В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

4        Ординатою YA точки траєкторії називається перевищення заданої точки А над гори­зонтом гармати.

5        Вершиною траєкторії S називається точка траєкторії, яка має найбільшу ординату.

6        Висотою траєкторії YS називається ордината вершини траєкторії.

7        Деривацією Z називається величина бокового відхилення точки траєкторії від пло­щини кидання, яке виникло від обертального руху довгастого снаряда навколо його осі під час польоту в повітрі.

 

8  Елементи точки падіння [9]

1        Точкою падіння С називається точка перетину траєкторії з горизонтом гармати.

2        Кутом падіння 0с називається кут нахилу дотичної у точці падіння.

3        Кінцевою швидкістю Ус називається швидкість снаряда в точці падіння.

4        Рівною горизонтальною дальністю XC називається горизонтальна дальність від точ­ки вильоту до точки падіння.

5        Повною деривацією ZC називається деривація в точці падіння.

6        Повним часом польоту tC називається час польоту до точки падіння.

Кутова деривація - є одна з табличних поправок, яка вводиться під час підготовки установок для стрільби. Величина деривації залежить від дальності стрільби.

З ТС видно, що зі збільшенням дальності стрільби поправка в напрямок на деривацію Z збільшується. Це збільшення пояснюється тривалістю дії сили RZ (бокової сили).

Поправка на деривацію особливо збільшується під час мортирної стрільби.

Так, наприклад, під час стрільби з 152-мм СГ 2С3 на дальність 7800 м (заряд 5) попра­вка на деривацію дорівнює 0-36 тис. [6]. Величина цієї поправки пояснюється не тільки три­валістю польоту (53 с), але і збільшенням RZ за рахунок пониження дотичної до траєкторії.

 

 

2.2 Призначення та зміст Таблиць стрільби. Основна таблична залежність

 

Як відомо, потрібна для ураження цілі найбільша горизонтальна дальність може дося­гатися  двома  способами:   підбором  потрібної  швидкості  і   потрібного  кута падіння

2 2

XC=(V0 *sin200)/g, де g=9,81 м/с - прискорення вільного падіння, якщо У0 - стала величина (тобто вибраний заряд). Тоді найбільша дальність Xmax=V02/g буде, коли sin200=1, або

200max=90°, і очевидно, що 00max=9072 = 45°.

Робимо висновок: найбільша дальність на даному заряді відповідає куту підвищення 45°.

Цей висновок має одну з важливих складових змісту Таблиць стрільби. Якщо звернути увагу на кут прицілювання, що дорівнює 45°, маємо, що на кожному заряді він відповідає максимальній дальності стрільби.

Виконуючий вогневе завдання повинен мати можливість вибрати правильну комплек­тацію пострілу, призначити необхідний кут прицілювання, установку підривника, які відпо­відають заданій дальності до цілі та характеру цілі. Розв'язання цих задач ускладнюється впливом збурюючих факторів (початкові бокові і вертикальні поштовхи, пориви вітру, по­ниження дотичної до траєкторії, інше), які потрібно враховувати.

Гарматі потрібно надати правильний напрям і в горизонтальній площині з урахуванням деривації, бокового вітру, а інколи і обертання Землі (на великі дальності стрільби).

Усі перелічені дії здійснюються за допомогою Таблиць стрільби - спеціального бойо­вого документа, який містить необхідні числові дані і довідкові відомості для вибору снаря­да, підривника, заряду, розрахунку установок (прицілу, рівня, кутоміра), інших даних, які за­безпечують ефективну стрільбу. Це - основне призначення Таблиць стрільби.

На основі ТС можуть розроблятися спеціалізовані електронно-обчислювальні машини, які дозволяють в короткі строки визначити необхідні установки з високою точністю. ТС віді­грають роль основного довідника з усіх питань балістики, які належать до цієї артилерійської системи з усіма її снарядами і зарядами, залежно від повноти відомостей, часу придатності та умов застосування ТС можуть бути повними і скороченими, попередніми, тимчасовими і по­стійними, рівнинними і гірськими, рівнинно-гірськими [3].

Відповідно вони поділяються за обсягом і складністю, точністю результатів, часом, не­обхідним на проведення розрахунків, інколи наявністю специфічних особливостей.

 

Зміст Таблиць стрільби

 

З вищесказаного випливає, що Таблиці стрільби повинні містити велику кількість різ­них відомостей. Можна подати типовий зміст повних Таблиць стрільби (постійних і тимча­сових) у вигляді таких розділів:

1        Основні вказівки.

2        Таблиці стрільби.

3        Допоміжні таблиці.

4        Визначення умов стрільби і довідкові дані.

Скорочені Таблиці стрільби мають, як правило, тільки перші два розділи, попередні -тільки другий розділ.

Розглянемо зміст розділів.

У розділі „Основні вказівки" наведені дані про артилерійські боєприпаси, для яких застосовуються ці Таблиці, подається перелік умов, які забороняють проведення стрільб, на­даються правила вибору заряду, підготовки самого пострілу, експлуатації його окремих еле­ментів, наводяться особливості підготовки стрільби і визначення установок у гірських умо­вах, заходи безпеки під час поводження з боєприпасами, а також стрільби по цілях, які роз­ташовані в безпосередній близькості від наших військ. Усі ці дані, як правило, згруповані в підрозділах „Вказівки до стрільби", „Забороняється стріляти".

Розділ „Допоміжні таблиці" - це збірник таблиць поправок у рівень на різнобій гармат і на інші фактори, таблиці найменших прицілів під час стрільби через укриття, розкладання вітру на складові і деякі інші.

Розділ „Визначення умов стрільби" - містить: вказівки та інструкції щодо визначення і врахування початкової швидкості, температури заряду, метеорологічних умов і т.д.

„Довідкові дані" містять дані про артилерійську систему, приціл, снаряди, заряди і про самі Таблиці стрільби: їх призначення, відмінність від попередніх видань, початкові дані, які покладені в основу складання цих ТС.

Наводяться дані про нормальні (табличні) умови стрільби, про будову таблиць і пода­ються приклади розрахунку установок стосовно цих таблиць. Наведені значення основних складових характеристик розсіювання снарядів. У цьому розділі можуть бути також такі під­розділи, як, наприклад: „Про Таблиці стрільби", „Про приціли", „Про боєприпаси" та ін.

Головним у розділі „Таблиці стрільби" є те, що для кожного типу снаряда і номера за­ряду є окрема таблиця, яка містить вертикальні графи (стовпчики, колонки) із заголовками.

Дві крайні (праворуч і ліворуч) графи містять дискретні значення дальності стрільби. В інших графах розміщені відповідні цим дальностям значення кутів прицілювання, установок підривника, поправок на реальні метеорологічні та балістичні умови стрільби, характеристик розсіювання снарядів і деякі інші величини. Таким чином, власне Таблиці стрільби є таблич­ною подачею залежностей перелічених вище величин від дальності стрільби.Основна таблична залежність

Основна таблична залежність - це залежність дальності стрільби від кута підвищення (прицілу) за табличних умови стрільби [3]. Вона відтворена графами:

-    „Дальність" - вказується, як правило, через 200 м;

-    „Приціл" - у поділках з ціною 50, 100, 200 м, або в кутових одиницях (тисячних) за­лежно від будови прицілу;

-    „Установка підривника (трубки)" - в умовних поділках або секундах.

Для зручності користування основними табличними залежностями у графах, в яких вказані значення зміни дальності або установки підривника на випадок зміни прицілу на од­ну поділку, а також величина зміни висоти розриву під час зміни прицілу або установки під­ривника на одну поділку.

Необхідно зрозуміти й уяснити важливу особливість будь-яких основних залежностей Таблиць стрільби, - вони точні, правильні тільки для особливого сполучення умов стрільби, які називаються табличними, або нормальними, умовами.

До них належать:

-    метеорологічні табличні умови - температура повітря на поверхні землі +15° С, а з урахуванням середньої вологості повітря +15,9°С, атмосферний тиск на горизонті гармати (Ивп < 250 м) - 750 мм рт.ст., вітру немає. Розподіл значень метеоелементів за висотою відпо­відає так званій артилерійській атмосфері;

-    балістичні табличні умови - температура заряду +15°С, початкова швидкість, кут ви­льоту, маса снаряда, лобова протидія повітря відповідають значенням, наведеним у Таблицях стрільби, ствол не зношений;

-    геофізичні умови - земля кулеподібна і не обертається, прискорення вільного падіння постійне, і дорівнює 9,81 м/с2; стрільба ведеться на табличній висоті над рівнем моря (для рі­внинних ТС вона дорівнює від 0 до 250 м).

Якщо навіть одна з перелічених умов у дійсності відрізняється від табличних (а це спо­стерігається, практично завжди), тоді снаряд полетить на іншу дальність, ніж та, що вказана в основній залежності, а підривник спрацює несвоєчасно. Для усунення цього, явно небажа­ного явища, застосовують метод поправок, який ґрунтується на поправочних залежностях

ТС.

 

 

2.3 Знаходження елементів траєкторії за Таблицями стрільби

 

Знаходження елементів траєкторії за Таблицями стрільби розглянемо на прикладах.

 

Приклад. Для заряду Повного, 152-мм СГ 2С3, снаряд ОФ-540, знайти основні елемен­ти траєкторії під час стрільби на дальність 10000 м.

Розв'язання:

Приціл = 220 тис., серединні відхилення Вд = 42 м, Вб = 5,2 м, Вв = 17 м, Z = -0-05, YS = 784 м, 0с = 22°, У0 = 651 м/с, Ус = 309 м/с, tc = 25 с = 1100 м.

 

Приклад. Стрільба ведеться з 152-мм СГ 2С3 снарядами ОФ-540.

Заряд Перший, за табличних умов. Дальність стрільби-5000 м. Знайти основні елементи траєкторії.

Розв'язання:

Пр = 89 тис., Вд = 23 м, Вб = 1,6 м, Вв = 3 м, Z = -0-02, Ys = 139 м, Ym = 200 м, 0с = 7,4°, У0т = 603 м/с, Ус = 376 м/с, Ь = 11 с.

1        Отже, знання матеріалу цього розділу дає можливість чітко уявити фактори, які впливають на політ об'єкта в повітрі, а також оперувати необхідними даними, які складають зміст Таблиць стрільби.Назвіть причини виникнення явища деривації.

2        Дайте характеристику елементам траєкторії а, є, Ys.

3        Призначення Таблиць стрільби, їх зміст.

4        В чому полягає основна таблична залежність?

Знайти елементи траєкторії за Таблицями стрільби 122-мм Г Д-30, якщо заряд 2-й,
снаряд  ОФ
-462, дальність стрільби 6840 м. Відповідь: Пр = 321 тис., Вд = 15 м, Вб = 4 м,
В
в = 7,4 м, Z = -0-06, Ys = 704 м, 0с = 25°, У0т = 417 м/с, Ус = 262 м/с, ^ = 23 с.

6           Назвіть геофізичні нормальні умови стрільби.РОЗДІЛ 3

 

РОЗСІЮВАННЯ СНАРЯДІВ ПРИ УДАРНІЙ СТРІЛЬБІ

 

3.1 Суть розсіювання снарядів. Середня траєкторія. Заходи щодо зменшення розсіювання

 

Суть розсіювання снарядів

Під час стрільби на ураження спостереженої цілі із однієї і тієї самої гармати (міноме­та) у можливо однакових умовах (одинакові заряди і снаряди (міни), одна і та сама установка прицільних пристроїв і т.д.) можна помітити, що розриви снарядів (мін) відбуваються не в одній точці, а розкидаються на деякій площині. Це явище розкидування точок падіння сна­рядів під час стрільби з однієї і тієї самої гармати в можливо однакових умовах називають розсіювання снарядів [3].

Розсіювання снарядів відбувається на деякій площині, яка називається площиною роз­сіювання. Ця площина обмежена еліпсом.

Розсіювання снарядів залежить від багатьох причин, які можна розділити на три групи

[9].

 

Різноманітність початкових швидкостей

Під час виробництва порохів неминучі допущення в технології виготовлення порохів, які призводять до різниці хімічних властивостей зерен пороху. Неможливо виключити і ви­падкові помилки у вазі зарядів. Крім того, на вогневій позиції не вдається забезпечити абсо­лютно однакові умови зберігання зарядів. Різниця умов зберігання призводить до різниці температури кожного заряду. Крім того, від пострілу до пострілу нагрівається ствол. Різний час перебування заряду в нагрітому стволі від моменту заряджання до моменту пострілу та­кож приводить до зміни температури заряду. Кожна із зазначених причин приводить до змі­ни початкової швидкості під час кожного пострілу.

Різноманітність досилання снаряда під час заряджання і різноманітність розмірів та розташування ведучого пояска на снаряді приводить до різноманітності об'єму зарядної ка­мори, що, у свою чергу, приводить до різниці в щільності заряджання різних пострілів і, від­повідно, до різниці початкової швидкості снаряда.

За технічних умов виготовлення снарядів неможливо досягти однакової ваги снарядів. Для врахування поправок на відхилення ваги від табличної на снаряд наносять фарбою так звані вагові знаки. Відхилення ваги снаряда Aq від табличного його значення характеризу­ється числом вагових знаків, які наносять на корпус снаряда. Кожен знак означає відхилення ваги снаряда на 2/3% від табличної ваги. Так, „Н" (снаряди нормальної ваги) ставляться на снарядах, у яких відхилення ваги не перевищує ±1/3%q (q - таблична вага). Під час визна­чення установок для стрільби ніяких поправок на відхилення ваги снарядів з клеймом „Н" вводитися не буде. Але це припущення у вазі (±1/3%q) обов'язково приведе до різниці поча­ткових швидкостей під час кожного пострілу снарядів з клеймом „Н".

 

Різноманітність кутів кидання і напрямків стрільби

До випадкових помилок в установках прицілу, рівня, кутоміра і в наведенні гармати призводить недосконалість органів чуття навідника. До цих помилок додаються помилки внаслідок неоднакового вибору ходів механізмів гармати. В результаті кути кидання і на­прямок стрільби під час кожного пострілу різняться між собою. Це викликає незбігання (роз­сіювання) траєкторій.Різноманітність умов польоту снаряда після вильоту його із гармати

Пориви вітру в різних напрямках (та зміна інших метеорологічних умов), які відбува­ються під час польоту кожного снаряда, не можуть бути врахованими. Це приводить до того, що кожен снаряд летить по своїй траєкторії. Різниця у формі снарядів, їх вазі і положенні центра ваги призводить до зміни сили опору повітря під час польоту кожного снаряда. Зміна сили опору повітря призводить до розсіювання траєкторій.

Усі ці групи причин можна показати у вигляді таблиці (табл. 3.1).

У дійсних умовах стрільби під час кожного пострілу діють усі три групи причин, які викликають розсіювання снарядів, унаслідок чого одні снаряди летять далі, інші ближче, од­ні правіше, інші лівіше. Іншими словами, політ кожного снаряда відбувається по своїй трає­кторії, яка відрізняється від траєкторії інших снарядів.

Висновок: розсіювання снарядів - явище неминуче.

Під час розгляду причин, які викликають розсіювання снарядів, видно, що багато із них пов'язані з випадковими помилками різного роду вимірювань. Частина із них зв'язку з вимі­рюваннями не має, однак вплив їх також випадковий. Відхилення кожної точки падіння сна­ряда від центра розсіювання снарядів випадкове і може бути подане як результат дії великої кількості помилок, кожна із яких викликана дією окремої причини, не залежної від решти причин. Кожна елементарна помилка дуже мала в порівнянні з сумарною величиною відхи­лення даної точки падіння снаряда. Виходячи з цього, закон розсіювання снарядів - норма­льний закон.

Таблиця 3.1 - Причини розсіювання снарядів_________________________________________

            1-ша група    2-га група      3-тя група     Різноманітність початко­вих швидкостей снарядів

-     ваги зарядів;

-     хімічних властивостей по-рохів зарядів;

-     температури зарядів;

-     щільності заряджання;

-     ваги снарядів;

-     розмірів ведучого пояска і його положення;

-     інше

Різноманітність кутів ки­дання і напрямків стрільби

 

Виникають за умов різниці

-    установок прицілу, рівня і кутоміру;

-    наведення гармати в гори­зонтальній та вертикальній площинах;

-    кутів вильоту і бокових зміщень гармат під час пост­рілу;

-    інше

Різноманітність умов
польоту снаряда після ви-
льоту із гармати
__________

-    атмосферних умов;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії