В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Scientific %thmsocvoio^cdScboi

 

 

 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНОЇ

ШКОЛИ

ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ЄВТуХА

 

2011-2012

 

 

 

 

 

PROCEEDINGS OF PROFESSOR VOLODYMYR YEVTUKH SCIENTIFIC ETHNOSOCIOLOGICAL

SCHOOL

 

2011-2012

 

^о&а тпосоцгологгчна ^

Scientific mhwsodolbgkdSclwot

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ЄВТуХА

 

2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2012Наукові консультанти:

В. Б. Євтух       професор, директор Інституту соціології, психології та соціальних   комунікацій   Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ) Л. Корпоровіч        професор, директор Інституту Близького і Далекого Сходу

Ягеллонського університету (Краків, Польща) Р. Андерсоне       професор,       директор       департаменту Педагогіки Латвійського університету (Рига, Латвія)

 

Упорядники:

Л. В. Савенкова       доцент,   директор  Наукової  бібліотеки Національного

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ) В. І. Крячко       доцент кафедри соціології Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ) Ю. В. Сюсель        викладач    кафедри    соціології    Інституту соціології,

психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ)

О. О. Золотухін        студент Інституту соціології, психології та соціальних

комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ)

 

 

М 34 Матеріали Наукової етносоціологічної школи професора Володимира Євтуха 2011-2012 = Proceedings of professor Volodymyr Yevtukh Scientific Ethnosociological School 2011-2012 / Наук. консульт. : В. Б. Євтух, Л. Корпоровіч, Р. Андерсоне; упоряд. : Л. В. Савенкова, В. І. Крячко, Ю. В. Сюсель, О. О. Золотухін. - Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. - 178 с.

 

В інформаційному виданні висвітлено шлях становлення та розвитку Наукової етносоціологічної школи професора Володимира Євтуха. Опубліковані у збірнику стенограми засідань розкривають діяльність Школи і містять виступи, доповіді та ухвалені на засіданнях рішення.

Матеріали, запропоновані до уваги читачів, згруповані у п'ять розділів. У першому представлена стенограма секції «Етносоціологія: ризики наукових інтерпретацій», яка відбулась на І Конгресі Соціологічної асоціації України у Харкові, що, власне відкриває діяльність Школи.

У наступних розділах вміщено матеріали чотирьох засідань Школи за 2011­2012 рр.: сертифікати, програми, перелік учасників, тези виступів, доповіді та стенограми, починаючи з другого засідання.

Поява і діяльність Наукової етносоціологічної школи професора Володимира Євтуха серед численних наукових шкіл - помітна віха у розвитку української етносоціології.
© Наукова етносоціологічна школа професора Володимира Євтуха, 2012

^о&а тпосоцгологгчна ^

Scientific mfiwsocwlbgkdSclioot

 

 

 

 

PROCEEDINGS OF PROFESSOR VOLODYMYR YEVTUKH SCIENTIFIC ETHNOSOCIOLOGICAL SCHOOL

 

2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyiv

2012М 34

 

Scientific consultants:

L. Korporowicz

 

R. Andersone


рrofessor, Director of the Institute of Sociology, Psychology and Social Communications, National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv)

рrofessor, Director of the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University (Krakow, Poland) рrofessor, Director of the Department of Pedagogy, University

of Latvia (Riga, Latvia)Pedagogical Dragomanov University (Kyiv) V. Kryachko       associate professor of the Department of Sociology, Institute of

Sociology, Psychology and Social Communications, National

Pedagogical Dragomanov University (Kyiv) Y. Siusel       lecturer of the Department of Sociology, Institute of Sociology,

Psychology and Social Communications, National Pedagogical

Dragomanov University (Kyiv) O. Zolotukhin       student of the Institute of Sociology, Psychology and Social

Communications,    National    Pedagogical Dragomanov

University (Kyiv)

 

 

М 34 Матеріали Наукової етносоціологічної школи професора Володимира Євтуха 2011-2012 = Proceedings of professor Volodymyr Yevtukh Scientific Ethnosociological School 2011-2012 / Наук. консульт. : В. Б. Євтух, Л. Корпоровіч, Р. Андерсоне; упоряд. : Л. В. Савенкова, В. І. Крячко, Ю. В. Сюсель, О. О. Золотухін. - Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. - 178 с.

 

In the information edition the path of formation and development of scientific Ethnosociological School of professor Volodymyr Yevtukh is explicated. Published in the issue verbatim records of meetings reveal the activities of the School and include statements, papers and decisions taken at the meeting.

The materials offered to the readers, are grouped into five chapters. In the first chapter the verbatim record «Ethnosociology: Risks of scientific interpretations)), held at the I Congress of the Sociological Association of Ukraine in Kharkiv, which actually opens the activities of the School is presented.

The following chapters contain the materials of four meetings of the School for 2011­2012 years: certificates, programs, list of participants, theses of papers, papers and verbatim records beginning with the second session.

The appearance and activities of the Scientific Ethnosociological School of professor Volodymyr Yevtukh against the background of many Schools - is a noticeable landmark in the development of Ukrainian ethnosociology.

© Professor Volodymyr Yevtukh
ISBN 978-617-696-067-6............................................................................................................ Scientific Ethnosociological SchoolСлово професора............................................................................... 9

Кирило Галушко

Етносоціологічна     школа     Володимира     Євтуха: об'єктивне
структурування наукової галузі
.............................................................................................. 11

ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ: РИЗИКИ НАУКОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
(секція в рамках І Конгресу Соціологічної асоціації України. Харків,
2009 р.)...................................................................................................................................... 17

 

Стенограма секції............................................................................................................. 18

 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОЇ ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ
(Київ,
2011 р.)............................................................................................................................. 50

Сертифікат Першого засідання Школи.........................................................................    50

Програма Першого засідання Школи.............................................................................    51

Запрошені до участі у Першому засіданні Школи........................................................    53

Лекція спеціального гостя професора Домініка Буше: «Етнічність

у сучасних міжкультурних комунікаціях».............................................................................. .. 56

 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОЇ ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ:

«Диверсифікація етнічностей у Криму: компоненти, структурування,
взаємодія» (Ялта,
2012 р.)........................................................................................................ 66

Сертифікат Другого засідання Школи........................................................................... 66

Програма Другого засідання Школи............................................................................. 67

Учасники Другого засідання Школи.............................................................................. 69

Тези виступів.................................................................................................................... 72

Рефик Куртсеитов

Этносоциальная ситуация в Крыму в контексте диверсификаций

этничностей............................................................................................................................... 72

Ганна Кісла

Соціальні маркери змін структурування етнічностей Криму:

прогнозовані і не прогнозовані................................................................................................ 74

Стенограма Другого засідання Школи................................................................................... 772012)               117

 

Certificate of the Third session of School.........................................................................        117

Program of the Third session of School.............................................................................       118

Рarticipants of the Third session of School........................................................................ ..... 120

Verbatim record of the Third session of School................................................................ ...... 122

 

ЧЕТВЕРТЕ  ЗАСІДАННЯ  НАУКОВОЇ ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНОЇ

ШКОЛИ: «Етнічність і педагогіка» (Рига, 2012 р.)..................................................................... 163

 

Сертифікат Четвертого засідання Школи..................................................................... ...... 163

Програма Четвертого засідання Школи.........................................................................       164

Учасники Четвертого засідання Школи......................................................................... ..... 165

Стенограма Четвертого засідання Школи.................................................................... ...... 170

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ НА 2013 РІК.................................................. ....... 177Professor's word........................................................................................................................................... 9

Kyrylo Galushko

Volodymyr Yevtukh Ethnosociological School: Objective Structuring of
Scientific Field
........................................................................................................................... 11

 

ETHNOSOCIOLOGY: RISKS OF SCIENTIFIC INTERPRETATIONS

(Section in the frame of the I Congress of Sociological Association of
Ukraine. Kharkiv,
2009)............................................................................................................ 17

Verbatim record of the Section........................................................................................ 18

THE FIRST SESSION OF SCIENTIFIC ETHNOSOCIOLOGICAL

SCHOOL (Kyiv, 2011)............................................................................................................. 50

 

Certificate of the First session of the School................................................................... ... 50

Program of the First session of the School...................................................................... .... 51

The people invited to participate in the First session of the School.................................     53

Lecture of the special guest professor Dominique Bouchet: «Ethnicity

in contemporary intercultural communications).........................................................................     56

 

THE SECOND SESSION OF SCIENTIFIC ETHNOSOCIOLOGICAL

SCHOOL:  «Diversification of Ethnicities in Crimea: Components,
Structure, Interaction) (Yalta,
2012)......................................................................................... 66

 

Certificate of the Second session of the School............................................................... 66

Program of the First session of the School...................................................................... 66

Participants of the Second session of the School.............................................................. 67

Papers' theses.................................................................................................................... 72

Refic Kurtseitov

Ethnosocial situation in Crimea in the context of diversifications of

ethnicities.................................................................................................................................... 72

Hanna Kisla

Social markers of changes of structuring ethnicities in Crimea:

prognostic and non prognostic.................................................................................................... 74

Verbatim record of the Second session of the School................................................................ 77(Krakow, 2012)....................................................................................................................................................     117

 

Certificate of the Third session of the School..................................................................     117

Program of the Third session of the School......................................................................     118

rarticipants of the Third session of the School..................................................................     120

Verbatim record of the Third session of the School.........................................................     122

 

THE FOURTH SESSION OF SCIENTIFIC ETHNOSOCIOLOGICAL

SCHOOL: «Ethnicity and Pedagogy) (Riga, 2012)..................................................................     163

 

Certificate of the Fourth session of the School................................................................ ... 163

Program of the Fourth session of the School....................................................................     164

rarticipants of the Fourth session of the School...............................................................     165

Verbatim record of the Fourth session of the School...................................................... .... 170

 

PROPOSITIONS CONCERNING THE SCHOOL ACTIVITIES FOR

2013                177

 

Матеріали, які вміщені у цьому збірнику, чи не перша спроба у сучасному академічному дискурсі представити стенограми засідань наукової школи. Предтечею інституалізації моєї наукової етносоціологічної школи стала робота секції з етносоціології на Першому конгресі Соціологічної асоціації України (Харків, 2009 р.). На ній обговорювалися актуальні проблеми розвитку етносоціології за участю відомих і молодих дослідників проблематики, пов'язаної з етнічністю, зокрема метра цієї галузі знань професора Леокадії Дробіжевої (Інститут соціології Російської академії наук). Тут і виникла ідея «узаконити» функціонування школи. Згодом, у листопаді 2011 року у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбулося перше засідання школи, у якій взяли участь науковці з Дрогобича, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одензе (Данія), Одеси, Сімферополя, Ужгорода, Франкфурта-на-Майні (Німеччина), Харкова, Чернівців. Далі були засідання у Ялті, Кракові, Ризі; плануються у Варшаві-Ломжі, Вільнюсі, Єревані, Києві, Переяслав-Хмельницькому, Ризі, Сімферополі-Ялті, Сучаві, Чернівцях...

Кожне засідання присвячується спеціальній темі, скажімо, у Ялті обговорювалися проблеми етнонаціонального розвитку Криму, у Кракові - етнічності у міжкультурній комунікації, у Ризі - пов'язанностей етнічності і педагогіки; на майбутнє привертають увагу такі теми, як етнічність у діаспорному середовищі, трансформація мігрантських спільнот в етнічні, динаміка національно-етнічних та просторових ідентичностей, міжетнічна толерантність у навчальних закладах тощо.

Перелічені активності відбувалися в атмосфері справжнього наукового дискурсу; під час дискусій народжувалися цікаві думки, гіпотези; звучали плідні твердження; жвавими у дискусіях були молодіВолодимир ЄВТУХ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М.П. ДрагомановаГАЛУЗІ

 

Однією з негативних рис вітчизняних суспільних наук є їх наочна методологічна та теоретична розпорошеність, котра далеко не завжди є показником лише «наукового плюралізму». Останній передбачає наявність конкуруючих підходів та дослідницьких програм, існування певного академічного «ринку» ідей, що діють на різноманітних «проблемних полях», відсутність ідеологічного тиску та сталої парадигмальної монополії. Все це в Україні є, але кожна медаль має два боки. З одного ми маємо цей плюралізм, а з іншого - вкрай слабку теоретико-методологічну та проблемно орієнтовану структурацію цілих галузей соціогуманітарного знання. Обумовлена ця слабка структурація відсутністю сформованих наукових шкіл, які задають певні стандарти теорії і практики дослідження при більш чіткому уявленні цілого колективу науковців щодо очевидних гносеологічних та епістемологічних потреб їхньої дисципліни. Нашій науці потрібен не стільки плюралізм індивідів (без нього неможливо обійтись), скільки плюралізм наукових шкіл, оскільки останні дають не лише формальний вишкіл фахівців, але й гуртують їх довкола розв'язання актуальних проблем суспільного життя.

Але на цьому фронті є й певні позитивні зрушення, обумовлені, зокрема, формуванням нових наукових напрямків, які дозволяють здійснювати потужні академічні проекти. Саме останні й виконують цю функцію структурування соціального знання і відповідного будівництва «школи». Тут ми звернемо увагу на процес становлення вітчизняної етносоціології, зокрема на низку досліджень та організаційних зусиль авторів, згуртованих членом-кореспондентом НАН України Володимиром Євтухом.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха