В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

-  - пластинкою покрівлі; чотиригорбковою пла­стинкою (lamina tecti; lamina quadrigemina), яка має чотири підвищення, що відокремлені одне від одного двома борозками, розділяючи покрівлю на:два верхні горбики (colliculi superiores);

-  два нижні горбики (colliculi inferiores).

Ядра правого і лівого верхніх горбиків з'єднуються між собою спайкою верхніх горбиків (comissura colliculorum superiorum), а ядра правого і лівого нижніх горбиків - спайкою нижніх горбиків (comissura colliculorum inferiorum).

У людини верхні горбики (colliculі superiores), ручки верхніх горбиків та бічні колінчасті тіла вхо­дять до складу підкіркових центрів зору, а нижні гор­бики, ручки нижніх горбиків та присередні колінчасті тіла входять до складу підкіркових центрів слуху.

Від цих горбиків у бічному напрямку відходять по­товщення у вигляді валика - ручки горбика (brachi-um colliculi), які є:

-  ручкою верхнього горбика (brachium colliculi superioris);

-  ручкою нижнього горбика (brachium colliculi in-ferioris).

Верхні і нижні горбики відокремлені між собою поперечною борозною, а праві та ліві горбики - по­здовжньою борозною.

Ручки від верхніх горбиків закінчуються в бічно­му колінчастому тілі (corpus geniculatum laterale).

Ручки від нижніх горбиків закінчуються в присе-редньому колінчастому тілі (corpus geniculatum me-diale).

Колінчасті тіла (corpora geniculata) є складовою проміжного мозку (diencephalon).

Позаду від ручки нижнього горбика (brachium col­liculi inferioris), попереду від верхньої мозочкової ніжки (pedunculus cerebellaris superior) і досередини від ніжки мозку розміщений трикутник петлі (trigonum lemnisci), в товщі якого проходять слухові нервові волокна бічної петлі (lemniscus lateralis).

Між правим і лівим верхніми горбиками у верх­ній (передній) частині поздовжньої борозни є ложе для шишкоподібної залози; епіфіза (glandula pineal-is), а в нижній (задній) частині цієї борозни почи­нається вуздечка верхнього мозкового паруса (frenulum veli medullaris superioris).

До підкіркових центрів зору належать:

-  верхні горбики (colliculi superiores);

-  ручки верхніх горбиків (brachia colliculorum su-periorum);

- бічні колінчасті тіла (corpora geniculata lateralia). До підкіркових центрів слуху належать:

-  нижні горбики (colliculi inferiores);

-  ручки нижніх горбиків (brachia colliculorum infe-riorum);

-  присередні колінчасті тіла (corpora geniculata medialia).

Ніжки мозку (crura cerebri)

Федеративний комітет з анатомічної термінології визнав термін "crus cerebri" - ніжка мозку кращим терміном, ніж "pedunculus cerebri", оскільки він є більш зрозумілим.

Це товсті мозкові тяжі, які відходять від мосту і прямують наперед до півкуль великого мозку.

Між ніжками мозку розміщена глибока міжніжко-ва ямка (fossa interpeduncular), на дні якої знахо­диться задня пронизана речовина (substantia perforata posterior).

Із борозни окорухового нерва (sulcus nervi oculomotorii), яка є на присередній поверхні кожної ніжки, виходить окоруховий нерв.

На горизонтальному поперечному розрізі кожна ніжка розділена чорною речовиною (substantia nigra) на:

- покрив середнього мозку (tegmentum mesencephali) - задня частина;

- основу ніжки (basis pedunculi) - передня части­на.

Чорна речовина (substantia nigra), забарвлення якої спричинене пігментом меланіном, що міститься в її нервових клітинах, поділяється на такі частини:

- щільнау та бічнау частини (pars compacta et lat-eralis);

- зачервоноядерну частину (pars retrorubralis);

- сітчасту частину (pars reticularis).

Покрив середнього мозку (tegmentum mesen-cephali) розміщений між чорною речовиною (sub-stantia nigra), яка відділяє його від основ ніжок мозку (bases pedunculorum cerebri), та умовною площиною, що проходить через водопровід середнь­ого мозку (aqueductus mesencephali) і відділяє його від покрівлі середнього мозку (tectum mesencepha-li). У ньому розміщені скупчення сірої та білої ре­човин.

У покриві середнього мозку (tegmentum mesen-cephali) розміщені такі основні ядра середнього мозку:

- червоне ядро (nucleus ruber), яке розміщене дорсально від присередньої частини чорної речови­ни і простягається від гіпоталамуса (hypothalamus) до рівня нижніх горбиків пластинки покрівлі (colliculi inferiores laminae tecti);

- рухове ядро окорухового нерва (nucleus nervi oculomotorii), яке міститься на рівні верхніх горбиків (colliculi superiores);

- додаткове ядро окорухового нерва (nucleus ac-cessorus nervi oculomotorii), або ядро Якубовича, що є парасимпатичним ядром ІІІ пари черепних нервів, яке розміщене вентрально від ядра окорухового не­рва;

- рухове ядро блокового нерва (nucleus nervi trochlearis), яке міститься на рівні нижніх горбиків (colliculi inferiores).

Покрив середнього мозку (tegmentum mesen-cephali) містить також сітчасту речовину; сітчасту формацію (formatio reticularis), в якій розміщені такі сітчасті ядра (nuclei reticulares):

- клиноподібне ядро (nucleus cuneiformis);

- підклиноподібне ядро (nucleus subcuneiformis);

- ніжко-мостове покривне ядро (nucleus tegmen-talis pedunculopontinus);

- приніжкове ядро (nucleus parapeduncularis).

Отже, сітчаста формація ніжок мозку (formatio re­ticularis crurum cerebri) складається з груп нейронів, дифузно розміщених між чорною речовиною (sub-stantia nigra) та водопроводом середнього мозку (aqueductus mesencephali), які складають сітчасті ядра (nuclei reticulares).

У білій речовині покриву середнього мозку (teg-mentum mesencephali) проходять:

- присередня петля (lemniscus medialis);

- бічна петля (lemniscus lateralis);трійчаста петля (lemniscus trigeminalis);

- присередній поздовжній пучок (fasciculus longi-tudinalis medialis);

- задній (дорсальний) поздовжній пучок (fascicu­lus longitudinalis posterior; fasciculus longitudinalis dorsalis);

- центральний покривний шлях (tractus tegmen-talis centralis), який є одним з головних низхідних екстрапірамідних шляхів стовбура головного мозку (truncus encephali).

Основа ніжки (basis pedunculi) утворена провідними шляхами, які йдуть від кори великого мозку до мосту, довгастого мозку і спинного мозку (низхідні провідні шляхи).

До них належать:

- кірково-спинномозковий шлях (tractus cortico-spinalis), або пірамідний шлях (tractus pyramidalis), до якого входять:

а) кірково-спинномозкові волокна (fibrae cortico-
spinales);

б)    кірково-ядерні волокна (fibrae corticonucle-
ares);

- кірково-мостовий шлях (tractus corticipontinus), до якого входять:

а)    лобово-мостові волокна (fibrae frontopontinae);

б)    потилично-мостові волокна (fibrae occipitopon-
tinae);

в)    тім'яно-мостові волокна (fibrae parietoponti-
nae);

г)    скронево-мостові волокна (fibrae temporopon-
tinae);

д)    кірково-сітчасті волокна (fibrae corticoreticula-
res).

Чорна речовина (substantia nigra), сітчаста ре­човина (formatio reticularis) і червоне ядро (nucleus ruber) функціонально належать до екстрапірамідної системи, яка підтримує тонус скелетних м'язів та керує несвідомими автоматичними рухами. Отже, середній мозок містить:

-  підкіркові центри слуху і зору, важливі екстра-пірамідні ядра, ядра окорухових нервів (III та IV пари черепних нервів);

-  усі висхідні та низхідні проекційні шляхи, які зв'язують кору головного мозку з нижче-розміщеними відділами центральної нервової си­стеми;

-  пучки білої речовини, які зв'язують середній мо­зок з іншими відділами центральної нервової систе­ми.

Водопровід середнього мозку; водопровід мозку; водопровід Сільвія

(aqueductus mesencephali; aqueductus cerebri; aqueductus Sylvii)

Це вузький канал, який вистелений епендимою, з'єднує ІІІ шлуночок з !V шлуночком і оточений цен­тральною сірою речовиною (substantia grisea centra-

lis).

Він містить спинномозкову рідину і має отвір во­допроводу середнього мозку; отвір водопроводу мозку (apertura aqueductus mesencephali; apertura aqueductus cerebri), через який сполучається з IV шлуночком.

Водопровід середнього мозку (aqueductus mes-encephali) є порожниною середнього мозку і через нього проходить межа між ніжками мозку (pedunculi cerebri) та покривом середнього мозку (tegmentum mesencephali).СІТЧАСТІ ЯДРА (nuclei reticularis), або СІТЧАСТА ФОРМАЦІЯ (formatio reticularis), чи РЕТИКУЛЯРНА ФОРМАЦІЯ (formatio reticularis)Це будь-яка сукупність кількох дифузних сіток із клітин та нервових волокон у спинному мозку та у стовбурі головного мозку (truncus encephali), які утворюють сітку.

Сітчаста формація (formatio reticularis) пов'язана

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах