В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

-    отримання наближеного бюлетеня „Метеосередній" з ПУВД;

-    контроль метеорологічної підготовки.

У батареї метеопідготовкою займається старший офіцер батареї, який керує роботою на вогневій позиції і навчає обчислювача проводити розрахунки метеопоправок.

 

Метеорологічний бюлетень „Метеосередній", його зміст

 

МЕТЕОРОЛОГІЧНИИ БЮЛЕТЕНЬ - це блок відомостей про метеоелементи, які над­ходять у артилерійські підрозділи у вигляді спеціальних цифрових телеграм. Ця телеграма -кінцевий результат роботи АМС або МП.Бюлетень „Метеосередній" містить середні значення метеорологічних елементів у ша­рах атмосфери від поверхні Землі до стандартних висот бюлетеня. Метеорологічні станції передають бюлетені по радіо в установлені години (терміни) за принципом циркулярного ра­діомовлення.

Для скорочення обсягу радіограм з метою прискорення передавання бюлетенів викори­стовується спеціальний артилерійський метеорологічний код. Закодовані бюлетені склада­ються тільки із цифр. Цифри розміщені за групами таким чином, що значення кожної цифри визначається її місцем у групі і місцем групи у бюлетені. Групи відділяють одна від одної знаком „тире".

Під час складання метеорологічних бюлетенів керуються такими правилами.

Для даних, розміщених у бюлетені, відводиться по коду визначена кількість цифр. Як­що якісь дані мають фактично меншу кількість цифр, тоді місце, яке залишається незаповне-ним, заповнюється нулями.

Наприклад, висота АМС - 60 м у бюлетені записується - 0060, температура повітря +30С записується - 03.

Знак „мінус", який означає від' ємне значення тих чи інших даних, у бюлетень не запи­сують. Для означення від' ємних значень будь-яких даних до першої цифри на відведене для них місце додається умовне число 5.

Наприклад, відхилення наземного тиску -5 мм рт.ст. позначається і записується як 505. Відхилення температури повітря -140С позначається як 640С. Середнє значення густини пові­тря -6 позначається в бюлетені як 56. Відхилення температури повітря від -50 і нижче помі­щається без додавання умовного числа 5.

Дані, які поміщені в бюлетені, округляються:

-    висота АМС - до 10 м;

-    досягнута висота температурного і вітрового зондування - до 1 км;

-    відхилення наземного тиску атмосфери - до 1 мм рт. ст.;

-    відхилення температури повітря - 1 С;

-    відхилення густини - до 1%;

-    напрямок вітру - до 1-00;

-    швидкість вітру - до 1 м/сек.

Бюлетень „Метеосередній" складається для 20 стандартних висот (беручи висоту АМС за стандартну висоту 0).

Прийняте число стандартних висот дозволяє, за умови порівняно малого обсягу бюле­теня, відобразити по висоті метеорологічні фактори з такою детальністю, за якою помилки лінійної інтерполяції даних бюлетеня будуть несуттєвими.

Крок стандартних висот відповідає характеру зміни метеорологічних факторів із висо­тою. Для невеликих висот, де ці зміни найбільші, стандартні висоти вибрані частіше. Зі збі­льшенням висот крок стандартних висот відповідно збільшується.

Бюлетень „Метеосередній" завжди складається до висоти 30 км. Дані, яких не вистачає, отримують шляхом екстраполяції.

Бюлетень „Метеосередній" має вигляд:

„МЕТЕО 1108 - 08103 - 0080 - 01376 - 0211 - 741706 - 0409 - 711807 - 0808 - 671908 - 1207 - 652109 - 1606 - 642309 - 2005 - 632609 - 2405 - 632808 - 3005 - 623207 - 4005 -643607 - 5006 - 653908 - 6006 - 653809 - 8005 - 653812 - 1004 - 643915 - 12 - 644312 - 14 -644434 - 18 - 644424 - 22 - 644322 - 26 - 634219 - 30 - 634218 - 2627".

Розшифрування бюлетеня [1,9]:

1-ша група (4 цифри)

-    Метео, 11 - умовне позначення артилерійського бюлетеня „Метеосередній",

-    08 - бюлетень складений метеорологічною станцією № 8.

2-га група (5 цифр)

08103 - зондування атмосфери закінчено 8-го о 10 годині 30 хвилин.

тя група (4 цифри)0080 - висота розташування метеостанції над рівнем моря 80 м.

4-та група (5 цифр)

013 - відхилення наземного тиску атмосфери на рівні АМС + 13 мм рт. ст., 76 - відхилення наземної віртуальної температури на рівні АМС -260С.

5-та група (4 цифри)

02 - стандартна висота в сотнях метрів 02=200м,

11 - середнє відхилення густини повітря в шарі атмосфери від поверхні землі до стан­дартної висоти в процентах, 11%.

6-та група (6 цифр)

74 - середнє відхилення температури повітря в градусах в шарі атмосфери від поверхні землі до стандартної висоти, зазначеної в 5-й групі (74)= - 240С,

17 - дирекційний кут напрямку (звідки дме) середнього вітру в великих поділках куто­міра для цієї самої висоти (17) = 17-00,

06 - швидкість середнього вітру в шарі атмосфери від поверхні землі до стандартної висоти в м/с. (06) = 6 м/с.

Усі наступні чотиризначні групи цифр до 31 групи вказують на стандартну висоту і се­реднє відхилення щільності повітря як в 5-й групі. 31-ша група - 12 і далі 14, 18, 22, 26, 30 -стандартні висоти в км, а шестизначні групи аналогічні 6-й групі цифр.

Остання група (4 цифри)

26  - досягнута висота температурного зондування - 26 км,

27  - досягнута висота вітрового зондування - 27 км. Вище цієї висоти дані отримуються екстраполяцією.

Принцип безперервного надходження метеоданих потребує обмеження термінів вико­ристання:

-    „Метеосередній" АМС - не більше 3 годин;

-    наближений „Метеосередній" СВЗ - не більше 1 години з висотою входу в бюлетень

до 3000 м;

-    наближений „Метеосередній" МП дивізіону - не більше 1 години з висотою входу в бюлетень до 800 м.

Причина обмеження використання бюлетенів у тому, що точність бюлетеня „Метеосе-редній" не залишається незмінною. Вона знижується зі збільшенням часу та віддаленням ме­теорологічної станції від ВП.

Похибки бюлетеня „Метеосередній", які виникають унаслідок зміни метеорологічних елементів з часом і відстанню більші, ніж похибки усіх інших джерел (похибки приладів спостереження, результатів вимірювань і т. д.).

Термін придатності бюлетеня „Метеосередній" встановлено з урахуванням допустимої похибки метеорологічної підготовки в сумарній помилці повної підготовки.

Допустима похибка метеопідготовки визначається з урахуванням впливу інших поми­лок на сумарну похибку ПП і технічних можливостей метеопідрозділів. З урахуванням цього і встановлені терміни застосування (використання) метеорологічних бюлетенів для умов ПП.

Аналогічно для умов скороченої підготовки термін використання:

-    „Метеосередній" АМС - не більше 8 годин;

-    наближений „Метеосередній СВЗ" - не більше 1 години з висотою входу в бюлетень

до 5000 м;

-    наближений „Метеосередній" МП дивізіону - не більше 1 години з висотою входу в бюлетень до 1600 м.

Метеорологічний бюлетень „Метеосередній" доводиться до підрозділів по радіо через кожну годину. Старший артилерійський командир вказує командиру дивізіону частоту, по­зивний метеорологічні станції і час прийому бюлетенів. У штабі дивізіону приймають і до­водять його по радіо або телефоном до командирів артилерійської підготовки.

Приклад передачі метеобюлетеня:

„МЕТЕО 1101 - 15011 - 0100 - 51258 - 0256 - 581704 - 0456 - 601806 - 0857 - 612008- 1257 - 622311 - 1657 - 632511 - 2056 - 622812 - 2456 - 632911 - 3055 - 633112 - 4054 613315 - 5055 - 603515".

 

Наближений метеорологічний бюлетень „Метеосередній" і його складання

 

У випадках, коли немає можливості прийняти бюлетень, складений метеорологічною станцією, або коли давність одержаного бюлетеня перевищує 3 години, метеорологічним по­стом артилерійського дивізіону складається наближений бюлетень „Метеосередній". Він ви­користовується тільки в підрозділах дивізіону, до складу якого входить метеорологічний по­ст. Бюлетень складається до висоти 4 км [12].

Наближений бюлетень використовують під час визначення установок для стрільби в обмеженнях:

-    термін придатності наближеного бюлетеня до 1 години - за умови, що висота входу в бюлетень до 1600 м;

-    способом повної підготовки, якщо висота входу в бюлетень не перевищує 800 м;

-    способом скороченої підготовки, якщо висота входу в бюлетень до 1600 м.

У цих умовах помилки метеорологічної підготовки під час використання наближеного бюлетеня не перевищуватимуть похибок метеорологічної підготовки під час використання бюлетеня „Метеосередній", переданого метеорологічною станцією з давністю до 3 годин.

Порядок складання наближеного бюлетеня за даними наземних вимірювань метео­рологічним постом дивізіону за допомогою ДМК покажемо на прикладах.

Приклад. Скласти наближений бюлетень за даними метеорологічного поста, якщо висота метеопоста 90 м, час метеорологічних вимірювань 18 листопада 10 год 20 хв, назем­ний тиск атмосфери Н0 = 759 мм рт. ст., наземна температура повітря t0 = - 1°C, напрямок на­земного вітру aW = 0 (358, 12, 9, 8, 355, 12, 11, 5, 360, 10. Ср. = 50 ~ 1-00), швидкість наземно­го вітру W= 8 м/с (6,5; 7,6; 8,2; 7,5; 8,0; 8,4; 7,2; 7,0; 6,8; 8,0. Ср.= 7,5 ~ 8 м/с.).

Розв'язання:

1) Складають наближений бюлетень „Метеосередній", використовуючи бланк.

Дата і час вимірювання: 10.02.06 10 годин 20хв.

2  Визначають відхилення наземного тиску атмосфери і записують у бланк:

АНмс = H0 - Hn = 759 - 750 = +9 мм рт. ст.

3  Визначають наземну віртуальну температуру т0 повітря за формулою і записують у


бланк:Висота метеорологічного поста: Имп = 120 мТ0 = to + АТу = -1+0 = 1°С, де t0 - виміряна наземна температура повітря; АТу - віртуальна поправка, визначена з табл. 1 (додаток 4).

4  Визначають відхилення наземної віртуальної температури і записують у бланк:


Ат0мп = Т0 - TN0 = Т0 - 15,9 = -1-15,9 = -16,9% « - 17°С.

5  Визначають середнє відхилення температури повітря Ату для стандартних висот. По Ат0мп = -17°С за допомогою табл. 3 (додаток 1) знаходять

 

Y, м

200

400

800

1200

1600

2000

2400

3000

4000

Ату, °С

-16

-15

-14

-13

-12

-12

-12

-10

-10

-   якщо від'ємне значення Ах0 - в чисельнику;

-   якщо додатне значення Ат0 - у знаменнику.

7 Складають наближений метеобюлетень, використовуючи бланк.

 

Приклад. Для умов прикладу, наведеного вище, скласти наближений бюлетень, якщо є застарілий бюлетень „Метеосередній": „Метео 1103 - 10060 - 0120 - 01376 - 0211-740706 -0409 - 710807 - 0808 - 670908 - 1207 -651108 -1606 - 641209 - 2006 - 631309 - 2405 - 631508 -3005 - 631607 -4005-641607-5006-651908-6006-651809-8005-652012-1004-642315 -12 -642416 - 14-642416-18-642416-22-642315 - 26-642215 - 30-632215-3030".

Дані метеорологічного поста (напрям і швидкість наземного вітру визначаються за до­помогою вітроміра з приладу.

Розв'язання:

1  Визначають давності застарілого бюлетеня

А t = 10 г 20 хв - 6 г 00 хв = 3 г 40 хв ~ 4 г

2  Визначають відхилення наземного тиску і записують у бланк

А Н0 = Н0 -750 = 759 -750 = + 9 мм рт. ст.

3  Визначають наземну віртуальну температуру т0 = t0+ATy (ATy - віртуальну поправку визначають за величиною т0 = - l°C.

Т0 = -1 + 0 = - l°C.

4  Визначають відхилення наземної віртуальної температури

Ат0мп = Т0 - 15,9 = -1-15,9 = - 16,9 « - 17°С.

5  Визначають різниці наземних відхилень температури метеопост - бюлетень

0 = Аюмп - Ат0б = -17- (-26) = +9°С.

6  Визначають поправки Ату' по 8х0 = + 9°С ( табл. 6, додаток 1).

 

У, м

200

400

800

1200

1600

2000

2400

3000

4000

Ату, °С

+7

+6

+5

+4

+3

+3

+2

+1

+1

7 Визначають середні відхилення температури повітря в межах висот до 4000 м за фо­рмулою

Ату = Атуб + Ату'

 

У, м

200

400

800

1200

1600

2000

2400

3000

4000

Ату, °С

-17

-15

-12

-11

-11

-10

-11

-12

-13

8 Визначають швидкості середнього вітру і приросту напрямку середнього вітру.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії