В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

 

Приклад. Унаслідок відстрілювання партії зарядів 12-97-15 з 122-мм Г Д-30 за допомо­гою АБС, на заряді 2-му, визначили таким чином:

AV0 сум = -1,2%^     а AV0 гар = - 0,3% V0.

Визначити AV0сум для 3-ї гармати 1-ї батареї, якщо AV0гар3 = -0,5%V0.

 

Розв'язання:

1  Визначаємо відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок властивості відстрі­люваної партії зарядів:

AV0    =AV0    — AV0    = -1,2 - (-0,3) = - 0,9% Vо.

0 зар       0 сум       0 гар       '       4     '  ' '

2  Розраховуємо сумарне відхилення початкової швидкості снарядів третьої гармати 1 батареї:

AV0 сум 3 = AV0 зар + AV0 гар 3 = -0,9 + (-0,5) = -1,4% Vо.

 

4.3.3 Суть різнобою і порядок його визначення

 

Різнобій гармат SV0 - це різниця відхилень їх початкових швидкостей унаслідок неод­накового зносу каналів стволів у процесі експлуатації [7]. Різнобій гармат визначають:

1      Зістрілюванням гармат за допомогою АБС.

2      За результатами створення реперів.

3      Розрахунком з використанням результатів обміру зарядних камор за допомогою приладу ПЗК.

 

Визначення різнобою зістрілюванням гармат за допомогою АБС Суть різнобою полягає у визначенні різниці між відхиленнями початкових швидкостей снарядів унаслідок зносу каналів стволів різних гармат. Різнобій основних гармат батарей щодо контрольної гармати дивізіону визначають, як правило, зістрілюванням для заряду знайбільшою початковою швидкістю, тобто на повному заряді. Різнобій гармат батарей щодо контрольної та гармат батарей щодо основної визначають як різницю відповідних сумарних відхилень початкової швидкості снарядів, визначених за допомогою АБС для всіх номерів зарядів, для яких у Таблицях стрільби розміщені окремі залежності ДV0 від подовження за­рядної камори. (Наприклад, у ТС 122-мм Г Д-30 розміщені залежності для зарядів: П, 3М, 1, 2, 3, 4). Якщо в Таблицях стрільби подана одна залежність для кількох зарядів, то різнобій визначають тільки для заряду з найбільшою початковою швидкістю (наприклад, у ТС 122-мм Г Д-30 для зарядів 3М, 1, 2, 3, 4) подана одна залежність для цих зарядів, тому різнобій по­трібно визначати тільки для заряду Зменшеного, а результат використовують для всіх заря­дів.

Визначення різнобою гармат зістрілюванням проводять, якщо ДV0гр змінилося на 1%AVo.

Під час визначення різнобою зістрілюванням з кожної гармати за допомогою АБС про­водять стрільбу зарядами однієї партії, на однаковому номері заряду, під час дотримання та­ких умов:

а) артилерійські системи повинні бути технічно справні, прицільні пристрої старанно
вивірені, механізми наведення відрегульовані;

б) снаряди повинні мати однакові відхилення маси (знаки);

в) заряди повинні зберігатися в однакових температурних умовах, температура їх
повинна вимірюватися особливо ретельно.

Перед початком стрільби з гармати роблять прогрівний постріл на заряді, який менший від зістрілюваного заряду, для перевірки готовності до роботи АБС і приладів на спостереж­ному пункті.

Поправку на різнобій гармат щодо основної (контрольної) гармати розраховують за формулою

для розрахунку в дивізіоні: дУ0 = AVo     — AVoІум , (4.21)

 

для розрахунку в батареї:               dVo = AVoсумі AV0°™м , (4.22)

 

де AV0сум. - сумарне відхилення початкової швидкості снарядів основних (і=1,2,3) гармат дивізіону;

AV0сум - сумарне відхилення початкової швидкості снарядів контрольної гармати дивізі­ону;

AV0сумі - сумарне відхилення початкової швидкості снарядів даної (і) гармати батареї;

AV0сум - сумарне відхилення початкової швидкості снарядів основної гармати батареї. Серединна помилка визначення різнобою із застосуванням АБС становитиме:

 

ESVo = 42 * EAVoсум =42*0,2 = 0,3%Vo.

 

Визначення різнобою гармат батареї щодо основної гармати дозволяється визначати за результатами створення репера. Для цього основною гарматою батареї створюють репер на куті підвищення, який відповідає 0,6...0,8 максимальної дальності стрільби на даному заряді. Потім за час не більше 30 хв кожна з гармат, які здійснюють зістрілювання, на пристріляних основною гарматою установках дають групу у 3... 4 постріли. Координати всіх розривів ви­значають за допомогою квантового далекоміра або спряженого спостереження. Кут засічки має бути не більше 2-50. Ділянка місцевості в районі створення репера повинна бути, наскі­льки можливо, горизонтальною. Зістрілювання проводять зарядами однієї партії та снаряда­ми з однаковими знаками відхилення маси снаряда.

Величину різнобою гармат щодо основної розраховують за формулою

 

dVo = ДТ—    , (4.23)

AX Vo

де ДТ та Д Д°сн - топографічні дальності по центру групи розривів для даної та основної гармат відповідно;

AXvo - поправка дальності на зміну початкової швидкості на 1%, яка визначається за до­помогою Таблиць стрільби за кутом підвищення, на якому здійснювалося зістрілювання.


Приклад. Визначити величину різнобою гармат батареї щодо основної за результатами створення репера, якщо зістрілювання (створення репера) проводилося на заряді 2-му із 122­мм Г Д-30 партією 4-77-84 на прицілі 393. Рівень 30-00. Розв' язання зведені в табл. 4.5.

мулою

 

dV0 = AV0гар і AV0 гар осн , (4.24)

 

де AV0гарі та AV0гаросн - відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу кана­лу ствола за даними ПЗК для даної та основної (контрольної) гармат відповідно.


Приклад. Визначити величину різнобою гармат батареї щодо основної за результата­ми обміру зарядних камор 152-мм гармати-гаубиці Д-20 за допомогою ПЗК. Розв'язання зве­дені в табл. 4.6.Для того щоб кожна гармата могла ввести свою поправку на різнобій гармат, в артиле­рії прийнято цю поправку враховувати в рівень.

 

Приклад. Розрахувати поправку на різнобій для 1 гармати щодо основної під час стрільби із 152-мм Г Д-20 для заряду 2-го на прицілі 251.

Розв'язання:

1   спосіб:        APe = ——AXvo ,

AX

тис

Із ТС АХУ0 = - 99 м,   АХтис = 20 м. — 0 3 ■( —99 ) 20

2   спосіб: За таблицею: APB = 3,0. APb = + 3,0 * (+0,3) = +0-01.

 

4.3.4 Способи визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів

для основної гармати батареї

 

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для основних гармат батарей ви­значають такими способами:

за даними контрольної гармати дивізіону;

за результатами зістрілювання партій зарядів із партією, для якої AV0сум відоме;

розрахунком, для невідстріляних номерів зарядів за допомогою коефіцієнтів пере­ходу Кпер;

за результатами створення репера;

за результатами зістрілювання даної партії зарядів за допомогою АБС із будь-якої гармати даного зразка [7].

Розглянемо ці способи визначення AV0сум для основних гармат батарей.

 

Визначення AV0сум для основних гармат батарей за даними

контрольної гармати дивізіону

Умови бойової обстановки (демаскуючі ознаки, наявність і кількість АБС, що виділя­ються на проведення балістичної підготовки) не завжди дозволяють робити зістрілювання для основних гармат усіх батарей дивізіону, бригадної артилерійської групи(БрАГ), полку. У цьому разі величину AV0сум для кожної партії зарядів варто визначати лише зістрілюванням

з однієї гармати дивізіону, БрАГ (полку), яку називають контрольною гарматою, а отримані в результаті зістрілювання величини AV0сум застосовувати для основних гармат батарей з ура­хуванням раніше визначеного різнобою основних гармат батарей щодо контрольної.

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для основної гармати батареї

AV0сум за даними контрольної гармати визначають як суму відхилень початкової швидкості

снарядів, знайденої стрільбою для контрольної гармати AV0куум, та поправки на різнобій ос­новної гармати батареї щодо контрольної гармати SV0 (порядок визначення поправки на різ­нобій за допомогою АБС наведений вище).

Практика показує, що розрахунки за запропонованою методикою доцільно проводити з використанням мікрокалькулятора:AV0°;i =AV0KcyM +AV0 . (4.25)

 

Для основної гармати батареї, яка використовує дані контрольної гармати дивізіону, серединна помилка, визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів з ура­хуванням точності визначення різнобою дорівнює (EAV0= 0,3% V0):

 

ЕАУ0сум =VE2AVOAB + E2SVo = Jo,22 + 0,32 = 0,4 %Vo ,

 

Приклад. Визначити сумарне відхилення початкової швидкості снарядів на заряді першому партії 8-82-74 для основної гармати третьої батареї за даними контрольної гармати (основна гармата другої батареї).

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів контрольної гармати на заряді першому партії 8-82-74

AV0к   = - l,3%Vo

0 сум       '        0

 

Різнобій основної гармати третьої батареї щодо контрольної SV0 = - 0,8% V0.

 

Розв'язання:

Сумарне відхилення початкової швидкості для основної гармати третьої батареї:

AV0°;HM = -1,3 + (- 0,8 ) = -2,1%Vq .

 

Визначення AV°cyM для основних гармат батарей за результатами зістрілювання партій зарядів з партією, для якої AV°cyM відоме

За неможливості використовувати дані контрольної гармати сумарне відхилення почат­кової швидкості снарядів для основних гармат батарей AV0сум визначають зістрілюванням

партії зарядів, яка надійшла до батареї, для якої сумарне відхилення початкової швидкості

снарядів відоме - AV0сум .

Зістрілювання партій зарядів проводять у такому самому порядку, як і зістрілювання гармат.

Зістрілювання партій зарядів роблять однією гарматою, на одному і тому самому куті підвищення і номері заряду боєприпасами з однаковими знаками відхилення маси, в якомога короткий проміжок часу, не більше 30 хв.

Кут підвищення повинен забезпечувати дальність стрільби до 0,6-0,8 максимальної да­льності стрільби на даному заряді.

Координати розривів визначають засічкою з двох спостережних пунктів за допомогою квантових далекомірів або двох-трьох пунктів спряженого спостереження з кутом засічки не менше 2-50.

Під час зістрілювання партій зарядів створюють репери снарядами основної партії за­рядів (величина AV0°Cy"M відома) і партії зарядів, що зістрілюють та визначають топографічні

дальності до реперів основної Д°сн та партії зарядів, що зістрілюють Дт .

Різниця топографічних дальностей, отриманих під час зістрілювання, буде отримана за рахунок розходження швидкостей.

Величину A Vo^m (для партії зарядів, що зістрілюють) розраховують за формулою

 

Д - Д°сн

AV0   =AV°CH + Дт Дт,   , (4.26)

0сум     0сум Л-уг

AXV0 Іде Д°сн, ДТ - топографічні дальності до центра групи розривів для зарядів основної партії та партії зарядів, що зістрілюють;

AXV0 - таблична поправка на зміну початкової швидкості на 1% V0.

Точність визначення AV0 сум зістрілюванням на геодезичній основі становить EAV0cyM = 0,5 % V0.

Приклад. Визначити AV^m для заряду першого партії зарядів, що надійшла знову 36-94-53, зістрілюванням її з партією зарядів 44-99-21 (основна). Сумарне відхилення почат­кової швидкості снарядів партії зарядів 44-99-21 для заряду першого дорівнює -1,2% Vo.

Під час зістрілювання партій зарядів стрільба велася з основної гармати другої батареї 152-мм СГ 2СЗ на заряді першому, осколково-фугасним снарядом O0540(Aq = 0), на устано­вці прицілу 333 тис. Топографічна дальність до центра групи розривів під час стрільби з ви­користанням:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії