В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Під час виконання офіцерами залікових вогневих завдань з бойовою стрільбою на допомогу керівникові призначається контрольна група та помічники (хронометристи, записувачі). На кожну вогневу позицію батареї (окремий взвод, гармату, які виконують самостійне вогневе завдання) призначаються вогневі посередники.

Кожне залікове вогневе завдання повинно виконуватися в конкретній тактичній обстановці в умовах, які відрізняються від умов попереднього завдання.

Виконуючий вогневе завдання не повинен наперед знати призначену йому ціль і завдання стрільби.

Офіцер, що виконує залікове вогневе завдання нештатним підрозділом та на імітаційних засобах, особисто спостерігає, вимірює, оцінює відхолення розривів від цілі, визначає коректури, а при стрільбі батареї і визначає установки для стрільби з використанням доповідей підрозділів, які обслуговують стрільбу.

У батареї, яка не має комплексу машин управління, установки для стрільби можуть визначатися на КСП.

Після отримання вогневого завдання офіцер, сержант та курсант (слухач), який управляє вогнем, з' ясовує його, оцінює умови виконання та приймає рішення.

Після доведення завдання розпорядженням загальновійськового (старшого артилерійського) командира (начальника) офіцер, який управляє вогнем, з' ясовує положення цілі на місцевості та доповідає: „Ціль бачу".

Після доведення завдання командою (кодограмою) старшого артилерійського командира (начальника), офіцер, який управляє вогнем, підтверджує його прийом та доповідає: „Ціль з'ясував".

Після доведення завдання ввідною, яка вимагає самостійного вибору цілі, доповідає: „Вирішив подавити піхоту укриту на висоті „Гриб". Ціль 103-я".

Після доведення завдання вогневим підрозділам виконуючий вогневе завдання доповідає керівникові: коефіцієнт віддалення, крок кутоміра, положення вогневої позиції відносно  лінії  спостереження,  А хтис,  точку  спостереження,   від  якої здійснюється

вимірювання відхилень розривів, необхідних для контролю розрахунків коректур.

Під час виконання вогневого завдання з пристрілюванням цілі (репера) виконуючий вогневе завдання доповідає свої спостереження за кожним розривом безпосередньо після його оцінки.

Стрільба на ураження може вестись бойовими пострілами або за ввідними керівника.

Ввідні про положення розривів повинні відповідати командам виконуючого вогневе завдання. Чергова ввідна доповідь керівником після виконання вогневими підрозділами попередньої команди.

Ввідні під час стрільби на ураження повинні утримувати інформацію, яка дозволяє приймати рішення на продовження або припинення вогню.

Якщо під час виконання вогневого завдання присутній старший начальник (або особа,яка інспектує), то він затверджує вогневе завдання і має право через керівника стрільби давати ввідні та затверджувати оцінку.

В окремих випадках той, хто перевіряє, може особисто бути керівником.

 

 

14.2 Прввела оцінки умов виконання вогневих завдань


Оцінка виконаня вогневого завдання закритих вогневих позицій визначається за оцінками умов, наведених у табл. 14.1 [2] і вважається:

Порядок оцінки рішення командира (начальника) та його виконання

 

До помилок, допущених командиром (начальником) у рішенні (команді) та під час виконання вогневого завдання, відносяться:

    помилки у виборі цілі (репера);

    помилки у визначенні порядку виконання вогневого завдання;

    помилки у призначенні виду снаряду та типу підривника;

    помилки у визначенні установки підривника;

    помилки у визначенні заряду та виду траекторії;

    помилки у призначенні способу визначення установок для стрільби на ураження;

    помилки у призначенні способу обстрілу цілі;

    помилки у визначенні витрати снарядів (мін);

    помилки, допущені під час стрільби при визначенні коректур.

Помилкою вважається також інші необгрунтовані відступи від ПС і УВ, „Порадника з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії", що привели (могли привести) до зниження ефективності стрільби.

Помилки зараховуються по кожній неправильно поданій команді (пострілу). Кількість зарахованих помилок по одній неправильній команді (пострілу) необмежена.

 

Порядок оцінки часу виконання вогневого завдання

 

Під часом виконання вогневого завдання слід розуміти час, витрачений виконуючим вогневе завдання від початку його виконання до переходу до стрільби на ураження (до пострілу або доповіді про готовніять до стрільби на ураження) і суму „часткових темпів", отриманих під час стрільби на ураження.

Під час пристрілювання (створення) репера - від початку виконання завдання до закінчення доповіді про результати пристрілювання (створення) репера і готовності да перенесення вогню. При цьому із часу на пристрілювання віднімається польотний час снарядів (мін), вистріляних під час пристрілювання цілі (пристрілювання або створення репера).

Під робочим часом слід розуміти час, витрачений виконуючим вогневе завдання напостановку завдання вогневим і обслуговуючим підрозділам, і суму „часткових темпів", отриманих протягом пристрілювання або стрільби на ураження (незалежно від того, чи велась вона бойовими пострілами або за ввідними керівника).

Час доведення завдання відраховується від початку його виконання до закінчення передачі радіо-телефоністом останньої команди. Якщо після постановки завдання подана команда „Стій", то закінченням постановки завдання або команди до наступного пострілу (серії вогню) вважається час передачі радіо-телефоністом виправленої команди.

„Частковий темп" при виконання вогневого завдання з нештатним підрозділом визначають як інтервал часу між появою розриву (останнього розриву в серії) та закінченням передачі радіо-телефоністом команди для наступного пострілу (серії вогню).

Під час виконання вогневого завдання з пристрілюванням із штатним підрозділом „частковий темп" під час стрільби на ураження, визначають як інтервал часу між появою розриву (останнього розриву в серіх вогню) і доповіддю про відкриття вогню в останній серії.

Останній „частковий темп" визначають як інтервал між закінченням стрільби на ураження і закінченням доповіді про виконання вогневого завдання і витрату снарядів.

Час, витрачений виконуючим вогневе завдання на доведення завдання підрозділам, які обслуговують стрільбу, а також час, витрачений штатними підрозділами на визначення координат спостережної цілі, якщо таке завдання їм ставилося, включається до загального часу виконання вогневого завдання.

 

Порядок оцінки точності вогню

 

Контроль точності вогню при виконанні вогневого завдання без пристрілювання здійснюється пострілами призначених гармат.

Контрольні постріли здійснюються на вирахуваних установках для стрільби на ураження з врахуванням призначеного віяла та стрибка прицілу.

Для оцінки точності вогню контрольна група визначає відхилення розривів від цілі (центру цілі) відносно площини стрільби відповідних батарей. Результати контролю відображаються в картці контролю точності виконання вогневого завдання.

Отримане відхилення, якщо потрібно, виправляють на значення стрибка прицілу (відповідно до номера батаркеї) і на значення довороту на інтервал віяла (відповідно до номера гармати). Під час стрільби снарядами з дистанційним підривником і трубкою, крім того, розраховують висоту розриву над ціллю з ВП в поділках кутоміра і її відхилення від найвигіднішої висоти розривів.

Точність вогню під час виконання вогневого завдання з пристрілюванням визначається за відхиленням центру групи рохривів вражаючої серії вогню від цілі (центру цілі)[2].

Розбір та оцінка виконання вогневого завдання наданий у розділі 13 навчального посібника.

Розбір має мету показати позитивні сторони дій виконуючого вогневе завдання і під­розділів, поширити раціональні методи роботи, повністю розкрити допущені помилки, їх причини, наслідки та дати рекомендації щодо подальшого удосконалення підготовки офіце­рів (сержантів, курсантів, слухачів) зі стрільби і управління вогнем та ліквідації недоліків.

Основою для розбору є особисті спостереження і дані керівника після виконання вог­невого завдання, дані вогневих посередників, під час виконання вогневого завдання з бойо­вою стрільбою, а якщо потрібно - результати огляду мішеней (цілей).

Під час розбору виконання вогневого завдання керівник аналізує та оцінює:

а) повноту виконання поставленого вогневого завдання;

б) як сприяло виконання вогневого завдання вирішенню завдань загальновійськовими
підрозділами;

в)         рішення виконуючого вогневе завдання (чи правильно він вибрав ціль, засоби для
виконання завдання, вид траєкторії, заряд, підривник, спосіб визначення установок для при-стрілювання і стрільби
на ураження, порядок виконання вогневого завдання та інше);

г) своєчасність та правильність постановки завдання вогневим підрозділам та підрозді-
лу розвідки;

д) хід пристрілювання та стрільби на ураження (вміння спостерігати та оцінювати роз-
риви, використовувати отримані спостереження для прискорення виконання вогневого за-
вдання та підвищення ефективності стрільби, правильність та точність визначення коректур,
дотримання правил пристрілювання та стрільби на ураження); вміння застосовувати ПС і УВ
для прискорення виконання вогневого завдання;

е) час, витрачений на виконання вогневого завдання (робочий час) (додаток 17);

ж)           точність вогню (додаток 18).

Керівник може вимагати від виконуючого вогневе завдання обґрунтування його рішен­ня та команд.

На закінчення розбору керівник робить висновки про ступінь підготовки офіцера (сер­жанта, курсанта, слухача), виконуючого вогневе завдання, про його вміння управляти під­розділами та підтримувати безперервну взаємодію із загальновійськовим командиром (нача­льником), про знання ним Правил стрільби і управління вогнем артилерії, а також „Порадни­ка з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії", оголошує загальну оцінку виконання во­гневого завдання та вказує, які питання і в який термін відпрацювати додатково.

 

Розбір виконання вогневого завдання

 

Командир ______________________________ ___ подавляв     (знищував, руйнував)

______________________________ .            Установки           для            стрільби визначав

______________________ , що відповідає завданню №___ КПА-2007.

Виходячи з тактичної обстановки, що склалася______________ (в інтересах чого вико-
нувалося завдання), вирішив
___________________________________

 

(провести аналіз рішення командира на виконання вогневого завдання і його вплив на
ефективність вогню)
_____________________________________________________________

 

(залучені засоби, вид вогню, вибір цілі, підривника, заряду, способу визначення уста-
новок)
_____________________________________________________________________

(спосіб    пристрілювання,    час    відкриття    вогню    та    його    припинення, інше)

 

У ході виконання вогневого завдання__________________________________________

(аналіз дій командира та підрозділів, які виконали вогневе завдання: вміння спостерігати та оцінювати розриви, вводити коректури, застосовувати ПС і УВ для прискорення виконання вогневого завдання, підвищення ефективності вогню, вміння керувати вогнем і обслуговую­чими підрозділами, правильність і точність коректур, що вводяться, дотримання правил при­стрілювання і стрільби на ураження).

У ході аналізу виконання вогневого завдання вказати допущені помилки, їх причини і вплив на ефективність вогню:

4.     Рішення командиром прийняте__________ . Під час прийняття рішення і виконання

вогневого завдання допущено_______ помилок по_____________________ командах.

Оцінка___________ .

5.     Час виконання вогневого завдання (робочий час)_______ хв.______ сек.

Оцінка________ .

6.     Точність вогню (визначення установок для стрільби на ураження):
за дальністю
________ метрів (_____ % ДТ), оцінка______ ;

за напрямком_______ под. кут., оцінка_____ ,

Оцінка за точність вогню ____________ .

Загальна оцінка за виконання вогневого завдання          .Висновок:                 до виконання вогневого завдання (не) підготовлений

_______ ,_____________ , підрозділами керує________________ , ПС і УВ, „Порадник з бойо-
вої роботи підрозділів артилерії" знає. Для вдосконалення знань, вмінь і навичок зі стрільби і
управлінню      вогнем     необхідно     звернути     увагу на
____

 

Вивчити:__________________________________________

(конкретно вказати, які статті документів, до якого терміну вивчити).

Посадові       особи,       призначенні       для       обслуговування       стрільби, діяли (дати оцінку дій посадових осіб).

 

 

14.3 Заходи безпеки на навчаннях (контрольних заняттях та тренуваннях зі стрі­льби і управління вогнем)

 

Під час проведення навчань та занять забороняється [2]:

-    перевозити особовий склад та техніку на необладнаних автомобілях, платформах, ва­гонах, суднах, а, крім того, боєприпаси, вибухові речовини, навчальні рецептури імітації от­руйних речовин противника, навчальні вогневі фугаси, небезпечні під час поводження, - в загальних колонах підрозділів і частин разом з особовим складом;

-    проїжджати по мостах і льоду, які не забезпечують необхідну вантажопідйомність, порушувати правила руху;

-    ставати на троси, стояти поблизу натягненого троса на відстані менше його довжини і знаходитися між блоками і стрілами підйомних кранів, а також знаходитися на тягачах і ма­шинах, які буксирують під час евакуації, або під час буксирування всіх видів техніки;

-    з'їжджати з розвіданих і позначених маршрутів в умовах глибокого снігового покри­ву, на заболочених ділянках і поблизу озер та річок, а також у гірській місцевості;

-    машинам зв'язку рухатися з високо піднятими антенами по населених пунктах і під лініями електропередач, розгортати радіо та радіорелейні станції ближче ніж 100 м від висо­ковольтних ліній;

-    на зупинках особовому складу виходити на лівий бік проїжджої частини, відпочивати під автомобілями та іншою бойовою технікою, а також запускати двигун, рухатися з місця без ретельного огляду місцевості біля машин, палити біля машин з боєприпасами, пальним, вибуховими речовинами;

-    прогрівати двигуни машин за закритими вікнами та дверцятами, спати в кузовах, ка­бінах машин під час працюючих двигунів або обігрівальних приладів;

-    міняти місцями кольорові габаритні ліхтарі машин, буксирувати машини з несправ­ними механізмами повороту та гальмування на гнучкому зчепленні;

-    підсилювати холості патрони, артилерійські постріли, освітлювальні та сигнальні па­трони, кидати їх в розташування підрозділів, на танки та інші об'єкти, а також у напрямку легкозаймистих предметів;

-    робити наїзди та розвороти танків й іншої техніки на траншеї та укриття, зайняті осо­бовим складом, наїжджати на поля імітації, вогневі позиції, на інші об'єкти та небезпечні пе­репони;

-    вночі та за умови обмеженої видимості переносити або знімати імітаційні поля;

-    торкатися та підбирати нерозірвані снаряди, запали, заряди вибухових речовин та проводити їх розбирання, підбирати предмети, заражені навчальними рецептурами отруйних речовин противника;

-    користуватися несправними імітаційними засобами, підривними машинами та іншим приладдям, проводити імітацію вогневим способом підривання;

-    проводити підривання зарядів вибухових речовин, фугасів та інших боєприпасів у на­селених пунктах, на річках, водоймищах без узгодження з місцевими органами;підривати імітаційні поля вогневих фугасів ближче 500 м, спалювати навчальні от­руйно-димові суміші та підривати імітаційні фугаси ближче ніж 50 м від особового складу, легкозаймистих матеріалів і населених пунктів;

-    заряджати гармати бойовими та холостими пострілами без команди;

-    спалювати пучки пороху, що залишилися після комплектування зарядів (вони повинні складатися в ящик, який знаходиться за 5-10 м від гармати);

-    залишати гармату зарядженою з розігрітим стволом більше як на 3 хвилини;

-    здійснювати переміщення (марш) із зарядженими гарматами.

 

 

Під час навчання з бойовою стрільбою забороняється вести вогонь:

-    із зіпсованого озброєння, зіпсованими боєприпасами або боєприпасами, не передба­ченими Таблицями стрільби для даної системи;

-    із гармат, бойових машин та мінометів без встановлених обмежувачів небезпечних дальностей та напрямків стрільби;

-    із ПТРК та гармат прямою наводкою поверх підрозділів і поблизу них;

-    бойовими снарядами з гармат, у дульні гальма яких вставлені пристосування для стрільби холостими пострілами;

-    після втикання ствола гармати в ґрунт;

-    якщо кути підвищення менше найменших і більше найбільших, ніж це передбачено для даної системи;

-    після отримання загального сигналу припинення вогню;

-    за межі небезпечних напрямків і дальності стрільби;

-    по бліндажах незалежно від того, чи знаходяться в них люди, а також по інших спо­рудах (вишках, тригонометричних пунктах та декоративному обладнанню);

-    якщо піднято білий прапор (ліхтар) на командному пункті, на сховищах (бліндажах), а також після втрати зв'язку керівника з оточенням;

-    якщо траєкторія проходить через населені пункти, магістралі електричних мереж ви­сокої напруги, а також через залізничні, шосейні та ґрунтові дороги, які не перекривають для руху під час стрільби;

-    по цілях, ділянках (рубежах), розташованих ближче ніж 500 м від військ, що знахо­дяться не в сховищах, під час стрільби на дальності до 10 км, і ближче ніж 700 м, на дальнос­ті більше ніж 10 км, від військ, що знаходяться в сховищах (броньових машинах), відповідно 300 і 500 м, для реактивної артилерії - по цілях ближче ніж 1000 м на всі дальності стрільби;

-    якщо середня траєкторія проходить від пункту управління керівника навчання ближче як 500 м для ствольної артилерії та 800 м для реактивної артилерії.

Під час позначення вогню холостими артилерійськими пострілами забороня­ється:

-    стріляти холостими пострілами, якщо особовий склад та техніка розташовані попере­ду гармат ближче ніж 200 м;

-    стріляти з дульними гальмами, які не мають пристрою для стрільби холостими пост­рілами;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії