В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

 

засічки

несений на ПУВ. Час визначається від моменту отримання від­ліків до доповіді „Гото­во" із записом коорди­нат

 

35с

40с

50с

3

Визначення ди-рекційного кута і дальності стрі­льби з однієї ВП по одній цілі

Бойовий порядок нане­сений на ПУВ (введе­ний у пам'ять МК). Час визначається з мо­менту вручення коор­динат цілі до доповіді „Готово" із записом да­них:

 

 

 

 

 

 

а) на ПУВ

Обчислювачі

17с 23с

18с 25с

22с 30с

 

 

б) аналітично за допо-

Обчислювачі

2хв

2хв 15с

2хв 40с

 

 

могою таблиць

 

2хв 30с

2хв 45с

3хв 15с

 

 

в) за допомогою арти-

 

 

 

 

 

 

лерійської логарифміч-

 

 

 

 

 

 

ної лінійки

 

 

 

 

 

 

 

Обчислювачі

1хв 30с 1хв 40с

1хв 40с 1хв 50с

2хв 05с 2хв 15с

 

 

г) з використанням про-

 

 

 

 

 

 

грамованого мікрокаль-

Обчислювачі

40с

55с

1хв05с

 

 

кулятора

 

 

 

 

4

Розрахунок по­правок на від­хилення умов стрільби від табличних на основі повної підготовки на три дальності й один напрямок з побудовою ГРП

Час визначається з мо­менту вручення необ­хідних данних для роз­рахунку до доповіді „Готово":

 

 

 

 

 

 

а) за допомогою Таб-

 

13хв10с

14хв20с

17хв10с

 

 

лиць стрільби (розраху-

Обчислювачі

16хв30с

16хв30с

19хв50с

 

 

нковим способом)

 

 

 

 

 

 

б) за допомогою попра-

Обчислювачі

8хв20с

9хв

10хв30с

 

 

вочника

 

10хв10с

11хв

13хв15с


5

Визначення вира­хуваних установок для стрільби

Бойовий порядок нанесе­ний на ПУВ. Час визнача­ється з моменту отримання

координат цілі (ділянки НЗВ) до доповіді „Готово" із записом даних:

 

 

 

 

 

 

а) з однієї ВП під час підго-

 

50с

55с

1хв05с

 

 

товки НЗВ батареєю

Обчислювачі

1хв05с

1хв10с

1хв20с

 

 

б) з трьох ВП при підготов-

 

1хв25с

1хв30с

1хв50с

 

 

ці НЗВ дивізіоном

Обчислювачі

1хв30с

1хв40с

2хв

 

 

в) з однієї ВП по одній цілі

 

30с

35с

40с

 

 

 

Обчислювачі

35с

40с

45с

 

 

г) з трьох ВП по одній

 

40с

45с

50с

 

 

цілі

Обчислювачі

45с

50с

55с

 

 

д) з трьох ВП по трьох ці-

 

1хв30с

1хв40с

2хв

 

 

лях

Обчислювачі

1хв50с

2хв

2хв20с

6

Визначення при­стріляних попра-

Час визначається з моменту отримання відліку (поляр-

 

 

 

 

 

вок дальності і на-

них координат) за останнім

 

1хв30с

1хв40с

2хв

 

прямку за резуль-

розривом до доповіді „Го-

Обчислювачі

1хв40с

1хв50с

2хв15с

 

татами створення

тово" із записом даних

 

 

 

 

 

(пристрілювання)

 

 

 

 

 

 

репера

 

 

 

 

 

7

Розгортання мете­опосту

ДМК, ВР - 2 у похідному положенні. Час визначаєть-

 

 

 

 

 

( десантного ме-

ся від команди „До бою" до

Два обчис-

4хв35с

5хв

6хв

 

теорологічного

готовності до вимірювання

лювачі

5хв30с

6хв10с

7хв10с

 

комплекту ДМК,

наземних даних

 

 

 

 

 

вітрової рушниці

 

 

 

 

 

 

ВР - 2

 

 

 

 

 

8

Складання набли­женого бюлетеня

Час визначається з моменту зняття останнього відліку з

 

 

 

 

 

„Метеосередній"

приладів до закінчення

Обчислювачі

4хв35с

5хв

6хв

 

 

складання наближеного

 

5хв30с

6хв

7хв

 

 

бюлетеня „Метеосередній"

 

 

 

 

9

Згортання метео­рологічного поста

ДМК, ВР - 2 у бойовому положенні. Час визначаєть­ся від команди „Відбій" до готовності до перенесення:

 

 

 

 

 

 

а) згортання ДМК

Два обчис-

3хв

3хв20с

4хв

 

 

 

лювачі

3хв40с

4хв

4хв50с

 

 

б)згортання ВР - 2

Два обчис-

1хв20с

1хв30с

2хв

 

 

 

лювачі

1хв50с

2хв

2хв25с

10

Розгортання ме­теорологічного по­ста (ДМК або ВР -

ДМК, ВР - 2 в похідному положенні. Час визначаєть­ся від команди „До бою" до

 

 

 

 

 

2 ) та складання

закінчення складання на-

Два обчис-

14хв45с

16хв

19хв10с

 

наближеного бю-

ближеного бюлетеня „Ме-

лювачі

16хв30с

18хв

21хв30с

 

летеня „Метеосе-

теосередній"

 

 

 

 

 

редній"

 

 

 

 

 

Примітки.

1  Під час роботи на ПУВ похибки не повинні перевищувати: за напрямком - 0-02, за дальністю -10м; під час аналітичного розрахунку дирекційного кута та дальності - відповідно 0-01 та 10м.

2  Під час виконання нормативів 4-6 похибки не повинні перевищувати 0-02 за напрямком та 20м за дальністю.

3  Під час виконання нормативу 3 під час стрільби в горах для перерахунку бюлетеня „Метеосе­редній" час збільшується на 2хв.

Під час обробки результатів створення повітряного репера та фіктивного наземного репера в горах час збільшується на 20с.ДОДАТОК 9

БЛАНК ПРИСТРІЛЮВАННЯ ЗА СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ЗНАКІВ РОЗРИВІВ

(ЗА ДОПОМОГОЮ ДАЛЕКОМІРА)

Розвіднику, прилад наведено в ціль. Обслужити пристрілювання цілі №     Q

Доповісти фронт та глибину.

 

Дк = ________ , ац =_________ , Мц (Нц)

д і =________ , ПЗ

3


4л

Доповідь командиру дивізіону : " по цілі №_ стрільбу закінчив. Ви-
трата
_______ . Я „___________ ".

 

 

Розбір виконання вогневого завдання

1  Рішення командира та його виконання                                     Оцінка_______ .

2  Час виконання вогневого завдання ___________________     Оцінка_______ .

3  Точність вогню за дальністю_____ м,_____ %, оцінка____ ,

за напрямком______ п.к. Оцінка___ . Оцінка за точність_________ .

Загальна оцінка         .ДОДАТОК 10

БЛАНК ПРИСТРІЛКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СПРЯЖЕНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 

 

Розвіднику прилад наведено в ціль. Обслужити пристрілювання цілі №    

Доповісти фронт та глибину. Q

Фц =                , гц =                     Т

Дл =_________ , а =_________ , Мц (Нц) =___

Дп =_________ , а =__________ , у =______


Дц =                   , дц =                  , пз =               1

Доповідь командиру дивізіону : " по цілі №_ стрільбу закінчив. Ви-
трата
_______ . Я „___________ ".

 

 

Розбір виконання вогневого завдання

1  Рішення командира та його виконання                                     Оцінка_______ .

2  Час виконання вогневого завдання ___________________     Оцінка_______ .

3  Точність вогню за дальністю_____ м,_____ %, оцінка____ ,

за напрямком______ п.к. Оцінка___ . Оцінка за точність_________ .

Загальна оцінка         .ДОДАТОК 11

БЛАНК СТВОРЕННЯ ФІКТИВНОГО РЕПЕРА (з далекоміром)

 

Команда командира дивізіону: „ПСЕЛ". Створити наземний ФЯ за допомогою далекоміра
снарядами
_____ , підривник______________ , партія___________ , заряд__ , у районі (в квад-
раті)
__________ . Я „ДНІПРО".


Дк =________ , ац =_________ , Мц (Нц) =____

„________ ". Створив Я-1й о________ год, снарядами_______ , підривник             , партія

_____________ на заряді___ , tj___ .

Пристріляні установки: Пр________ ,     Рв_______ ,    д * — ОН______

Координати репера Х ________ ,     У —_______ ,            Н* _____ .

Топографічні дані: ДТ* —________ , д * — ОН______ , Ah* —____ . Д* ________ .

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії