В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Огляд апаратури перед маршем

Огляд проводиться номерами обслуги на своїх робочих місцях. Результати огляду до­повідаються командиру.

Механік-водій перевіряє:

-    заправку машини паливом, мастилом та охолоджувальною рідиною;

-    відсутність підтікання палива та мастила, якщо увімкнений та заведений базовий дви­гун та двигун станції електроживлення (СЕЖ);

-    натяг гусениць;

-    показання приладів на панелі управління;

-    кріплення зовнішнього інструмента та приладдя;

-    справність органів управління та гальма;

-    справність звукового сигналу, освітлення, покажчиків габаритів. У приладовому відділенні перевіряють:

(на виробі 1Г25):

-    зааретування чутливого елемента;

-    кріплення виробу „по-похідному";

-    напругу акумуляторних батарей;

-    вихідне положення тумблера та перемикача на пульті управління та БЖ і У;

-    кріплення виносних приладів (ПАБ-2А, ДС-1), стан електропроводки, кріплення та контрування штепсельних роз'ємів;

-    вихідне положення та стан башти „по-похідному", закриття захисних кришок (броне-ковпаків) приладів і вихідне положення перемикачів на пульті управління приводу повороту башти (повинні бути вимкнені).

Особливу увагу звернути на стопоріння „по-похідному" механізму вертикального наве­дення приладу ПН-44.У відділенні управління перевіряється:

кріплення КП-4 „по-похідному", чи вимкнуті датчики шляху (якщо вимкнута апара­тура) та вихідне положення тумблерів і перемикачів приладів апаратури 1Т121;

функціонування засобів радіо та внутрішнього зв'язку. Заходи безпеки на марші

1  Керуючи виробом на марші, механік-водій суворо дотримується правил дорожнього руху. Рух починає тільки за командою командира виробу. Після зупинки виробу ставити йо­го на гірське гальмо, сам знаходиться у виробі.

2  Витрату палива проводити: до 1/2 лівого баку, потім до 1/2 правого баку, після цього ставити кран на одночасну витрату палива з обох баків.

3  Номери обслуги знаходяться на своїх робочих місцях у шоломофонах, підтримуючи зв'язок по внутрішньому переговорному пристрою з командиром виробу.

4  У місцях, де маршрут перетинається з лінією електропередач, не допускати торкання антени радіостанції ліній електропередач.

5  Кришки люків повинні бути закриті, задні двері повинні бути зачинені на два запори. Відкривати люки та виходити з машини (під час зупинки) - тільки з дозволу командира.

6  Категорично забороняється вимикати апаратуру та відстопорювати башту.

7  Під час руху номери обслуги ведуть спостереження через ТНПО-170.

8  Перед початком руху командир виробу (у разі подолання водної перепони та на випа­док аварії) дає вказівки щодо евакуації обслуги з виробу у разі необхідності.

 

 

Заходи безпеки під час роботи з апаратурою А. Під час роботи на виробі 1Г25:

-    суворо дотримуватись правил і послідовності вмикання та вимикання апаратури;

-    перед вмиканням приладу базовий двигун, двигун СЕЖ та всі споживачі струму (крім однієї радіостанції в режимі приймання) повинні бути вимкнені;

-    забороняється переміщення особового складу обслуги як всередині виробу, так і ззо­вні під час роботи на виробі 1Г25;

-    напруга акумуляторної батареї повинна бути не менше 23В;

-    під час роботи забороняється вимикати (роз'єднувати та з'єднувати кабельні штепсе­льні роз' єми), здійснювати зміну запобіжників, електроламп;

-    після закінчення роботи зааретувати чутливий елемент, перевести виріб в похідне по­ложення і доповісти про це командиру виробу.

З метою попередження травм особового складу обслуги під час обертання башти (осо­бливо під час користування електроприводом) попереджувати обслугу командою: „Обслуга, по місцях! Обертаю башту!" Під час відкривання та закривання покривок люків дотримува­тися заходів обережності. Відкриті люки повинні надійно фіксуватися стопорами.

Б Під час роботи на виробі 1Д8

Командир, що проводить навчання або заняття, на яких буде використовуватися виріб 1Д8, зобов'язаний провести інструктаж особового складу обслуги щодо дотримання заходів безпеки.

Забороняється:

-    проводити вимір дальності в приміщенні та з особового складу своїх військ;

-    працювати на виробі при запотілому та забрудненому захисному склі головної части­ни;

-    оглядати прилад, якщо ввімкнена кнопка „ПУСК";

-    роз'єднувати штепсельні роз'єми кабелів, якщо увімкнений тумблер „Живлення";

-    вмикати тумблер „Нічний прозірник" вдень;

-  залишати увімкненим тумблер „Живлення" під час перерв у роботі. В Під час роботи з виробом 1ПН-44

-    Забороняється:відкривати заслінку та накривку об'єктива гілки нічного каналу вдень та під час осві­тлення місцевості сильними прожекторами, освітлювальними бомбами та снарядами;

-    залишати не застопореним „по-похідному" об'єктив нічної гілки перед маршем;

-    вести роботу з виробом під час руху.

Г Під час роботи на навігаційній апаратурі

Під час роботи з навігаційною апаратурою необхідно дотримуватися послідовності вмикання і вимикання апаратури. Забороняється:

-    рух машини з увімкненою апаратурою та тумблером „Робота - стопор" у положенні „Стопор";

-    рух машини з увімкненою апаратурою, але з вимкненим датчиком шляху;

-    рух машини з вимкнутою апаратурою, але з увімкненим датчиком шляху.

 

Навчальний матеріал розділу висвітлює пордок підготовки, організацію та прове­дення залікових бойових стрільб, розкривається порядок оцінки вогневих завдань. Бойові артилерійські стрільби є найважливішим етапом підготовки офіцера артилериста. Дотри­мання наведених вимог заходів безпеки є запорукою успішного виконання бойових стрільб. Безумовно, глибоке вивчення цього матеріалу підвищить загальний рівень майбутніх фа­хівців.

 

 

 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю

1       Навести приклади щодо прийняття рішеня на виконання вогневого завдання.

2       Зробити перелік помилок допущених під час стрільби при визначенні корректур.

3       Навести приклади оцынки точності воню.

4       Зробити перелік необхідних даних для проведення розбору виконаного вогневого зав­дання.

5       Які завдання покладаються на контрольну групу?

Роль вогневого посередника на вогневій позиції.ЗАКІНЧЕННЯ

 

Розвиток Збройних Сил України в сучасних умовах характеризується постійним зрос­танням наукового супроводження реформування Збройних Сил України. Зміни, які відбува­ються в Збройних Силах, не могли не вплинути і на зміни у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Постійно зрос­тають вимоги до підготовки офіцерів кадрів і запасу, а разом із цим і до дисциплін навчання, які є визначальними у формуванні майбутніх спеціалістів, здатних успішно організовувати і проводити на високому науковому та методичному рівнях бойову і мобілізаційну підготовку в підрозділах і частинах. Однією зі складових успіху в підготовці фахівців для РВ і А є ство­рення фонду навчальної літератури, який би відповідав сучасним вимогам щодо вирішення навчальних завдань.

Написання навчального посібника „Стрільба артилерії" викликане, з одного боку, не­достатньою кількістю наукової, навчальної і методичної літератури для якісного вивчення навчальних дисциплін за програмою підготовки офіцерів запасу як під керівництвом викла­дача, так і під час самостійної роботи слухачів, з іншого - намаганням систематизувати на­вчальний матеріал, який є надбанням багатьох поколінь вчених, науково-педагогічних пра­цівників, командирів наземної артилерії Збройних Сил України.

Матеріал навчального посібника відповідає програмі навчання з навчальної дисциплі­ни „Стрільба артилерії".

Стиль написання підручника та його зміст і обсяг, характер завдань та способи і мето­ди їх розв'язання, на думку авторів, дадуть змогу слухачам оволодіти навчальним матеріа­лом у повному обсязі та з відповідною якістю.

Під час розкриття змісту навчального посібника були використані підручники та посі­бники зі стрільби і управління вогнем, Правила стрільби і управління вогнем, Курс підготов­ки артилерії, бойові статути, настанови та керівництва.

Автори навчального посібника будуть вдячні всім, хто вважатиме за доцільне висло­вити свої зауваження та конструктивні пропозиції щодо змін та доповнень до цього посібни­ка у майбутніх перевиданнях.ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

 

А

 

 

АБСЦИСА ВЕРШИНИ ТРАЄКТОРІЇ - відстань від точки вильоту до проекції вер­шини траєкторії на горизонт гармати (міномета), 18.

АНЕМОРУМБОМЕТР (ВІТРОМІР) - прилад для вимірювання швидкості й напрямку вітру. Швидкість вітру визначається за тиском вітру на рухому частину приладу - анеметри-чну вертушку, напрямок - за поворотом флюгера. Входить до комплекту приладів артилерій­ських метеорологічних станцій, 35.

АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ БОЄКОМПЛЕКТ - кількість артилерійських боєприпасів, установлена на одиницю озброєння (гармату, міномет, бойову установку (машину); розраху­нково-постачальницька одиниця під час обчислення потреби у боєприпасах для виконання завдань вогневого ураження противника та забезпечення ними військ у бою та операції. А. б. к. підрозділу частини, з' єднання та об' єднання містить сумарну кількість боєприпасів для всього їх артилерійського озброєння.

АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ ПОСТРІЛ КАРТУЗНОГО ЗАРЯДЖАННЯ - артилерійський постріл, у якому снаряд, метальний заряд у картузі й засіб запалення не з' єднані між собою. У цих пострілах гільза відсутня. Пороховий заряд та допоміжні елементи до нього розміщені в картузі (мішок зі спеціальної тканини). Такі постріли, як правило, застосовуються в гарма­тах великого калібру, 44.

АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ ПОСТРІЛ РОЗДІЛЬНО-ГІЛЬЗОВОГО ЗАРЯДЖАННЯ -

артилерійський постріл, у якому гільза з метальним зарядом із засобами запалення не з'єднана зі снарядом. Заряджання такого пострілу здійснюється у два прийоми: спочатку до­силається снаряд, потім бойовий заряд у гільзі. Ці постріли застосовуються до гармат серед­нього калібру і забезпечують високу живучість стволів гармат. Застосування цих пострілів дозволяє стріляти з однієї вогневої позиції по різних цілях за найвигідніших умов зустрічі снаряда з ціллю, 44.

АРТИЛЕРІЙСЬКА РОЗВІДКА - добування відомостей про об' єкти (цілі) противника засобами артилерійської розвідки в інтересах підготовки і ведення вогню артилерією, за­вдання ракетних ударів. Найважливіший вид бойового забезпечення, складова частина так­тичної розвідки. Завдання А. р.: виявлення і визначення координат засобів ядерного нападу противника, елементів високоточної зброї, артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, протитанкових засобів, пунктів управління, засобів РЕБ та інших об'єктів (цілей); до розвідка об'єктів (ці­лей), призначених для ураження; збирання (уточнення) відомостей про місцевість та метео­умови; контроль результатів стрільби своєї артилерії (мінометів, РСЗВ) та ракетних ударів; видача даних для коректування вогню. Для ведення А.р. розгортається мережа артилерійсь­ких спостережних, командно-спостережних і рухомих розвідувальних пунктів, постів (пози­цій) технічних засобів розвідки (звукової, радіолокаційної, радіотехнічної і т. ін.), а також ви-силаються артилерійські розвідувальні групи, 8.

АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ ВОГОНЬ - основний спосіб ураження противника артилерією в бою і операції. Ураження противника А. в. досягається стрільбою різними видами артилерії із закритих ВП і прямою наводкою. Вогонь може вестися поодинокими пострілами, методич­ним і швидким вогнем, а також залпами із завданням знищення, зруйнування, подавлення ці­лі або виснаження противника. У наступі А. в. організовується за періодами вогневого ура­ження, в обороні - за завданням військ, для чого створюється система артилерійського вог-Ефективність ураження цілі артилерійським вогнем досягається точністю стрільби, масуванням вогню і раптовості його відкриття, широким маневром та вмілим управлінням артилерійськими підрозділами (частинами, групами), 116.

АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ ДИВІЗІОН - основний вогневий та тактичний підрозділ в арти­лерії сучасних армій. Входить до складу частини (з'єднання), може бути окремим. Існують артилерійські дивізіони: гарматні, мінометні, реактивні, протитанкової та самохідної артиле­рії, зенітної артилерії і т.ін. Як правило, А.д. містить три артилерійські батареї, підрозділ управління та забезпечення, 72.

АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ ПОСТРІЛ УНІТАРНОГО ЗАРЯДЖАННЯ - артилерійський

постріл, у якому снаряд, метальний заряд і засіб запалення об' єднані за допомогою гільзи в одне ціле. Унітарні постріли застосовуються до гармат малих і середніх калібрів. У них за­безпечується висока герметичність бойових зарядів і виключається можливість доставки на ВП некомплектних пострілів. Заряджання ними здійснюється в один прийом, що підвищує швидкострільність, 44.

АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ СНАРЯД - основний елемент артилерійського пострілу, при­значений для виконання бойового завдання відповідно до його призначення та дії. А. с. поді­ляють на такі види: основного, спеціального і допоміжного призначення. До снарядів основ­ного призначення належать: осколкові, фугасні, осколково-фугасні, кумулятивні, бронебійні, бронебійно-фугасні, запальні та інші, призначені для ураження цілей; до снарядів спеціаль­ного призначення - димові, освітлювальні, агітаційні та інші, призначені для виконання за­вдань, що сприяють ураженню цілі або створенню перешкод діям противника; до снарядів допоміжного призначення - практичні, плито-пробні, лафетопробні, навчальні та інші, при­значені для навчально-бойових і випробувальних стрільб, вивчення їх будови і навчання правил поводження з ними, 18.

АРТИЛЕРІЯ - 1) складова частина основного виду Сухопутних військ - ракетні війсь­ка і артилерія; 2) вид зброї або сукупність предметів озброєння, що охоплює весь комплекс артилерійського озброєння й бойової техніки, призначених для розвідки й ураження об' єктів (цілей) в бою та операції; 3) наука про артилерійське озброєння та його застосування, 7.

АТМОСФЕРНИЙ ТИСК - тиск, що його зазнають усі предмети, які знаходяться в ат­мосфері, а також земна поверхня. А.т. у кожній точці атмосфери дорівнює масі стовпа повіт­ря, що лежить вище і має основу в одну одиницю площі та простягається від даного рівня до верхньої межі атмосфери.

Згідно з Міжнародною системою одиниць (СІ) одиницею тиску є паскаль (Па) - тиск, що викликається силою в один Ньютон, рівномірно розподіленою по нормальній до неї по­верхні площею 1 кв. М; 1 мілібар (мбар) у цій системі одиниць чисельно дорівнює 100 Па, або 1гПа (гектопаскаль), а один міліметр ртутного стовпчика - 1,333 гПа, тобто 1 гПа= 1 мбар=0,75 мм.рт.ст., 1 мм.рт.ст.=1,333гПа=1,333 мбар, 38.

 

 

 

Б

 

 

БАЛІСТИКА - наука про закони руху ракет, артилерійських снарядів, куль, мін, реак­тивних снарядів тощо. Б. поділяється на внутрішню і зовнішню. Внутрішня Б. висвітлює за­кони руху снарядів у стволі вогнепальної зброї, а зовнішня Б. - рух снарядів після вильоту їх зі ствола, 42.

БАЛІСТИЧНА ПІДГОТОВКА СТРІЛЬБИ - визначення відхилень балістичних умов стрільби від табличних, що передбачає вимірювання відхилень початкової швидкості снаря­дів, виявлення різнобою гармат, температури зарядів, балістичних характеристик боєприпа­сів, розподіл боєприпасів між підрозділами і гарматами, їх сортування щодо балістичних ха­рактеристик і облік під час підготовки стрільби, 42.

БАЛІСТИЧНА СТАНЦІЯ - прилад для вимірювання швидкості снаряда (міни) на траєкторії, 43.

БАЛІСТИЧНЕ ВІДХИЛЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ - умовне, по­стійне у межах висоти траєкторії польоту снаряда (ракети) відхилення від табличного розпо­ділу метеовеличини, яке щодо свого впливу на політ снаряда (ракети) еквівалентне впливу дійсних, неоднакових на різних висотах відхилень метеорологічної величини. Таке відхилен­ня метеорологічної величини називається балістичним тому, що воно залежить від балістич­них характеристик артилерійської системи, снаряда, заряду або балістичних характеристик ракети, 61.

БАЛІСТИЧНЕ ВІДХИЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ - розраховане (умовне), постійне у межах висоти траєкторії снаряда (ракети) відхилення віртуальної температури по­вітря від її табличного значення, яке викликає таке саме відхилення точки падіння снаряда (ракети) за дальністю, як і змінне з висотою дійсне відхилення температури повітря, 61.

БАЛІСТИЧНИЙ ВІТЕР - розрахований (умовний), постійний у межах висоти траєк­торії артилерійського снаряда (ракети) вітер, який викликає таке саме відхилення точки па­діння снаряда (ракети) за дальністю і напрямком, як і змінний з висотою вітер, 61.

БАЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЄПРИПАСУ - основні дані, що визначають закономірність розвитку процесу руху снаряда (міни) у каналі ствола (внутрішньобалістичні) або на траєкторії (зовнішньобалістичні). Основні внутрішньобалістичні характеристики боє-припасу: калібр, щільність заряджання, довжина шляху у каналі ствола, відносна маса заряду (відношення її до маси снаряда), сила пороху, максимальний тиск порохових газів, тиск фо­рсування, характеристики прогресивності горіння пороху і т. ін. До основних зовнішньобалі-стичних характеристик належать: початкова швидкість, балістичний коефіцієнт, кути кидан­ня і вильоту, середні відхилення і т. ін., 43.

БАЛІСТИЧНІ УМОВИ СТРІЛЬБИ - сукупність балістичних характеристик, що впливають на політ снаряда, міни, 42.

БАРОМЕТР - прилад для вимірювання атмосферного тиску. За принципом дії розріз­няють: рідинний барометр, що ґрунтується на законах гідростатики; атмосферний тиск вимі­рюється в ньому висотою стовпчика ртуті, який зрівноважує тиск; барометр-анероїд, побудо­ваний на використанні пружних деформацій тіл. Барометр-анероїд входить до комплекту приладів артилерійських метеологічних станцій, 38.

БАРОМЕТРИЧНИЙ СТУПІНЬ - висота в метрах, на яку необхідно піднятися або опуститися, щоб тиск атмосфери зменшився або збільшився на 1 мб (мм). Синоніми: барич­ний ступінь, 38.

БАТАРЕЙНИЙ ТЕРМОМЕТР - прилад для вимірювання температури метальних за­рядів артилерійських пострілів, 43.

БАТАРЕЯ - вогневий і тактичний підрозділ артилерії. Б. можуть бути окремими (в ба­тальйонній і полковій артилерії) або входити до складу артилерійського дивізіону (полку). Складається із двох-трьох вогневих взводів, взводу (відділення) управління і може мати 4-8 гармат (міномети, РСЗВ, установок ПТРК) і більше. В бою батарея виконує завдання само­стійно або у складі дивізіону у повному складі або окремими взводами. Вона може одночас­но виконувати одне або декілька вогневих завдань, але не більше кількості гармат у батареї. Артилерійська (реактивна) Б. може стріляти із закритих ВП і прямою наводкою, а мінометна - із закритих ВП.

Батареями також називаються підрозділи артилерійської розвідки (оптичної, звукомет­ричної, топографічної, радіотехнічної і т. ін.) та управління. В реактивних військах Б. паркові, навчальні і т. ін.), 72

БЕЗПЕЧНЕ ВІДДАЛЕННЯ - найменша відстань від центрів (епіцентрів) ядерних ви­бухів, а також розривів снарядів (бомб, торпед і т. ін.) у звичайному споряджені до передових підрозділів своїх військ, на якій особовий склад не уражається. Б. в. залежить від радіуса зони ураження боєприпасів, імовірного відхилення їх від намічених об'єктів (цілей) унаслідокрозсіювання, помилок у підготовці стрільби (пуск ракет), ступеня захищеності особового складу та інших чинників. Визначаючи Б. в. від наміченого центру (епіцентру) ядерного ви­буху, враховують радіус безпеки за основними уражальними факторами ядерного вибуху за­лежно від потужності й типу ядерного боєприпасу, виду вибуху, ступеня захищеності наших військ з урахуванням їх розташування (дій), характеру місцевості, погоди і часу доби, а та­кож найбільш імовірне відхилення фактичного центру (епіцентру) вибуху від наміченого. Під час стрільби артилерійськими боєприпасами Б. в. установлюється залежно від дальності стрільби (пуску ракет), типу ракет, що застосовуються, калібру і типу гармат (РСЗВ), виду снаряда та установлення підривника, характеру місцевості і захищеності своїх військ. Розра­ховуючи Б. в., ураховують найбільш імовірне відхилення снарядів (ракет, мін) від наміченого об' єкта (об' єктів) і радіус розльоту бойових елементів (осколків) під час вибуху. Розрахунки і практика свідчать, що Б. в. під час стрільби артилерією осколково-фугасними боєприпасами, як правило, становить 200-400 м, 111.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії