В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Під час визначення установок для стрільби способом коефіцієнта стрільби необхідно враховувати, що використання пристріляних поправок можливе, якщо стрільба по цілі буде проводитися в тих умовах, для яких визначалися поправки (вид траєкторії, номер і партія за­ряду, тип підривника та інше), або якщо існує можливість враховувати зміну умов стрільби по цілі.

аД r                                  г-   rr адк

Позначимо відношення ------ п—- літерою „К , тобто К =           п—- , це відношення нази-

отц* отц*

вається коефіцієнтом стрільби, визначається з точністю до 0,1 і має знак поправки, відповід­ний пристріляній поправці по реперу. Звідси аЦЦ = К 0,01 Цц .

Приклад. Визначити коефіцієнт стрільби після створення наземного фіктивного репе­ра, якщо Ц* = 7200м,   АД* = +240м,   АЭ* = +0 12 , заряд 2-й, АЭ* = +0 12.

 

Розв'язання:

 

К =-АЦ1Т = +2400 =+33.

0,01ц* 72

Графік коефіцієнта стрільби може будуватися на папері в клітинку або на лінійці даль­ності приладу управління вогнем за допомогою повзунка. 1) На папері в клітинку (рис. 9.3):

проводять дві взаємно перпендикулярні осі координат. Перехрестя (початок коорди­нат) оцифровують нулем. У вибраному масштабі відкладають по горизонтальній осі топо­графічні дальності, а по вертикальній осі пристріляні поправки дальності.

за топографічною дальністю до репера ( в даному прикладі = 7200м ), та за зна­ченням пристріляної поправки (АД* =+240м) наносять точку репера і з'єднують її прямою лінією з початком координат, отримують лінію коефіцієнта стрільби, яку продовжують з урахуванням допустимої різниці дальностей до репера та цілі, що становить ± 2 км. Таким чином отримують графік коефіцієнта стрільби;

над лінією графіка коефіцієнта стрільби надписують пристріляні поправки напрямку з урахуванням різниці поправок на деривацію на ціль та репер за формулою AZ = Хц Деривацію визначають за топографічною дальністю.

Приклад. Визначити за умовами наведеного вище прикладу пристріляні поправки на­прямку для дальньої та ближньої меж перенесення вогню за допомогою графіка коефіцієнта стрільби.

Дальня межа перенесення 7200 + 2000 = 9200, Z = -0-07. Ближня межа переносу 7200 2000 = 5200, Z = -0-03.

Визначають різницю поправок на деривацію по цілях на дальній і ближній межах пере­несення і репера:

А^200 = (-0-07) (-0-05) = -0-02; AZ200 = (-0-03) (-0-05) = +0-02.

Додають до пристріляної поправки напрямку по реперу поправку на різницю деривацій по дальній і ближній межах і отримують відповідну вирахувану поправку напрямку по даль­ній і ближній межах до цілей:

АЭц =АЭ * +az = (0 12) + (—0 02) = +0 10;

адц Э * +az = (0 12) + (0  02) = +0 14.

Надписують над графіком поправки напрямку для дальньої та ближньої меж по цілі,над точкою репера надписують значення пристріляної поправки напрямку.

Для отримання вирахуваних поправок на ціль від точки, відповідної значенню топогра­фічної дальності до цілі, проводять перпендикуляр до перехрещення з лінією графіка і отри­мують вирахувану поправку напрямку, а проти отриманої точки на вертикальній осі графіка - вирахувану поправку дальності.


 

Графік коефіцієнта стрільби 3-ї батареї 122-мм СГ 2С1, 14.11.05 р. ОФ-462. Заряд перший (Ж-10, партія 11-91-425)

Рисунок 9.3 — Графік коефіцієнта стрільби 2) На приладі управління вогнем:

оцифровують повзунок згідно з вибраним масштабом. Під час цього беруть до уваги значення і знак пристріляної поправки по реперу (згідно з прикладом АДН = +240м);

на лінійці дальності ПУВ проти дальності топографічної по реперу (= 7200м ) та пристріляної поправки по реперу (AdR = +240м) наносять точку і над нею надписують при­стріляну поправку напрямку (АДЦ =+0 12 );

   входять у табличку на лінійці дальності ПУВ і знаходять коефіцієнт для дальньої межі перенесення вогню по цілях ( ДТ = 9200 • (8,9 — 11,3). Коефіцієнт К = 0,2;

перемножують пристріляну поправку (АДЦ =+240м) на отриманий коефіцієнт (К = = 0,2) і отримують додаткову поправку (240 • 0,2 = 48), на це значення за абсолютною вели­чиною збільшують пристріляну поправку по реперу: (240 + 48 = 288);

   на лінійці дальності наносять другу точку проти дальності по дальній межі перене­сення (9200) і додаткової поправки (+288);

   через дві точки прокреслюють лінію, продовжуючи її до дальності, відповідної бли­жній межі перенесення від репера.

   на отриманий графік коефіцієнта стрільби на лінійці дальності ПУВ наносять попра­вки напрямку.

Порядок роботи з графіком коефіцієнта стрільби однаковий із графіком розрахованих поправок щодо визначення вирахуваної поправки.Порядок визначення вирахуваних установок по цілі розрахунком та на ПУВ

Вирахувана дальність до цілі - це сума топографічної дальності до цілі і вирахуваної поправки дальності по цілі дчв = дт + лдчв . Вирахувану поправку дальності по цілі визна­чають розрахунком або за допомогою графіка коефіцієнта стрільби: аді = к 0,01 дт .

Для визначення вирахуваного довороту від основного напрямку на ціль до топографіч­ного довороту додають вирахувану поправку напрямку, що дорівнює сумі пристріляної по­правки  напрямку  по  реперу  і  поправки  на  різницю  деривації  по  цілі  та реперу

а в r +aZЭ в Т в.

Приклад. Визначити вирахувану дальність і вирахуваний доворот від основного на­прямку по цілі, якщо      = 6100,  эч = -1 -10 .

 

Розв'язання:

 

аді = к 0,01 дт = 6100+(з,з 61) = 6301.

Zu = -0-0,4     Zr = -0-0,5                AZ = (-0-0,4) - (-0-0,5) = +0-0,1.

Э в Т +АЭ R +aZ = (-1 -10) + (0 -12) + (0 - 0,1) = -0 - 97.

 

 

9.5 Перенесення вогню спрощеним способом. Умови його застосування. Визначення вирахуваних установок по цілі

 

Перенесення вогню від репера спрощеним способом застосовується під час стрільби із мінометів і під час мортирної стрільби із нарізних гармат [1,13].

Зміна метеорологічних умов за часом впливає на термін придатності пристріляних по­правок за часом, чим менший проміжок часу між пристрілюванням (створенням) репера і пе­ренесенням вогню на ціль, тим поправки точніші, тому Правила стрільби і управління вог­нем артилерії рекомендують перенесення вогню на ціль здійснювати через якомога менший проміжок часу, але не більше ніж через 3 години, за умови незмінної погоди.

Перенесення вогню на ціль від репера здійснюють, якщо вигляд траєкторії, номер і пар­тія заряду, тип підривника такі самі, як і під час пристрілювання (створення) репера.

 

 

ад, м

 

 

 

 

Рисунок 9.4 - Величина поправки дальності за спрощеним способом

 

На відміну від настільної стрільби під час мортирної стрільби поправки дальності зі збільшенням дальності стрільби можуть збільшуватись, а іноді навіть зменшуватися. Взв'язку з цим трансформування пристріляної поправки дальності призведе до більш значної помилки, ніж урахування поправки дальності без зміни Звідси перше припущення:

величина поправки дальності в деякому інтервалі дальності залишається сталою, тоб­то аД* = аДц;

поправки напрямку (в поділках кутоміра) зі зміною дальності стрільби змінюються тільки на різницю поправок на деривацію.

Таким чином, в основу спрощеного способу покладені припущення про сталість при­стріляної поправки дальності в деякому інтервалі дальності. В дійсності ця залежність підля­гає більш складному закону у вигляді кривої.

 

АД, мРисунок 9.5 — Похибка поправки дальності за спрощеним способом

Із рисунка 9.5 видно, що вирахувані поправки по цілях внаслідок припущень вирахува­ні з деякими похибками Дчв , в той же час, чим більша відстань між ціллю і репером, тим

більша і похибка. Для зменшення цієї похибки відстань між ціллю і репером повинна бути обмежена. Для визначення цієї відстані враховують, щоб серединна похибка перенесення во­гню Епв не перевищувала серединної похибки повної підготовки Епп:Епв ^Епп.


(9.8)Розрахунки і дослідні дані стрільби показують, що під час мортирної стрільби та стрі­льби із мінометів помилки дальності під час перенесення вогню спрощеним способом не пе­ревищують помилок повної підготовки, коли різниця дальності по цілі і реперу не перевищує 1 км, а помилки напрямку - коли різниця напрямків не перевищує 3-00.

 

Визначення вирахуваних установок по цілі

Під час перенесення вогню скороченим способом вирахувану дальність по цілі визна­чають як суму топографічної дальності по цілі і пристріляної поправки дальності по реперу без зміни, тобто Д: = Дц + аД* .

Вирахуваний доворот по цілі визначається аналогічно, як і під час перенесення вогню способом коефіцієнта стрільби: Эв = дТ + а r + aZ .

Приклад. Командно-спостережний пункт батареї, позивний „Псел". Х = 45324,

У= 02560, висота h =145 м.

Вогнева позиція 152-мм СГ 2С3, позивний „Вишня". Х = 43280, У = 99130, висота h =220 м. аон = 14-00. Температура зарядів Тз = +110С, відхилення початкової швидкості сна­рядів АУвсум = -1,0% Vo. На вогневій позиції осколково-фугасні снаряди ОФ-540 з підривни­ком РГМ-2, заряд п'ятий, партія зарядів 11-90-07.О 12.30 командиру батареї надійшло розпорядження від командира дивізіону пристрі­ляти дійсний репер, окреме дерево. Стрільба мортирна. Результати пристрілювання репера доповісти на пункт управління вогнем дивізіону о 12.50, позивний начальника штабу дивізі­ону „Буг".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії