В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

 

-    тиск атмосфери HN0 = 750 мм рт.ст., або 1000 мбар;

-    температура повітря Тм0 = + 150C, або 2880 К;

-    відносна вологість повітря р0 = 50%.

Вологість повітря враховується через віртуальну температуру, тому табличним значен­ням буде віртуальна температура повітря TvN0 = + 15,90 C, або 288,90К.

-    густина (щільність) повітря Пм0 = 1,206 кг/м ;

-    швидкість звуку aN0 = 340,9 м/с.

Для нормальної артилерійської атмосфери розраховані параметри основних метеоеле-ментів і складені таблиці (табл. 4.2).

Розподіл атмосферного тиску за висотою не визначають. Цей розподіл повністю харак­
теризується наземним тиском і розподілом по висоті температури повітря. Розподіл вологос­ті по висоті також не визначають унаслідок незначного впливу на дальність польоту снаряда. Таким чином, для врахування впливу метеоумов стрільби необхідно знати розподіл по висоті температури повітря, напрямку і швидкості вітру. З цією метою здійснюють температурне і вітрове зондування атмосфери.

2 Під час стрільби в горах для кожного табличного рівня висоти ВП прийняті свої ме­теорологічні умови.

 

Вирішуючи завдання метеорологічної підготовки, метеорологічна станція здійснює на­земні вимірювання тиску атмосфери, температури повітря і швидкості та напрямку вітру та проводить комплексне температурно-вітрове зондування атмосфери до висоти 30 км. За ре­зультатами опрацювання вимірювань вона складає бюлетень „Метеосередній".

До бюлетеня метеосередній заносять:

-    відхилення наземного тиску атмосфери на рівні АМС;

-    відхилення наземної віртуальної температури на рівні АМС;

-    в шарах від поверхні Землі до стандартних висот бюлетеня середнє відхилення густи­ни повітря в шарі атмосфери в процентах; середнє відхилення температури повітря в граду­сах; дирекційний кут напрямку (звідки дме) середнього вітру в великих поділках кутоміра; швидкість середнього вітру, м/с.

 

 

 

4.3 Балістична підготовка стрільби

 

4.3.1 Завдання балістичної підготовки та її зміст. Сили та засоби для проведення

балістичної підготовки

 

Балістична підготовка в дивізіоні (батареї) проводиться перед кожною стрільбою й у ході стрільби.

Завданням балістичної підготовки є визначення балістичних умов, які враховують під час стрільби.

Основними завданнями балістичної підготовки є:

1  Визначення відхилення початкової швидкості снарядів внаслідок зносу каналу ствола гармати (АУ0 гар) [7].

Відхилення початкової швидкості снарядів - це зміна величини дійсної швидкості снаряда від табличного значення. Воно буває додатним і від'ємним. Додатне „+" - коли по­чаткова швидкість снаряда більше табличної, і від'ємним „-", коли початкова швидкість сна­ряда менше табличної. Визначається за допомогою АБС і виражається в %.

2  Визначення різнобою основних гармат батарей щодо контрольної гармати дивізіону та гармат батарей щодо основної (8Уоі).
Визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів (АУ0 сум) для конт­рольної гармати дивізіону та основних гармат батарей.

Сумарне відхилення початкової швидкості снаряда - це відхилення початкової швидкості, яке включає в себе відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола гармати і відхилення початкової швидкості внаслідок індивідуальних власти­востей партій зарядів. Тобто:

 

AVo сум = AVo гар +AVo Зар. (4.6)

4  Визначення температури зарядів (Тз). (Тз - це ступінь нагрівання зарядів).

5  Визначення балістичних характеристик боєприпасів.

Балістичні характеристики боєприпасів - це основні дані, які визначають закономір­ність розвитку процесу руху снаряда (міни) в каналі ствола (внутрішньобалістичний) або на траєкторії (зовнішньобалістичний). Основні внутрішньобалістичні характеристики: калібр, щільність заряджання, довжина шляху снаряда в каналі ствола, відносна маса заряду (відно­шення її до маси снаряда), сили пороху max тиск порохових газів, характеристики горіння пороху і т. ін. До основних зовнішньобалістичних характеристик належать: початкова швид­кість снаряда, балістичний коефіцієнт; кути кидання і вильоту; середнє відхилення.

Сортування та розподіл боєприпасів, які надійшли, поміж батареями (гарматами).

 

Сили і засоби

Балістичну підготовку в дивізіоні організовує командир (начальник штабу) дивізіону, а в батареї - командир батареї. Вона здійснюється силами та засобами підрозділів за участю служби артилерійського озброєння.

Для проведення балістичної підготовки в дивізіоні (батареї) використовують:

1        Артилерійську балістичну станцію АБС. Одна станція на дивізіон, обслуга - один оператор.

2        Прилад для вимірювання довжини зарядної камори - ПЗК, або прилад контрольних вимірювань - ПКВ. Один прилад у службі РАО частини.

Термометр0 батаре0йний ТБ-15. Один на батарею, на вогневій позиції. Параметри ви­міру ТБ -15 від -33 до +510С      ртуті = -38,8°С).4.3.2 Визначення відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналів стволів гармат (AV0 гар)

 

Відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола гармати АУогр визначають такими способами [7,9]:

1      За кількістю пострілів з гармати N.

2      За подовженням зарядної камори ААо (за збільшенням діаметра каналу ствола Ad).

3      Стрільбою зарядами зразкової партії.

4      Зістрілюванням гармат за допомогою балістичної станції АБС-1.

5      За подовженням зарядної камори з уточнюючою поправкою.

 

Визначення AV0 гар за кількістю пострілів з гармати

Визначення зміни початкової швидкості снаряда внаслідок зносу каналу ствола прово­диться залежно від кількості пострілів AVo гар = f (N) за умови, якщо кількість пострілів не бі­льше величини, зазначеної у таблицях стрільби даної системи (для 122-мм Г Д-30 N < 4000).

Приклад. З 122-мм Г Д-30 зроблено 810 пострілів на заряді Повному. Знайти відхи­лення початкової швидкості внаслідок зносу каналу ствола гармати.

Розв'язання: Використовуючи ТС 122-мм ГД-30, зар. П, N = 810,

 

AVo гар   = 8J10^ =+ 0,2%VO .

р 1000

 

Приклад. У формулярі на 122мм Г Д-30, № 1953, який заповнює СОБ, записано, що га­рмата зробила пострілів 2094, з них: на заряді Повному - 482, зменшеному - 212, Першому -584, другому - 816. Знайти відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу кана­лу ствола гармати.

 

Розв'язання:

Формула для розрахунку

гар. сум AV0 гар П + AV0 гар ЗМ + AV0 гар 1 + AV0 гар 2. (4.7)

1  ТС 122-мм Г Д-30, зар. П, N = 482

AVo гар П = +0,12%Уо.

2  ТС 122-мм Г Д-30, зар. Зм,. N = 212

гар ЗМ = +0,1%Уо.

3  ТС 122-мм Г Д-30, зар. І, N = 584

AV0 гар 1 = +0,3%Уо.

1 ТС 122-мм Г Д-30, зар. 2, N = 816

AV0 гар 2= +0,4%Уо.

5 AVo гар. сум = + 0,12% + 0,1% + 0,3% + 0,4% = 0,92%У0.

 

Визначення AУ0 гр за подовженням зарядної камори A)m

Визначати зміну початкової швидкості снаряда внаслідок зносу каналу ствола можна за подовженням зарядної камори:

 

AVo гар = f (AAo), (4.8)

 

якщо AV0 гар < 1% Vo, з округленням до 0,1 % Vo, приладом ПЗК (ПВК).

Для визначення подовження зарядної комори вимірюють її довжину, з отриманої вели­чини віднімають довжину зарядної камори нового ствола, який записаний у формулярі на га­рмату, або у таблицях стрільби (для ТС 122-мм Г Д-30, Ло = 594 мм):

 

АЛо = Л - Ло, (4.9)

 

де Ло - номінальна довжина зарядної камори, яку беруть з формуляра або з ТС на систему.

Таблиці залежності початкової швидкості снаряда від подовження зарядної камори на­ведені у Таблицях стрільби на кожну систему.

Приклад. Визначити відхилення початкової швидкості внаслідок зносу каналу ствола (AVo 2 гар) 2-ї гармати 122-мм Г Д-30, якщо стрільба очікується на заряді Повному, довжина зарядної камори 2-ї гармати виміряна за допомогою ПЗК і становить Л = 609 мм.

 

Розв'язання:

1  Знаходимо у формулярі на 2-гу гармату Ло = 594 мм.

2  Розрахуємо подовження зарядної камори: АЛо = Л — Ло = 609 мм - 594 мм = + 15 мм.

3  Знаходимо AV0 2 гар внаслідок зносу каналу ствола гармати: ТС 122-мм Г Д-30, зар. П, АЛо = 15 мм, AVo2гар = -1,1% Уо.

 

Визначення AVo гар стрільбою зарядами зразкової партії

Відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола гармати мо­жна визначити стрільбою зарядами зразкової партії [7]. У такому випадку:

1      Відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок властивості партії зарядів AV03ap повинне бути відоме.

2      За допомогою АБС-1 визначають сумарне відхилення початкової швидкості снарядів

AVo сум.

3      Відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола розрахо­вують за формулою

 

AVo гар = AVo сум - AVo зар, (4.10)

 

Приклад. Визначити відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу ствола гармати AVo гар, якщо величина AVoзар партії 13-97-20 відома і дорівнює - 0,5%Уо. За допомо­гою АБС визначена величина AVосум = -1,2% У о тієї самої партії зарядів.

 

Розв'язання:

Визначаємо величину відхилення початкової швидкості внаслідок зносу каналу ствола гармати:

AVo гар = AVo сум - AVo зар. = -1,2 - (-0,5) = - 0,7% Уо.

 

 

Визначення AVo гр зістрілом за допомогою балістичної станції

Зістрілювання гармат батареї за допомогою АБС проводять боєприпасами однієї партії зарядів у якомога короткий час. Особливу увагу потрібно звернути на забезпечення однома­нітності зберігання відведених для зістрілювання боєприпасів і старанного вимірювання те­мператури зарядів [7].

Перед зістрілюванням за допомогою приладу ПЗК вимірюють довжину зарядної камо­ри кожної гармати і визначають відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносуканалу ствола AVo гар.

Стрільбою з кожної гармати визначають за допомогою АБС по групі не менше з трьох рахункових пострілів сумарне відхилення початкової швидкості снарядів AV0 сум.

За результатами вимірювань для кожної гармати розраховують відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок властивості партії зарядів:

 

AVo зар і = AVo сум і  - AVo гар і , (4.11)

 

а потім середнє значення:

AVo зар cp =- X AVo зар і , (4.12)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії