А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Професори Джеймс Хескетт та Леонард Шлезінгер досліджуючи успішні організації на кшталт Wal-Mart, Taco Bell, Southwest Airlines дійшли висновку, що у кожній з них вищі керівники корпорацій безпосередньо приймали рішення щодо управління персоналом, створювали сприятливі взаємини для самореалізації працівників іприділяли особливу увагу тому, аби бачення компанії та її цінності поділялися всіма співробітниками на всіх організаційних рівнях [77].

Соціально-психологічні методи впливу, таким чином, дозволяли підвищити збільшити рівень задоволеності робітників та збільшити ефективність роботи компанії: люди розглядали роботу не просто як місце, де вони витрачають час і виконують рутинні робочі операції, але як свого роду важливу частину свого життя, якій притаманні риси творчого захоплення. Зміни підприємницького середовища змушують керівників приділяти більше уваги привнесенню в працю елементів інновацій, творчого вирішення проблем та азарту, що досягається саме завдяки використанню соціально-психологічних методів менеджменту, при збереженні важливої ролі організаційно-адміністративних та економічних методів в керівництві фірмою.

 

РЕЗЮМЕ

 

Накопичення об'єктивних знань про керування організаціями та окремими людьми дозволило визначити закони (тенденції) та закономірності (прояви тенденцій у реальному житті) менеджменту. Хоча точки зору різних дослідників щодо цих питань істотно різняться, у менеджменті виділяють закони функціонування систем (загальні закони) та закони розвитку (специфічні закони). Якщо закономірності та закони менеджменту надають уявлення про внутрішні зв'язки між елементами систем управління та тенденції їх зміни, то принципи управління виступають своєрідними «правилами поведінки» керівників, які регламентують повсякденну управлінську практику у будь-якій організації, визначають функції та структуру системи управління.

Принципи менеджменту поділяють на структурно-функціональні, загальні та корпоративні в залежності від врахування ними окремих аспектів взаємин між елементами системи управління. Принципи менеджменту визначають види діяльності керівників, які називаються функціями менеджменту. Функції менеджменту можуть бути методологічними (зводитися до встановлення причинно-наслідкових зв'язків, класифікації критеріїв оцінки ефективності або розробки категоріального апарату управління), загальними (визначати основні види діяльності керівників, не залежно від сфери діяльності організацій) та спеціальними (конкретні види діяльності, наприклад, управління персоналом). Виконання управлінських функцій вимагає від керівників застосування сукупності прийомів та способів керуючого впливу на підлеглих, які називають методами менеджменту.

Методи менеджменту класифікуються за напрямком впливу на керований об'єкт, за способом врахування інтересів працівників, заформою впливу та за змістом використовуваних керівних важелів. Закони, закономірності, методи та принципи формують методологію менеджменту та дозволяють нам розглядати його як науку.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.    Дайте визначення поняттям «закон менеджменту» та «закономірність менеджменту».

2.   Опишіть сутність закону переходу кількісних змін у якісні .

3.    Коротко опишіть закон єдності та цілісності системи управління, закон забезпечення необхідної кількості ступенів свободи та закон необхідного різноманіття.

4.    Як закон співвідносності визначає взаємну відповідність суб'єкта та об'єкта управління?

5.    Поясніть зміст закону спеціалізації управління, закону інтеграції управління та закону заощадження часу.

6.   Назвіть основні закономірності управління.

7.   Дайте визначення поняття «принципи менеджменту».

8.   Які принципи менеджменту належать до загальних?

9.   У чому полягають принципи корпоративного управління?

10. Дайте визначення поняття «функції менеджменту». Наведіть класифікацію функцій менеджменту.

11. У чому полягає зміст описової, аналітичної та аксіологічної функції менеджменту?

12.У чому полягає зміст нормативної та методичної функції менеджменту?

13. Які функції менеджменту належать до загальних? Дайте визначення загальним функціям менеджменту.

14. Наведіть приклади спеціальних функцій менеджменту. Як спеціальні функції пов'язані із загальними?

15.Дайте визначення поняття «методи менеджменту».

16. Які методи менеджменту виділяють за напрямком впливу на керований об'єкт?

17. Назвіть методи керування, які застосовуються керівником в залежності від способів врахування інтересів працівників?

18.Поясніть відмінність між кількісними та якісними методами менеджменту.

19.Що являють собою організаційно-адміністративні методи управління?

20.Наведіть приклади економічних методів менеджменту та поясніть їх сутність.

21.Дайте визначення соціально-психологічним методам управління.

22.Назвіть методи соціального впливу.

23.Назвіть методи психологічного впливу.

24. Поясніть відмінність між поняттями «організаційна культура» та «організаційний клімат».

1.     Опишіть характеристики організаційної культури організації.Оберіть визначення поняття «закономірності менеджменту»:

а)  найбільш важливі і повторювані у часі тенденції, що відображають стійкі зв'язки
між елементами систем управління;

б)  притаманні явищам реального світу тенденції розвитку, які визначають загальні
етапи і форми виникнення і самоорганізації систем;

в)    керівні настанови, що регламентують реальну управлінську практику в
організації;

г)    сукупність прийомів керуючого впливу суб'єктів управління на об'єкти
управління.

2.     Оберіть, які з наведених нижче законів належать до законів розвитку:

а)  закон самозбереження;

б) закон онтогенезу;

в) закон композиції;

г)  закон найменших.

3.     Сутність закону заперечення заперечень полягає у:

а)  збереженні системами своїх найбільш значимих ознак, незважаючи на зміну
власного стану у майбутньому;

б) одночасному існуванні протилежних станів системи, які взаємно пов'язані та
послідовно змінюються;

в) поступовій трансформації кількісних змін у зміни якісні;

г)  блокуванні керуючою системою найбільш небезпечних дій керованої системи.

4.           Визначте, що з наведеного нижче належить до закономірностей управління:

а)  оптимізація рівнів управління;

б) співвідносність суб'єкту та об'єкту управління;

в) інтеграція управління;

г)  спеціалізація управління.

5.           До структурно-функціональних принципів належить:

а)  принцип спеціалізації та універсалізації процесів виробництва;

б)  принцип ієрархічності організаційної структури та зворотного зв'язку;

в)  принцип плановості та системності;

г)  принцип безперервності інноваційного процесу.

6.           Аксіологічна функція менеджменту полягає у:

а)  розробці, описанні та систематизації критеріїв оцінки ефективності управлінських

дій;

б)    встановленні причинно-наслідкових зв'язків у процесах організування та
управління;

в)    розробці та систематизації рекомендацій щодо порядку виконання робіт в
організації;

7.           г)          створенні системи категорій для систематизації процесів керування.Методи примусу, за допомогою яких керівник впливає на підлеглих, називаються:

а)  організаційно-адміністративними;

б) економічними;

в) соціально-психологічними;

г)  нормативними.

8.           До методів психологічного впливу належить:

а) формування сприятливого організаційного клімату;

б) моральне стимулювання;

в) особистий приклад;

г) управління індивідуальною поведінкою.

9.           Дослідження перспектив соціальних процесів та явищ в організації називають:

а)  соціальним прогнозуванням;

б) соціальним плануванням;

в) соціальним нормуванням;

г)  соціальним регулюванням.

 

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ

Результативність і ефективність управління сучасною організацією значною мірою залежать від того, яких принципів дотримуються її керівники, приймаючи управлінські рішення, і які методи вони застосовують для їх реалізації. Правильний вибір забезпечить досягнення бажаного результату найменшими зусиллями. Кожна організація, спираючись на потенціал своїх працівників, має відшукати для себе ті принципи і методи, що сприятимуть успішній роботі і відповідатимуть вимогам і запитам ринку.

Компанія "Веселка" є новоствореним підприємством, що спеціалізується на виробництві канцелярських товарів. Метою даної фірми та її першим кроком у подальшому розвитку своєї діяльності є затвердження на локальному ринку виробників аналогічної продукції.

Компанія "Зірка" виготовляє ювелірні вироби з дорогоцінних металів. Дане підприємство працює на локальному ринку вже 2 роки, його продукція користується попитом серед споживачів, існують резерви для нарощування виробничих потужностей, тому на сучасному етапі першочерговою метою фірми є опанування національного ринку ювелірних виробів.

Компанія "Дім солодощів" існує на ринку України з 2006 року та спеціалізується на виробництві кондитерських виробів. Фірма займає надійні позиції на ринку України в кондитерській галузі. Асортимент солодкої продукції нараховує більше 100 позицій. Мета підприємства - вихід на зовнішній ринок.

ЗАПИТАННЯ:

Які з нижче наведених принципів управління доцільно обрати менеджерам кожної з компаній задля реалізації поставлених цілей? Перелік принципів менеджменту:

-       - децентралізація управління фірмою і зростання числа співробітників, що залучаються до розробки управлінських рішень;здійснення програм довготривалого професійного розвитку ключових працівників;

-       пріоритет споживача (надійне обслуговування, зручність, швидкість);

-       підвищення готовності кожного до інновацій, динамічного оновлення

продукції;

-       застосування новітніх способів стимулювання праці, в тому числі через задоволення потреб у визнанні та успіху;

-       дотримання етики бізнесу;

-       застосування новітніх способів стимулювання праці;

-       постійний пошук альтернативних варіантів діяльності фірми;

-       розширення і поглиблення зв'язків фірми із зовнішнім оточенням;

-       опора на особисті контакти працівників із зовнішнім середовищем;

-       орієнтація на перспективу розвитку (розширення сфери бізнесу, підвищення стандартів діяльності);

-       ототожнювання співробітників із фірмою: кожен працівник це «людина фірми»;

-       ретельне обґрунтування кожного кроку з урахуванням особливостей міжнародного ринку;

-       високі стандарти діяльності;

-       загострена відповідальність кожного за результати справи фірми;

-       наслідування лідерів;

-       створення корпоративної організаційної культури менеджменту, що ґрунтується на спільних інтересах і загальнолюдських цінностях, партнерстві, співробітництві і взаємній вигоді;

-       висока якість роботи;

-       орієнтація діяльності на загальнолюдські інтереси;

-       орієнтація на лідерів;

-       доступні ціни;

-       соціальна відповідальність перед суспільством за результати своєї діяльності;

-       не тільки вивчення, а й формування споживацьких преференцій;

-       постійна і цілеспрямована підтримка індивідуальної ініціативи працівників фірми;

-       концентрація зусиль на ключових напрямах діяльності;

опора на реальність ринкових ситуацій.ТЕМА 4. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ

Мета - сформувати у студентів розуміння сутності процесу управління та навчити студентів способам прийняття управлінських рішень.

Студенти мають вміти:

1.   Розуміти процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.

2.   Надати визначення таким елементам управлінського процесу як мета, технологія, структура та персонал.

3.   Описати модель управлінського циклу Шухарта-Демінга.

4.   Знати сутність управлінських процедур.

5.   Розуміти особливості процесу управління.

6.   Класифікувати управлінські рішення.

7.   Описати умови прийняття управлінських рішень.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник