В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

(5.9)

Основний кутомір - це кут у горизонтальній площині між зворотним напрямком осі каналу ствола наведеної в ціль гармати, і напрямком на точку наводки, що відраховується проти ходу годинникової стрілки (рис 5.5).Уст. кутоміра = ОСН. КУТ + (±д Ц ).


(5.10)
Отримані, таким чином, значення прицілу, рівня, кутоміра з урахуванням індивідуаль­них поправок гармат встановлюються на прицільних пристроях, здійснюється наведення га­рмат у вертикальній і горизонтальній площинах і відкривається вогонь по цілі.

 

Визначення топографічних даних аналітично за допомогою таблиць Кравченка

 

Для визначення топографічних даних аналітичним способом необхідно знати прямоку­тні координати основної гармати і цілі (рис. 5.6).

На практиці топографічні дані по цілі визначаються за спеціальною таблицею Кравчен­ка (додаток 6). У таблиці наведені значення коефіцієнта напрямку Кн і коефіцієнта дальності Кд позначені буквами Н і Д [1].

Таблиця дозволяє визначити ці показники безпосередньо з урахуванням знаків прирос­ту координат щодо їх величини.
Топографічні дані розраховують у такому порядку: - розрахувати різницю координат:

АХ = Хц - Хвпі АУ = У - У

У       Уи Увп

 

розрахувати коефіцієнт напрямку:МРК БРК

Кн;


-    (5.11)за значенням Кн і відношенням різниці координат, за таблицею для розрахунку топо­графічних даних визначають значення коефіцієнта дальності Кд і аи. Число великих поділок кутоміра брати з прямокутника, утвореного перехрещенням рядка, в якому записано відно­шення різниць координат для розрахунку Кн, із стовпчиком, у якому показані значення Кн і Кд, а число малих поділок - у рядку проти значення Кн ліворуч, якщо число великих поді­лок кутоміра у верхній частині таблиці, і праворуч - якщо число великих поділок кутоміра у нижній частині таблиці:

-    розрахувати топографічний доворот:

 

(5.12)

 

розрахувати топографічну дальність:Д


Ц


БРК * Кд.


(5.13)Приклад. Розрахувати топографічні дані по цілі 101, якщо:

-    координати ВП: Х = 94285, У = 18260, h = 160м;

-    координати цілі: Х = 88450, У = 12115, h = 284м;

дирекційний кут основного напрямку стрільби: аон = 40-00.
МРК = Кн = -ЛХ = 5833 = 0,95/
БРК               У 6145

3  За Кн = 0,951 (за допомогою табл. Кравченка), Кд = 1,379.

Знайти рядок, що відповідає відношенню різниць координатЛЛХ (третій рядок знизу)

- ЛУ

і в клітинці утвореної перехрестям цього рядка з графами „Н" і „Д" прочитати число великих поділок кутоміра: 37-00. Число малих поділок кутоміра прочитати в правій графі проти зна­чення Кн=0,951, воно дорівнює 0-74.

Тоді топографічний дирекційний кут цілі аи = 37-74.

4  Розрахувати топографічні дані:

Дц  = БРК * Кд = (АУ) * Кд = 6145*1,379 = 8474 м; дт ц - аон = 37-74 - 40-00 = -2-26.

Разом з топографічними даними розраховують кут місця цілі:

h -h                +124
= ц---- вп__ *о,95 =------ *о,95 = +0 -19.

и   0,001* Дц 6,1

 

Визначення топографічних даних за допомогою мікрокалькулятора

Залежно від типу (складності) мікрокалькулятора (МК) способи знаходження топогра­фічних даних різні. Найбільш простий і швидкий спосіб знаходження ДТ за теоремою Піфа-

гора, виходячи з того, що ДТ - це гіпотенуза прямокутного трикутника. Звідси:

Дц =4ЛХ2 У2 =](Хц -Хтб f + (Уц -Увп f . (5.14) Знаходження дирекційного кута цілі ац:

а) для МК без значення тригонометричних функцій, як під час використання формул

через кут, з використанням таблиці Кравченка (за відношенням мрк = кн );

брк

б) для МК, які можуть визначити значення тригонометричних функцій:

-    за теоремою Піфагора визначити ДТ ;

-    запам'ятати знак + або - приріст координати АУ ;

-    якщо величина АУ +, то ац = arkcos----- .

ц Д

У цьому разі ціль находиться в першій або другій чвертях щодо ВП. (Якщо величина АУ має знак „-",

ЛХ

arccos--

тоді а = 60 - 00----------- ^ ).

ц 6

Вирахувати значення дц = ац - аОН .Під час роботи з програмними калькуляторами, коли топографічні дані розраховуються за декількома цілями, з декількох ВП, використовувати раніше складені програми для КПК.

 

5.3.1 Визначення установок для стрільби за допомогою приладу управління вогнем (ПУВ)

 

Прилад управління вогнем, його призначення, будова. Завдання, які розв'язуються за

допомогою ПУВ, підготовка до роботи

Прилад управління вогнем є механізованим планшетом і служить для розв'язування за­дач, пов' язаних з визначенням установок для стрільби і управління вогнем батареї і дивізіону [11].

ПУВ-9У (рис. 5.7) уніфікований призначений для розв' язання задач:

-     нанесення на планшет приладу або на карту, закріплену на ньому, точки за її прямо­кутними і полярними координатами;

-     визначення топографічної дальності (ДТ ), дирекційного кута (ац), доворота від ос­новного напрямку (дц ) та кута місця цілі (єц), або перевищення цілі (репера) над ВП (КСІІ) -кц);

-     визначення вирахуваних установок для стрільби на основі повної (скороченої) підго­товки, використанням даних пристрілювальних гармат та перенесення вогню від репера або раніше пристріляної цілі:

-     визначення коректур під час пристрілювання цілі за допомогою далекоміра, за спо­стереженням за знаками розривів, а також під час пристрілювання за допомогою вертольоту;

-     визначення точки зустрічі та вирахуваних установок для стрільби по рухомій цілі (колона, окрема надводна ціль та інші).

Робота на приладі може проводитися на відкритому повітрі в діапазоні температур від „мінус" 50 до „плюс" 50°С. Прилад забезпечує роботу в 3 масштабах; 1:25 000; 1:50 000; 1:100 000, і тому ТТХ ПУВ-9У залежить від масштабу оцифрування приладу та дирекційного кута основного напрямку (аон).

 

Будова:

1  Планшет із координатором та кутомірним вузлом.

2  Лінійка дальності.

3  Змінний повзунок.

4  Комплект таблиць запису зі спеціалізованими бланками та графіками.

5  Лінійки (курсова та для розподілу ділянок загороджувального вогню).

6  Футляр.

7  Освітлювач із двома АКБ.

8  Планшет для карти.

До комплекту приладу також входить індивідуальний комплект ЗІП, комплект експлуа­таційної документації та артилерійський поправочник уніфікований (АП-У).

Планшет призначений для закріплення основних вузлів приладу та для нанесення на поле планшету точок ВІІ, КСП, цілі, а також для запису у спеціальних бланках координат цих точок, топографічних та вирахуваних даних по цілях. Планшет ПУВ-9У складається із двох половин, які з' єднані між собою шарнірно, за допомогою 3 петель, а у робочому стані фіксується двома замками.

Координатор призначений для з'єднання центра кутомірного вузла за заданими пря­мокутними координатами з даною точкою ВП, КСП і цілі та інших точок, і визначення коор­динат точки, на якій знаходиться центр кутомірного вузла. Координатор складається з двох взаємно перпендикулярних лінійок, з яких вертикальна лінійка нерухома, по ній рухається каретка з горизонтальною лінійкою. По горизонтальній лінійці переміщується каретка з ку­томірним вузлом. На лінійках координатора нанесені оцифровані координатні шкали з вели­кими поділками через 20 мм, середніми - через 10 мм, від великих та малих - через 2 мм.


Відстань між двома великими поділками відповідає 500, 1000, 2000 м, між великою та середньою - 250, 500 та 1000 м, та малими - 50, 100, 200 м під час роботи на приладі відпові­дно у масштабах 1:25 000, 1: 50 000. 1 :100 000.

На кінцях лінійок координатора нанесені схеми, за допомогою яких проводиться вибір спрямування координатної вісі залежно від дирекційного кута та найменування координатної осі координат. На кінцях лінійок координатора є обмеження, які не допускають виходу каре­ток за межі вертикальної та горизонтальної лінійок. На лінійках координатора по дві великі поділки кожної шкали відмічені точками. Відстань між двома відміченими поділками шкали вертикальної лінійки координатора відповідає 8, 16 та 32 км, а відстань між двома відміче­ними поділками шкали горизонтальної лінійки координатора - 6, 12, 18 км за умови оцифру-вання шкал лінійок відповідно у масштабах 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Відмічені поділки використовують під час орієнтування лінійки дальності та під час технічної перевірки при­ладу, а також для складання приладу в похідне положення. На кожній каретці кріпиться но­ніус, за допомогою якого проводиться установлення (вирахування) координат точки з точні­стю 5, 10 та 20 м, під час роботи відповідно у масштабах 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000.

Каретки мають стопорні гвинти, за допомогою яких вони фіксуються на лінійках коор­динатора.

Кутомірний вузол з лінійкою дальності призначений для виміру дирекційних кутів та кутів довороту від основного напрямку стрільби, а також для нанесення на поле планшета (карту, закріплену на планшеті) необхідних точок за полярними координатами та визначення прямокутних координат точок на полі планшета чи карті. Кутомірний вузол складається з нерухомого кутомірного сектора, основи, втулки, рухомого сектора та фланця. До нерухомо­го кутомірного сектора жорстко кріпляться дві напрямні горизонтальні каретки координато­ра, ноніус та шкала. На нерухомий кутомірний сектор нанесена шкала з великими та малими поділками (відстань між великими поділками відповідає 1-00, а між малими 0-10) від центра­льної великої поділки вправо та вліво від 0-00 до 14-00. У пазах рухомого сектора закріплені два двосторонні кутомірні ноніуси. Кожний ноніус має стопорний гвинт. Ноніус служить для установлення (зняття відліку) вирахуваних кутів за шкалою нерухомого сектора з точністю

до 0-01.

Лінійка дальності - служить для визначення топографічної дальності, вимірювання відстані між двома точками, побудови графіка розрахованих (пристріляних) поправок за до­помогою повзунка та визначення вирахуваної дальності.

Лінійка дальності має дві вертикальні шкали. Відстань між двома великими поділками шкали 20 мм, між великими та середніми поділками - 10 мм, а між малими - 2 мм.

Права шкала розміщена на скошеній частині лінійки дальності, яка є робочим зрізом. Ця шкала оцифрована у масштабах 1:25 000 та 1:50 000. Ліва шкала має оцифрування тільки першої великої поділки шкали у трьох масштабах (0,5 км - 1:50 000 та 2 км - 1:100 000). Оцифрування цієї шкали проводять олівцем проти наступних великих поділок у потрібному масштабі.

Робота на приладі проводиться одним обчислювачем. Середні норми часу для роботи на приладі:

-    час приведення ПУВ із похідного у робоче положення, оцифрування шкал координа­тних лінійок та кутомірного сектора, орієнтування лінійки дальностей за заданим аон, нане­сення на планшет точок ВП та КСП 6атареї - 3 хвилини 30 с.;

-    нанесення точки цілі на планшет приладу та вимірювання топографічної дальності та дирекційного кута (довороту від ВІІ) з однієї ВП - 20 с.

Знімний повзунок призначений для побудови на лінійці дальності графіка розрахова­них поправок (ГРП) або графіка пристріляних поправок (ПІП), визначення розрахованих (пристріляних) поправок та дальності вирахуваної (обчисленої), а також для нанесення на поле планшета (карту) умовних знаків ВП, КСП та ділянки групової цілі. Знімний повзунок має з правого боку зверху виступ для суміщення з точкою ВП, а знизу з лівого боку до пов­зунка жорстко кріпиться напрямна частина (пластина), яка забезпечує переміщення повзунка по лінійці дальності. Повзунок має прямокутний проріз, біля прорізів якого нанесений одно­сторонній ноніус дальності (зліва) та вертикальна шкала поправок (справа). Односторонній ноніус оцифрований у двох масштабах (1:50 000 та 1:100 000) та забезпечує зняття значень

ДТ , Дв з лівої шкали лінійки дальності з точністю до 10 та 20 м (масштаб 1:50 000 та 1:100

000).

У нижній та верхній частинах повзунка нанесені горизонтальні шкали поправок даль­ності. Відстань між великими поділками шкали поправок дальності 10 мм, а між малими - 2 мм. Горизонтальні шкали поправок використовують для побудови ГРП та визна­чення ДТ , Дв , а вертикальну шкалу поправок дальності - для визначення ЛДвц .

Масштаб оцифрування горизонтальних шкал поправок дальності залежить від величи­ни різниці сумарних поправок на максимальну та мінімальну опорні дальності. Оцифруваннявертикальної шкали поправок дальності проводять у масштабі 1:25000 та 1:50000 залежно від масштабу оцифрування лівої шкали лінійки дальності.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії