В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

помилки у призначенні способу обстрілу цілі:

-        призначений (проведений) обстріл цілі шкалою замість обстрілу батареями внаклад-
ку
;        ...                                          . .

-        призначений (проведений) обстріл цілі батареями внакладку замість обстрілу шка­лою;

-        призначений (проведений) обстріл цілі батареями внакладку або шкалою замість об­стрілу цілі з розподілом ділянок цілі (рубежу) між батареями;

-        призначений (проведений) обстріл цілі з розподілом ділянок цілі між дивізіонами, замість дивізіонами внакладку (або навпаки);

-        призначений (проведенні) обстріл цілі на одній установці кутоміра замість двох установок (або навпаки);

-        призначений обстріл спостереженої цілі на одній установці прицілу замість трьох установок і навпаки;

-        визначені час ведення і тривалість вогневого нальоту відрізняються від контрольних більш ніж на 1 хв;

помилка у визначенні фронту або глибини цілі (ділянки загороджувального вогню)перевищує 75 м або інтервал віяла призначений з помилкою більше 0-02, стрибка прицілу - з помилкою більше 25 м;

помилки у визначенні витрати снарядів (мін):

-        призначена витрата снарядів (мін) відрізняється більш як на 20% від вказаної в ко­манді старшого артилерійського командира (начальника) або від норми снарядів, необхідній для ураження цілі залежно від завдання стрільби та умов виконання вогневого завдання (спо­собу визначення установок для стрільби на ураження, типу снаряда, ступеня захищеності тощо);

 

-        щільність вогню по цілі, яка є об'єктом атаки, створена на 20% менше необхідної; помилки, допущені під час стрільби під час визначення коректур:

під час пристрілювання

-        у дальності - більше 50 м;

-        у напрямку - більше 0-05; під час стрільби на ураження

-        у дальності - більше 25 м (під час стрільби по цілях глибиною менше 100 м), більше 50 м (під час стрільби по цілях глибиною 100 м 1 більше), 1 Вд і більше (під час стрільби на зруйнування);

-        у напрямку - більше 0-03;

-        у коректурі віяла - більше 0-02;

-        у коректурі установки підривника (трубки) - більше 0,5 поділки;

-        у коректурі установки рівня під час стрільби снарядом з дистанційним підривником більше 0-01.

Помилкою вважаються також інші необгрунтовані відступи від Правил стрільби і управління вогнем артилерії, „Порадника з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії", що призвели (могли призвести) до зниження ефективності стрільби.

Помилки зараховуються по кожній неправильно поданій команді (пострілу). Кількість зарахованих помилок по одній неправильній команді (пострілу) необмежена.

Під час виведення оцінки з першої умови враховуються також помилки штатних під­розділів, які вони допустили під час стрільби.

Помилки, які допущені нештатними підрозділами, виконуючому вогневе завдання за­раховуються тільки ті, які він особисто міг виявити або попередити.

У випадку, якщо вогневе завдання не виконане з вини нештатного підрозділу, призна­чається інше вогневе завдання, а дії нештатного підрозділу оцінюються „незадовільно" і вра­ховуються під час оцінки спеціальної підготовки тієї частини, до складу якої входить підроз­діл.

 

Порядок оцінки часу виконання вогневого завдання

 

Під час виконання залікових вогневих завдань на ураження нерухомих цілей друга умова оцінюється відповідно до норм часу.

Виконуючи вогневі завдання бойовою стрільбою, якщо до стрільби залучають штатний підрозділ, - за часом виконання вогневого завдання.

Виконуючи вогневі завдання бойовою стрільбою, якщо до стрільби залучають нештат­ний підрозділ або імітаційні засоби, - за робочим часом виконуючого вогневе завдання.

Під часом виконання вогневого завдання потрібно розуміти час, витрачений виконую­чим вогневе завдання від початку його виконання до переходу до стрільби на ураження (до пострілу або доповіді про готовність до стрільби на ураження) і суму „часткових темпів", отриманих під час стрільби на ураження.

Під час пристрілювання (створення) репера - від початку виконання завдання до закін­чення доповіді про результати пристрілювання (створення) репера і готовності до перене­сення вогню. Під час пристрілювання із часу на пристрілювання віднімається польотний час снарядів (мін), витрачених під час пристрілювання цілі (пристрілювання або створення репе-Під робочим часом потрібно розуміти час, витрачений виконуючим вогневе завдання на постановку завдання вогневим і обслуговуючим підрозділам, і суму „часткових темпів", отриманих протягом пристрілювання або стрільби на ураження (незалежно від того, чи вела­ся вона бойовими пострілами або за ввідними керівника).

 

 

Умови, під час яких вогневе завдання вважається невиконаним

 

Вогневе завдання вважається невиконаним та оцінюється „незадовільно", якщо:

-        визначена кількість дивізіонів, що залучається до виконання вогневого завдання, не забезпечує його виконання за своїми вогневими можливостями;

-        призначений снаряд із дистанційним підривником або радіопідривником для ура­ження цілі, коли жива сила та вогневі засоби розташовані в перекритих окопах, бліндажах, сховищах, а також під час ураження танків;

-        призначений снаряд із дистанційною трубкою для ураження укритих та броньованих цілей;

-        призначений снаряд із дистанційним підривником для ураження неспостережуваної цілі, а для ураження спостереженої цілі - якщо Врв перевищує 20 м;

-        призначена установка ударного підривника на сповільнену дію, якщо кут падіння 200 і менше, внаслідок чого отримані (могли бути отримані) рикошети, під час ураження жи­вої сили та вогневих засобів, у перекритих окопах, бліндажах, сховищах, а також під час стрільби на руйнування бойового покриття оборонної споруди;

-        призначений заряд для отримання настільної траєкторії (кут підвищення 450), коли необхідно застосувати мортирну стрільбу по цілі, яка знаходиться за укриттям (у балці, ло­щині, на протилежних схилах висоти, за будинками);

-        незакінчене пристрілювання під час виконання вогневого завдання на імітаційних засобах;

-        залучена кількість батарей (гармат), яка за своїми вогневими можливостями не за­безпечує виконання вогневого завдання;

-        під час ураження цілей, що є об'єктом атаки, замість ПЗВ призначений інший поря­док виконання вогневого завдання;

-        під час виконання вогневого завдання на пристрілювання витрачається снарядів бі­льше норми (додаток 19);

-        розрив відбувся (міг відбутися) на відстані від своїх військ, меншій від небезпечного віддалення, встановленого ПС і УВ;

-        для ураження неспостережуваної цілі призначений стрибок прицілу або інтервал ві­яла, збільшений більш як удвічі щодо необхідної величини (контрольних розмірів цілі), або обстріл проводився на одній установці прицілу замість 3, або під час скупченого віяла;

-        призначена витрата снарядів, яка відрізняється більш як удвічі в більший (менший) бік від вказаної в команді старшого артилерійського командира (начальника) або норми сна­рядів, необхідної для ураження цілі залежно від завдання стрільби (для досягнення потрібної щільності вогню);

-        під час створення фіктивного репера пристріляні поправки визначені менше як за чотирма достовірно засіченими і неаномальними розривами (неаномальний розрив - це роз­рив, точність якого перевищує 4 серединних відхилення) в групі або незакінчене пристрілю­вання дійсного репера, а також якщо віддалення створеного репера від точки цілі перевищує межі, встановлені для перенесення вогню;

-        під час виконання вогневого завдання снарядами з дистанційним підривником (тру­бкою) на бойовій стрільбі в першій вражаючій серії вогню отримано менше половини повіт­ряних розривів або середня висота розривів перевищує найвигіднішу більш як удвічі;

-           під час стрільби за ввідними керівника і на імітаційних засобах помилки у визначен­ні установок дистанційного підривника (трубки) перевищують 1,5 поділки та 0-02 до устано­вки рівня;

- під час виконання вогневого завдання командиром або підрозділом допущені пору­шення заходів безпеки або їх помилкові команди (рішення) могли призвести до порушення цих заходів. Якщо під час виконання вогневого завдання керівник до відкриття вогню знай­шов грубу помилку, допущену командиром (виконуючим вогневе завдання) у визначенні ко­ординат цілі, яка явно призведе до невиконання завдання, то виконання завдання припиня­ється й оцінюється „незадовільно".

Розбір виконання вогневого завдання

 

Командир ______________________________ ___ подавляв     (знищував, руйнував)

Установки           для            стрільби визначав

що відповідає завданню №___ КПА-2007.

Виходячи з тактичної обстановки, що склалася______________ (в інтересах чого вико-
нувалося завдання), вирішив
___________________________________

 

(провести аналіз рішення командира на виконання вогневого завдання і його вплив на
ефективність вогню)
_____________________________________________________________

 

(залучені засоби, вид вогню, вибір цілі, підривника, заряду, способу визначення уста-
новок)
_____________________________________________________________________

(спосіб    пристрілювання,    час    відкриття    вогню    та    його    припинення, інше)

 

У ході виконання вогневого завдання__________________________________________

(аналіз дій командира та підрозділів, які виконали вогневе завдання: вміння спостерігати та оцінювати розриви, вводити коректури, застосовувати ПС і УВ для прискорення виконання вогневого завдання, підвищення ефективності вогню, вміння керувати вогнем і обслуговую­чими підрозділами, правильність і точність коректур, що вводяться, дотримання правил при­стрілювання і стрільби на ураження).

У ході аналізу виконання вогневого завдання вказати допущені помилки, їх причини і вплив на ефективність вогню:

1.    Рішення командиром прийняте__________ . Під час прийняття рішення і виконання

вогневого завдання допущено_______ помилок по_____________________ командах.

Оцінка___________ .

2.     Час виконання вогневого завдання (робочий час)_______ хв.______ сек.

Оцінка________ .

3.     Точність вогню (визначення установок для стрільби на ураження):

за дальністю ________ метрів (_____ % Дт), оцінка______ ;

за напрямком_______ под. кут., оцінка

Оцінка за точність вогню Загальна оцінка за виконання вогневого завдання

Висновок: _________________ _ до виконання вогневого завдання (не) підготовлений

_______ ,_____________ , підрозділами керує________________ , ПС і УВ, „Порадник з бойо-
вої роботи підрозділів артилерії" знає. Для вдосконалення знань, вмінь і навичок зі стрільби і
управлінню      вогнем      необхідно      звернути      увагу на

 

Вивчити:__________________________________________

(конкретно вказати, які статті документів, до якого терміну вивчити).

Посадові       особи,       призначенні       для       обслуговування       стрільби, діяли

 

(дати оцінку дій посадових осіб).Матеріал даного розділу містить питання організації та порядку виконання вогневих за­вдань відповідно до вимог Курсу підготовки артилерії є одним із найважливіших. Знання на­веденого матеріалу має за мету навчити виконувати вогневі завдання з високою ефективніс­тю як самостійно, так і у складі підрозділу.

 

 

 

 

 

13.4 Заходи безпеки під час проведення стрільб на гвинтівкових артилерійських полігонах

1   Забезпечення безпеки під час стрільби на гвинтівкових артилерійських полігонах до­сягається чіткою організацією стрільби, точним дотриманням вимог Курсу підготовки арти­лерії, встановлених заходів безпеки, високою дисципліною всіх військовослужбовців [2].

На кожному гвинтівковому артилерійському полігоні з урахуванням його особливостей і місцевих умов розробляється та затверджується командиром частини інструкція щодо захо­дів безпеки, яку повинні знати учасники стрільби.

Для обслуговування обладнання полігона допускаються тільки особи, які вивчили тех­нічний опис та інструкцію щодо експлуатації полігона і засвоїли правила його експлуатації та електрообладнання.

Особовий склад підрозділів, який не засвоїв заходів безпеки, до стрільби та обслу­говування стрільби не допускається

Командири частин та підрозділів несуть повну відповідальність за точне дотримання особовим складом встановлених заходів безпеки під час стрільби на гвинтівкових артилерій­ських полігонах.

2   Стріляючі пристрої гвинтівкових артилерійських полігонів повинні бути обладнані обмежувачами та кінцевими вимикачами як за кутом схилу, так і за напрямком так, щоб по­вністю виключалися постріли в умовах, коли можливе влучення куль у ділянку місцевості, яка розташована за межами полігона. Крім того, повинна забезпечуватися можливість одно­часного вимикання електроенергії від усіх стріляючих пристроїв з пункту управління черго­вого по полігону і його помічника (спостерігача), який веде спостереження за мішеневим по­лем під час стрільби.

3   Межі гвинтівкового артилерійського полігона позначаються на місцевості знаками „Стій, стріляють", „Проїзд і прохід заборонено", встановленими на прямій видимості один від іншого в місцях перехрещення стежок та шляхів (якщо необхідно, межі полігона можуть обкопуватися траншеями). Всі шляхи та пішохідні стежки на підступах до межі полігону пе­рекриваються шлагбаумами або глухими загородженнями. У близьких до гвинтівкового ар­тилерійського полігона населених пунктах вивішуються об'яви про заборону заходити на те­риторію гвинтівкового артилерійського полігона без дозволу командира частини, у розпоря­дженні якого знаходиться гвинтівковий артилерійський полігон.

У місцеві органи влади, заклади і військові частини, розташовані поблизу гвинтівково­го артилерійського полігона, надсилаються повідомлення про час проведення стрільб і забо­рону в цей період проходу і проїзду на територію гвинтівкового артилерійського полігона. Повідомлення доводиться під підпис на аркуші (листі) повідомлення.

4  Для забезпечення безпеки під час проведення стрільб на гвинтівковому артилерійсь­кому полігоні на кожен день наказом по частині призначаються керівник стрільби, черговий по гвинтівковому артилерійському полігону, черговий фельдшер і підрозділ, від якого виді­ляється оточення. Якщо потрібно, може призначатися помічник чергового (спостерігач). Обов' язки цих посадових осіб, склад та порядок дій оточення визначаються інструкціями, які розробляються з урахуванням конкретних умов і особливостей даного полігона. Затверджу­ються інструкції командиром частини, якому підпорядкований гвинтівковий артилерійськийНе пізніше як за одну годину до початку стрільби виставляються пости (пост) ото­чення, з якими встановлюється зв'язок.

Перед стрільбою мішеневе поле повинно бути оглянуте і з його території повинні бути виведені люди, тварини і транспорт.

6  Під час стрільби на гвинтівковому артилерійському полігоні черговий полігона (по­мічник чергового, спостерігач) веде постійне спостереження за мішеневим полем та вживає заходи щодо негайного припинення стрільби (вимкнення напруги на стріляючому пристрої), якщо в межах мішеневого поля з'явилися люди, тварини, транспортні засоби або отримана доповідь про це з поста оточення. Стрільба, крім того, припиняється одночасно з перервами в заняттях та після їх закінчення.

7  Після закінчення стрільби стріляючі пристрої розряджаються, знімаються і разом із рештою боєприпасів здаються на збереження. Видача і здача стріляючих пристроїв та боє­припасів до них здійснюється командиром частини.

8  Під час проведення стрільб на гвинтівковому артилерійському полігоні забороняєть­ся:

 

-    подавати напругу на стріляючі пристрої (імітаційні установки) без дозволу керівника стрільби;

-    вести стрільбу без обмежувачів за напрямком та висотою або із зіпсованими кінцеви­ми вимикачами стріляючих пристроїв;

-    піднімати червоний прапор до огляду мішеневого поля гвинтівкового артилерійсько­го полігона та починати стрільби до отримання інформації про готовність постів (поста) ото­чення;

-    знаходитися будь-кому під час стрільби в приміщенні, де встановлені стріляючі при­строї;

-    залишати стріляючі пристрої зарядженими після закінчення стрільби.

 

Матеріал даного розділу, що містить питання організації та порядку виконання вог­невих завдань відповідно до вимог КПА на імітаційних засобах є одним з найважливіших. Знання наведеного має за мету навчити виконувати з високою ефективністю вогневі за­вдання як самостійно, так і у складі підрозділу.

 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю

1        Навести приклади запису спостережень розривів снарядів.

2        Зміст умов виконання вогневого завдання № 3. Назвати способи пристрілювання ці­лей.

3        Визначити витрату снарядів на пристрілювання дійсного репера.

4        Визначити загальну оцінку за пристрілювання репера та перенесення вогню, якщо пристрілювання оцінено - „добре", а перенесення вогню - „задовільно".

5        Який порядок оцінки часу виконання вогневого завдання?

6        За якими показниками виставляється загальна оцінка за виконання вогневого завдан­ня?

Назвіть основні вимоги до проведення розбору виконаного вогневого завдання.РОЗДІЛ 14

БОЙОВІ І ПОКАЗОВІ СТРІЛЬБИ 14.1 Організація та порядок виконання вогневих завдань

Залікові вогневі завдання бойовою стрільбою виконуються штатними та нештатними підрозділами. Артилерійські та розвідувальні підрозділи (частини, дивізіони), які залучають до виконаня залікових вогневих завдань, у частинах повного складу - вважаються штатними для всіх офіцерів управління та штабу частини (дивізіону), а в частинах скороченого складу, кадру (вузах) - нештатними для всіх офіцерів, виконуючих вогневі завдання.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії