В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Коректури напрямку, розраховані з правого і лівого пунктів, рівні між собою. Тому по­рівняймо їх і знайдемо з цього рівняння коректуру дальності:

 

Д              а               Д а

-        -АД = - ЛД^ + АД .

Дт      Дт      Дт Дт

 

Ліву і праву частини рівняння помножимо на ДТ й отримаємо:

- ПДп-АД—п = -ЛДЛ +АДал. Це рівняння можна записати так:

 

ЛДЛ - ПДп =АДал +АДап.

 

Тоді отримаємо:

ЛДл - ПДп =АДї.

З цього рівняння отримаємо коректуру дальності:АД = ЛД^-пХ;  Дь = К; Д^ = К.

 

 

Коефіцієнти Кл і КПу розраховують, округляючи до цілих чисел. Отримаємо:

АД = ЛКЛ - ПКп. Коректуру напрямку визначають за формулою

 

в = -а* Кв +АД * Кк,

в к

 

де Кв і Кк розраховані для КСП командира батареї або для менш зміщеного пункту (в умо­вах, коли ПЗ для більш зміщеного пункту велика).

Формулами розрахунку дальності і напрямку користуються, якщо поправка на зміщен­ня менше 5-00.

Приклад. Дл=2450 м, ал=4-70, Дп=3380 м,

ап=2-20, АХШис=20, ДТ =7020 м.

Командир батареї знаходиться на правому пункті. ВП - праворуч. Отримані спостере­ження: лівий пункт - П10, правий пункт - П20.

 

Розв'язання:

ї = (4 - 70) - (2 - 20) = 2 - 50.

К = 2450 = 10. К„ = 33800 = 14.

л    250                  п 250

Для правого пункту:

К = А = 3380 = 05; К =^ = 2-20 = 0-03.
в    ДТ    7020                    к   0,01 ДТ4 70,2

АД = 10*10-14*20 =100-280 = 180м, АП = -9; 180

в = -20*0,5-------- *0 - 03 = -10 - 5 = -0 -15.

100

 

Приклад. В умовах прикладу, наведеного вище, визначити коректури, якщо на пунктах спряженого спостереження отримані спостереження: лівий - Л25, правий - Л10.

Розв'язання: АД=10*(-25) -14*(-10) = -250+140 = -110, АП = - 5;

в = -(-20) *0,5 -110 *0 - 03 = (-7,5) + 8,5 = +0 - 01. 100

 

Організація пристрілювання цілей за допомогою спряженого спостереження

 

Організація пристрілювання за допомогою спряженого спостереження та порядок постановки завдання начальнику спряженого спостереження

Спряжене спостереження організовують, як правило, в дивізіоні. Один із пунктів спря­женого спостереження розташовують на КСП командира дивізіону. Його називають основ­ним. Другий пункт спряженого спостереження розташовують праворуч або ліворуч від осно­вного пункту на такій віддалі, на якій кут засічки буде не менше 1-00. До пристрілювання командиру, який виконує вогневе завдання, доводять координати пунктів спряженого спо­стереження. Під час постановки завдання на обслуговування пристрілювання зі спряженимспостереженням начальнику спряженого спостереження, а це командир взводу управління або командир відділення розвідки, зазначають координати, кількість снарядів (розривів, зал­пів) і темп стрільби, а також передають усі команди „Вогонь" і доповіді про проведені пост­ріли. Залежно від способу визначення координат цілі, зміст завдань обслуговування пристрі­лювання може бути різним:

а) координати цілі визначені даним спряженим спостереженням, номер цілі і відліки по
ній на пунктах спряженого спостереження є:

„Начальнику спряженого спостереження обслужити пристрілювання цілі 110, прилади наводити в правий край цілі, доповідати бокові відхилення розривів. Порядок доповіді - лівий, правий. Готовність доповісти".

Якщо КСП командира, який виконує вогневе завдання, суміщено з одним із пунктів спряженого спостереження, то доцільно доповідати першим спостерігачу, який знаходиться поруч, що прискорює пристрілювання;

б) координати цілі (Хц, Уц; Иц, або ац, Дк, єц), визначені іншими засобами розвідки і вру-
чені командиру, який виконує вогневе завдання. _В цьому разі він відшукує ціль на місцевос-
ті, визначає її полярні координати (на ПУВ або карті) і ставить завдання. Наприклад,
„Нача-
льнику спряженого спостереження. Ор.
46, вліво 30 далі 200, установка ПТРК - ціль
112. Лівому 44-15, 425. Правому 38-44, 2530. Засікти. Обслужити пристрілювання. Допо-
відати бокові відхилення розривів. Порядок доповіді
- лівий, правий. Готовність допо-
вісти";

в) ціль командиру, виконуючому вогневе завдання, указано на місцевості, її координати
не визначені. Наприклад,
„Начальнику спряженого спостереження. Ор.43, вправо 25,
ближче
150, жива сила та вогневі засоби у відкритих окопах, ціль 121. Засікти правий
край цілі, доповісти координати, обслужити пристрілювання. Доповідати бокові відхи-
лення розривів. Порядок доповіді
- лівий, правий";

г) під час пристрілювання вночі по неосвітленій цілі прилади на пунктах спряженого
спостереження наводять в ціль або по відліках, отриманих під час засічки цілі вдень, або під
час засічки по блиску пострілів цілі вночі, або за дирекційними кутами, визначеними на ПУВ
(розрахованими аналітично). В останньому випадку розраховуються і кути місця цілі. На-
приклад, „Начальнику спряженого спостереження. Обслужити пристрілювання цілі
127,
РЛС. Лівому 43-15, кут місця +0-04. Правому 41-95, кут місця + 0-02. Доповідати бокові від-
хилення розривів. Порядок доповіді лівий, правий. Готовність доповісти".

Знайшовши ціль на місцевості, начальник спряженого спостереження дає цілевказівку розвідникам пунктів спряженого спостереження, зазначає порядок доповіді результатів спо­стереження, під час стрільби по широкій цілі вказує точку, в яку наводити перехрестя сітки приладів; за готовністю розвідників доповідає командиру: „Спряжене спостереження гото­ве".

Під час постановки завдання командир може наказати начальнику спряженого спосте­реження доповідати або бокові відхилення розривів, або полярні координати за розривом з КСП командира ( в цьому разі коректури виконуючий вогневе завдання буде визначати, як і під час пристрілювання за допомогою далекоміра).

Готують до роботи лівий і правий круги ПРК згідно схеми

Лівий круг


Правий кругПриклад. Дл = 2450м, ал = 4-70, Дп=3380м, ап = 2-20, АХтис = 20, Дц = 7020м.

Командир батареї знаходиться на правому пункті. ВП праворуч. Отримані спостере­ження: лівий пункт - П10, правий пункт - П20. Іншими словами - в умовах наведеного вище прикладу визначити коректури за допомогою ПРК-69.

 

Розв'язання:

АП = - 9; в = -0-15.

 

Приклад._ В умовах прикладу 1-го визначити коректури, якщо отримані доповіді: лі­вий - Л25, правий - Л10.

 

Розв'язання:

АП = - 5; в = +0-01.

За допомогою обчислювача 1В520 та мікрокалькулятора (мікрокомп'ютера) ко­ректури визначають згідно з програмами. Для 1В520 це розв'язання задачі №6. Приклад.

ВП: Х = 37235, У = 95820, h = 180, аон = 56-00;

КСП: Х = 40064, У = 92749, h = 142; ал = 3-57, ап = 2-17, у = 1-40.


Боковий пункт - правий: Х = 40204, У = 93129, h = 143.

Після пострілу отримана доповідь начальника спряженого спостереження.

Лівий   -   П3.   Правий   -   П7.   Визначити   коректури   за   допомогою СЦОМ

1в520.

Дальність більше 540, правіше 0-16.

За допомогою мікрокалькулятора і мікрокомп' ютера коректури визначаються аналогіч­но СЦОМ за завчасно введеними програмами.

 

8.3.1 Умови закінчення пристрілювання, перехід до стрільби на ураження

 

Стрільба на ураження здійснюються за загальними правилами.

Окремі спостережені наземні цілі за неможливістю їх ураження прямою наводкою і високоточними боєприпасами, як правило, знищують вогнем батареї (взводу) серіями швид­кого вогню по 2...4 снаряди на гармату на одній установці прицілу та скупченому віялі до ви­конання вогневого завдання. У проміжках між серіями швидкого вогню оцінюють стан цілі, визначають і вводять коректури.

Групові спостережені наземні цілі (крім взводних опорних пунктів) залежно від їх ха­рактеру важливості та умов обстановки подавляють або знищують вогнем дивізіону чи ба­тареї на одній або трьох установках прицілу, одній або двох установках кутоміра з віялом по ширині серіями швидкого вогню, призначаючи по 2... 4 снаряди на гармату-установку вико­нання вогневого завдання. У проміжках між серіями швидкого вогню оцінюють стан цілі, визначають і вводять коректури.

Під час ураження спостережених цілей визначають і вводять коректури дальності, на­прямку, віяла, висоти розривів та стрибка прицілу.

Коректування вогню під час стрільби на ураження проводять:

- за результатами окомірної оцінки відхилення центра групи розривів цілі (центрагрупової цілі):

-        за спостереженням знаків розривів;

-        за допомогою далекоміра.

Для коректування вогню за спостереженням знаків розривів відхилення центра групи розривів за дальністю від цілі (центра групової цілі) по лінії спостереження беруть рівними: якщо глибина цілі менше 100 м - 50 метрів, якщо отримані всі перельоти або недольоти, і 25м, коли отримана накриваюча група з перевагою перельотів або недольотів; якщо глибина цілі 100 м і більше глибини цілі, якщо отримані всі перельоти або недольоти щодо дальньої (ближньої) межі цілі, та 2/3 глибини цілі, якщо отримане переваження перельотів (недольо­тів) щодо дальньої (ближньої) межі цілі".

Віяло розривів коректують шляхом з' єднання або роз' єднання вогню, коли поправка на зміщення менше 5-00 у тих випадках, коли частина розривів (1/3 і більше) виходить за межі фронту цілі більше, ніж на 25 м під час ураження укритих і більше ніж на 50 м - під час ураження відкритих цілей, або коли обстрілюється менше, ніж 2/3 фронту цілі.

Якщо під час цього центр віяла зміщений відносно центра цілі, вводять єдину для диві­зіону (батареї) коректуру для сполучення центра віяла з центром цілі.

Стрибок прицілу виправляють у тих випадках, коли обстрілюється не вся глибина цілі або коли більша частина розривів виходить одночасно за дальню та ближню межі цілі [1].

 

Підводячи підсумок вивчення матеріалу цього розділу, необхідно підкреслити ва­жливість змісту навчального матеріалу, а це насамперед - сутність і умови застосуван­ня пристрілювання за виміряними відхиленнями (за допомогою далекоміра та спряже­ного спостереження). Особливості пристрілювання цими способами, порядок проведен­ня пристрілювання, розрахунок коректур за допомогою формул та приладів для підго­товки офіцерів наземної артилерії. Якісне засвоєння цих способів пристрілювання дасть змогу швидко і якісно виконувати вогневі завдання відповідно до вимог Курсу підготовки артилерії.

 

Питання для повторення та самоконтролю

1  Ураження окремих і групових цілей.

2  Порядок коректування вогню вогню під час ураження групових цілей глибиною менше 100 метрів.

3  Порядок коректування вогню під час ураження групових цілей глибиною 100 метрів і більше.

4  За яких умов можно проводити пристрілювання цілей за допомогою далекоміра?

5  Формули для розрахунку коректур під час пристрілювання цілей за допомогою дале­коміра, якщо ПЗ менша 5-00. Навести приклади.

6  Приклади поставлення завдань далекомірнику на засічку цілі та обслуговування стрі­льби.

7  Особливості пристрілювання цілей за допомогою далекоміра, якщо ПЗ 5-00 і більше.

8  Особливості пристрілювання цілей з використанням КМУ.

9  Порядок пристрілювання цілей за допомогою спряженого спостереження.

 

10  Навести формули для розрахунку коректур під час пристрілювання з СС. Навести приклади.

11  Організація пристрілювання цілей за допомогою СС.

12  Визначити коректуру дальності в ході пристрілювання за допомогою СС, якщо отри­мані спостереження: лівий - Л15, правий - Л25. Відомо Кл = 10, Кп = 12.    Відповідь: -

150 м.РОЗДІЛ 9

 

ВИЗНАЧЕННЯ УСТАНОВОК ДЛЯ СТРІЛЬБИ ЗА ДАНИМИ ПРИСТРІЛЮВАННЯ

(СТВОРЕННЯ) РЕПЕРА

 

9.1 Суть перенесення вогню від репера та умови його застосування. Види реперів. Загальні правила пристрілювання (створення) реперів

 

Суть перенесення вогню від репера на ціль полягає у визначенні стрільбою по реперу поправок у дальності і напрямку на відхилення умов стрільби від табличних, які потім ура­ховують для визначення вирахуваних установок по цілях, які знаходяться на певних відста­нях від репера. Оскільки поправки визначаються стрільбою, то перенесення вогню є най­більш точним способом визначення установок без завчасного пристрілювання цілі [1,3].

Умови застосування перенесення вогню від репера.

1       Необхідно мати координати репера, цілі і вогневої позиції, точність визначення яких повинна бути не нижче, ніж точність повної підготовки.

2       Перенесення вогню повинно проводитися після пристрілювання (створення) репера через якомога менший проміжок часу, але не більше ніж через 3 години за умови незмінної погоди.

3       Під час перенесення вогню на ціль снаряд, заряд, його партія, тип підривника, вид стрільби призначають такі, як і під час пристрілювання (створення) репера. Дозволяється ви­користовувати поправки для іншого снаряда, якщо табличні поправки на відхилення умов стрільби для снарядів однакові.

4    Відстань між ціллю і репером не повинна перевищувати встановлених норм. Види реперів:

-     дійсний репер, це добре спостережений місцевий предмет, координати якого відомі (визначені);

-     фіктивний репер (наземний, надводний, повітряний і звуковий), це центр групи роз­ривів, координати яких визначені за допомогою технічних засобів розвідки.

Загальні правила пристрілювання (створення) репера.

1       Репер пристрілюють (створюють) пристрілювальною гарматою дивізіону або основ­ною гарматою батареї.

2       Наземний репер пристрілюють (створюють) ОФ або димовими снарядами, а повіт­ряні снарядами з ДП (ДТ), призначаючи заряди того самого номера та тієї самої партії, що будуть застосовуватися для стрільби по цілі.

Якщо стрільбу по цілі намічають зарядами інших партій, то враховують поправку на рі­знобій цих партій зарядів.

3       Дозволяється для стрільби по цілях використовувати інші снаряди, якщо табличні поправки на відхилення умов стрільби для цих снарядів і зарядів, якими здійснюють при­стрілювання (створення) реперів, однакові.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії