складається з двох частин:

- завиткового нерва (nervus cochlearis), або за­виткової частини;

- присінкового нерва (nervus vestibularis), або присінкової частини.

Завитковий нерв (nervus cochlearis) має:

- переднє завиткове ядро (nucleus cochlearis an­terior);

- заднє завиткове ядро (nucleus cochlearis poste­rior).

Ці ядра є чутливими та проектуються на поверх­ню бічних закутків ромбоподібної ямки збоку від присінкового поля.

Присінковий нерв (nervus vestibularis) має:

- присереднє присінкове ядро (nucleus vestibularis medialis), або ядро Швальбе;

- бічне присінкове ядро (nucleus vestibularis lateralis), або ядро Дейтерса;

- верхнє присінкове ядро (nucleus vestibularis superior), або ядро Бехтерєва;

- нижнє присінкове ядро (nucleus vestibularis inferior), або ядро Роллера.

Ці ядра є чутливими і проектуються на поверхню присінкового поля ромбоподібної ямки досередини від завиткових ядер.

Язико-глотковий нерв [IX]

(nervus glossopharyngeus [IX]), змішаний нерв Він має:

подвійне ядро (nucleus ambiguus), яке є рухо­вим ядром і проекується на рівні нижньої ямочкиромбоподібної ямки. Це ядро є спільним для IX, X та XI пар черепних нервів;

- ядро одинокого шляху (nucleus tractus solitarii), яке є чутливо-смаковим ядром і проекується збоку від межової борозни, воно видовжене від середини ромбоподібної ямки аж до пірамід довгастого мозку. Це ядро є спільним для VII, IX, X пар черепних нервів. Нейрони, що належать язико-глотковому нерву, займають середню третину ядра одинокого шляху;

- нижнє слиновидільне ядро (nucleus salivatorius inferior), що є парасимпатичним (автономним) яд­ром і проекується на присередньому підвищенні в нижньому трикутнику ромбоподібної ямки.

Блукаючий нерв [X]

(nervus vagus [X]), змішаний нерв Він має:

- подвійне ядро (nucleus ambiguus), що є рухо­вим ядром і проектується в ділянці нижньої ямочки ромбоподібної ямки. Це ядро є спільним для IX, X, XI пар черепних нервів;

- ядро одинокого шляху (nucleus tractus solitarii), що є чутливо-смаковим ядром і проектується збоку від межової борозни, воно видовжене від середини ромбоподібної ямки до пірамід довгастого мозку. Це ядро є спільним для VII, IX, X пар черепних нервів;

 

- заднє ядро блукаючого нерва (nucleus posterior nervi vagi), що є парасимпатичним ядром, яке прое­ктується в ромбоподібній ямці в трикутнику блукаю­чого нерва в нижній частині ромбоподібної ямки.

Додатковий нерв [XI]

(nervus accessorius [XI]), руховий нерв Він має:

- спинномозкове   ядро   додаткового нерва

(nucleus spinalis nervi accessorii), яке є руховим за функцією і розміщене в передніх рогах шести верх­ніх шийних сегментів спинного мозку;

- черепне ядро додаткового нерва (nucleus cranialis nervi accessorii), або подвійне ядро (nucleus ambiguus), яке є руховим і проектується в ділянці нижньої ямочки ромбоподібної ямки.

Під'язиковий нерв [XII]

(nervus hypoglossus[XII]), руховий Він має:

одне рухове ядро під'язикового нерва (nucleus nervi hypoglossi), яке проектується на нижній кут ромбоподібної ямки в трикутнику під'язикового не­рва. Це ядро прилягає до сітчастої формації і продо­вжується до рівня II шийного сегмента спинного мозку.

 

 

Він утворений:

парусом (velum medullare

(velum medullare

- верхнім мозковим superius);

- нижнім мозковим парусом

inferius);

- судинним прошарком (tela choroidea), або су­динною основою !V шлуночка, яка доповнює нижній мозковий парус (velum medullare inferius). У товщі судинної основи міститься судинне сплетення (plexus choroideus), яке продукує спинномозкову рідину.

Покрив четвертого шлуночка (tegmen ventriculi quarti) містить три отвори:

- серединний отвір; отвір Маженді (apertura mediana; apertura Magendi), він непарний і роз­міщений у нижньому куті нижнього мозкового па­руса (angulus inferior veli medullaris inferioris);

- бічний отвір; отвір Лушки (apertura lateralis ventriculi quarti; foramen Luschkae), він є парним і розміщений у бічних закутках нижнього мозкового паруса (recessus lateralis veli medullaris inferioris).

Четвертий шлуночок (ventriculus quartus) сполу-

СЕРЕДНІЙ МОЗОК

До нього належать:

- покрівля      середнього      мозку (tectum mesencephali);

- ніжки мозку (crura cerebri; pedunculi cerebri);

- водопровід середнього мозку; водопровід мозку

(aqueductus mesencephali; aqueductus cerebri).

Межі середнього мозку чітко виражені з вен­тральної поверхні стовбура мозку:

- передньою   межею   є   зорове перехрестя (chiasma opticum);

- задньою межею є передній край моста (margo

- водопровід середнього мозку; водопровід мозку

(aqueductus mesencephali; aqueductus cerebri) з третім шлуночком (ventriculus tertius);

-  серединний отвір (apertura mediana) з підпаву-тинним простором головного та спинного мозку

(spatium subarachnoideum encephali et medullae spinalis);

-  бічні отвори (aperturae laterales) з підпавутин-ним простором головного  та  спинного мозку

(spatium subarachnoideum encephali et medullae spinalis);

-  отвір, який розміщений під засувкою (obex) із центральним каналом спинного мозку (canalis centralis medullae spinalis). Засувка є невеликою пластинкою білої речовини, що перекидається у по­перечному напрямку над верхнім кінцем задньої серединної борозни між лівим та правим тонкими пучками довгастого мозку (fasciculi graciles medullae oblongatae).

 

(mesencephalon) anterior pontis).

Покрівля середнього мозку

(tectum mesencephali)

Поверхнева (дорсальна) частина покрівлі се­реднього мозку (tectum mesencephali) є нерівною, розміщена над водопроводом середнього мозку (aqueductus mesencephali) і представлена:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах