В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

 

Перевірки ПУВ

1  Перевірка стану поверхні планшета та роботи замків.

2  Перевірка плавності ходів кареток координатора.

3  Перевірка перпендикулярності лінійок координатора.

Поверхня поля планшета завжди повинна бути чистою, не мати ушкоджень, які зава­жають нанесенню на поле планшета точок ВП, КСП та цілей.

Каретки координатора повинні переміщуватися плавно, без зусилля, яке б заважало то­чній установці відліку за шкалами. Стопорні гвинти повинні надійно закріпляти каретки в установленому положенні.

Перевірку перпендикулярності лінійок координатора проводять у такій послідовності:

-    переміщують каретку до сполучення нульової поділки ноніуса з нижньою поділкою шкали вертикальної лінійки, відміченою точкою, та фіксують положення стопорним гвин­том;

-    послідовно переміщують каретку з кутомірним вузлом до сполучення нульової поділ­ки ноніуса з лівою та правою поділками шкали горизонтальної лінійки, відміченими точками та у центрі кутомірного вузла на полі планшета наносять дві точки та обводять їх півколом на внутрішньому колі втулки, фіксують каретку стопорними гвинтами;

-    переміщують каретку до сполучення нульової поділки ноніуса з верхньою поділкою шкали вертикальної лінійки, відміченою точкою, та фіксують положення стопорним гвин­том;

-    суміщають робочий зріз лінійки дальності з правою точкою, нанесеною на поле планшета, та фіксують положення лінійки дальності стопорним гвинтом; тоді поділки шкали лінійки дальності, що відповідають дальності 16 км (масштаб 1:50 000), повинні збігатися з цією точкою (якщо точка з указаною поділкою шкали не збігається більш ніж на ширину лі­нії зазначеної поділки шкали, тоді точку на поле планшета необхідно нанести знову);

-    переміщують один з кутомірних ноніусів до сполучення нульових поділок кутомірної шкали та ноніуса, фіксують ноніус стопорним гвинтом;

-    переміщують каретку з кутомірним вузлом до сполучення нульової поділки ноніуса з лівою поділкою шкали, що відповідає дальності 16 км. Робочий зріз лінійки дальності і поді­лка шкали, що відповідають дальності 16 км, повинні бути сполучені з лівою точкою нанесе­ною на поле планшета (якщо точка не сполучена з робочим зрізом та зазначеними поділками шкали лінійки дальності більш ніж на ширину лінії вказаної поділки шкали, то точку на поле планшета слід нанести заново);

-    суміщають робочий зріз лінійки дальності з нижньою правою точкою, що нанесена на поле планшета; поділка шкали лінійки дальності відповідає дальності, що відповідає 20 км (масштаб 1:50 000), повинна бути сполучена з цією точкою, а кут визначений за допомогою кутомірного ноніуса має дорівнювати 6-15 п. к.;

-    переміщують каретку до зміщення нульової поділки ноніуса з першою поділкою шкали вертикальної лінійки, що відмічена точкою, і суміщають робочий зріз лінійки дально­сті з точкою на полі планшета. Тоді дальність повинна відповідати 20 км, а кутомір має бути 6-15 п. к.

Якщо значення кутоміра дорівнюють 6-15 ± 0-01, а значення дальності 20 км ± 10 м, то лінійки координатора розміщені взаємно перпендикулярно, а якщо величини помилок пере­вищують по напрямку 0-01, а по дальності 10 м, тоді горизонтальна лінійка координатора має погнутість і прилад потрібно відправити до майстерні.

Підготовка ПУВ до роботи передбачає:

-    переведення приладу з похідного у робоче положення;

-    орієнтування лінійок координатора;

нанесення на поле планшета точок ВП, КСП, РЛС, пунктів спряженого спостережен­ня;

-    оцифрування змінного повзунка та побудову на лінійці дальності графіка розрахова­них поправок.

Приведення приладу ПУВ- 9У із похідного у бойове положення проводять у такій по­слідовності:

-    виймають прилад із футляра;

-    розгортають планшет та стягують його замками;

-    кладуть прилад на рівну поверхню так, щоб вертикальна лінійка координатора була

зліва;

виймають з футляра лінійку дальності та прикріплюють до кутомірного вузла. Оцифрування шкали кутомірного сектора проводять від дирекційного кута основного

напрямку, для чого над поділками кутомірної шкали, позначеними нулем, надписують зна­чення аОН (наприклад 47, якщо аОН = 47-00). Починаючи від цього розподілу праворуч і лі­воруч оцифровують великі поділки кутомірної шкали. Праворуч значення дирекційних кутів зростають, а ліворуч - зменшуються.

Орієнтування лінійок координатора полягає у визначенні такого положення осей ліні­йок координатора щодо координатних осей, за умови якого район вогневих позицій можна б було розташовувати в нижній, а район цілей - у верхній частині планшета (рис. 5.7).

Орієнтування (рис.5.8) здійснюють за допомогою схем, нанесених на кінцях цих ліні­йок, на яких показані координатні осі X і Y і їх напрямки (напрямок зростання прямокутних

а

координат) залежно від найближчого із значень кутів (0-00, 15-00, 30-00 і 45-00) до   ОН . Для орієнтування лінійок координатора знаходять на схемах цих лінійок значення ди-

а

рекційного кута, близького до значення О , і проти знайденого кута визначають положен­ня координатних осей X і Y та їх напрямки.у


аОН = 16 - 00


х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і


С


Район цілей


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район ВПРисунок 5.8 - Вибір району ВП і цілей на ПУВ а кінцях лінійок координатора наносять олівцем позначення координатних осей і стрілками указують напрямки, в яких повинне зростати оцифрування шкал лінійок коорди­натора (рис.5.9).

Орієнтування лінійки дальності в основному напрямку проводять у такому поряд­ку:

-    - переміщують каретку до суміщення нульової поділки ноніуса з нижньою поділкою шкали вертикальної лінійки координатора, позначеного точкою, а потім переміщують карет­ку з кутомірним вузлом до суміщення нульової поділки ноніуса з правою (лівою) поділкою шкали горизонтальної координатної лінійки, позначеною точкою, та фіксують положення
переміщують каретку по вертикальній лінійці до сполучення нульової поділки ноніу­са з верхньою поділкою шкали, позначеною точкою, та суміщають робочий зріз лінійки да­льності з нанесеною на поле планшета точкою, а потім фіксують лінійку дальності за допо­могою стопорного гвинта, розтміщеного на фланці;

-    переміщують правий і лівий кутомірний ноніус так, щоб його нульова поділка збіга­лася з великою поділкою шкали кутомірного сектора, що відповідає дирекційному куту на­прямку вертикальної лінійки координатора (0-00, 15-00, 30-00, 45-00), а потім фіксують цей ноніус на рухомому секторі за допомогою стопорного гвинта та відмічають його олівцем, лі­терою „О" (основний).

Після виконання зазначених операцій робочий зріз лінійки дальності буде спрямований за умови зміщення нульової поділки ноніуса з поділкою шкали кутомірного сектора, що від­повідає аон і робочий зріз лінійки дальностей буде спрямований в основному напрямку.

Для оцифрування шкал лінійок координатора фіксують лінійку дальності в основному напрямку та на робочому її зрізі наносять олівцем риску, яка відповідає максимальній даль­ності стрільби артилерійської системи.

Переміщують каретки так, щоб нанесена на лінійку дальності риска розмістилася у ни­жній частині поля планшета, а центр кутомірного вузла знаходився приблизно у його серед­ній частині, та на полі планшета наносять точку біля робочого зрізу лінійки проти нанесеної риски. Оцифрування шкал лінійок координатора починають від нанесеної точки, для чого проти великих поділок шкали лінійок координатора надписують цифри, що відповідають значенню цілих (парних, під час оцифрування у масштабі 1:100 000) кілометрів координат

ВП.

ВП за прямокутними координатамиХвп, Увп наносять у такій послідовності:

-    записують у бланк Б1 координати точки ВП;

-    рухають каретку лінійки з координатами Х до сполучення ноніуса цієї каретки з ко­ординатою Хвп, потім рухають другу каретку до сполучення її ноніуса зі значенням коорди­нати Увп;

-    у центрі кутомірного вузла (у вирізі на робочому зрізі лінійки дальності, розміщеному проти нульової поділки шкали) наносять точку та обводять її півколом по внутрішньому ко­лу втулки;

- аналогічно на полі планшета наносять й інші точки за прямокутними координатами. Контроль правильності підготовки до роботи ПУВ здійснюється в масштабі артилерій­ського дивізіону. Після кожної зміни КСП чи ВП НШ АДН подає команду „Контроль - 1". Старші офіцери батареї дублюють команду обчислювачу, контролюють його роботу і допо­відають на ПУВД (начальнику штаба) топографічні дані по цілі, кординати якої отримані від начальника штабу дивізіону.Приклад. ВП Х = 45650,   У = 99470,   h = 80 м. Позивний „Псел". КСП: Х = 44008, У = 02560, h = 143 м. Позивний „Дніпро".

аон = 16-00. Позивний НШ АДН „Вісла".

Команда НШ АДН: „Псел". Я „Вісла". Контроль - 1". Ціль 5. Х = 44210, У = 05235, h = 155 м.

Доповідь СОБ: „Вісла". Контроль - 1". Ціль 5. Дц = 5942 м, дц = ОН + 1-34. Я „Псел". Визначення топографічних даних по цілі. Побудова ГРП на ПУВ

Визначання топографічних даних по цілі

Визначення топографічних даних по цілі розглянемо на прикладах.

 

Приклад. ВП Х = З4700,   У = 95115,   h = 190 м. Позивний „Псел". КСП Х = 39627, У = 91523, h = 142 м. Позивний „Дніпро".

аон = 57-00. Позивний НШ АДН „Вісла".

 

Розв'язання: Ціль 1а: Х = 42456, У = 91102, h = 149 м.

1  Записати в бланк Б 2 номер цілі, її прямокутні (Хц, Уц, кц) координати.

2  За даними координатами суміщають центр кутомірного вузла з прямокутними коор­динатами цілі і використовуючи кутомірний ноніус, знімають на кутомірному секторі топо­графічний доворот (д ц ) на ціль і записують його значення в бланк Б 3.

3  Значення топографічної дальності (ДТц ) прочитати на робочому зрізі лінійки дально­сті напроти точки ВП й записати в бланк Б 3:

Дц = 8733м,   дц =ОН - 1-56, Єц = - 0-05. Норми оцінки точності та часу наведені в додатку 8.

 

Приклад. ВП: Х = 48620,   У = 95455,   h = 155 м. Позивний „Псел". КСП: Х = 44055, У = 96436, h = 160 м. Позивний „Дніпро". аон = 31-00. Позивний НШ АДН „Вісла". Команда НШ АДН: „Псел". Я „Вісла". Контроль - 1". Доповідь СОБ: „Вісла". Контроль - 1".

 

Розв'язання: Ціль 1:        Х = 40415,    У = 94454,    h = 130 м.

Топодані по цілі 1: Дц = 8266, дц =ОН + 0-16, Єц = - 0-03. Ціль 2: Батарейний ац = 34-56, ДК = 3821, Мц = +0-05 (+20м).

Топографічні дані по цілі 2: Дц = 7996, дц =ОН - 0-07, Єц = + 0-03.

 

Побудова ГРП на лінійці дальності ПУВ

 

проводиться у такому порядку:

-    виставляють виступ повзунка на мінімальну опорну дальність і проти відповідного її

значення і АДЦц на лінійці дальності ставлять точку і прокреслюють одну чи дві риски;

аналогічно наносять інші риски та точки і записують значення та знаки поправок на­прямку для інших топодальностей для певного заряду. Якщо значення однієї із сумарних по­правок буде перевищувати значення поправки, яка відповідає правій поділці верхньої шкали повзунка, тоді точки і риски попередньої сумарної поправки наносять одночасно проти верх­ньої і нижньої шкал повзунка;

-    з'єднуючи точки в лінію, отримують ГРП, точки відповідні одній і тій самій поправ­ці;

-    відстань між двома рисками ділять на відрізки, які відповідають одній поділці куто­міра і трубки підривника, та оцифровують їх.

Якщо сумарні поправки розраховані для 2-3 напрямків, то над лініями ГРП дальності й рисками поправок напрямків надписують напрямки, для яких побудовані ці лінії.

Порядок визначення Дці д ц:

-    після суміщення робочого зрізу лінійки дальності з точкою ВП і визначення д Т , не рухаючи лінійку дальності, накладають на неї повзунок і притискують його до зрізу лінійки, суміщають зріз повзунка з точкою ВП і знімають з лінійки, або за допомогою ноніуса повзу­нка визначають ДТ і записують значення дальності в бланк, а потім біля верхнього зрізу по­взунка знімають значення і знаки поправок;

-    проти лінії ГРП по верхній (нижній) шкалі повзунка знімають значення і знак вираху­ваної поправки АДВ та пересувають повзунок вверх (вниз) залежно від знака поправки до

з'єднання значення АДВ за вертикальною шкалою повзунка з рискою, нанесеною на лінійку

дальності до цілі ДВ, яку записують у бланк Б3, або вирахуване значення поправки АДВ записують у Б3:

д: = дт +ад: .

 

Примітка. Під час роботи на ПУВ з лінійкою дальності, яка має лінії на лінійці ПУВ,

по правому зрізу відкладають значення ДТ . Від лівого зрізу лінійки, використовуючи пов­зунок, по потовщених похилих лініях ставлять риски біля значень опорних дальностей, на які вираховувалися поправки дальності і напрямку. Риски з' єднують одну з іншою. Поправки записують поруч із рисками, а потім послідовно розбивають їх значення по довжині ГРП.

Для визначення ДВ, дц необхідно з'єднати правий зріз лінійки дальності з точкою ВП, використовуючи повзунок, який накладений на лінійку дальності у точки ВП, прочитати

значення ДВ по похилій лінії у її перехрещенні з графіком. Зняти значення поправки напря­мку і додати його до значення д Т , і отримаємо дц.

 

Приклад . Ціль 102,    Х = 43260, У = 91204.

Розв'язання:

 

ДТ = 7590

,    д Т

= ОН -

2-24,

єц = + 0-10,

АДВ = -260,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії