В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Розв'язання:

d = Др       - Дц = 2600 cos (0-20)-2500 = 2600*0,999-2500 = 97,7. АД=- d cosm - а0,001 Др sinm = -97,7*0,951-20*2,6*0,309 = -109м.Р= - а - (Дрк - Дцт Д?) * cosII3+ d(1000 sinn3) / Дцт =

= -20*(2600/6000)*0,951+97,7((1000*0,309)/6000 = -3,2 п.к.

Якщо відхилення розриву від цілі незначні та невелике значення П3, можна зробити припущення:

Cosa = 1, Cosm = 1, Sinm = 0, 1000sinm = П3.

Тоді формули наберуть вигляду:

АД = Дц - Дрк ;

в = -а-Кв + (Л КК.
И                     І100)

 

 

8.2.1 Організація пристрілювання за допомогою далекоміра. Постановка завдань далекомірнику на засічку цілі та обслуговування стрільби

 

Для засічки цілі та обслуговування пристрілювання далекомірнику ставляться цілевка-зання одним із відомих способів:

-    наведенням приладу в ціль;

-    за дирекційним кутом;

-    від орієнтира (місцевого предмета);

-    у полярних координатах.

Приклад

1   „Далекомірник, прилад наведено в ціль - ПТРК в окопі. Засікти, обслужити пристрі­лювання".

2   „Далекомірник, дирекційний 31-40, кут місця плюс 5, гармата на краю гаю, спостері­гається ствол. Засікти, обслужити пристрілювання".

3   „Далекомірник, орієнтир 41, вліво 20, ближче 100, спостережний пункт на висоті „Жовта". Засікти, обслужити пристрілювання."

4   „Далекомірник , 17-10, 3200, група піхоти в кущах, спостерігати", або „Далекомір­ник, основний напрямок, вправо 40, 2100 мінометний взвод веде вогонь, засікти, обслужити пристрілювання".

Залежно від завдання далекомірник з'ясовує ціль, визначає і доповідає дальність і дире­кційний кут до цілі. Наприклад: Ціль бачу. 45-00", 1700.

У ході пристрілювання далекомірник виміряє і доповідає дальність і дирекційний кут по кожному розриву. У випадку, коли далекомірник визначає і відхилення розриву щодо цілі по напрямку, він визначає дирекційний кут на розрив або визначає відхилення розриву по сі­тці приладу. Відхилення розриву за напрямком розраховується як різниця дирекційного кута на розрив і ціль.

Приклад. Дирекційний кут на ціль 15-20, на розрив 15-40, а дальність до розриву 1580. Далекомірник визначає відхилення розриву від цілі за напрямком: 15-40 - 15-20 = + 0-20 і доповідає „вправо 20, 1580" .

 

 

8.2.2 Особливості пристрілювання цілей за допомогою далекоміра,

якщо ПЗ 5-00 і більше

 

Основні особливості стрільби, коли поправка на зміщення 5-00 та більше: відхилення розривів за дальністю спостерігаються із спостережного пункту як бокові, а бокові розриви спостерігаються, як відхилення за дальністю. Розсіювання снарядів за дальністю спостеріга­ється з КСП як бокове, за умови порівняно малої можливості отримання розриву на лініїспостереження; використання коефіцієнта віддалення та кроку кутоміра для визначення ко­ректур, як це робиться, коли поправка на зміщення до 5-00, стає не можливим.

Відхилення розривів за дальністю визначають як різницю дальностей до розривів і цілі, виміряних далекоміром. Далекомірник доповідає дальність до цілі і кожного розриву, вели­чину відхилення розриву від цілі визначає виконуючий вогневе завдання.

Відхилення розривів за напрямком розраховують як різницю дирекційних кутів між розривом і ціллю або вимірюють за допомогою іншого оптичного приладу (бусолі, бінокля та ін.).

Коректури дальності і напрямку визначають за допомогою ПРК, ПУВ та МК. Коректури дальності та напрямку за допомогою ПУВ та МК визначають як різницю то­пографічних дальностей та дирекційних кутів по цілі та розриву (центру групи розривів) [1].

 

Коректування вогню під час стрільби на ураження

Під час самостійної стрільби батареї та під час ведення зосередженого вогню дивізіо­ном з розподілом ділянок цілі (груп цілей) між батареями коректування вогню проводять ко­мандири батарей за залпом батареї.

Під час стрільби дивізіоном вогонь коректує командир дивізіону, як правило, за залпом дивізіону (підручної батареї), проведеним між серіями швидкого вогню (вогневими нальота­ми).

Для коректування вогню за допомогою далекоміра коректури визначають так само, як і під час пристрілювання цілі. Коректування вогню за допомогою далекоміра проводять, якщо є можливість надійного визначення центра групи розривів (залпу).

Визначення коректур за допомогою ПРК.


Підготовка ПРК(за правилами, які визначені у попередніх розділах).

Якщо П3 > 5-00, віяло визначають на ПРК або ПУВ як коректуру між правим та лівим флангами цілі. Під час стрільби на ураження віяло не коректується.

Якщо оцінити відхилення центра групи розривів від цілі ( центра групової цілі) немож­ливо або важко , то коректування вогню проводять за спостереженням знаків розривів.

Для коректування вогню за спостереженням знаків розривів відхилення центру групи розривів за дальністю від цілі (центра групової цілі) по лінії спостереження приймають рів­ними:

-     якщо глибина цілі менше 100 м - 50 метрів після пристрілювання, 100 метрів, коли установки для стрільби на ураження визначені іншими способами, якщо отримані всі пере­льоти або недольоти, і 25 метрів, коли отримана накриваюча група з перевагою перельотів або недольотів;

якщо глибина цілі 100 метрів і більше глибини цілі після пристрілювання, 1,5 гли­бини цілі, коли установки для стрільби на ураження визначені іншими способами, якщо отримані всі перельоти (недольоти), та 2/3 глибини цілі, якщо отримане перевага перельотів (недольотів) відносно дальньої (ближньої) межі цілі.8.2.3 Визначення коректур на приладі управління вогнем, приладі розрахунку коректур

Визначення коректур на ПУВ

Для визначення коректур на ПУВ встановлюють центральний вузол над точкою цілі. Суміщають робочий зріз лінійки дальностей із КСП. Проти точки КСП на лінійці дальностей наносять олівцем риску та позначають її літерою „К". Над рискою ставлять „мінус", а під нею „плюс" для нанесення розриву за значенням перельоту або недольоту. На рухомому ку­томірному секторі наносять риску та позначають її літерою „К" для нанесення розриву (центра групи розривів) за значенням його бокового відхилення від цілі. Після цього сумі­щають робочий зріз лінійки дальностей з точкою ВП. Під час цього центральний кут залиша­ється над точкою цілі. Проти точки ВП на лінійці дальностей наносять олівцем риску та по­значають її літерою „Б" (риска збігається з топографічною дальністю). Над рискою ставлять „плюс", а під нею „мінус" для визначення знака коректури. На рухомому кутомірному секто­рі наносять риску та позначають її літерою „Б" для нанесення коректури напрямку.

Визначення коректур здійснюється таким чином:

-         за відхиленням розриву від цілі за дальністю і напрямком, визначеним із КСП, на­носять його положення на ПУВ, після чого лінійку дальностей суміщають з ВП;

-         за допомогою кутомірного сектора визначають коректуру напрямку, а коректуру да­льності визначають як різницю дальностей до розриву і цілі (щодо риски Б).

Визначені таким чином коректури вводять у прицільні пристрої.

 

Визначення коректур на ПРК

Правила підготовки ПРК до пристрілювання та схема роботи щодо визначення корек­тур на ньому викладені в інструкції з експлуатації приладу [10].

За допомогою приладу коректури дальності та напрямку розраховуються в два прийо­ми. За допомогою правого круга визначають значення коректур внаслідок відхилення розри­ву за дальністю вздовж лінії спостереження Д прав та Длів. За допомогою лівого круга визна­чають значення коректур внаслідок відхилення розриву за напрямком.

Під час отримання відхилення від цілі за дальністю і напрямком задача розв'язується одночасно. Результати розв'язання задачі на лівому та правому кругах дозволяють отримати коректури: АД = Д лів + Д прав;

А д = д лів + д прав.

Таке додавання здійснюється в таблиці для запису коректур, розміщеній у нижній час­тині приладу, з урахуванням знаків кожного доданка.

Визначення коректур на МК проводиться за допомогою спеціально складених програм.

 

8.2.4 Особливості пристрілювання цілей під час застосування командирських ма­шин управління вогнем

Управління вогнем артилерійських дивізіонів (батарей), оснащених комплексом авто­матизованого управління вогнем (КАУВ), здійснюється посадовими особами з автоматизо­ваних робочих місць командирських машин.

Під час виконання вогневого завдання з пристрілюванням цілі командир дивізіону (ба­тареї) зобов'язаний:

-     сформувати та передати на адресу НШД (СОБ) команду на підготовку вогню, зазна­чаючи спосіб визначення установок для стрільби, номер та тип засобу розвідки та порядок пристрілювання цілі;

-     встановити завдання на визначення розривів;

-     сформувати та передати на адресу НШД (СОБ) повідомлення про результати визна­чення розривів;

-    подати команду для переходу до стрільби на ураження;контролювати результати стрільби (якщо необхідно), коректувати вогонь, передаючи на адресу НШД (СОБ) повідомлення про результати визначення розривів.

Під час виконання вогневого завдання з пристрілюванням цілі начальник штабу дивізі­ону зобов'язаний:

-    розв'язати завдання підготовки вогню дивізіону з урахуванням визначення установок для стрільби, порядку пристрілювання цілі;

-    розв'язати завдання визначення коректур за результатами засічки розривів;

-    передати в батареї, які залучаються до стрільби на ураження, результати розв'язання завдання.

Під час виконання вогневого завдання з пристрілюванням цілі старший офіцер батареї зобов'язаний:

-    отримавши від командира дивізіону (батареї) команду на підготовку вогню, визначи­ти на ЕОМ установки для першого пострілу;

-    передати команду з установками для стрільби на гармати;

-    передати команду на КСП з даними по цілі та необхідні коефіцієнти;

-    розраховувати сумарні коректури та передавати їх на гармати;

-    сформувати та передати на адресу НШД повідомлення про результати пристрілюван­ня цілі.

8.3 Суть та умови застосування пристрілювання цілей за допомогою

спряженого спостереження

Спряженим спостереженням в артилерії називають одночасне спостереження з двох пунктів, яке організовують для засічки, і визначення координат цілей орієнтирів, а також для обслуговування стрільби артилерії [1,8,13].

Якщо є можливість за допомогою приладу визначити відхилення розриву від цілі тіль­ки за напрямком, тоді для визначення коректур необхідні такі вимірювання проводити з двох пунктів, також потрібно знати і взаємне положення вогневої позиції, спостережних пунктів і цілі, що пристрілюють.

Взаємне положення цих точок визначається кутами між площиною стрільби та лініями спостереження правого ап і лівого ал пунктів (ці кути - це ПЗ цих пунктів), (у), а також даль­ностями спостереження з правого Дп і з лівого Дл пунктів та дальністю стрільби (рис.8.3).

Величина кута засічки залежно від взаємного розташування ВП, пунктів пряженого спостереження і цілі визначається по-різному.
у = ап + ал Рисунок 8.3 - Визначення кута засічкиСуть пристрілювання полягає в тому, що за відхиленнями розриву від цілі, виміряному з правого (П) та лівого ( Л) пунктів (рис.8.4), визначаються коректури дальності (АД) та на­прямку (в). На рисунку це положення розриву щодо осі ЦХ та осі IJZ, зв'язаних із площиною стрільби.

X


Р

Пристрілювання за допомогою спряженого спостереження застосовують, коли кути засічки у > 1-00, що забезпечує ведення пристрілювання цілі на будь-яку дальність спосте­реження.

Під час пристрілювання за допомогою спряженого спостереження пункти розташову­ють так, щоб поправка на зміщення на одному з них була менша 5-00. Якщо не забезпечена ця умова, не буде забезпечена необхідна точність визначення коректур через припущення під час виведення формули для розрахунку коректур, конструкції ПРК та неточності роботи на ПУВ.

 

Порядок пристрілювання

Спостерігачам на пунктах спряженого спостереження вказують точку цілі, в яку пови­нні бути наведені перетини приладів.

На пунктах спряженого спостереження вимірюють дирекційні кути на ціль і розрив (центр групи розривів) або бокові відхилення розривів (центра групи розривів) від цілі.

Пристрілювання ведуть у тому ж порядку, що і за допомогою далекоміра.

Якщо на пунктах спряженого спостереження вимірюють дирекційні кути цілі і розриву (центру групи розривів), то начальник спряженого спостереження розраховує за допомогою логарифмічної лінійки, обчислювача СТМ, IIPK або МК дальність до цілі і розриву (центра групи розривів) для основною пункту спряженого спостереження. Розраховані дальності та виміряні дирекційні кути він доповідає командиру батареї (дивізіону). У цьому випадку ко­ректури дальності та напрямку визначають так, як під час пристрілювання за допомогою да­лекоміра.

Якщо на пунктах спряженого спостереження вимірюють бокові відхилення розривів (центра групи розривів) від цілі, коректури дальності і напрямку визначають за допомогоюПРК або МК. Якщо хоча б для одного із пунктів спряженого спостереження поправка на змі­щення не перевищує 5-00, то коректура дальності може визначатися за формулою:

 

АД = ^jlЛ■ П , (8.17) ї ї

де Дл і Дп - дальності до цілі в метрах з лівого і правого спостережних пунктів;

Л і П - бокові відхилення розривів віл цілі відповідно для лівого і правого спостереж­них пунктів з їх знаками (вправо „плюс", вліво „мінус") у поділках кутоміра;

Коефіцієнти Кл =      і Кп = Д^ розраховують з округленням до цілих чисел.

її

Коректури напрямку розраховують за допомогою ПРК або розрахунком так, як під час пристрілювання за допомогою далекоміра. Для запису стрільби використовують формалізо­ваний бланк, наведений у додатку 10.

 

Формули для розрахунку коректур дальності й напрямку

Начальник спряженого спостереження розраховує дальність до цілі і розриву для осно­вного пункту спряженого спостереження. Розраховані дальності та виміряні дирекційні кути він доповідає командиру батареї (рис.8.4).

Нехай розрив відбувся в точці Р (рис. 8.4). Необхідно визначити коректуру дальності і напрямку, якщо із спостережних пунктів виміряні кутові відхилення розриву від цілі.

Коректура напрямку, розрахована з правого пункту, дорівнює:

 

в = -ПК -АДК =-П^= -ПДп- + АД — . в   100   к        Дчт   100 0,01Дчт        Дчт Дц

 

Коректура напрямку, розрахована таким чином з лівого пункту, дорівнює:

 

в = -        + АД

Дт Дт

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії