В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Дії військовослужбовців під час тренування програються у відповідності до їхнього рішення. Якщо ж прийняте рішення не відповідає створеній обстановці, то керівник (посередник) додатковими увідними змушує військовослужбовця уточнити його, а може й змінити.

Розбір тренувального заняття здійснює керівник на підставі власних спостережень і даних, які йому надають заступник, посередники та контрольна група. При цьому керівник послідовно аналізує дії військовослужбовців, відзназає найбільш повчальні приклади, вказує на помилки та з' ясовує їх причини, оцінює роботу командирів і штабів. Особливу увагу керівник приділяє оцінці виконання вогневих завдань учасниками тренування, а також роботі свого заступника, помічника, посередників та контрольної групи [15].

 

 

13.2 Порядок оцінки та запису спостережень розривів снарядів

 

Під час виконання вогневого завдання з пристрілюванням цілі (репера) виконуючий во­гневе завдання доповідає свої спостереження за кожним розривом безпосередньо після його оцінки.

Спостереження доповідають і записують у такій послідовності:

а) під час стрільби осколково-фугасними снарядами та снарядами з радіопідривником

- відхилення за напрямком і знак розриву (доповідь: „Вправо сім, переліт", запис: „П7, +", або тільки відхилення за напрямком (доповідь: „Вправо п'ятнадцять", запис: „П15"), або тільки знак вибуху (доповідь: „Недоліт", запис: „ -", або відхилення за напрямком і оцінку відхилення від цілі (центра групової цілі) за дальністю (доповідь: „Вправо десять, недоліт п'ятдесят", запис: „П10, -50");

б) під час стрільби на рикошетах - те саме, але з додаванням доповіді про категорію
розриву (доповідь: „Вліво
- десять, повітряний переліт", запис: „Л10, Пв +", доповідь:
(„Вправо п'ять, наземний, мінус", запис: „П5, Нз
„- );

в) під час стрільби снарядами з дистанційним підривником (трубкою) - те саме, як і під
час стрільби на рикошетах, але з додаванням повідомлення про висоту або кут, місця повіт-
ряних розривів (доповідь: „Вправо десять, повітряний двадцять", запис: „П10, Пв20");

г) якщо вибух непомітний - доповідь: „Непомітний", запис „?";

д) під час влучення снаряда в окрему ціль доповідь: „Ціль", запис „Ц";

е) під час пристрілювання дійсного репера та стрільби на зруйнування у випадку влу-
чення снаряда в репер (ціль)
- доповідь: „Репер" („Ціль", запис для визначення співвідно-
шень знаків:
„ +", „-";

ж)  під час влучення снаряда в групову ціль - доповідь (відносно центра цілі): „Ціль,
вправо
10, переліт 50", запис: „Ц, П10, + 50";

з)  під час пристрілювання цілей, розташованих на дуже крутих схилах та за графіком, -
відхилення розриву за напрямком і висотою (доповідь: „Вправо п'ять, нижче десять", запис
„П5, Нж
10");

і) під час стрільби на ураження швидким вогнем - відхилення за напрямком центра гру­пи розривів від центра цілі, приблизне співвідношення знаків розривів, фронт розривів у по­ділках кутоміра (доповідь: „Вправо сім, перевага недольотів, фронт 0-50", запис: „П7, пр-, ф 0- 50");

к) під час стрільби на ураження снарядами з дистанційним підривником (трубкою), крім того, - приблизне співвідношення повітряних розривів та їх середню висоту доповідь:„Вправо - сім, перевага недольотів, фронт 0-50, перевага повітряних, висота десять", запис: „П7, пр-, ф 0-50, пр Пв, Пв10").

Стрільба на ураження може вестися бойовими пострілами або за ввідними керівника.

Ввідні про положення розривів повинні відповідати командам виконуючого вогневе за­вдання. Чергова ввідна доводиться керівником після виконання вогневими підрозділами по­передньої команди.

Ввідні під час стрільби на ураження повинні утримувати інформацію, яка дозволяє приймати рішення на продовження або припинення вогню.

 

 

13.3 Умови виконання вогневих завдань 3, 4, 6 Курсу підготовки артилерії

 

Артилерійські частини, підрозділи та командири повинні бути постійно готовими до виконання вогневих завдань, передбачених Курсом підготовки артилерії Збройних Сил Укра­їни (КПА-2007). Студенти вузів виконують завдання, що передбачаються КПА для команди­рів взводів артилерійських підрозділів відповідно до програми навчання. Перелік окремих вогневих завдань для студентів вузів та умови їх виконання наведені нижче.

 

Завдання 3

Ураження нерухомої спостереженої і неспостереженої цілі вогнем із закритих вогневих

позицій із пристрілюванням

 

Ціль - пускова установка, батарея (взвод) на вогневій позиції, радіолокаційна станція, командний пункт, жива сила і вогневі засоби, танки і бронетранспортери, протитанкові засо­би на позиціях, оборонні споруди і т.п.

Мішень - макет цілі.

Визначення установок - будь-яким із способів, встановлених Правилами стрільби і управління вогнем артилерії.

Пристрілювання будь-яким із способів, встановлених Правилами стрільби і управлін­ня вогнем артилерії залежно від характеру цілі і реальної наявності в дивізіоні (батареї) шта­тних і доданих засобів розвідки (під час виконання на імітаційних засобах - за ввідними ке­рівника).

Під час виконання вогневого завдання дивізіон - пристрілювання цілі однією або кож­ною батареєю.

Умови виконання вогневого завдання:

а) стрільба осколково-фугасними снарядами з ударним підривником (на осколкову, фу-
гасну або сповільнену дію), снарядами з радіопідривником або з дистанційним підривником
(трубкою), касетними снарядами;

б) вогневе завдання виконується: під час стрільби на знищення і подавлення - дивізіо-
ном, батареєю; під час стрільби на зруйнування
- батареєю, взводом, гарматою (мінометом);

в) під час виконання вогневого завдання з підрозділами звукової розвідки, вертольотом
взаємодія з ними організується завчасно;

г) поправка на зміщення - будь-яка, під час стрільби на зруйнування не більше 3-00.

Витрата снарядів: на пристрілювання - відповідно до норми (додаток 19); на конт­роль точності визначення установок для стрільби на ураження (позначення першої серії на ураження, залпу) під час стрільби гарматою (мінометом) - 1-3 снаряди, під час стрільби взводом або батареєю - 1-6 снарядів, під час стрільби дивізіоном - 1-3 снаряди на кожну ба­тарею.

Оцінка за виконання вогневого завдання визначається відповідно до вимог КПА.Завдання 4

Ураження нерухомої спостереженої і неспостереженої цілі із закритої вогневої позиції

без пристрілювання

 

Ціль - пускова установка, батарея (взвод) на вогневій позиції, радіолокаційна станція, командний пункт, жива сила і вогневі засоби в опорних пунктах, на оборонних позиціях і в районах зосередження, танки, БТР, БМП у вичікувальних та початкових районах, підрозділи ПТРК на рубежах розгортання, жива сила та вогневі засоби десанту в районах переванта­ження, збору і формування хвиль.

Мішень - макети цілей.

Визначення установок для стрільби на поразку - способом повної підготовки з вико­ристанням даних пристрілювальної гармати (ПГр), міномета; перенесенням вогню від репе­ра; для реактивної артилерії - способом повної і скороченої підготовки.

Умови виконання вогневого завдання:

а) стрільба осколково-фугасними снарядами з ударним підривником (на осколкову, фу-
гасну або сповільнену дію), снарядами з радіопідривниками касетними снарядами, а по спо-
стережених цілях і снарядами з дистанційним підривником (трубкою);

б) вогневе завдання виконується дивізіоном, батареєю;

в) цілі - планові і непланові;

г) дальність стрільби - від 2 км (від 1 км - для мінометів) до найбільшої дальності стрі-
льби для всіх систем;

д) поправка на зміщення - будь-яка.

Витрата снарядів на контроль точності визначення установок для стрільби на уражен­ня: під час стрільби взводом, батареєю - 1-6 снарядів, під час стрільби дивізіоном -1-3 снаряди на кожну батарею.

Оцінка за виконання вогневого завдання визначається відповідно до вимог КПА.

 

Завдання 6

Ураження спостереженої і неспостереженої цілей перенесенням вогню від репера

 

Ціль - батарея (взвод) на вогневій позиції, радіолокаційна станція, командно-спостережний пункт, жива сила і вогневі засоби, підрозділи ПТРК на позиції і т. п. Мішень - макет цілі.

Визначення установок: по реперу - способом скороченої підготовки, по цілях - пере­несенням вогню від репера (цілі).

Пристрілювання дійсного репера - за спостереженням знаків розривів; створення фік­тивного репера - за допомогою підрозділів артилерійської розвідки.

Умови виконання вогневого завдання:

а) стрільба осколково-фугасними снарядами з ударним підривником, снарядами з ра-
діопідривником, а по спостережених цілях і з дистанційним підривником (трубкою);

б) вогневе завдання виконується батареєю, а під час перенесення вогню від цілі - і ди-
візіоном;

в) дальність стрільби - від найбільшої дальності стрільби всіх систем (в межах допус-
тимої точності вимірювання дальності засобами розвідки) до 2 км (1 км - для мінометів);

г) поправка на зміщення - будь-яка (під час пристрілювання дійсного репера за спосте-
реженням знаків розривів менше 5-00);

л) перенесення вогню на одну ціль, кут перенесення і різниця дальностей у межах, встановлених Правилами стрільби і управління вогнем артилерії.

Витрата снарядів: на пристрілювання репера - згідно з нормами КПА, для контролю точності перенесення вогню - 1-3 снаряди.Оцінка за виконання вогневого завдання:

а) пристрілювання (створення) репера і перенесення вогню оцінюється відповідно до
вимог КПА;

б) точність розрахунків пристріляних поправок за даними пристрілювання (створення)
репера і точність перенесення вогню по цілях (третя умова) оцінюється відповідно до норм
КПА;

в) якщо оцінка за пристрілювання (створення) репера - „незадовільна", то перенесення
вогню не проводиться, а виконання вогневого завдання оцінюється „незадовільно".

Загальна оцінка за виконання вогневого завдання визначається за середнім арифметич­ним із оцінок за пристрілювання (створення) репера і перенесення вогню, округлюючи до ці­лих балів у бік оцінки за перенесення вогню, ця оцінка у всіх випадках не може бути вище оцінки за перенесення вогню.

 

Правила оцінки умов виконання вогневих завдань

 

Розбір та оцінка виконання вогневого завдання є одним із засобів підвищення рівня підготовки офіцерів (сержантів, курсантів, студентів, що навчаються за програмою підготов­ки офіцерів запасу) зі стрільби і управління вогнем [2].

Розбір має мету показати позитивні сторони дій виконуючого вогневе завдання і під­розділів, поширити раціональні методи роботи, повністю розкрити допущені помилки, їх причини, наслідки та дати рекомендації щодо подальшого удосконалення підготовки офіце­рів (сержантів, курсантів, слухачів) зі стрільби і управління вогнем та ліквідації недоліків.

Основою для розбору є особисті спостереження і дані керівника після виконання вог­невого завдання, дані вогневих посередників, під час виконання вогневого завдання з бойо­вою стрільбою, а якщо потрібно - результати огляду мішеней (цілей).

Під час розбору виконання вогневого завдання керівник аналізує та оцінює:

а) повноту виконання поставленого вогневого завдання;

б) як сприяло виконання вогневого завдання вирішенню завдань загальновійськовими
підрозділами;

в) рішення виконуючого вогневе завдання (чи правильно він вибрав ціль, засоби для
виконання завдання, вид траєкторії, заряд, підривник, спосіб визначення установок для при-
стрілювання і стрільби на ураження, порядок виконання вогневого завдання та інше);

г) своєчасність та правильність постановки завдання вогневим підрозділам та підрозді-
лу розвідки;

д) хід пристрілювання та стрільби на ураження (вміння спостерігати та оцінювати роз-
риви, використовувати отримані спостереження для прискорення виконання вогневого за-
вдання та підвищення ефективності стрільби, правильність та точність визначення коректур,
дотримання правил пристрілювання та стрільби на ураження); вміння застосовувати ПС і УВ
для прискорення виконання вогневого завдання;

е) час, витрачений на виконання вогневого завдання (робочий час) (додаток 17);

ж)           точність вогню (додаток 18).

Керівник може вимагати від виконуючого вогневе завдання обґрунтування його рішен­ня та команд.

На закінчення розбору керівник робить висновки про ступінь підготовки офіцера (сер­жанта, курсанта, слухача), виконуючого вогневе завдання, про його вміння управляти під­розділами та підтримувати безперервну взаємодію із загальновійськовим командиром (нача­льником), про знання ним Правил стрільби і управління вогнем артилерії, а також „Порадни­ка з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії", оголошує загальну оцінку виконання во­гневого завдання та вказує, які питання і в який термін відпрацювати додатково.

Якщо під час виконання вогневого завдання присутній старший начальник (хто інспек­тує), то він затверджує вогневе завдання і має право через керівника стрільби давати ввідні та затверджувати оцінку.До помилок, допущених командиром (начальником) у рішенні (команді) та під час ви­конання вогневого завдання, належать: помилки у виборі цілі (репера):

-        замість більш важливої цілі, ураження якої є необхідною умовою виконання бойово­го завдання загальновійськового підрозділу, вибрана менш важлива ціль;

-        під час стрільби дивізіоном вибрана для ураження тільки одна ціль із декількох рів­нозначних за важливістю цілей, коли до ураження можна було прийняти одночасно декілька цілей;

-        вибрана ціль, визначення координат якої або обслуговування стрільби не забезпе­чуються засобами розвідки дивізіону (батареї);

-        вибране місце (місцевий предмет) для створення (пристрілювання) репера, що не за­безпечує необхідної точності засічки (спостереження) розривів або від якого не забезпечу­ється перенесення вогню на частину цілей у визначеному районі;

-        якщо у підрозділах є комплекси машин управління, але вогневе завдання виконува­лося без застосування апаратури підготовки і передачі даних;

-        призначено (велася стрільба) на подавлення цілі, якщо основним завданням стрільби по цілях даного характеру є знищення, а умови обставин не обмежували можливості вико­нуючого вогневе завдання;

-        призначено (велася стрільба) на знищення цілі, якщо основним завданням стрільби по цілях даного характеру є подавлення, за цих умов обстановки знищення цілі недоцільне або було неможливе;

-        велася стрільба на знищення будь-якої цілі, коли це за умов обстановки недоцільно (наприклад, за дуже великої тривалості стрільби);

помилки у визначенні порядку виконання вогневого завдання:

-        під час ураження живої сили та вогневих засобів у спостережному опорному пункті (на оборонних позиціях) замість вогневого нальоту з необхідною витратою снарядів призна­чені серії швидкого вогню (вогневі нальоти по 2-4 снаряди на гармату-установку);

-        загальний час впливу на ціль відрізняється від контрольного (розрахованого) більше ніж на 10%;

-        замість одного вогневого нальоту (ВгН) призначено декілька, або замість декількох

один;

-        під час ураження цілі декількома ВгН, хоча б один з інтервалів був більший ніж 15 хв. і не було призначено вогневого спостереження;

тривалість ВгН і витрата снарядів на гармату перевищує режим вогню; помилки у призначенні виду снаряда та типу підривника:

-        призначений снаряд з ударним підривником, якщо більш ефективне ураження цілі даного характеру може бути досягнуте під час стрільби з дистанційним підривником (труб­кою) або радіопідривником і умови обставин не обмежують застосування таких снарядів;

помилки у призначенні установки підривника:

-        призначена установка ударного підривника на осколкову дію замість установки на фугасну або сповільнену дію під час ураження живої сили та вогневих засобів, розташованих у перекритих окопах, командних пунктів управління, розташованих у бліндажах, сховищах, батареї в деревоземляних сховищах;

-        призначена установка ударного підривника на осколкову дію замість двох установок - на осколкову та сповільнену дію під час стрільби по живій силі та вогневих засобах, роз­ташованих на завчасно підготовлених позиціях;

-        не призначена установка ударного підривника на сповільнену дію для отримання рикошетів під час стрільби по спостережених цілях, розташованих відкрито або у відкритих скопах, коли вибраний заряд забезпечує отримання кута падіння (кута зустрічі під час стрі­льби в горах), який не перевищує 20°;

-           призначена установка ударного підривника на фугасну дію замість установки наосколкову дію під час стрільби по цілях, розташованих відкрито та у відкритих окопах, по пускових установках, живій силі та вогневих засобах, розташованих на спішно зайнятих по­зиціях і в районах зосередження (вичікувальних та початкових районах), по батареях (крім розташованих у дерев'яних захисниках), протитанкових засобах;

-        призначена установка ударного підривника на сповільнену дію для стрільби на ри­кошетах по неспостережуваній цілі;

-        не здійснений перехід до стрільби з установкою ударного підривника на осколкову дію, якщо під час стрільби на ураження одержано менше половини повітряних розривів під час стрільби на рикошетах;

-        призначена установка радіопідривника на „Н" - якщо сухий ґрунт у районі цілі або на „В" якщо ґрунт вологий;

помилки у визначенні заряду та виду траєкторії:

-        призначений найбільший або близький до нього заряд під час стрільби снарядами з ударним підривником, якщо є можливість вибору меншого заряду для отримання більш кру­тої траєкторії під час ураження живої сили та вогневих засобів, батарей (крім відкрито роз­ташованих броньованих), протитанкових засобів, радіоелектронних засобів (крім відкрито розташованих станцій та станцій автомобільного типу), прихованих командних пунктів та вертольотів;

-        призначений найменший або близький до нього заряд під час стрільби з ударним підривником, якщо є можливість вибору більшого заряду для отримання менш крутої траєк­торії під час ураження пускових установок, танків та бронетранспортерів, відкрито розташо­ваних броньованих протитанкових засобів та РЛС, станцій автомобільного типу, відкрито розташованих командних пунктів та вертольотів;

-        призначений заряд не забезпечує ведення вогню на рикошетах, коли така стрільба можлива та доцільна;

помилки у призначенні способу визначення установок для стрільби на ураження:

-        призначено визначення установок для стрільби на ураження способом повної (ско­роченої) підготовки або з використанням даних ПГр (перенесенням вогню) під час стрільби по спостереженій цілі, коли можливе її пристрілювання;

-        призначено визначення установок для стрільби на ураження способом скороченої підготовки під час стрільби однією батареєю, під час стрільби дивізіоном - в умовах, коли застосування скороченої підготовки виключається;

-        не призначено (не проведено) коректування вогню під час стрільби на ураження за наявності засобів та можливості його проведення;

-        не враховані, хоча б приблизно, поправки на відхилення умов стрільби від таблич­них під час виконання вогневого завдання на імітаційних засобах;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії