А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

. РЕЗУЛЬТАТ 4 . РЕЗУЛЬТАТ 5 РЕЗУЛЬТАТ 6

РЕЗУЛЬТАТ 7

ТОЧКА ПРИЙНЯТТЯ  Ґ7\      ЗОВНІШНЯ ПОДІЯ ТА II

РІШЕННЯ                      vJL/' ІМОВІРНІСТЬ

атичний при рішень»

 

Метод «риби» є популярним серед менеджерів для визначення впливу різних причин на результат (ефект діяльності). Схематично метод риби представлено на рис. Колишньому Міністру оборони США Дональду Рамсфелду належать слова: «Є відомі істини. Тобто речі, про які нам відомо, що ми їх знаємо. Нам також відомо те, чого ми не знаємо. Це ті речі, про які ми знаємо, що нам зараз нічого не відомо. Але також є і незнане невідоме - тобто ті речі, про які ми не знаємо навіть того, що ми їх не знаємо» [81].

Саме для з'ясування таких «білих плям» і застосовується метод «риби» - формулюється проблема, визначаються фактори впливу (ними можуть бути люди, обладнання, процеси, менеджмент чи сировина - так як це показано на рисунку) та аналізуються причини, які призводять до невідповідності цих факторів нашим вимогам. Причини розглядаються з точки зору значимості їх впливу на кінцевий результат, тому менеджер повинен визначити первинні причини та інші (вторинні), які зумовлюють існуючий стан речей. Важливо зрозуміти, що метод «риби» - це концепція дій керівника при аналізі проблеми та прийнятті рішення, тому наведені у нашому прикладі фактори можуть (і мають) змінюватися в залежності від обставин, від специфіки кожної конкретної управлінської проблеми.ЕФЕКТ
Ще одним методом прийняття рішень є так звані «інтелектуальні карти» або маййнд-меппінґ, коли весь процес прийняття рішення розкладається на окремі складові. Особливу увагу при застосуванні даного методу прийняття рішення приділяють формулюванню мети, описанню проблеми (на рис. 13 - це описання проекту), аналізу її передумов (контекст), визначенню ресурсів, стратегічних альтернатив та плану дій.

Прогнозування це метод прийняття рішення, у якому використовуються накопичений в минулому досвід і теперішні припущення щодо майбутнього для його визначення. Якщо прогнозування виконане якісно, результатом стане картина майбутнього, яку цілком можна брати за основу для планування. Виділяють неформальні, кількісні та якісні методи прогнозування.

Неформальні методи прогнозування включають в себе вербальну інформацію, письмову інформацію та бізнес-розвідку [37]. Вербальна інформація - це усні повідомлення, зокрема чутки, які керівник бере до уваги приймаючи рішення. Письмові повідомлення - це різного розу звіти, аналітичні записки та доповіді, які узагальнюють думки окремих людей щодо можливого розвитку ситуації. Бізнес розвідка або конкурентна розвідка (англ. competitive intelligence) - це збирання даних з різних джерел та їх подальша обробка, які здійснюються з метою підвищення конкурентоспроможності фірми на основі дотримання норм законодавства та ділової етики. Бізнес розвідку вартовідрізняти від промислового шпіонажу - незаконного отримання та використання інформації, яка становить службову, комерційну або іншу таємницю з метою отримання додаткових конкурентних переваг.

До кількісних методів прогнозування належать аналіз часових рядів та причинно-наслідкове моделювання.

Аналіз часових рядів. Іноді відомий як проекція тренда, аналіз часових рядів заснований на припущенні, що минулі події дозволяють передбачити майбутнє. Аналіз полягає у виявленні тенденцій минулого та продовження їх у майбутнє.

Каузальне (причинно-наслідкове) моделювання. Каузальне моделювання — це спроба спрогнозувати те, що відбудеться в подібних ситуаціях, шляхом дослідження статистичної залежності між розглянутим фактором і іншими перемінними (наприклад, визначення залежності між рівнем особистих доходів, обсягами будівництва та ставкою з іпотечного кредитування). Мовою статистики ця залежність називається кореляцією.

Три найбільш поширені якісні методи прогнозування - це сукупна думка продавців, модель очікування споживача та метод експертних оцінок.

Сукупна думка продавців - досвідчені торговельні агенти часто прекрасно пророкують майбутній попит.

Модель очікування споживача - це прогноз, заснований на результатах опитування клієнтів організації. Останніх просять оцінити власні потреби у майбутньому, а також висловити нові вимоги до товару чи послуги, яку надає фірма. Зібравши всі отримані таким шляхом дані та виходячи з власного досвіду, керівник здатний визначити сукупний попит.

Метод експертних оцінок - опитування фахівців для узагальнення їх оцінок стосовно очікуваного розвитку подій на ринку.

Під якістю управлінського рішення у менеджменті розуміють ступінь відповідності рішення внутрішнім вимогам (стандартам) фірми [34]. При розробці і реалізації управлінського рішення керівник повинен приділяти увагу кожному етапу процесу розробки і реалізації рішень, оскільки якість виконання кожного етапу визначає загальну оцінку якості всього управлінського рішення. Вимірювання якості управлінського рішення є доволі складним завданням, оскільки завжди міститиме у собі деякий суб'єктивізм. Одним зі способів формалізації оцінки якості може бути її вимірювання у відносних одиницях від 0 до 1, коли найнижчому рівню якості (мети не було досягнуто) присвоюється значення 0, а вищому (рішення реалізоване, мети досягнуто) - 1 [34]. Загальна якість управлінського рішення у такому випадку обчислюється як добуток значень якостей усіх складових її етапів, стадій і операцій, що виконуються послідовно.Мета

 

 

 

 

 

Визначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н Історія

 

 

Успадковані проблеми

Контекс


Результат Потреби Рішення Припушенн Потенційні Клієнти Покупці Зацікавлені
Структура аналізу

методом

" М i nd Mapping"

Н Чинники


Позитивн

 

Негативні
ІІ Обмеженн


Наявні

 

Очікувані

Організація
Стратегічні альтернативи

Бенчмаркінг

Система

показниківПлан дій та задачі

Комунікаиі

 

Досліджен


Плани


АрхітектурН Розвиток


Цілі


ЕкономічніВпроваджен


І_ І Часові

обмежен

До якого

 

Через якийОстаточний вибір

М Доручення


Інновації/ЗміниРизик

 

Рис. 4.14 - Метод майнд-меппінгу: інтелектуальна карта
Діяльність менеджера з керування діями інших людей називається процесом управління. У спрощеному вигляді її зазвичай уявляють як послідовність виконання загальних функцій менеджмент, втім насправді процес управління являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Метою управлінського процесу є досягнення результативності організації та ефективності її функціонування. Учасниками управлінського процесу виступають суб'єкти та об'єкти управління, предметом діяльності яких є інформація щодо стану організаційної та операційної підсистем організації. Управлінська діяльність стає неможливою без наявності у керівника актуальної та правдивої інформації. Така інформація узагальнюється у вигляді звітів, аналітичних довідок, балансів та усних пояснень, надаючи можливість оперативно реагувати на зміни стану окремих елементів системи управління та адаптуватися до нових умов зовнішнього середовища фірми.

До особливостей процесу управління відносять його безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність та надійність. Ці особливості проявляються при реалізації управлінських процедур - цілевизначення, інформаційного забезпечення, аналітичної діяльності, вибору варіанту дій, реалізації рішення та зворотного зв'язку. Результатом реалізації зазначених процедур стає управлінськерішення - вибір, який робить керівник для виконання своїх посадових обов'язків. Управлінські рішення класифікуються за унікальністю, за характером прийняття та за умовами прийняття. В залежності від наявної у керівника інформації управлінські рішення приймаються в умовах визначеності, невизначеності та ризику.

Моделі прийняття управлінських рішень дозволяють визначити чотири основні стилі прийняття рішення на основі рівня сприйняття невизначеності керівником та способу його мислення. Керівники з раціональним способом мислення в залежності від обставин будуть застосовувати директивний або аналітичний стиль прийняття рішень, а керівники з інтуїтивним способом мислення - поведінковий або концептуальний. Спосіб прийняття рішення також визначається ступенем формалізації проблеми та її структурованістю. Для прийняття рішення у формалізованих та структурованих ситуаціях можуть бути застосовані кількісні методи (лінійне програмування, економічний аналіз тощо), у той час як нові та незвичні проблеми зазвичай вирішуються за допомогою якісних методів, таких як метод Дельфи або інтелектуальні карти.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.    Дайте визначення поняттям «категорія менеджменту», «місія організації» та «мета організації».

2.    Назвіть предмет управлінського процесу, його учасників та засоби здійснення.

3.    Опишіть управлінський цикл Шухарта-Демінга.

4.    Поясніть зміст основних управлінських процедур: цілевизначення, інформаційного забезпечення, аналітичної діяльності, вибору варіанту дій, реалізації рішення та зворотного зв'язку.

5.    Поясніть особливості процесу управління.

6.    Дайте визначення управлінського рішення.

7.    Наведіть класифікацію управлінських рішень.

8.    Опишіть умови прийняття управлінських рішень та визначте фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень.

9.    У чому проявляється взаємозалежність управлінських рішень?

10. Коротко прокоментуйте стилі прийняття управлінських рішень.

11. Поясніть відмінності між якісними та кількісними методами прийняття управлінських рішень.

12. Наведіть приклади кількісних методів прийняття управлінських рішень у менеджменті.

13. Прокоментуйте основні підходи до прийняття рішень.

14. Опишіть зміст методів платіжної матриці та дерева рішень.

15. Для чого застосовується метод «риби» при прийнятті рішень?

16. Опишіть сутність методу «інтелектуальної карти».

17.Наведіть класифікацію методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.Дайте визначення поняття «прогнозування».

18.Опишіть неформальні методи прогнозування.

19.Наведіть приклади кількісних методів прогнозування.

20.Назвіть якісні методи прогнозування.

21.Як можна визначити якість управлінського рішення.

 

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

1.     Оберіть правильне визначення місії організації:

а)    головна мета діяльності, пов'язана із задоволенням потреби за межами
організації, причина її існування;

б)    головна мета діяльності, пов'язана з забезпеченням прибутковості та
ефективності організації;

в)  конкретні результати діяльності у визначених функціональних сферах, пов'язані
з задоволенням потреб різних груп споживачів;

г)  призначення організації, яке полягає у визначенні потреб зовнішніх клієнтів та
співвіднесенні цих потреб з можливостями організації.

2.     Учасниками процесу управління є:

а)  суб'єкт та об'єкт управління;

б) керуюча та керівна підсистеми;

в) об'єкт управління;

г)  суб'єкт управління.

3.     Визначте, що з наведеного нижче не належить до управлінських процедур:

а)  діагностика проблеми;

б)  інформаційне забезпечення;

в)  аналітична діяльність;

г)  реалізація рішення.

 

 

4. Вивчення предмета управлінської праці за допомогою поділу на складові елементи називають:

а)  аналізом;

б) синтезом;

в) систематизацією;

г)  структуруванням.

5.     Менеджер-оптиміст в умовах невизначеності зробить вибір:

а)  максимаксний;

б)  максимінний;

в)  мінімаксний;

г)  мінімінний.

6.     Коли можна визначити ефективність рішення?

а)  коли рішення реалізовано;

б) коли рішення сформульовано;в) коли рішення обране;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник