В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

n i=1

де n = кількість гармат, що залучаються до зістрілювання.

Розраховують для кожної гармати уточнене значення відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола:

 

AVo гар = AVo сум і - AVo зар ср (4.13)


Приклад. Опрацювати результати зістрілювання гармат батареї 122-мм Г Д - 30 на за­ряді Повному. Розрахунки зведені в таблицю 4.3.

Визначення AV0 гр за подовженням зарядної камори з уточнюючою поправкою

Цей спосіб є головним під час визначенні AV0 гр. [7]. Для отримання більшої точності визначення AVo гар за допомогою ПЗК (якщо AVo гар > 1% Vo) необхідно обов'язково врахову­вати уточнюючу поправку SVoУТ до даних, які отримані за допомогою ПЗК. Уточнюючу по­правку визначають під час зістрілювання гармат за допомогою АБС за зміною початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола гармати на 1% Vo.

АБС

Зістрілювання гармат визначаємо за допомогою АБС, AVoгар і використовуємо для знаходження уточнюючої поправки:

 

= AVoZC ~AVo"ар   . (4.14)

 

У проміжку між зістрілюванням для визначення відхилення початкової швидкості ви­користовується ПЗК. Результат виміру виправляємо на величину уточнюючої поправкиУТ

SVo   , тоді:

 

AVo гар = AVo If + V ^ . (4.15)

Приклад. Використовуючи дані таблиці 4.3 розрахувати для кожної гармати уточнюю­чу поправку до даних ПЗК і визначити відхилення початкової швидкості внаслідок зносу ка­налу ствола 2-ї гармати з урахуванням уточнюючої поправки, якщо:

AVoTap = - 0,8 %Vo.

 

Розв'язання:

1  Знайдемо уточнюючу поправку для всіх гармат батареї за формулою 4.14, результати розрахунків зведемо у таблицю 4.3, колонка 8.

для 2-ї гармати: SVo УТ = - 0,7 - (-0,5) = -0,2 %Vo.

2  Визначаємо AV0 2гр з урахуванням уточнюючої поправки за формулою 4.14:

AVo2 гар = -0,8 + ( - 0,2 ) = - 1,0 %^о.

Для гармат з малим зносом каналу ствола (AVo гр 1%cVd) визначати уточнюючу по­правку не потрібно.

 

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів і способи його визначення

 

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для основних гармат батарей ви­значають такими способами:

1  За даними контрольної гармати.

2  За результатами зістрілювання партії зарядів з партією, для якої AVoсум відоме.

3  Розрахунком для невідстріляних номерів зарядів за допомогою коефіцієнта переходу

КПЕР.

4  За результатами пристрілювання (створення) репера (цілі).

5  За результатами відстрілу даної партії зарядів за допомогою АБС з будь-якої гармати даного зразка.

Розглянемо ці способи визначення AVoсум для основних гармат батареї.

 

Визначення  AVoсум для основних гармат батарей за даними контрольної гармати дивізіону

Умови бойової обстановки не завжди роблять можливим проводити зістрілювання з ос­новних гармат усіх батарей дивізіону. У цьому випадку величину AVoсум для кожної партії

зарядів потрібно визначити зістрілюванням з однієї гармати дивізіону - контрольної, а отри­мані результати зістрілювання передають на основні гармати батареї з урахуванням раніше визначеного різнобою основних гармат батарей щодо контрольної [7].

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для основної гармати батареї

AVoсум за даними контрольної гармати визначають як суму відхилення початкової швидкості

снарядів, знайденого під час стрільби з контрольної гармати AVoксум і поправки на різнобій основної гармати батареї щодо контрольної ЬЛ/о:

 

AVo осн =AVo к   +8Vo. (4.16)

o сум       o сум    o          \ /Приклад. Визначити сумарне відхилення початкової швидкості снарядів на заряді 1-му, партії 8-97-15, для основної гармати 3-ї батареї за даними контрольної гармати (основ­на гармата 2-ї батареї), якщо сумарне відхилення початкової швидкості снарядів контрольної

гармати на заряді 1-му партії 8-97-15 AVo куум = -1,5% Vo, а різнобій основної гармати 3-ї ба­тареї щодо контрольної SVo = -0,6% Vo.

 

Розв'язання:

Сумарне відхилення початкової швидкості для основної гармати 3-ї батареїрозраховує-мо за формулою 4.16:

avo °;м = -1,5+(-0,6)=-2,1%.

 

Визначення AVo ^ для основних гармат батарей за результатами зістрілювання партії

зарядів з партією, для якої AVoсум відомо

Якщо неможливо використовувати дані контрольної гармати, сумарне відхилення по­чаткової швидкості снарядів для основних гармат батарей AVoсум визначають зістрілюван-

ням нової партії зарядів з партією, для якої сумарне відхилення початкової швидкості снаря-

осн

дів відоме - AVoсум .

Зістрілювання партії зарядів відбувається одною гарматою, на одному куті підвищення і номера заряду, боєприпасами з однаковими ваговими знаками, у якомога коротший промі­жок часу - не більше 30 хвилин. Кут підвищення повинен відповідати 0,6 - 0,8 максимальної дальності стрільби на даному заряді. Координати всіх розривів визначають за допомогою да­лекоміра (квантового) або спряженого спостереження. Кут засічки має бути не менше 2-50.

На вирахуваних установках основною гарматою дають групу в 3-4 постріли на заряді, у

якого AVoтсуМ відомо і визначають топографічну дальність до розривів Д^ід .

На тих самих установках основною гарматою дають групу в 3-4 постріли на заряді, у якого AVoсум невідомо і визначають топографічну дальність до розривів ДТ).

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів нової партії зарядів обчислюють за формулою

AVo    =AVo,d + Дт ~ДТ'3 , (4.17) сум        сум     (AXVo )

де ДХ-^ - поправка дальності на зміну початкової швидкості снарядів на 1%, яка визначаєть­ся за допомогою ТС за кутом підвищення, на якому здійснювалося зістрілювання.

Приклад. Визначити AVoсум для заряду 1-го нової партії зарядів 13-97-15.

На заряді 1-му, приціл 318, снарядом ОФ-462, вагові знаки снарядів „Н", партією заря­дів 12-97-15, визначено AVo|ум = - 1,1% V0 і дальність до групи розривів ДТід = 8010 м. Топо­графічна дальність зістрілюванням з новою партією зарядів ДТ=8050 м.

 

Розв'язання:

З ТС 122-мм Г Д-30, ОФ-462, зар. 1-й, приціл 318, AXVo = - 80 м. Розраховуємо AVoсум для зар. 1-го партії 13-97-15.

її    8o5o 8oio „,„,,,

AVoсум =           +                            =      1 + ( +o'5) =      ,6 % o.Визначення AVoсум розрахунком для невідстріляних номерів зарядів

за допомогою коефіцієнта переходу Кпер

Відстрілювання партії зарядів роблять на тих самих номерах зарядів, на яких передба­чається виконувати вогневі завдання. Організувати визначення AVoсум стрільбою на всіх но­мерах зарядів практично неможливо. Тому може виникнути необхідність стрільби на невід-стріляному номері заряду. У цьому разі дозволяється визначати AVoсум за допомогою коефі­цієнта переходу Кпер, значення якого надані в ПС і УВ [1,7]. Значення коефіцієнта переходу показані в табл. 4.4.


Таблиця 4.4 - Значення коефіцієнта переходу під час визначення AVoсум для невідстріляних номерів зарядів, 122-мм гаубиця Д-30 (2С1)

AVo    = (AVomd -AVomd ) ■ Кпер +AVo   , (4.18),

исум          0сум        0гар       пер 0гар

 

де AVoeK) - сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для відстріляного номера за­ряду.

Приклад. У батареї 122-мм Г Д-30 для заряду 1-го внаслідок відстрілювання партії за­рядів 12 - 97 - 15 визначено AVo ^ = - 0,8 % V0. Знос каналу ствола основної гармати AVo гар = -0,3%V0. Розрахувати AVoсум для 4-го заряду.

 

 

Розв'язання:

1  Визначаємо величину AVo зар 1 для заряду 1-го:

AVo   , = AVof AVo   = -0,8 - (-0,3) = -0,5% Vo.

0зар 1       0сум 0гар

2  За таблицею 4.4 знаходимо коефіцієнт переходу Кпер = 0,6.

3  Визначаємо AVoзар4 для 4-го заряду:

AVo   4 = AVo   , К „ер + AVo   = - 0,5*0,6 + (-0,3) = -0,6%V).

0зар 4       0зар 1       'Іер 0гар

 

 

 

Визначення AV0сум для основних гармат батарей унаслідок відстрілювання

даної партії зарядів за допомогою АБС з будь - якої гармати даного зразка

Якщо AV0 гар для всіх гармат даного зразка визначене за допомогою приладу ПЗК (чи без нього, якщо AV0 гар 1%V0), тоді AV0сум для основних гармат батарей може бути визна­чене за результатами зістрілювання даної партії зарядів за допомогою АБС з будь - якої гар­мати даного зразка. Для цього:

1 В усі батареї даного зразка передають значення AV0зар:

 

AV0    =AV0    — AV0   , (4.19)

o зар       o сум      o гар 7                                                     4 '

 

де AV0сум - сумарне відхилення початкової швидкості снарядів визначено відстрілюванням

даної партії зарядів за допомогою АБС;

AV0гар - відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола гарма­ти, з якої проводилося відстрілювання.

2 Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для основних гармат кожної ба­тареї даного зразка визначається як:

 

AV0 осн = AV0   +AV0 осн (4.20)

0 сум       0зар         0 гар,                                                     4 '

 

де AV0зар - відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок властивостей партії зарядів, визначене за допомогою АБС;

А т 7 осн .....

AV0гар - відхилення початкової швидкості снарядів унаслідок зносу каналу ствола основ­ної гармати в будь - якій батареї.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії