В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

 

де АН0 - наземне відхилення тиску атмосфери на висоті батареї;

0,1 АХн - таблична поправка дальності на відхилення тиску атмосфери на 1 мм. рт. ст.; АДт - поправка дальності на балістичне відхилення температури повітря:

 

АДп = 0,1 АХТАТп, (4.41)

 

де АТп - балістичне відхилення температури повітря;

0,1 АХТ - поправка дальності на зміну температури повітря на 1°С; АД-щ/ - поправка дальності на поздовжню складову балістичного вітру:

 

w = 0,1 АХщЩх, (4.42)

 

де WX - значення поздовжньої складової балістичного вітру;

0,1 АХщ - поправка дальності на поздовжній вітер швидкістю 1 м/с.

Сумарна поправка дальності на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних значень буде дорівнювати:

АДсум = АДн + АДп + АДщ, (4.43)Поправки напрямку:

На бокову складову балістичного вітру:

 

Адщ = 0.1 АІщЩг, (4.44)

 

де WZ - значення бокової складової балістичного вітру;

0,1АХщ - таблична поправка напрямку на боковий вітер швидкістю 1 м/с:

 

Адсум. = Адщ + Z, (4.45)

 

де Z - поправка напрямку на деривацію.

Поправку на деривацію відносять до балістичних поправок. До поправок на відхилення балістичних умов стрільби належать: Поправки дальності: АДТз - поправка дальності на відхилення температури заряду:

 

АДтз = 0,1 АХтз АТз,

 

де 0,1 АХТз - таблична поправка температури заряду, АТз - відхилення температури заряду.

ЛДуо - поправка дальності на відхиленя початкової швидкості снаряда:

 

ЛДУ = ЛХУ ЛУ0 ,

' 7 У0       У0       0 сум >

 

де лЛХуо - таблична поправка на зміну початкової швидкості снаряда, АУ0 сум - сумарне відхилення початкової швидкості снаряда,

 

Сумарні поправки дальності, напрямку і підривника на відхилення метеорологічних, балістичних і геофізичних умов стрільби від табличних одержують шляхом складання розра­хованих поправок. Порядок розрахунку поправок за допомогою таблиць стрільби і бланку розглянемо на прикладі.

 

Приклад. На вогневій позиції батарея 122-мм гаубиць Д-30. Висота вогневої позиції

іівп=110 м. Дирекційний кут основного напрямку стрільби ОН = 18-00. Снаряди з підрив­ником РГМ-2. Партія 6-0-00. AV0 сум = -1,2% V0, температура зарядів мінус - 18°С. Зі штабу дивізіону одержаний бюлетень „Метеосередній": „Метео 1101 - 09093 - 0150 - 01283 - 0201 - 824212 - 0401 - 824212 - 0802 - 804113 - 1202 - 784013 - 1603 - 783913 - 2003-773815 -2404 - 763816 - 3005 - 763716 - 4005 - 753616 - ..."

Розрахувати сумарні поправки для заряду повного на дальності 8, 11 і 14 км в основ­ному напрямку з використанням бланка розрахунку поправок (додаток 4).

Порядок роботи:

1  Вписуються в бланк дані умов стрільби та табличні поправки:

 

-    бюлетень „Метеосередній";

-    висота ВП;

-    температура заряду;

-    відхилення початкової швидкості снаряда для основної гармати;

-    номер заряду та дирекційний кут напрямку стрільби;

-    опорні дальності для розрахунку поправок;

-    групи бюлетеня щодо дальностей стрільби (висота входу в метеобюлетень з ТС);

-    табличні поправки (з ТС).

-     Визначаються і вписуються в бланк відхилення умов стрільби:бокова складова вітру Wz ;

-     поздовжня складова вітру Wx ;

-     приведене до висоти ВП відхилення тиску АН;

-     балістичне відхилення температури повітря АТ;

-     відхилення температури заряду АТз;

-     сумарне відхилення початкової швидкості АУ0 сум.

2 
Визначаються для кожної опорної дальності поправки напрямку, дальності згідно з формулами (за бланком, додаток 4).

Будується ГРП.Побудова ГРП

 

За отриманими сумарними поправками дальності, напрямку будують графік розрахова­них поправок на лінійці дальності ПУВ або на папері. Застосування ГРП за умови ручного розрахунку набагато спрощує і прискорює розрахунок установок для стрільби. В основу по­будови графіка розрахованих поправок покладене припущення про те, що табличні поправки на зміну метеорологічних і балістичних умов стрільби між опорними дальностями зміню­ються за лінійним законом, тобто пропорційно зміні дальності, а поправки по напрямку не змінюються за зміною напрямку стрільби в межах ± 3 - 00 [1,4].

 

 

 

Побудова ГРП на папері

 

На папері проводять дві взаємно перпендикулярні лінії (зліва і знизу аркуша) й оциф-ровують у масштабі: 5 клітинок на 100м поправки дальності і 10 клітинок на 1000м дальності стрільби (вертикальна лінія - поправки дальності, горизонтальна - дальність стрільби) (рис. 4.2).

2 Визначають значення топографічних дальностей для побудови ГРП (можна взяти з бланка) як різницю дальності, для якої розраховувалися поправки, і отриманої поправки на цю дальність (зі своїм знаком):ГРП Т


Д


- (±аДЦ ).


(4.46)

 

АДв, мА 1200

1100 1000 900 t

800 700


Графік розрахованих поправок 3-ї батареї 122-мм Г Д-30 9.30 09.12.09 р. Снаряд ОФ-462Ж. Заряд ПОВНИЙТопографічні дальності дозволяється округляти до 100 м.

3 Наносять точки відповідно до значень розрахованих поправок і дальностей топогра­фічним, обводять їх олівцем та з'єднують їх між собою прямою лінією. Над точками надпи­сують значення поправок за напрямком.

 

Порядок визначення дальності по цілі, вирахуваної за допомогою графіка розрахованих поправок, розглянемо на прикладі.

 

Приклад. Топографічні дані до цілі   ДТ = 10500 м, Эц = ОН -1-22

Розв'язання:

Входимо в ГРП за ДЦ = 10500, проти точки перетину перпендикуляра точки Дт і лінії ГРП знімаємо з графіка: ЛДЦ = + 880 м;

ЛдЦ = + 0-09;

ДЦ = ДЦ + ЛДЦ = 10500 + (+ 880) = 11380 м; дЦ = дЦ +ЛдЦ = -1-22 + (+0-09) = -1-13.

У випадках, коли Дт знаходиться за межами лінії ГРП, дозволяється продовжувати лі­нію ГРП до 2 км.

У разі, коли ліній ГРП дві або три (для напрямків з різницею не більше 6-00), то попра­вки можна зчитувати по ближчій лінії ГРП до довороту топографічного або визначати ін­терполюванням між лініями напрямків ГРП.

Таким чином, матеріал цього розділу розкриває зміст та завдання метеорологічної та балістичної підготовки, порядок розрахунку поправок на відхилення умов стрільби від табличних , що в свою чергу, є важливим завданням у підготовці стрільби і управ­ління вогнем артилерійських підрозділів.

Провідними виробниками артилерійських систем прийняті програми модернізації арти­лерійських систем, які передбачають оснащення кожної артилерійської гармати балістичною станцією інтегрованою з балістичним комп' ютером, який є складовою частиною системи управління вогнем, що дозволить значно зменшити час відриття вогню та підвищити точ­ність визначеня установок для стрільби.

 

 

Питання для повторення та самоконтролю

0        Дайте визначення підготовки стрільби й управління вогнем.

1        Метеорологічна підготовка, її сутність, завдання, її оранізвйії батареї.

2        Сутність бюлетеня „Метеосередній", його розшифрування.

3        Дайте визначення основних метеорологічних елементів, табличних метеорологічних умов стрільби. Завдання, зміст, сили та засоби її проведення.

4        Суть різнобою і порядок його визначення.

5        Вимірювання температури зарядів ствольної артилерії.

6        Алгоритм розрахунку поправок на відхилення умов стрільби від табличних.

7        Порядок побудови графіка розрахованих поправок, та визначення поправок за ДТ

8        Знайти складові балістичного вітру, якщо кут вітру Aw=35-00, Швидкість вітру W=10 м/с. Відповідь: Wx = + 9 Wz = - 5.

9        Знайти відхилення тиску на рівні вогневої позиції (АН), якщо АНм=+5 мм рт.ст., висота АМС /гм=160м, висота вогневої позиції кв„=210м. Відповідь: 0.

Знайти поправку дальності на відхилення температури повітря АДп, якщо на вогневій позиції батарея 122-мм ГД-30, снаряд ОФ-462, заряд 3-й, дальність 7000м, середне від­хилення температури повітря АТп=+13°С. Відповідь: АДп= -150м.РОЗДІЛ 5

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТОПОГРАФЧНОЇ ДАЛЬНОСТІ ПО ЦІЛІ

 

5.1 Суть і зміст повної підготовки. Умови застосування способу. Суть і зміст повної підготовки

 

Повна підготовка є головним способом визначення установок для стрільби на уражен­ня. Вона забезпечує швидкість та раптовість відкриття вогню, а її застосування не залежить від погодних умов і умов спостереження [1,3].

Під повною підготовкою розуміють такий спосіб визначення установок, у якому уста­новки для стрільби визначають розрахунком на основі повних відомостей про умови стріль­би.

Під час ПП, завчасно до отримання вогневої задачі, визначають відхилення умов стрі­льби від табличних, координати ВП, КСП, орієнтирів і цілей, готують до стрільби боєприпа­си, а також розраховують поправки дальності, напрямку на відхилення балістичних і метео­рологічних умов стрільби від табличних. Вся ця робота належить до попередньої підготовки стрільби.

Після отримання вогневої задачі:

-    визначають топографічну дальність до цілі ДТ , доворот від основного напрямку

стрільби дц та перевищення цілі над вогневою позицією Ah і кут місця цілі єч;

-    за топографічною дальністю за допомогою графіка розрахованих поправок визнача­ють для вибраного заряду поправки дальності ЛДчв і напрямку Лдчв , додають ці поправки до топографічних даних і отримують вирахувану дальність та вирахуваний доворот:

 

Дц = ДТ +ЛДц , (5.1)

 

дч =дц ч; (5.2)

-    за вирахуваною дальністю і вибраним зарядом знаходять у Таблицях стрільби устано­вку прицілу;

-    розраховують поправку на перевищення цілі над вогневою позицією, вводять її в рі­вень і отримують вирахувану установку рівня.

Топографічні дальності до цілі й доворот від основного напрямку на ціль визначають графічно на ПУВ, карті масштабу не менше 1:50 000 або розрахунком.

Перевищення цілі визначають як різницю висот цілі і вогневої позиції:

 

Лh = \ - hm. (5.3)

 

Для визначення кута місця цілі ділять перевищення цілі в метрах на 0,001 Дт і змен­шують абсолютну величину результату на 5% або використовують для цієї мети графік:£.. =-

 

■ 0,95. (5.4)

0,001 дт

 

Поправку на перевищення цілі Аф визначають під час настільної і навісної стрільби яксуму кута місця цілі єц і поправки кута прицілювання на кут місця цілі Аає.

Поправку кута прицілювання на кут місця цілі визначають за допомогою Таблиць стрі­льби за вирахуваною установкою прицілу (кута прицілювання). Якщо кути прицілювання менше 400 тис., її визначають за ДТ .

 

Умови застосування

Установки для стрільби вважаються визначеними способом повної підготовки, якщо:

-    координати цілей визначені згідно з умовами табл. 1 ПС і УВ;

-    топогеодезична прив'язка ВП проведена доданими топогеодезичними підрозділами або засобами дивізіону (батареї);

-    координати ВП визначені за допомогою радіонавігаційної апаратури, приладів або автономної навігаційної апаратури від пунктів: геодезичних мереж, контурних точок карт геодезичних даних, карт масштабу не менше 1 : 50000, коли довжина ходу не більше 3 км;

-    абсолютні висоти ВП визначені за допомогою радіонавігаційної апаратури, спеціаль­них приладів (за кутом місця) або за допомогою карти масштабу не менше 1 : 50000, за кру­тизною схилу не більше 60;

-    дирекційні кути орієнтованих напрямків визначені гіроскопічним або астрономічним способом, передачею дирекційного кута від пунктів геодезичних мереж кутовим ходом, од­ночасним відмічанням на небесне світило або за допомогою курсопоказника автономної на­вігаційної апаратури й за допомогою магнітної стрілки бусолі з урахуванням поправки бусо­лі, визначеної на відстані не більше 5 км від ВП;

-    метеорологічні умови стрільби визначені за бюлетенем „Метеосередній", що складе­ний метеостанцією, за давністю не більше 3 години, або за наближеним бюлетенем „Метео­середній СВЗ", за давністю не більше години за висотою входу в бюлетень до 3000м, або на­ближеним бюлетенем „Метеосередній", що складений метеопостом дивізіону, за давністю не більше години за висотою входу в бюлетень до 800м;

-    балістичні умови стрільби визначені: сумарне відхилення початкової швидкості сна­рядів (мін) для основних гармат батарей і контрольної гармати дивізіону - за допомогою АБС, якщо не можливе його визначення за допомогою АБС, для основних гармат батарей з урахуванням різнобою основних гармат батарей щодо контрольної, визначеного за допомо­гою АБС; температура зарядів визначена за допомогою термометра; балістичні характерис­тики боєприпасів відомі;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії