В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

ПОПРАВКА НА ВІДХИЛЕННЯ МАСИ СНАРЯДА - поправка на відхилення маси снаряда від нормальної (табличної). Вводиться у рівень (приціл) командиром гармати само­стійно.

ПОПРАВКА НА РІЗНОБІЙ ГАРМАТ - поправка, що вводиться у приціл (рівень), на різницю початкових швидкостей снарядів гармати або основних гармат батарей щодо конт­рольної гармати дивізіону.

ПОПРАВКИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ГАРМАТ - поправки у рівень (приціл), у кутомір та

в установку підривника (трубки). П.і.г. у рівень (приціл) - на різницю температур зарядів (для самохідної артилерії), різнобій, уступ та перевищення щодо основної гармати батареї, на невідповідність кута піднесення ствола за прицілом та квадрантом, на відхилення маси сна­рядів; П.і.г. у кутомір - на відхилення лінії прицілювання і на інтервал (якщо гармати на во­гневій позиції розташовані повзводно або розосереджено); П. і. г. в установку підривника (трубки) - на різнобій і на уступ гармати щодо основної. П. і. г. вводять під час стрільби ко­мандири гармат самостійно.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ВОГНЕВОГО ЗАВДАННЯ - встановлені правила вико­нання вогневого завдання. П. в. в. з. визначає зміст і послідовність виконання вогневого за­вдання і містить: загальний час обстрілу цілі; кількість вогневих нальотів і вогневих спосте­режень, їх тривалість і розподіл за часом; розподіл снарядів між вогневими нальотами і вог­невими спостереженнями; порядок ведення вогню: поодинокими пострілами, методичним вогнем (серіями методичного вогню), вогонь залпами, швидким вогнем (серіями швидкого вогню), 173.

ПОРЯДОК ЦІЛЕВКАЗАННЯ - встановлене правило (спосіб) для швидкої і точноївказівки місця цілі (об' єкта) на полі бою іншій особі. Способи цілевказання: від орієнтирів, за азимутом і відстанню до цілі, наведенням гармати на ціль, розривом артилерійського сна­ряда і т.ін. Цілевказання може проводитись як безпосередньо на місцевості, так і за картою чи аерофотознімком. Установлюється командирами, штабами, органами розвідки.

ПОСТАНОВКА ВОГНЕВИХ ЗАВДАНЬ - доведення вогневих завдань до команди­рів, штабів артилерійських підрозділів, частин, груп, з'єднань. Під час постановки вогневих завдань зазначаються: мета, завдання стрільби (знищення, зруйнування, подавлення і т. ін.), час відкриття (припинення) вогню, кількість залученої артилерії (підрозділів), вид і витрата боєприпасів, порядок ведення вогню, спосіб обстрілу цілі.

ПОСТРІЛ - явище, сукупність процесів, що виникають у стволі з моменту запалення порохового заряду до моменту закінчення виходу газів із каналу ствола після вильоту снаря­да. Явище пострілу містить такі основні процеси: запалення пороху, горіння пороху, ство­рення порохових газів, розширення порохових газів, поступальний рух снаряда, обертальний рух снаряда, рух відкотних частин, вихід порохових газів із каналу ствола. Явище П. харак­теризується короткочасністю, великим тиском і високою температурою.

ПОЧАТКОВА ШВИДКІСТЬ СНАРЯДА - розрахункова швидкість снаряда у дуло­вого зрізу ствола, за якої у передбаченні, що він не зазнає дії порохових газів, які виходять, а підпадає під силу опору повітря, снаряд летить на ту саму дальність, що й у разі дійсної най­більшої швидкості, набраній ним наприкінці періоду післядії. Дійсна найбільша швидкість снаряда наприкінці періоду післядії більша П. ш. с.

Упровадження поняття П. ш. с. дозволяє здійснювати розрахунок траєкторій польоту снаряда лише з використанням формул зовнішньої балістики, що робить розрахунок най­більш точним.

ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ І УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ - основні положення і рекомен­дації щодо підготовки стрільби і керування вогнем артилерії, стрільби на ураження різних цілей, керування вогнем артилерійських підрозділів у різних умовах бойових дій, 7.

ПРЕЦЕСІЯ СНАРЯДА - конусоподібний рух поздовжньої осі артилерійського снаря­да, що обертається стосовно дотичної до траєкторії (напряму руху центра мас). П. с. разом з двома іншими видами руху - нутацією і власним обертанням - повністю визначає рух снаря­да   щодо його центра мас у процесі польоту.

ПРИЗЕМНИЙ ВІТЕР - вітер, напрям і швидкість якого вимірюються на малих висо­тах над земною поверхнею.

ПРИРІСТ КООРДИНАТ - різниця координат точки прив' язування та вихідної точки,

81.

ПРИСТРІЛЮВАННЯ ЦІЛІ - визначення стрільбою установок прицілу гармат (міно­метів) і підривника (трубки) для ураження цілі. П. ц. здійснюється по виміряних відхиленнях або за спостереженням знаків розривів. Під час пристрілювання за виміряними відхиленнями за допомогою далекоміра, спряженого спостереження, радіолокаційної станції, підрозділу звукової розвідки і вертольота визначають (оцінюють) відхилення розривів снарядів від цілі, які використовують для розрахунку коректур. Під час пристрілювання за спостереженням знаків розривів пристрілювання дальності здійснюють захопленням цілі у вилку, 103.

ПРИСТРІЛЯНІ ДАНІ - дані, отримані в результат пристрілювання дійсного репера (створення наземного фіктивного реперу) або цілі. До П. д. належать пристріляні поправки дальності, напрямку в установку дистанційного підривника (трубки). П. д. використовують під час визначення обчисленої дальності, обчисленого довороту від основного напрямку і обчисленої установки підривника (трубки) під час стрільби по новій цілі, 144.

ПРИЦІЛЬНА ДАЛЬНІСТЬ - відстань від точки вильоту до точки перетину траєкторії снаряда (міни) з лінією прицілювання.

ПРОТИТАНКОВА ГАРМАТА - артилерійська гармата для стрільби по броньованих наземних цілях. П. г. залежно від бойової обстановки може виконувати й інші бойові завдан­ня (знищення живої сили та вогневих засобів противника і т. ін.), 184.

ПРОТИТАНКОВИЙ РАКЕТНИЙ КОМПЛЕКС (ПТРК) - сукупність протитанковоїкерованої ракети (ПТРК) з пусковою установкою. Призначається для знищення танків та ін­ших броньованих цілей. Розрізняють ПТРК переносні, вожені і самохідні, 73.

ПРЯМА НАВОДКА - наводка гармати шляхом суміщення оптичної осі панорами (оп­тичного прицілу) з лінією цілі. П. н. застосовується під час стрільби з відкритої вогневої по­зиції, 184.

ПРЯМИЙ ПОСТРІЛ - постріл із гармати, під час якого траєкторія снаряда не переви­щує висоту цілі. У межах дальності прямого пострілу уражати ціль можна, коли постійна установка прицілу, 184.

ПУШКА - артилерійська гармата, призначена для настильної стрільби по наземних, морських та повітряних цілях. Для П. характерні висока початкова швидкість снаряда, дов­гий ствол та велика маса метального заряду.

 

 

 

Р

 

 

РЕПЕР - допоміжна точка, за якою ведеться пристрілювання для визначення поправок з подальшим їх урахуванням під час перенесення вогню на ціль. Репери можуть бути дійс­ними або фіктивними, 143.

РЕПЕР ДІЙСНИЙ - добре спостережуваний місцевий предмет, координати якого ві­домі. Пристрілювання дійсного репера здійснюють за спостереженням знаків розривів, коли поправка на зміщення менша 5-00, 143.

РЕПЕР ФІКТИВНИЙ - центр групи розривів, координати яких визначені за допомо­гою технічних засобів розвідки. Р.ф. може бути наземним, надводним, повітряним. Створен­ня фіктивного наземного репера здійснюють за допомогою далекоміра, спряженого спосте­реження, РЛС, підрозділу звукової розвідки, 143.

РІЗНОБІЙ ГАРМАТ - незбіг центрів групування точок падіння снарядів під час стрі­льби із декількох гармат по одній цілі на однакових установках прицілу і рівня внаслідок рі­зниці індивідуальних балістичних характеристик гармат, 51.

РОЗВІДКА МІСЦЕВОСТІ - добування, збір та вивчення відомостей про місцевість та її окремі елементи в районі (смузі) подальших бойових дій військ: про рельєф, гідрографію, населені пункти, мережу доріг, грунтово-рослинний покрив тощо.

РОЗПОДІЛ ЦІЛЕЙ - розподіл цілей між артилерійськими підрозділами (частинами, групами), що залучаються для їх ураження. Здійснюється командувачем (командиром), шта­бом для найбільш ефективного вирішення завдань.

РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕНИХ УСТАНОВОК - визначення установок прицілу, рів­ня і довороту від основного напрямку стрільби по цілі. Під час стрільби снарядами з дистан­ційною трубкою визначають обчислену установку трубки. Обчислені установки визначають з урахуванням поправок на умови стрільби. Для розрахунку обчислених установок застосо­вують такі способи: повну підготовку, використання даних пристрілювальної гармати, пере­несення вогню від репера, скорочену підготовку.

РОЗСІЮВАННЯ - розкид точок падіння (повітряних розривів) снарядів (мін, ракет і т. ін.) на деякій площині (просторі) під час стрільби (пуску ракет) з одної зброї за практично однакових умов, 23.С

 

 

СВІТЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - комплекс заходів, спрямованих на поліпшення види­мості і створення сприятливих умов військам (силам) для ведення бойових дій вночі. Міс­тить: освітлення місцевості та об'єктів противника, створення світлових орієнтирів (створів), забезпечення стрільби артилерії на ураження і цілевказання, осліплення противника і боро­тьбу з його освітлювальними засобами. Застосовуються освітлювальні снаряди (міни), світні авіабомби (САБ) і різні сигнальні патрони, 178.

СВІТЛОВИЙ ОРІЄНТИР - група розривів освітлювальних снарядів у розташуванні військ противника для орієнтування військ, що ведуть бойові дії. С. о. позначають залпами або серіями методичного вогню через кожні 3...5 хв, 182.

СЕКТОР ОБСТРІЛУ - ділянка місцевості (акваторії), що призначається вогневим за­собам (гарматі, танку, кулемету і т. ін.) для ураження противника вогнем прямою наводкою. Позначається орієнтирними напрямками і напрямками на місцеві предмети.

СЕРЕДИННА ПОХИБКА (СЕРЕДИННЕ ВІДХИЛЕННЯ) - характеристика розсію­вання значень випадкової величини, що підлягає нормальному закону. Серединною похибкою називається половина довжини ділянки, симетричної щодо центра розсіювання, імовірність влучення в який випадкової величини дорівнює 50%, 26.

СЕРЕДНЄ ВІДХИЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ - середнє значення відхи­лення температури повітря від табличного розподілу у шарі атмосфери від поверхні землі до будь-якої висоти ( в градусах Цельсія).

СЕРЕДНЄ ВІДХИЛЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ПОВІТРЯ - середнє відносне відхилення щільності повітря від табличного розподілу у шарі атмосфери від поверхні землі до будь-якої висоти, виражене у відсотках.

СЕРЕДНІЙ ВІТЕР - середнє значення напрямку і швидкості вітру у шарі атмосфери від поверхні землі до будь-якої висоти (у поділках кутоміра і в метрах за секунду), 40.

СЕРЕДНЯ ТРАЄКТОРІЯ - уявна траєкторія, що проходить усередині трубки (снопа) траєкторії, 24.

СЕРІЯ ШВИДКОГО ВОГНЮ - призначена кількість пострілів, які здійснюються од­нією або декількома гарматами швидким вогнем без зміни установок для стрільби, 116.

СИЛА ДІЇ ПОРОХОВИХ ГАЗІВ НА СТВОЛ - сила, що діє на ствол гармати під час пострілу в бік, протилежний руху снаряда, і викликає відкіт ствола.

СИЛА ПОРОХУ - робота, яку можуть учинити порохові гази під час згорання 1 кг по­роху і розширення їх під час постійного атмосферного тиску. Назва „сила" є історичним тер­міном.

СИСТЕМА ВОГНЮ АРТИЛЕРІЇ - організований за єдиним планом вогонь усіх видів артилерії в інтересах досягнення мети бою (операції). Містить райони, ділянки і рубежі ма­сованого, зосередженого, загороджувального вогню, вогонь окремих гармат, установок ПТРК на підступах, пред переднім краєм, на флангах і в глибині оборони, маневр вогнем для швидкого його масування і зосередження на будь-якому загрозливому напрямку або ділянці, а також систему спостереження і сповіщення про дії противника. С.в.а. будується з ураху­ванням характеру місцевості та інженерних загороджень

СКОРОЧЕНА ПІДГОТОВКА - спосіб визначення установок для стрільби, за яким враховуються поправки тільки на деякі умови стрільби або враховуються наближено, 91.

СНАРЯД В ОСТАТОЧНО СПОРЯДЖЕНОМУ ВИГЛЯДІ - снаряд готового пострі­лу, в який угвинчений підривник, тобто С.о.с.в. повністю готовий для виконання своїх функ­цій.

СОРТУВАННЯ БОЄПРИПАСІВ - розподіл артилерійських пострілів та їх елементів за партіями, тобто за такими групами, в яких усі боєприпаси будуть однаковими за призна­ченням (осколковими, фугасними, бронебійними, бетонобійними, освітлювальними, запаль­ними і т. ін.), типом підривника, маркуванням зарядів, маркуванням на снарядах і зарядах(гільзах). Це виключає застосування боєприпасів не за призначенням, забезпечує кучність бою гармати і зручність введення поправок для стрільби, 60.

СПОСІБ ОБСТРІЛУ - розподіл точок прицілювання за глибиною і за фронтом цілі і снарядів по них для досягнення потрібного ступеня ураження цілі. Під час виконання вогне­вих завдань дивізіоном застосовують способи обстрілу цілі батареями внакладку, батареями шкалою, з розподілом ділянок цілі між батареями. С. о. цілі для батареї містить: кількість установок прицілу, величину стрибка (шкали) прицілу, величину стрибка підривника (шкали трубки), кількість установок кутоміра, величину інтервалу віяла, витрату снарядів на гарма-ту-установку, 125.

СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦІЛІ - порядок застосування засобів

розвідки і прийомів обробки результатів засічки для визначення полярних і прямокутних ко­ординат цілі. Координати визначають використанням результатів засічки цілі з одного пунк­ту (далекоміром, радіолокаційною станцією), з двох пунктів (спряженим спостереженням, за допомогою підрозділів звукової розвідки) або фотографуванням з літака.

СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ УСТАНОВОК ДЛЯ СТРІЛЬБИ - повна, скорочена та

окомірна підготовка, 70, 91, 95.

СПОСТЕРЕЖНИЙ ПУНКТ - місце для спостереження за діями противника, своїх військ і за місцевістю (акваторією). Артилерійські СП організовуються в артилерійських під­розділах, частинах, артилерійських групах для розвідки противника, засічки цілей і коректу­вання вогню. Артилерійські СП можуть бути основними і допоміжними (передовими і боко­вими). Вони є елементом бойового порядку артилерійського підрозділу, 133.

СПРЯЖЕНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ - спостереження , що ведеться одночасно з двох-

трьох пунктів, що складають єдину систему. Застосовується в артилерії для визначення ко­ординат цілей (орієнтирів, реперів), засічки розривів снарядів своєї артилерії, 136.

СТВОЛЬНА АРТИЛЕРІЯ - артилерійські гармати, в яких метання снарядів здійс­нюється за рахунок надання їм руху у стволі під час використання порохових зарядів. Осно­вні типи сучасних гармат С. а. - пушки, гаубиці, безвідкотні гармати і міномети. С. а. поділя­ється на гладкоствольну і нарізну. До гармат гладкоствольної артилерії належать усі міноме­ти і деякі зразки пушок.

СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ ДАЛЕКОМІР - оптико-механічний прилад, що складається

із різних лінз, відбивальних призм, дзеркал та інших деталей. С. д. служить для вимірювання відстаней до цілі (репера, місцевого предмета) розриву снаряда, 128.

СТРИБОК ПРИЦІЛУ - різність установок прицілу під час стрільби на ураження од­нієї цілі. Ураження неспостережених цілей ведуть на трьох установках прицілу зі стрибком, що дорівнює третині глибини цілі, з округленням у менший бік до цілих поділок прицілу, 73.

СТРІЛЬБА НА РИКОШЕТАХ - стрільба, під час якої ураження цілі досягається розривами снарядів після рикошету. Рикошетну стрільбу застосовують для ураження живої сили, розташованої відкрито або в окопах без перекриттів. Для одержання рикошетів від ґру­нту стрільбу ведуть на зарядах, що забезпечують кут падіння снарядів не більше 20о. Стріль­бу ведуть з установкою підривника на сповільнену дію, 121.

СТРІЛЬБА НА УРАЖЕННЯ - використання вогню для ураження різних цілей: при­ховано і відкрито розташованих, поодиноких і групових, броньованих і неброньованих, на­земних і надводних, а також для безперервної підтримки вогнем загальновійськових підроз­ділів у бою. Під час ураження цілі залежно від її характеру, важливості і умови обстановки С.н.у. ведуть з метою знищення, зруйнування, подавлення та виснаження цілі. Під час цього застосовують різні види вогню, способи обстрілу цілі, 116.

СТРІЛЬБА ПРЯМОЮ НАВОДКОЮ - ведення вогню гарматою, розташованою на відкритій вогневій позиції, коли наводиться безпосередньо на ціль; основний спосіб стрільби протитанкової артилерії та інших вогневих засобів. Характеризується високою точністю, економічністю і швидкістю виконання вогневого завдання. Завдання стрільби прямою наво­дкою, залежно від характеру цілі, її важливості та умов обстановки є знищення, зруйнування або подавлення цілі, 184.СУМАРНА ПОПРАВКА ДАЛЬНОСТІ (НАПРЯМКУ) СТРІЛЬБИ - сума попра­вок дальності (напрямку) на відхилення метеорологічних і балістичних умов стрільби від табличних . С. п. д.(н.)с. розраховують для опорних дальностей і заданих напрямків стрільби. Ці поправки використовують для побудови графіка вирахуваних поправок, 66.

СУМАРНЕ ВІДХИЛЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШВИДКОСТІ СНАРЯДА - відхилен­ня початкової швидкості, що містить відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналів стволів гармати і відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок індиві­дуальних властивостей партії зарядів, 43.

СХЕМА ОРІЄНТИРІВ - графічний бойовий документ із зображенням на ньому міс­цевих предметів, прийнятих за орієнтири. Орієнтири нумеруються справа наліво і по рубе­жах - від себе у бік противника. Кожному орієнтиру надається своє найменування і зазнача­ється відстань до нього. С. о. полегшує постановку завдань підрозділам, організацію взаємо­дії, цілевказання, ведення вогню.

 

 

 

Т

 

 

ТАБЛИЧНА ТРАЄКТОРІЯ - траєкторія, по якій переміщувався б центр мас снаряда (міни і т. ін.) за табличних (нормальних) умов, 23.

ТАБЛИЧНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ПОПРАВКИ - поправки, взяті з оберненим знаком

відхилення снаряда за дальністю і напрямком від табличної точки падіння, зумовлені постій­ними на усіх висотах у межах траєкторії відхиленнями метеорологічних величин і дорівнює 10 одиницям ( 10 м/с, 10оС, 10 мм рт. ст.).

ТАБЛИЧНІ УМОВИ СТРІЛЬБИ - сукупність заздалегідь фіксованих умов, для яких розраховуються Таблиці стрільби, 41.

ТАБЛИЦЯ СТРІЛЬБИ - збірник обчислених даних, необхідних для визначення уста­новок для стрільби по визначеній цілі залежно від дальності до неї та інших умов, стосовно будь-яких боєприпасів конкретного зразка зброї, 19.

ТАВРУВАННЯ БОЄПРИПАСІВ - нанесення на поверхню елементів боєприпасів (підривників, снарядів, гільз, капсульних втулок та ін.) умовних знаків у вигляді літер, цифр, геометричних фігур та їх комбінації. Т. б. може здійснюватися видавлюванням, витравлю­ванням та іншими способами, що забезпечують тривале зберігання тавр. Т. користуються на заводах для контролю під час спорядження, складання і приймання боєприпасів, а також на військових базах, складах.

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ - температура, яку показує термометр в умовах його пов­ного теплового контакту з атмосферним повітрям. Т. п. характеризує тепловий стан атмосфе­ри і є мірою середньої кінетичної енергії руху молекул і атомів, що складають атмосферне повітря, 37.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ БЮЛЕТЕНЯ - проміжок часу, впродовж якого бюлетень придатний для визначення установок для пусків ракет і стрільби артилерії способом повної підготовки.

ТИМЧАСОВА ВОГНЕВА ПОЗИЦІЯ (ПОЗИЦІЙНИЙ РАЙОН) - ділянка (район)

місцевості, призначена для тимчасового розгортання артилерійських (ракетних) підрозділів в бойовий порядок під час виконання вогневого завдання.

ТОПОГЕОДЕЗИЧНА ПІДГОТОВКА - частина топогеодезичного забезпечення. Т. п. містить: доведення до частин і підрозділів вихідних топогеодезичних даних, необхідних для завдання ударів, ведення вогню і розвідки противника, впровадження заходів, що забезпечу­ють своєчасне і якісне виконання топогеодезичного прив' язування (планування та організа­цію топоприв'язування, організацію взаємодії з підрозділами ВТС, створення АТГМ, підго­товку маршрутів пересування у топогеодезичному відношенні, обчислення таблиць дирек­ційних кутів світил, організацію роботи поста передачі орієнтування, вивірення топоприла-дів і апаратури ), а також топогеодезичне прив' язування позицій, пунктів і постів, контроль топогеодезичного прив'язування, 30.

ТОПОГРАФІЧНЕ ОРІЄНТУВАННЯ - вивчення характеру місцевості і місцевих предметів у розташуваннях противника і своїх військ для подальшого використання даних під час планування бойового застосування РВ і А і управління ними в бою (операції).

ТОЧКА ВИЛЬОТУ - точка, в якій знаходиться центр мас снаряда на момент вильоту (тобто початкова точка траєкторії), 18.

ТОЧКА ЗУСТРІЧІ З ЦІЛЛЮ - точка, в якій повинна бути ціль під час падіння снаря­да (ракети), 18.

ТОЧКА НАВОДКИ - місцевий предмет, якій використовується для горизонтального наведення гармат (мінометів, бойових машин) під час стрільби із закритої вогневої позиції. Точкою наводки може бути віха або коліматор, 78.

ТОЧКА ПАДІННЯ - точка перетину траєкторії снаряда з горизонтом гармати, 18.

ТРАЄКТОРІЯ - лінія, що описується у просторі рухомою матеріальною точкою щодо обраної системи координат, 18.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії