А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Назва теорії

Сутність

Застосування на практиці

Недоліки

 

 

Вертикальне розширення робочого завдання передбачало, що до виконуваних працівником завдань додаються функції планування та    оцінки своєї діяльності

Немає

Теорія управління за цілями

Конкретність та визначеність мети сприяє підвищенню показників інтенсивності праці

Один з основних методів управління персоналом та атестації робітників

Немає

Теорія підкріплення

Поведінка працівника перш за все залежить від зовнішніх чинників, так званих засобів підкріплення. теорія під засобами підкріплення розглядає категорію стимулів - зовнішніх чинників, що спонукають людину до визначених дій.

Дана теорія є особою стимулювання праці робітників в організаціях

Не     завжди є можливим обрати правильний засіб підкріплення для стимулювання поведінки робітника

Піраміда потреб

Поведінка працівника визначається наявними у нього потребами, які задовольняються у ієрархічному порядку    - від потреб нижчого рівня до вищого

Не набула поширення серед керівників, іноді застосовується у маркетингу

Черговість

задоволення

потреб не

підтверджено

практичним

досвідом.

Неможливість

практичного

застосування

піраміди потреб

для управління


Назва теорії

Сутність

Застосування на практиці

Недоліки

 

 

 

персоналом

ERG-теорія

Мотивування працівника може розвиватися як від нижчих потреб до вищих,     так і навпаки. якщо зусилля,

спрямовані на задовільнення потреби вищого рівня не приносять очікуваного результату, то людина обирає тип поведінки, що забезпечує задоволення простіших потреб

Має поширення лише як теоретична основа для визначення причин зміни працівником своєї поведінки в процесі виконання робочих завдань

Складність для менеджера об'єктивної оцінки рівня зусиль конкретного робітника та відповідності винагородження потребам

Теорія трьох потреб

Люди мотивуються до праці потребами вищого рівня (вторинними), до яких належать потреби   у владі, потреби в успішності та потреби у приналежності

Має поширення лише як теоретична основа для визначення причин обрання робітником різних типів поведінки в організації

Розглядає спонукання людини до дій на основі однієї потреби, що створює надто спрощене уявлення про процес мотивування

Двофакторна теорія

Поведінка людини в   процесі праці визначається існуванням мотиваційних та гігієнічним факторів. Перші пов'язані з характером та змістом виконуваної роботи, а другі - з організаційним середовищем.

Застосовується в управлінні персоналом організації

Мотиваційні та гігієнічні фактори можуть бути різними для різних людей


Назва теорії

Сутність

Застосування на практиці

Недоліки

Теорія очікувань

До досягнення визначеної мети людину спонукає не   стільки сама потреба, скільки сподівання   на те, що  обраний нею тип поведінки насправді призведе до задоволення активної (з її точки зору) потреби

Застосовується менеджерами при стимулюванні робітників до виконання складних завдань. Допомагає пояснити необхідність витрати зусиль сьогодні для отримання винагородження у майбутньому

Винагорода, яку пропонує

організація, може не   співпадати з очікуваннями робітника

Теорія справедли­вості

Люди суб'єктивно визначають співвідношення між отриманим винагородженням та витраченими зусиллями, а згодом порівнюють власне

винагородження з винагородою тих людей, які виконують аналогічну роботу

Застосовується при створенні системи

винагородження в організації, зокрема при визначенні посадових окладів та розміру премій

Суб'єктивізм робітників при визначенні власних витрат праці   та оцінці досягнутих результатів.

Теорія мотивацій­них ансамблів

Мотивування відбувається шляхом накладання зовнішніх стимулів на внутрішні мотиви кожної конкретної людини (Аширов)

Вплив зовнішніх (стимули та соціальні

обмеження) та внутрішніх (потреби, ціннісні орієнтації, етичні

Застосовується при формуванні конкурентних переваг у організаціях, що навчаються

Складність застосування на практиці через необхідність ретельного підбору співробітників організації


Основним завданням керівника є мотивування підлеглих працювати краще, оскільки саме від інтенсивності та продуктивності праці персоналу залежить успішність організації. Керівник, вчиняючи так, апелює до потреб підпорядкованих йому людей, пов'язуючи їх задовільнення з результативністю виконання робочих завдань. В основі процесу мотивування завжди є мотиви - причини, які спонукають людину обирати певний тип поведінки. Для успішного мотивування та стимулювання підлеглих керівник має знати основні теорії мотивації, які поділяються на змістовні та процесуальні. Теорії мотивації пояснюють як саме змінюється поведінка людини в залежності від внутрішніх (потреби, задоволення) та зовнішніх (винагорода, стимули) факторів.

У менеджменті розрізняють поняття мотивування та стимулювання. Мотивування є внутрішнім процесом людини, оскільки базується на особистісних спонуканнях, які змушують людину діяти певним чином для задоволення актуальних потреб. Стимулювання полягає у створенні таких умов, які активізують визначені потреби людини та спонукають її діяти в певний, бажаний для організації спосіб.

Менеджери зазвичай можуть створити умови для обрання об'єктом управління визначеної виробничої поведінки, проте не завжди можуть змусити людину обрати саме необхідний спосіб поводження. Ставлення до праці, бажання працювати, прагнення приносити користь іншим людям переважно визначаються особистісними якостями самої працівника, які формуються протягом життя та базуються на існуючому досвіді. Саме тому для керівників важливим стає вміння підбирати правильних людей - наявність потрібних людей дозволяє збільшити ефективність мотивування та досягти високої результативності організації. Також варто розуміти відсутність прямого зв'язку між потребами та діями людей. Це пояснюється існуванням у свідомості людини   своєрідних   «фільтрів»   у   вигляді   ціннісних орієнтацій,соціальних настанов, переконань, які не дозволяють потребам проявлятися явно та безпосередньо. До того ж у реальному житті (за виключенням окремих випадків) людина завжди діє під впливом декількох конкуруючих потреб, обираючи найбільш пріоритетні для першочергового задоволення. Така поведінка людини, коли вона поєднує ієрархічну сукупність внутрішніх мотивів із зовнішніми стимулами, називається мотиваційним ансамблем. Гармонічність мотиваційних ансамблів людини - внутрішнє узгодження мотивів поведінки, ціннісних настанов, життєвих орієнтацій та зовнішніх стимулів - дозволяє оптимально використовувати її професійні якості та інноваційний потенціал.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.    Поясніть значення людського фактору в управлінні.

2.    Дайте визначення функції мотивування.

3.    Поясніть взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей та винагород працівника в процесі мотивування.

4.    Назвіть основні принципи врахування інтересів при мотивуванні.

5.    У чому полягає сутність підходів до проектування мотивуючих робочих завдань?

6.    Дайте   визначення   поняття   «стимулювання   праці».   Що   є метою стимулювання?

7.    Назвіть основні форми та види стимулювання праці.

8.    Опишіть принципи стимулювання праці.

9.    Поясніть зміст теорії потреб Маслоу.

 

10.  Поясніть зміст теорії ERG. Зазначте відмінності між теоріями Альдерфера та Маслоу.

11.  Опишіть теорію трьох потреб Девіда Макклелланда.

12.  Поясніть вплив «гігієнічних факторів» та «мотивацій» у теорії Герцберга на мотивування людини до праці.

13.  Що спонукає людину до активних дій за теорією очікувань Віктора Врума?

14.  Поясніть сутність теорії справедливості.

15.  Дайте визначення поняття «мотиваційний ансамбль».

16.  Поясність, у чому відмінність моделей Аширова та Красовського від традиційних теорій мотивації.

17.  Що являє собою «організація, що навчається»? Назвіть її основні характеристики.

 

 

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Внутрішні сили, що спонукають людину до дій, називають:

а)  мотивами;

б) потребами;

в) спонуканнями;

г)  заохоченнями.

2.   240Позначте потреби людини за теорією Девіда Макклелланда:

а) у приналежності;

б) у захищеності;

в) у задоволенні;

г) у повазі.

3.   Визначте,   що  з  наведеного  нижче  належить  до внутрішнього винагородження:

а) задоволеність від успішно виконаної роботи;

б) задоволеність від престижності роботи;

в) задоволеність від високої заробітної плати;

г) задоволеність від подяк та відзнак керівництва.

4.   Визначте, який з принципів стимулювання праці є некоректним:

а) випереджаючого зростання грошової винагороди над продуктивністю;

б) обмеженості дії грошового стимулювання;

в) особистої цінності винагородження;

г) збільшення професійної майстерності та підвищення трудової самооцінки.

5.   Відповідно до теорії очікувань людина:

а)  сподівається, що обраний нею тип поведінки призведе до задовільнення
потреби або отримання бажаного результату;

б) визначає відношення отриманої винагороди до витрачених зусиль,
співвідносячи його з винагородою інших;

в) обирає тип поведінки залежно від дій керівництва організації або лінійного
керівництва;

г)  приймає зобов'язання стосовно досягнення визначених цілей за умови
самостійності і самоконтролю.

6.   Згідно з теорією мотивування Герцберга «гігієнічні фактори»:

а)  можуть викликати незадоволення працею;

б) самі по собі призводять до задоволення працею;

в) можуть викликати задоволення працею;

г)  ніяк не пов'язані з процесом праці.

7.   У  моделі   мотивування  Аширова  спонукання   людини  до праці відбувається на основі:

а)    перенаправлення спонукань з задовільнення безпосередньої мети на
реалізацію суспільно корисних цілей;

б)  задовільнення фізіологічних або психологічних потреб;

в)  виявлення фізіологічних або психологічних потреб;

г)         перенаправлення спонукань з реалізації суспільно корисної мети на
задовільнення особистої потреби.
ТОВ «Шина Плюс» працює на ринку України понад 40 років, належить до хімічного виробництва України та спеціалізується на виробництві шин для гірниче -видобувних підприємств. ТОВ «Шина Плюс» виробник великогабаритних та понад великогабаритних шин високої якості. Серед споживачів продукції за останні роки є партнери з країн СНД, США, Канади, Австралії, Африки та Індонезії. Для підтримки конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках на заводі реалізуються повномасштабні інвестиційні програми, що спрямовані на проведення реконструкції та технічне переозброєння виробництва.

Проблема: В сучасних умовах бізнесу велику роль в процесі виробництва відіграють не лише нові технології та впровадження, а й ще й люди. Працівники, котрі мають великий потенціал розвитку, нові ідеї та само мотивацію є великим скарбом підприємства, завдяки якому завжди будуть удосконалюватися усі процеси бізнесу. Підприємство «Шина Плюс» за останні роки робило багато капіталовкладень у нове обладнання та реконструкцію завода. У той час, коли увага до працівників була мінімальною досвідчені керівники знайшли кращі пропозиції на ринку праці та звільнилися. Тому зараз на підприємстві дуже складне становище, а його співробітники незадоволені заробітною платою та умовами праці.

ЗАПИТАННЯ:

1.   Зрозуміло, що реальною стимулом до праці є гроші. Але підприємство зараз не може по усім збільшити заробітну плату. Чи є інші стимули до праці?

2.   Які не фінансові стимули вам відомі.

Які стимули на вашу думку будуть найкраще давати результат.ТЕМА 8. РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНІ

ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета - ознайомити студентів зі змістом, етапами та видами регулювання та контролювання у менеджменті.

 

Студенти мають вміти:

1.  Дати визначення процесу регулювання.

2.  Описати етапи процесу регулювання.

3.  Назвати види регулювання.

4.  Дати визначення функції контролювання. Назвати цілі контролювання.

5.  Пояснити особливості ринкового, кланового та бюрократичного підходів до контролювання.

6.  Розуміти взаємозалежність етапів процесу контролювання.

7.  Назвати принципи контролювання.

8.  Описати модель процесу контролювання.

 

8.1. Поняття регулювання та його місце в системі управління

Про що пишемо: Зміст функції регулювання. Етапи процесу регулювання. Види регулювання.

 

З функціями планування та організації безпосередньо пов'язані функції регулювання та контролювання, які здійснюються суб'єктами управління по відношенню до керованих підсистем в процесі виконання планів. Ми будемо розглядати ці дві функції паралельно, оскільки робота менеджерів з контролювання і регулювання стану керованих підсистем має багато спільних рис та спільні цілі.

У менеджменті регулюванням називають діяльність керівника з підтримки заданих параметрів у динамічній системі управління. Завданням регулювання є підтримання стану впорядкованості у системі управління та відстеження відхилень від заданих нормативних параметрів діяльності. Таким чином, в сфері уваги функції регулювання перебуває будь-яке відхилення від норми, а зміни стану виробничих та управлінських систем узгоджуються завдяки диспетчеризації, що є специфічною формою оперативного регулювання.ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ


 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник