В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Ад І = он

- 0-10,

Aas

= + 0-02,

ДВ = 7329,

дВ = ОН

- 2-34,

Ре =

30-12.

 

Матеріал даного розділу висвітлює суть і зміст визначення установок для стрільби способом повної підготовки, надає можливість практичного розвязання завдань підго­товки установок для стрільби як за допомогою приладів, так і проведенням розрахун­ків.Питання для повторення і самоконтролю

1        Коли установки для стрільби вважаються визначеним способом повної підготовки.

2        Дайте зміст алгоритму визначення вирахованих установок для стрільби.

3        Порядок вибору заряду під час визначення установко для стрільби.

4        Визначити положення батареї, якщо основний кутомір дорівнює 53-00.

5        Які вхідні данні необхідні для визначення ац , ДТ за допомогою таблиці Кравченко? Відповідь: значення відношення приросту кординат з відповідними знаками та веле-чина коефіцієнта Кн.

6        Визначити велечину Аає, якщо стрільба передбачається 122-мм ГД-30 на заряді 1-му, Єц=+0-20, Пр=258. Відповідь: +0-01.

7        Визначити ДТ та дТ по цілі №101 Установка ПТРК. ХЦ=42286, Уц=28637 йц=140. Вогнева позиція Хеп=45067, Уе»=22138, he„=210, а0н=14-00. Відповідь:  Дц =7071,

д Т =+4-86, Єц = -0-09

Які необхідно мати дані для побудови графіка розрахункових поправок?РОЗДІЛ 6

 

ВИЗНАЧЕННЯ УСТАНОВОК ДЛЯ СТРІЛЬБИ СПОСОБОМ СКОРОЧЕНОЇ ПІДГОТОВКИ І ОКОМІРНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОГНЮ

 

6.1 Суть та зміст скороченої підготовки

 

Скорочена підготовка установок для стрільби - це такий спосіб визначення установок, під час застосування якого відхилення умов стрільби від табличних враховуються неповніс­тю або наближено [1,3].

Установки для стрільби вважаються визначеними способом скороченої підготовки, як­що є хоча б одне відхилення від вимог для повної підготовки. Вона використовується тоді, коли за умовами обставин неможливо виконати всі заходи з підготовки стрільби або коли де­які елементи підготовки виконуються з недостатньою точністю.

Під час проведення скороченої підготовки необхідне, як правило, проведення пристрі­лювання цілі.

Установки, розраховані способом скороченої підготовки, дозволяється використовува­ти для стрільби на подавлення без пристрілювання тільки під час ведення вогню дивізіоном по групових цілях у тих випадках, якщо координати цілі визначені згідно з вимогами ПС і УВ, але має відступ від вимог, передбачених для повної підготовки, одночасно не більш ніж з двох умов. Ці відступи не повинні виходити за такі межі:

-    координати ВП визначені по карті масштабу не менше 1:50000 (1:100000) за допомо­гою приладів або навігаційної апаратури;

-    абсолютні висоти ВП визначені за допомогою карти 1:100 000 (за допомогою кутови-мірювального приладу);

-    дирекційні кути орієнтовних напрямків визначені за допомогою гірокурсопокажчика автономної навігаційної апаратури або за допомогою магнітної стрілки бусолі;

-    метеорологічні умови визначені за бюлетенем „Метеосередній" давністю до 8 годин, або за наближеним бюлетенем „Метеосередній" за давністю не більше 1 години, з висотою входу до 1600 м;

-    відхилення початкової швидкості снарядів ураховано тільки за зношенням каналу ствола основної гармати батареї, в такому випадку враховуються поправки на відхилення всіх балістичних характеристик боєприпасів, передбачених Таблицями стрільби (на ковпачок підривника, на вогнегасник, на непофарбованість снарядів (мін), інше).

Таким чином, скорочена підготовка відрізняється від повної підготовки головним чи­ном точністю визначення установок для стрільби. Що стосується порядку і правил визначен­ня установок для стрільби способом скороченої підготовки, то вони, в основному, такі самі, як і під час проведення повної підготовки.

 

6.2 Визначення топографічних даних по карті

 

Під час визначення установок для стрільби способом скороченої підготовки топографі­чні дані визначають по карті або на приладі управління вогнем, а поправки на відхилення метеорологічних і балістичних умов стрільби знімають з графіка розрахованих поправок або враховують за результатами проведених попередніх стрільб (пристріляні поправки).

Під час проведення скороченої підготовки доцільно враховувати вплив усіх факторів, значення яких можливо визначити хоча б приблизно. Врахування умов стрільби збільшує то­чність визначення установок, особливо якщо вони значно відрізняються від табличних.

Отримані дані використовують для розрахунку поправок безпосередньо по цілі по то­пографічній дальності або для розрахунку поправок та побудови графіка розрахованих по­правок.

Порядок визначення установок для стрільби розглянемо на прикладі.

 

Приклад. Батарея 122- мм Г Д-30 розгорнута в бойовий порядок. ВП Х = 45650, У = 99470, висота (з карти) h = 80м, аон = 16-00. КСП Х = 44008, У = 02560, h = 143 м.

 

Розв'язання:

А Порядок роботи до отримання вогневого завдання.

1  Нанести на карту бойовий порядок батареї.

2  Визначити висоту ВП (h = 80м).

3  Провести на карті лінію ОН (аон= 16-00) з точки ВП.

 

Б Після отримання вогневої задачі.

1  За допомогою АК-3 нанести координати цілі (ціль 12: x = 43217, y = 05767) на карту, поставити точку і обвести її квадратом (якщо ціль окрема), або прямокутником площею 6 га (якщо ціль групова).

2  Визначить висоту цілі (hB = 165 м).

3  Установити центр кола АК-3 на точку вогневої позиції і направити „0"кола АК- на лінію ОН.

4  Встановити лінійку згідно з масштабом і сумістити її з точкою цілі.

5  Проти точки цілі по лінійці дальності зняти значення дальності топографічної ( ДТ =

6751м).

6  За кутомірною шкалою АК-3 зняти значення довороту від основного напрямку з точ­ністю до 0-05, починаючи з нульової відмітки. Вліво від нуля - „лівіше 0-00", запис „- 0­00", вправо від нуля - „правіше 0-00", запис „+ 0-00". (д Т = ОН +2-52).

7  Визначити кут місця цілі:

єц =   h - hen   *0,95 =                      *0,95 = +0-11.


ц   0,001* Дц 6,7516.3 Коефіцієнт віддалення (Ке), крок кутоміра (Кк), порядок їх визначення

 

Коректури дальності й напрямку під час пристрілювання цілі визначають за допомогою приладів або розрахунком.

Визначаючи коректури розрахунком, застосовують коефіцієнт віддалення Кв та крок кутоміра Кк [1,8].

Коректури вводять з точністю, яку дозволяють прицільні пристрої.

Під час пристрілювання цілі в умовах малого зміщення (поправка на зміщення менше 5-00) розриви, які відхилилися від цілі, виводять на лінію спостереження за допомогою кое­фіцієнта віддалення (рис. 6.1).ц


р


к


РКут а, виміряний зі спостережного пункту (СП), необхідно перерахувати для вогневої позиції (ВП) - Р:0 = -^-, ЦР = -АР-
0,001 Дц                      cos ПЗ


АР = 0,001 Д


(6.1)Звідкиcos ПЗ


К„


(6.2)де а - бокове відхилення розриву від цілі в поділках кутоміра, виміряне зі спостережного пункту;

ДКц - дальність від спостережного пункту до цілі;

ДТ -топографічна дальність від вогневої позиції до цілі.Дц

Д ц cos ПЗ


(6.3)Якщо поправка на зміщення менше 5-00, приймається cos П3=1 і Кв визначають за фо­рмулою

ДЦ

Кв = Д^ . (6.4)

 

 

Коефіцієнт віддалення розраховують, округлюючи результат у більший бік до 0,1.

Визначаючи коректури напрямку - в, для виведення розривів на лінію спостереження бокове відхилення розриву - а (центра групи розривів), взяте з протилежним знаком, мно­жать на коефіцієнт відхилення - Кв.

 

Приклад. Відхилення розриву від цілі Л20 (вліво 20), Кв= 0,5. Знайти коректуру для

ВП.

 

Розв'язання:

в = -а Кв = -(-0-20)*0,5 = -0-10.

 

Крок кутоміра Кк призначений для утримання розривів на лінії спостереження під час зміни дальності стрільби (рис. 6.2). З рис. 6.2 видно, що:

 

Р2Р3 =ЛД tg ПЗ, (6.5)

 

(6.6)Тоді, підставляючи Р2Р3 у формулу Кк і допускаючи, що ДГ2 = Дц, маємо:

 

X. =4Д 'Є ПЗ (6.7)

к    0,001 Дцт

Якщо ПЗ< 5-00, беремо tg ПЗ = 0,001 ПЗ, тоді:

 

к =АД0,001 ПЗ = АД ■ПЗ (68)

0 001 Дт Д

 

Оскільки, АД розраховують на 100 м (величина стрибка), тоді:

 

 

Дт    0,01 дт                                                      у '

 

Для визначення довороту на крок кутоміра, який відповідає коректурі дальності АД, одну соту коректури дальності множать на крок кутоміра:

 

в = Кк. (6.10) 100

 

Доворот на крок кутоміра виконують у бік спостережного пункту, якщо дальність зменшується, та в протилежний бік, якщо дальність збільшується.

 

Приклад. ПЗ = 2-50, коректура дальності АД = - 200 м, ДТ = 5000 м, ВП - ліворуч. Визначити: крок кутоміра.

Розв'язання:

 

к   0,01Дц 50

Коректура для утримання розривів на лінії спостереження: в = 0,01АД*К. = 2*(0-05) = +0-10.

Доворот на крок кутоміра виконують у бік спостережного пункту, якщо дальність зме­ншується, та в протилежний бік, якщо дальність збільшується.

 

Приклад. ПЗ = 2-50, коректура дальності АД = +200 м, ДТ = 5000 м, ВП - праворуч. Визначити: крок кутоміра.

Розв'язання:

К                    = 2J0 = 0 _ 05.

к   0,01Дц 50 Коректура для утримання розривів на лінії спостереження В = 0,01АД*К. = 2*(0-05) = +0-10.

 

6.4 Окомірне перенесення вогню, умови застосування, порядок роботи

 

Окомірне перенесення вогню - це спосіб визначення установок для відкриття вогню по спостереженій цілі. Окомірне перенесення вогню здійснюється від цілі, по якій раніше вела­ся стрільба на ураження [1,9].

Відомо, що пристрілюванням цілі вибираються помилки у визначенні установок. По­милки підготовки даних по новій цілі Ц2 будуть значною мірою виключені, якщо будуть враховані результати попередньої стрільби по цілі Ці (рис. 6.3).

Для визначення установок для стрільби по новій цілі Ц2 під час окомірного перенесен­ня вогню:

- визначається з КСП різниця дальностей до нової та раніше пристріляної цілі, зміню­ють на це значення пристріляну установку прицілу по пристріляній цілі та отримають вира­хувану установку прицілу по новій цілі:
Щ2


= Щ1 +-


ДТ2 - Д


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.11)де и.2

П41


вирахувана установка прицілу по новій цілі;

пристрільна установка прицілу по раніше пристріляній цілі;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії