В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

-         основної партії зарядів (44-62-21) - Д°сн = 11120м;

-         партії зарядів, що зістрілюється (38-84-53) -ДТ = 11214м.

 

Розв'язання:

1 З Таблиць стрільби (заряд перший, приціл 333 тис.) визначають поправку дальності на зміну початкової швидкості на 1 %V0:

AXV0    = -129м .

0сум

2   Розраховують AV0сум для заряду першого партії 36-94-53:

 

11214 -11120 AV0    = -1,2 + 11214   11120 = -1,2 + 0,7 = - 0,5% V0

0 сум      '                 -./-«л            '        '           ' °

 

 

Визначення AV0сум основних гармат батарей за результатами створення репера

За неможливості визначити величину AV0сум за допомогою АБС або за результатами

зістрілювання її визначають за результатами створення репера.

Сутність цього способу визначення AV0сум полягає в такому.

Гарматами створюють фіктивний репер для даного номера заряду боєприпасами з неві­домою величиною AV0сум .

Для визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів за результатами створення репера необхідно мати такі дані:

координати вогневої позиції, центра групи розривів снарядів і їх висоти; кут підвищення, на якому проводилася стрільба;

-            бюлетень „Метеосередній" із терміном придатності не більше однієї години;

-            відхилення балістичних умов стрільби (температури зарядів, маси снарядів).

За результатами стрільби за загальними правилами визначають пристріляну поправку R

дальності AДn .

Потім, беручи AV0сум = 0, за даними про балістичні і метеорологічні умови стрільби

розраховують вирахувану поправку дальності АДв, що відповідає даним стрільби.

Під час урахування всіх умов стрільби (AV0 сум = 0) вирахувана поправка дальності АДв

буде відрізнятися від пристріляної A^n на поправку за рахунок сумарного відхилення поча­ткової швидкості снарядів.

AV0   =-т^---- —, (4.27)

Тоді:

 

0сумде AXV° - поправка дальності на зміну початкової швидкості на 1%, що відповідає куту при­цілювання.

З метою визначення величини AV0сум обробку результатів стрільби ведуть у такій по­слідовності:

1  За координатами центра групи розривів (XR, YR, hR) і вогневої позиції (Хб, Уб, Иб) роз­раховують: топографічні дані по центру групи Дт (з округленням до 1 м), кут місця репера (sR) , перевищення репера (AhR).

2  Розраховують поправку на перевищення центра групи розривів над ВП:

 

Аф = єц + Аає,7 (4.28)

 

де Аає - поправка кута прицілювання на кут місця репера.

3  Розраховують пристріляний кут прицілювання a n за залежністю

 

aR =<P-A<p, (4.29)

 

де ф - кут підвищення.

4  За величиною anR із Таблиць стрільби методом лінійної інтерполяції визначають при­стріляну дальність       (з округленням до 1м).

5  Розраховують пристріляну поправку дальності

 

AДf = Дп - Дт . (4.30)

6  За пристріляною дальністю з Таблиць стрільби лінійною інтерполяцією визначають табличні поправки дальності на зміну умов стрільби з округленням до 0,1 м і висоту траєкто­рії (висоту входу в бюлетень).

7   З бюлетеня „Метеосередній" виписують відхилення тиску атмосфери AHju і за висо­тою входу в бюлетень визначають балістичне відхилення температури повітря AT, швидкість балістичного вітру W і дирекційний кут напрямку балістичного вітру aw .

8  Розраховують відхилення тиску атмосфери на рівні вогневої позиції AH і поздовжню складову вітру Wx.

9  Розраховують поправки дальності на відхилення умов стрільби. Поправка на відхи­лення початкової швидкості снарядів береться такою, що дорівнює нулю.

 

10 Розраховують сумарну поправку дальності        на відхилення умов стрільби.

11 Розраховують величину сумарного відхилення початкової швидкості снарядів AVo^m за формулою (4.32).

Величину AV0сум обчислюють із точністю до 0,01 і округляють до 0,1%Vo.

У середньому точність визначення величини AV0сум за результатами створення репера характеризується серединною помилкою EAV0 сум = 0,5% V0cyM.

Для забезпечення такої точності необхідно суворо виконувати всі вимоги умов повної підготовки, застосовуючи найбільш точні способи визначення умов стрільби, звертаючи осо­бливу увагу на забезпечення точності визначення координат розривів.

Топогеодезична прив'язка під час цього, як правило, проводиться на геодезичній осно­ві. Стрільбу, по можливості, варто сполучати з моментом складання метеорологічного бюле­теня.

Необхідна точність визначення сумарного відхилення початкової швидкості за резуль­татами створення (пристрілювання) репера (цілі) забезпечується дотриманням таких умов:

-            проведенням стрільби на дальність 0,6-0,8 від максимальної дальності стрільби на даному заряді;

-            топогеодезичною прив'язкою вогневої позиції і спостережних пунктів проводити на геодезичній основі;

-            визначенням координат розривів засічкою з двох спостережних пунктів за допомо­гою квантових далекомірів або двох-трьох пунктів спряженого спостереження з кутом засіч­ки не менше 2-50;

-            наведенням гармат за кутом підвищення за допомогою квадранта;

-            визначенням метеорологічних умов за даними бюлетеня „Метеосередній" із термі­ном придатності не більше години.

Приклад. Визначити величину AV0сум за результатами відстрілювання партії зарядів,


якщо третьою гарматою першої батареї 122-мм гармат Д-30 (основна гармата батареї, вона ж контрольна гармата дивізіону) створений фіктивний репер за таких умов:

-            снаряд ОФ-462Ж , вагові знаки „Н" (Aq = 0);

-            заряд другий;

-            температура заряду Тз= +21 °С;

-            партія зарядів 14- 92 - 90;

-            координати ВП: хб = 48320, уб = 00660, Ііб = 110 м;

-            координати центра групи розривів: хя = 44130, yR = 07600, hR =180 м;

-            приціл 409 тис., рівень 30-00;

-            дата і час стрільби: 4.10.2009 р, 10.30 год;

„Метеосередній 1105 - 04100 - 0120 - 01415 - 02 - 083901 - 04 - 043804 - 08 -013707 - 12 - 513910 - 16 - 534010 - 20 - 544111 - 24 - 554211 - 30 - 594213 - 40 - 624416 -50 - 664617".
Визначення AV0 сум основних гармат батареї за результатами зістрілювання даної партії зарядів за допомогою АБС з будь-якої гармати даного зразка

Якщо АУ0гр усіх гармат даного зразка визначені за допомогою приладу ПЗК із уточню­ючою поправкою або без неї (якщо AV0 гар < 1% V0, то уточнюючу поправку дозволяється не враховувати), тоді АУ0сум для основних гармат будь-якої батареї може бути визначене за ре­зультатами зістрілювання даної партії зарядів за допомогою АБС із будь-якої гармати даного зразка. Для цього:

1   В усі батареї даного зразка передають значення

AV0 зар = AV0 сум - AV0 гар, (4.31)

де AV0(;yM - сумарне відхилення початкової швидкості снарядів, визначене зістрілюванням да­ної партії зарядів за допомогою АБС;

АУ0гр - відхилення початкової швидкості снарядів через знос каналу ствола гармати, яка проводила зістрілювання.

2 Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для основних гармат в кожній ба­тареї даного зразка визначається так:

AV^M = AV0 зар + AV0 гар, (4.32)

де AV0 зар - відхилення початкової швидкості снарядів через властивості партії зарядів, отри­мане під час зістрілювання за допомогою АБС;

АЛ 7 ОсН       .....

AV0сум - відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола ос­новної гармати в будь-якій батареї.

Приклад. Бригадна артилерійська група складається з двох дивізіонів калібру 152-мм СГ 2СЗ ( 1 і 2 адн).

У результаті зістрілювання партії зарядів 8-92-74 за допомогою АБС із контрольної га­рмати 1 адн (основна гармата 2-ї батр) отримано: AV0oCcуНM2 = - 1,5% V0.

Відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу основної гармати
2-ї батар (вона робила зістрілювання) -                = - 0,7% V0.

Визначити сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для основної гармати 6-ї батар (2 адн), якщо відхилення початкової швидкості внаслідок зносу каналу ствола осно­вної гармати 6-ї батр AV^M = - 0,4% У>Розв'язання:

1  Визначаємо відхилення початкової швидкості снарядів через властивості партії за­рядів, що відстрілюється:

AVoзар = av°:;2m - av0Tp2 = -1,5 - (- 0,7) = -0,8% У0 .

2  Розраховуємо сумарне відхилення початкової швидкості снарядів основної гармати 6-ї батар:

av^M = AVo^^ + av;:;6 = - 0,8 + (- 0,4) = - 1,2 % У0.

Точність даного способу характеризується серединною помилкою EAV0(:yM = 0,5% У0.

 

4.3.5 Вимірювання температури зарядів ствольної артилерії

Температуру зарядів для систем ствольної артилерії визначають безпосередньо на вог­невій позиції за допомогою батарейного термометра ТБ-15 [7, 9].

Під час застосування батарейного термометра серединна помилка вимірювання темпе­ратури зарядів становить (1,5-2,2)0С залежно від способу вимірювання, що рівнозначно по­милці у визначенні початкової швидкості, що досягає (0,1-0,2)%У0. Підвищення точності ви­мірювання температури зарядів пов'язане із застосуванням електронних термометрів і тепло­вих „свідків". Відхилення температури зарядів від табличної визначають за формулою

AT3=T3 -15 0 С, (4.33)

де Тз - температура заряду, виміряна батарейним термометром.

За температури повітря нижче -250С та вище +45°С за відхилення температури заряду беруть наземне відхилення температури повітря.

Для визначення температури зарядів необхідно:

1  Для пострілів із роздільно-гільзовим заряджанням вийняти в одного із зарядів поси­лену й нормальну кришки і вкласти термометр між пучками пороху, після чого вставити но­рмальну кришку або, не виймаючи нормальної кришки, проробити в ній отвір, через який вставити термометр.

2  Для пострілів картузного заряджання (мінометів) у металевий короб із зарядами вкла­сти батарейний термометр так, щоб він був посередині наявних у коробі зарядів, після чого кришку короба закрити.

3  Для пострілів унітарного заряджання батарейний термометр покласти так, щоб він торкався однієї або двох гільз.

Термометр вкладають між зарядами (пострілами) так, щоб мати можливість періодично знімати відліки.

Термометр повинен знаходитися між пучками пороху (зарядами) або бути прикладеним до гільзи якомога довше (не менше 10 хв) і вийматися тільки для зняття відліку і безпосеред­ньо перед стрільбою.

Визначення температури зарядів починають не пізніше ніж за 1,5 години до стрільби. Температуру заряду вимірюють періодично, як правило, під час відновлення графіка розра­хованих поправок (через кожні 1-2 години) і контролюють безпосередньо перед стрільбою.

Відлік за термометром варто знімати швидко, не торкаючись руками резервуара бата­рейного термометра, під час цього око спостерігача повинно знаходитися строго на рівні кі­нця стовпчика ртуті в капілярі термометра. Відліки термометра округляють до цілого числа градусів.

У самохідній артилерії питання визначення температури зарядів більш складніше через те, що частина боєприпасів зберігається у боєукладці, частина на ґрунті. Для забезпечення більш-менш однакової їх температури необхідно у перервах між веденням вогню:

-    відкрити люки і провітрити бойове відділення;

-    по можливості одразу ж після пострілу стріляні гільзи викидати з бойового відділен­ня. Але у будь-якому разі різниця температур буде, і її потрібно враховувати.

У реактивній артилерії визначення температури зарядів визначають згідно із вказівкамиТС системи. Так, для БМ-21 визначення температури зарядів проводять за формулою

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії