В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Таким чином, центральний кут, який опирається на дугу, що дорівнює   1  r , тобто по-

1000

ділка кутоміра, називається тисячною: 0-01 = 1 п. к. = 1 тис.

Для зручного усного передавання кута в поділках кутоміра сотні поділок вимовляють окремо від десятків та одиниць. Цей спосіб, тобто відокремлення, використовують і для за­пису, для чого сотні поділок кутоміра відділяють від десятків і одиниць рискою.

Значення поділки кутоміра до риски називають великими поділками кутоміра (ВПК), апісля риски - малими поділками кутоміра ( МПК). Малою поділкою кутоміра називають од­ну поділку кутоміра (одну тисячну). Великою поділкою кутоміра називають кут в 100 малих поділок кутоміра:


1 ВПК = 100 МПК = 1-00.

Встановимо співвідношення градусів, хвилин з поділками кутоміра. Коло містить 3600, або 21600'.

Одна поділка кутоміра дорівнює 21600/6000 = 3,6'.

Одна велика поділка кутоміра дорівнює 3,6*100 =360' = 60.

Один градус приблизно дорівнює 6000/360 = 16,66 п.к.=17 п.к.

Для переведення значень кутів, виражених у поділках кутоміра, в значення, виражені в градусах та хвилинах, і навпаки, користуються співвідношеннями:

60-00 =3600 30-00 = 1800

15-00 = 900 1-00 = 60

0-01 = 3,6. '

Розглянемо на прикладах переведення кутів з градусної системи в поділки кутоміра і навпаки.

 

Приклад. Перевести в градуси та хвилини кут, що дорівнює 13-65.

 

Розв'язання:

1  Розділимо кут на (впк) та (мпк) і отримаємо 13-00+0-65=13-65.

2  Використовуючи співвідношення 1-00=6°, отримаємо 13-00-6°=78°, а 0-01 = 3,6' отримаємо 0-65-3,6' = 234'.

Виділимо з 234' число градусів, розділимо число 234 на 60 і отримаємо та залишок 54' , тоді кут 13-65 = 78° + 3°54' = 81° 54'.

 

Приклад. Перевести кут 210 36/ у поділки кутоміра.

 

Розв'язання:

1  Виділимо з кута 21° (впк), для чого поділимо кут 21° на 60 і отримаємо 210:60=3-00 і залишок 3°36', який переведемо у хвилини: 3°36' = 216'.

2  Визначимо число (мпк) в 216, для чого поділимо число 216 на 3,6' і отримаємо 216':3,6' = 0-60, тоді кут 21°36' = 3-00+0-60 =3-60.

Для переведення кута в градусну систему з поділок кутоміра і навпаки можуть викори­стовувати спеціальні таблиці, які наведені в Таблиці стрільби. Застосування цих таблиць роз­глянемо на прикладах ТС 122-мм ГД-ЗО [5].Приклад. Перевести кут 52-25 в градуси та хвилини.

 

Розв'язання:

Використаємо таблиці переведення поділок кутоміра в градуси та хвилини, які наведені

в ТС 122-мм Г Д-ЗО [4], на сторінці 202.

1  Згідно таблиці А куту 50.00+2-00 відповідає 312,° а по табл.Б куту 0-20+0-05 відпові­дає 1030'

2  Тоді 52-25 = 3120 + 1°30 =313030'

Приклад. Перевести кут 287° 48' в поділки кутоміра.

Розв'язання:

Використаємо таблиці переведення поділок кутоміра в градуси та хвилини, які наведені

в ТС 122-мм Г Д-ЗО [4], на сторінці 202.

1  По табл.А куту 282° відповідає 47-00, залишок 5°48

2  По табл. Б куту 5048' відповідає 0-97 з округленням до 0-01

3  Тоді кут 287° 48' відповідає куту 47-00+0-97 = 47-97

 

 

1.2 Залежність між кутовими та лінійними величинами. П'ятипроцентна поправка, її

сутність, умови та порядок врахування

 

Встановлено, що довжина дуги (АВ) відповідає одній поділці кутоміра в частках радіу­са, тобто одна поділка кутоміра дорівнює R:

 

АВ =       = — = 0,00105R

6000   955                       . (О)


В артилерії радіус кола R прирівнюється з дальністю спостереження. Тоді приблизно можна вважати, що коли предмет спостерігається під кутом 0-01, його лінійне значення дорі­внює 0,001 дальності спостереження (рис.1.2).

Рисунок 1.2 - Сутність кутових і лінійних величин

 

Тисячна, прийнята за міру кутів у артилерії, дозволяє розв'язувати практичні задачі швидко і точно. Щоб навчитися розв'язувати ці задачі, встановимо залежність між кутовими і лінійними величинами.

Позначимо відстань між двома рівновіддаленими від центра точками М і N через /, кутміж напрямками на них через /5 і відстань від спостерігача до точок через Д (рис. 1.3). Поділимо кут MON на / кутів, кожний з яких дорівнює одній поділці кутоміра. Відомо, що довжина дуги дорівнює одній тисячній R:

Іі = 1/955 R ~ 1/1000 R = 0,001 R. (1.3) або для прийнятих позначень І1 = 0,001Д.

Оскільки кут між рівновіддаленими точками М і N в // разів більше тисячної, тоді і до­вжина дуги MN буде більше І1 в // разів:

 

и MN = lj в,                або     и MN = 0.001 Д (1.4)

N


М

 

Якщо кути до 3-00, допускається, що довжина дуги приблизно дорівнює довжині від­повідної хорди, тобто

и MN = І, (1.5) Отже, І = 0,001 ■ Д ■ / , або в іншому вигляді:

 

І = р^-. (1.6) 1000

 

Ця формула виражає залежність між кутовими і лінійними величинами і називається формулою тисячних.

Приймаючи за невідоме ту або іншу величину, що входить у формулу, можна розв'язувати три типи задач:

1 тип задач: знаючи кут між двома рівновіддаленими точками / і дальність до них Д, визначають відстань між ними І за формулою

 

І = /в^-; (1.7) 10002-й тип задач: знаючи відстань між двома точками І і дальність до них Д, визначають значення кута в поділках кутоміра / між напрямками на ці точки за формулою

 

/ =       ; (1.8)

Д

 

3-й тип задач: знаючи відстань між двома точками І і значення кута між напрямками на них //, визначають дальність Д за формулою

 

 

 

Д = (1.9)

Розв'яжемо приклади з використанням наведених формул.

 

Приклад. Визначити довжину траншеї (І), якщо вона спостерігається під кутом 0-30. Дальність спостереження 2000 м.І


Розв'язання:

Д       0 - 30 ■ 2001000 1000 Довжина траншеї 60 м.

 

Приклад. Визначити, під яким кутом спостерігається траншея (//) довжиною (І) = 90 м, якщо дальність спостереження 3000 м.

 

Розв'язання:

 

1000 ■ І = 1000 90 = 0 30

д = 3000 = -

Траншея спостерігається під кутом 0-30.

 

Приклад. Визначити дальність (Д) до танка (висота 2,7 м), який спостерігається під ку­том (//) = 0-03.

 

Розв'язання:

^   1000 ■ І   1000-2,7 мпп

Д =-------- =----------- = 900м

/        0 - 03

Дальність до цілі 900 м.

 

П'ятипроцентна поправка, її сутність, умови та порядок врахування

 

Під час розв'язання практичних задач за допомогою формули тисячних зроблено два припущення:

-      дуга, яка відповідає куту в одну поділку кутоміра, повинна дорівнювати хорді;

-      одна поділка кутоміра повинна дорівнювати тисячній.

Для точних розрахунків необхідно враховувати ці припущення, тобто вводити відпові­дну поправку.

Величину цієї поправки визначають, виходячи з відносної величини систематичної по­милки, яка дорівнює:»-* = М      '- ] = -L =       = 0.0*5 = 5%.

и'    ^ 955   1000)   955 1000


(1.10)Висновок: під час розв'язання задач за формулою тисячної лінійна величина збільшу­ється на 5 %, а кутова величина зменшується на 5 % [4].

 

Приклад. Визначити довжину траншеї (l), яка спостерігається під кутом (Р) = 0-50, якщо дальність до траншеї Д = 4250 м.

 

Розв'язання:

l =             + 5% = 50'4250 + 5% = 213 м + 5% = 223м

1000        1000 .

 

Приклад. Визначити під яким кутом (Р) спостерігається траншея, якщо дальність до неї (Д) = 5000 м, а її довжина ( l ) = 150 м.

 

Розв'язання:

д = Ш±-5% = 1000 150 -5% = 0-30-5% = 0-28 .

Д 5000

 

Таким чином вивчення матеріалу даного розділу дозволяє зрозуміти систему міри кутів в артилерії, оволодіти практичними навиками в проведенні розрахунків за фор­мулою тисячної.

 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю

1        Дайте пояснення щодо необхідності застосування поділки кутоміра вартилерії.

2        Сутність поділки кутоміра.

3        Переведіть кут 2740 в поділки кутоміра. Відповідь: 45-67.

4        Переведіть кут 23-70 в градуси. Відповідь: 142-12.

5        Залежність між кутовими і лінійними величинами.

6        Визначити дальність до цілі: танк, висотою 2,7 м, яка спостерігається під кутом 0-05. Від­повідь: 538 м.

П'ятипроцентна поправка та порядок її врахування.РОЗДІЛ 2

 

РУХ СНАРЯДА У ПОВІТРІ

 

2.1 Траєкторія та її елементи. Деривація


Під час руху в повітрі артилерійський снаряд (точніше його центр маси) описує пологу криву лінію ОС (рис. 2.1), яка називається траєкторією. Вона може бути викривленою не тільки у вертикальній, а й горизонтальній площині. Таким чином, у загальному випадку тра­єкторією снаряда є лінія двоякої кривизни.

А Елементи траєкторії в точці вильоту [9]

1        Точкою вильоту О називається положення центра ваги снаряда в момент прохо­дження снаряда через дульний зріз ствола.

2        Початковою швидкістю Уо називається швидкість поступального руху снаряда в то­чці вильоту, вона вимірюється в м/с.

3        Горизонтом гармати називається горизонтальна площина, яка проходить через точ­ку вильоту.

4        Лінією пострілу називається направлення осі каналу ствола наведеної гармати.

5        Лінією кидання називається продовження осі каналу ствола в момент вильоту сна­ряда. Вона є дотичною до траєкторії у точці вильоту.

6        Кутом підвищення ф називається кут, складений лінією пострілу і горизонтом гар­мати.

7        Кутом кидання 0о називається кут, складений лінією кидання і горизонтом гармати.

8        Кутом вильоту у називається кут, утворений (внаслідок віддачі вібрації ствола) в момент вильоту снаряда із ствола між лінією кидання і лінією пострілу: у= 0о - ф, або алгеб­раїчна сума кутів підвищення і вильоту дорівнює куту кидання: 0о = ф + у.

Площиною кидання називається вертикальна площина, яка проходить через лінію кидання.Б Елементи будь-якої точки траєкторії [9]

Часом польоту t називається відрізок часу руху снаряда від моменту вильоту до мо­менту досягнення заданої точки траєкторії.

2        Кутом нахилу дотичної 0А називається кут, утворений дотичною до траєкторії в за­даній точці з горизонтом гармати. Завжди береться гострий кут.

3        Горизонтальною дальністю XA називається абсциса точки траєкторії або відстань по горизонту гармати в площині кидання від точки вильоту до заданої точки траєкторії А.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії