В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

(7.4)Формула для розрахунку коректури за напрямком отримана так:/3 = -а^со*ПЗ + d1000si" П.

Дц Дц

т                        г-Л т


(7.5)За малих відхилень розриву від цілі і невеликих значень поправки на зміщення зроблені припущення (cosd = 1, cosffl = 1, sinПЗ = 0, 1000sinПЗ = ПЗ).

 

Приклад. На ВП батарея 122-мм Г Д-30, позивний „Вишня". ВП: Х = 37050, У = 94010, Н = 140м, аон= 53-00. КСП:Х = 40515, У = 94020, Н = 145м, позивний „Псел". Командир взводу управління отримав завдання: вогнем 1-го вогневого взводу знищити установку ПТРК, ціль 121, батарейний 46-97, 5627, ц = 126м, (Х = 41668, У = 88512).

а) відпрацювати норматив № 1, „Підготовка ПУВ батареї до роботи з контролем".

(4.00 -- 4.30 -- 5.00).

б) визначити топографічні дані по цілі;

в) вибрати заряд для ураження цілі (в даному випадку - заряд 2-й);

г) подати команду для відкриття вогню по цілі;

д) провести пристрілювання цілі включно до команди для переходу до стрільби на ура-
ження.

У батареї розраховані поправки на відхилення умов стрільби від табличних для заряда другого.

4 км                            6км                               8 км

АД       +180                              +260 +430

АЭ       -0-06                             -0-08 -0-12

 

Розв'язання:

Контрольні дані по цілі 121-й: Дц = 7180 ,   Эц = ОН - 1-33, Єц = +0-02, ПЗ = 4-70, лДЦ = +359,  ЛЭ В = -0-11;     Дц =7180 +359 = 7539 м, Эц = -1-33 + (-0-10) = ОН -1-43

Заряд 2-й. Приціл 237. Рів 30-02.ОН = -1-43.

Кв = 0,8,    Кк = 0-06,    АХтис = 20,       батар. ліворуч

 

Команди

Пр.

Рів.

Дов.

С постер еження

1

„Вишня". Стій. Стріляти 1-му взводу. Ціль121, Уст. ПТРК. Заряд 2-й. Шка­ла тисячних, віяло скупчене. 2-й 1 снаряд, вогонь

237

30-02

ОН

-1-43

Л40

2

Вогонь

 

 

+0-32

Л5,+

3

Вогонь

227

 

+0-16

Л2,+

4

Вогонь

217

 

+0-14

ПЗ, -

5

Вогонь

+5(222)

 

-0-08

її

6

Взводу. 2 снаряди, швидкий. Вогонь

+3(225)

 

-0-03

Ціль знищена

7

Стій. Записати ц.121. Витрата 11 сн.

225

30-02

+0-92

 

Умови закінчення пристрілювання

 

Умовою закінчення пристрілювання дальності і можливості переходу до стрільби на ураження є Яд < Вд, а пристрілювання напрямку Кб < Вб, де Вд, Вб - серединні помилки розсіювання за дальністю та напрямком; Яд, Яб - серединні помилки пристрілювання дальності (напрямку).

Якщо Яд < Вд, Яб < Вб, тоді навіть за найбільших відхилень ЦРС ціль буде накрива­тись еліпсом розсіювання.

Тому в ПС і УВ записано, що до стрільби на ураження переходять:

-    на середині вилки, що дорівнює 100м, - якщо глибина цілі менше 100м;

-    на середині вилки, що дорівнює 200м, - якщо глибина цілі 100м і більше;

-    якщо під час пристрілювання було визначене влучення в ціль.

Під час влучення в групову ціль переходять до стрільби на ураження після введення коректури з урахуванням виміряного відхилення розривів у напрямку та з окомірною оцінкою відхилення розриву за дальністю від центру цілі, а якщо розрив снаряда відбувся поблизу дальньої чи ближньої її межі, приймаючи розрив відповідно перельотним або недольотним на величину, яка дорівнює 1/2 глибини цілі.

 

 

 

7.2 Пристрілювання за спостереженням знаків розривів за умови, коли поправка на зміщення 5-00 та більше

 

7.2.1 Порядок пристрілювання за спостереженням знаків розривів за умови, коли поправка на зміщення 5-00 та більше

 

Основна особливість пристрілювання під час ПЗ 5-00 та більше полягає в тому, що відхилення розривів за дальністю для вогневої позиції спостерігаються з КСП як бокові, а відхилення за напрямком - як відхилення за дальністю. Крім того, розсіювання снарядів за дальністю з КСП будуть спостерігатися як бокове відхилення і тому стрільба супроводжува­тиметься постійними відхиленнями за напрямком для КСП від лінії спостереження, а можли­вість отримання розриву на лінії спостереження дуже мала.

З цієї самої причини для визначення коректур неможливе використання Кв та Кк, як це робили, коли ПЗ < 5-00. Тому пристрілювання, коли ПЗ > 5-00, пов'язане з деякими труд­нощами. Коректури дальності й напрямку визначають за допомогою ЕОМ (МК), ПРК, ПУВ або розрахунком.

 

Порядок пристрілювання за спостереженням знаків розривів за умови, коли поправка на зміщення 5-00 та більше

Пристрілювання починають поодинокими пострілами основної гармати на вирахованих установках.

Якщо після першого розриву виміряне тільки бокове відхилення розриву, виводять розрив на лінію спостереження, приймаючи відхилення за дальністю рівним нулю.

Отримавши знак, приймають розрив перельотним (недольотним) по лінії спостереження на величину першої вилки, яка дорівнює 200 м, вводять коректури з урахуванням виміряного відхилення розриву в напрямку і призначають наступний постріл. Залежно від відхилення розриву від цілі в дальності величина першої вилки може бути зменшена або збільшена.

Таким чином діють до отримання розриву протилежного знаку.

Після чого вводять коректури, приймаючи відхилення розриву по лінії спостереження вдвічі меншим від прийнятого попереднього відхилення, якщо потрібно, продовжують пристрілювання.7.2.2 Умови закінчення пристрілювання

 

До стрільби на ураження переходять:

1  Після введення коректури на прийняте відхилення розривів по лінії спостереження, яке дорівнює :

 

-    50 метрів - для стрільби по цілях глибиною менше 100 метрів;

-    100 метрів - для стрільби по цілях глибиною 100 метрів і більше.

2  Якщо під час пристрілювання було визначене влучення в ціль.

Під час влучення в групову ціль переходять до стрільби на ураження після введення ко­ректури з урахуванням виміряного відхилення розривів у напрямку та з окомірною оцінкою відхилення розриву за дальністю від центру цілі, а якщо розрив снаряда відбувся поблизу да­льньої чи ближньої її межі, приймаючи розрив відповідно перельотним або недольотним на величину, яка дорівнює 1/2 глибини цілі.

 

 

7.2.3 Визначення коректур на приладі управління вогнем, приладі розрахунку коректур Визначення коректур на приладі управління вогнем

Для визначення коректур на ПУВ встановлюють центральний вузол над точкою цілі. Суміщають робочий зріз лінійки дальностей із КСП. Проти точки КСП на лінійці дальнос­тей наносять олівцем риску та позначають її літерою „К". Над рискою ставлять „мінус", а під нею „плюс" для нанесення розриву за значенням перельоту або недольоту. На рухомому кутомірному секторі наносять риску та позначають її літерою „К" для нанесення розриву (центра групи розривів) за значенням його бокового відхилення від цілі. Після цього сумі­щають робочий зріз лінійки дальностей з точкою ВП. Під час цього центральний кут зали­шається над точкою цілі. Проти точки ВП на лінійці дальностей наносять олівцем риску та позначають її літерою „Б" (риска збігається з топографічною дальністю). Над рискою став­лять „плюс", а під нею „мінус" для визначення знака коректури. На рухомому кутомірному секторі наносять риску та позначають її літерою „Б" для нанесення коректури напрямку.

Визначення коректур здійснюється таким чином:

-            за відхиленням розриву від цілі за дальністю і напрямком, визначеним із КСП, на­носять його положення на ПУВ, після чого лінійку дальностей суміщають з ВП;

-            за допомогою кутомірного сектора визначають коректуру напрямку, а коректуру дальності визначають як різницю дальностей до розриву і цілі (щодо риски Б).

Визначені таким чином коректури вводять у прицільні пристрої.

 

Визначення коректур на приладі розрахунку коректур

 

Правила підготовки ПРК до пристрілювання та схема роботи з визначення коректур на ньому викладені в інструкції щодо експлуатації приладу.

За допомогою приладу коректури дальності та напрямку розраховуються у два прийо­ми. За допомогою правого круга визначають величину коректур внаслідок відхилення розри­ву за дальністю вздовж лінії спостереження. За допомогою лівого круга визначають величи­ну коректур внаслідок відхилення розриву за напрямком.

Під час отримання відхилення від цілі за дальністю і напрямком задача розв'язується одночасно. Результати розв' язання задачі на лівому та правому кругах дозволяють отримати коректури дальності (прицілу) та напрямку.Таке додавання здійснюється в таблиці для запису коректур, розміщеній у нижній час­тині приладу, з урахуванням знаків кожного доданка.

Визначення коректур на МК проводиться за допомогою спеціально складених програм.

 

 

7.3 Прилад розрахунку коректур 7.3.1 Призначення, загальна будова ПРК-69

Для ефективного виконання вогневих завдань стрільбою із закритих вогневих позицій, коли ПЗ 5-00 та більше, необхідно знати способи визначення коректур під час стрільби та прилади, які під час цього застосовуються.

Прилад для розрахунку коректур (ПРК - 69) призначений для механізації розрахунків під час пристрілювання цілей за допомогою далекоміра, секундоміра, РЛС типу СНАР, вер­тольота, спряженого спостереження і за спостереженням знаків розривів. Він забезпечує по­легшення та прискорення розрахунку коректур під час пристрілювання та стрільби на ура­ження [10].

ПРК складається з трьох основних частин та перекидної пластини. Нижня частина при­ладу являє собою обчислювач, який складається з пластини, двох обертаючих навколо осі прозорих кругів, фігурного диска та двох движків, розміщених під пластиною.

На пластині нанесені шість кругових логарифмічних шкал: дві шкали чисел, шкала ко­тангенсів, шкала косекансів, шкала тангенсів та шкала секансів.

Ділянки логарифмічних шкал чисел від 0 до 1 суміщені з ділянками шкал чисел від 100
до 1000, а ділянки шкал чисел від 1000 до 10000 з ділянками від 1 до 10. Тому ці ділянки ма-
ють подвійне оцифрування: праворуч - 200, 300, 400 ....        900 (внутрішнє оцифрування) та

0.2; 0.3; 0.4 .... 0.9 (зовнішнє оцифрування);

Ліворуч - 1,2,3,4,10 (внутрішнє оцифрування) та 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 (зовнішнє оцифрування).

У правій нижній шкалі чисел правого круга є постійна риска, позначена літерою С, яка відповідає величині швидкості звуку - С = 340 м/с.

Логарифмічні шкали тригонометричних функцій оцифровані у поділках кутоміра.

Біля ближнього зрізу пластини нанесені три покажчики: два крайні - для установки движків у нейтральне положення, і середній - для установки фігурного диска. Тут же є над­писи: „ВЛЕВО", „ВПРАВО", „ПЕРЕЛЕТ", „НЕДОЛЕТ" і літери - „С" (север - північ), „Ю" (юг - південь), „З" (запад - захід), „В" (восток - схід), які призначені для встановлення дви­жків у положення, яке відповідає відхиленню розривів від цілі різними способами.

Пластина має чотири вікна: прямокутне, кругле та два квадратних. Прямокутне вікно використовується тільки під час пристрілювання за допомогою вертольота за виміряними відхиленнями. В цьому вікні шляхом обертання фігурного диска встановлюють загальний напрямок стрільби: 0-15; 15 - 30; 30 - 45; 45 - 60 відповідно до величини топографічного ку­та цілі.

Кругле вікно використовується під час усіх способів пристрілювання, крім пристрілю­вання за допомогою вертольота. В цьому вікні шляхом обертання фігурного диска встанов­люється схема взаємного розташування цілі, СП та ВП, які відповідають умовам стрільби. Після встановлення в прямокутному вікні напрямку стрільби або у круглому вікні схеми вза­ємного розташування цілі, СП, ВП у квадратних вікнах з' являться комбінації знаків „+" та „-", які відповідають знакам коректур дальності і напрямку. Поряд із квадратними вікнами на­несено таблички для запису коректур. У табличці з написом „ЛЕВЫЙ" записують коректури, визначені по лівому кругу, а в табличці з написом „ПРАВИЙ" - записують коректури, визна­чені по правому кругу, а після знаків рівності записують сумарні коректури дальності (при­цілу) і кутоміра. Прозорі круги мають по одному постійному покажчику червоного кольору.На фігурному диску нанесено схеми взаємного розташування цілі, СП, ВП, відповідні їм комбінації знаків коректур і чотири групи цифр: 0-15; 15-30; 30-45; 45-60.

Лівий та правий движки мають виступи, які входять до нижнього зрізу приладу. Движ­ки можуть обертатися навколо своєї осі вправо та вліво від свого нейтрального положення на кут +3, відкриваючи у квадратних вікнах відповідні знаки коректур за даним відхиленням снарядів від цілі.

На середній частині приладу накреслено бланк для запису стрільби. На верхній частині приладу розміщено схеми та викладено порядок підготовки ПРК для пристрілювання різни­ми способами.

Літери на схемах мають такі значення:

ПС - поправка на зміщення (в поділках кутоміра);

Дк - дальність командир - ціль (у метрах);

Дт - топографічна дальність до цілі;

Дп - дальність до цілі від правого пункту спряженого спостереження (у метрах); Дл - дальність до цілі від лівого пункту спряженого спостереження (в метрах); ап - кут зміщення правого пункту спряженого спостереження щодо лінії цілі (в поділках кутоміра);

ал - кут зміщення лівого пункту спряженого спостереження щодо лінії цілі (в поділках кутоміра);

у - кут засічки між лініями спостереження правого та лівого пунктів спряженого спо­стереження (в поділках кутоміра).

Перекидна пластина одним краєм вільно закріплена між середньою та верхньою части­нами приладу.

На одному боці перекидної пластини є:

-    таблиця для визначення масштабу дальності М^;

-    таблиця для визначення кроку кутоміра (Кк);

-    таблиця розподілу снарядів на гармату-установку та визначення темпу вогню для ше-стигарматної батареї.

На іншому боці пластини є:

-    таблиця для визначення кута місця цілі, розрахована з урахуванням 5% поправки;

-  таблиця для визначення інтервалу віяла для шести гарматної батареї. Розміри ПРК - 240х150х15 мм.

Вага - близько 650 грамів.

Точність визначення коректур на приладі залежить від величини відхилень розривів від цілі та даних, які використовуються для підготовки ПРК до пристрілювання та характеризу­ються серединними помилками: за дальністю 3 - 10 метрів, за напрямком -0,5 п.к.

 

7.3.2 Підготовка ПРК до роботи

 

Для підготовки ПРК - 69 до пристрілювання необхідно:

-    записати до схеми підготовки, розміщене на лівій половині верхньої частини приладу, значення Дт, Дк, та ПЗ;

-    використовуючи схему, нанести на прозорі круги мітки Д, У, П;

-    встановити в круглому вікні схему взаємного розташування Ц, СП, ВП;

Для зображення розшифрування схем, які використовуються під час роботи з ПРК, вве­дені такі позначення:

-    червоний покажчик рухомого круга сумістити з числом, записаним в овалі;

-    не збиваючи круга, проти числа, яке записане в овалі, зробити олівцем риску Д або У чи іншу якусь необхідну мітку;

не збиваючи круга, проти числа, записаного в овалі, зробити олівцем допоміжну міт­ку;- поворотом круга сумістити зроблену олівцем риску з числом, записаним у нижньому овалі.

Вихідні дані під час застосування всіх способів пристрілювання дозволяється записува­ти до схем підготовки приладу (рис. 7.1) з точністю до 50 м за дальністю та до 5 поділок ку­томіра за напрямком.ЛІВИЙ


ПРАВИЙ

шк

cosec

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії