А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

4.   Створення атмосфери довіри, збільшення взаємних контактів та сприяння обміну інформацією.

5.        Повага до іншої сторони, вислуховування думок
співрозмовників, зменшення проявів роздратування та погроз.

 

РЕЗЮМЕ

 

Інформація є основним предметом діяльності менеджерів в організації.    Обмін    інформацією    відбувається    за допомогоюкомунікаційного процесу, у якому можна виділити вертикальні (висхідні та низхідні) та горизонтальні комунікації.

Комунікаційний процес складається з п'яти основних етапів -зародження ідеї, кодування інформації, вибору каналу передачі повідомлення, передачі повідомлення та декодування. На кожному із зазначених етапів інформація може бути спотворена внаслідок існування різних перешкод, яких називають шумами комунікаційного процесу. Різновидом шумів є міжособистісні та організаційні перешкоди, внаслідок яких відбувається спотворення початкових інформаційних повідомлень відправником або їх неправильне розуміння одержувачем.

Наслідком помилок у передачі та сприйнятті інформації зазвичай є виникнення конфліктних ситуацій. В залежності від здатності менеджера керувати розвитком конфлікту він може сприяти розв'язанню проблем, що виникли між сторонами комунікаційного процесу, або може посилити розбіжності між ними та призвести до повного розриву взаємин. Для вирішення конфліктних ситуацій рекомендують застосовувати міжособистісні (ухилення, примушення, компроміс, улагодження, розв'язання проблеми) та структурні (формулювання загальних комплексних цілей організації, застосування інтеграційних та координаційних механізмів, роз'яснення вимог до роботи та структурування системи винагород) методи.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.    Надайте класифікацію управлінській інформації.

2.    Назвіть вимоги до управлінської інформації та поясніть їх зміст.

3.    Опишіть види інформації в менеджменті.

4.    Дайте визначення поняття «носій інформації». Як класифікуються носії інформації за тривалістю зберігання?

5.    Надайте   визначення   категоріям   «комунікаційний   процес»   та «мета комунікаційного процесу».

6.    Назвіть елементи комунікаційного процесу.

7.    Опишіть етапи комунікаційного процесу.

8.    Дайте визначення категоріям «шум» та «зворотний зв'язок».

9.    Прокоментуйте найбільш поширені хибні уявлення про процес комунікації.

10. Назвіть основні перешкоди у міжособистісних комунікаціях.

11. Чим зумовлені невербальні перешкоди у процесі комунікацій?

12. Наведіть приклади перешкод, зумовлених сприйняттям.

13. Що має зробити менеджер для подолання перешкод у міжособистісних комунікаціях?

14. Назвіть основні перешкоди в організаційних комунікаціях.

15. Які є рекомендації для підвищення ефективності організаційних комунікацій?

16. Назвіть види конфліктів за їх функціональними наслідками.

17. Опишіть типологію конфліктів.

18. Наведіть приклади основних причин виникнення конфліктних ситуацій.

Поясніть структурні та міжособистісні способи управління конфліктом.1. Методична допомого працівникам та забезпечення їх інформацією щодо особливостей виконання майбутньої роботи називається:

а) інструктивним регулюванням;

б) нормативним регулюванням;

в) розпорядницьким регулюванням;

г) дисциплінарним регулюванням.

2.   Вертикальні комунікації ґрунтуються на принципі:

а)  субординації;

б) координації;

в) регламентації;

г)  регулювання.

3.   Одержувач інформації є:

а)  елементом комунікаційного процесу;

б) етапом комунікаційного процесу;

в) перешкодою у міжособистісній комунікації;

г)  незалежним чинником.

4.   Доставка листа за адресою є:

а)  етапом комунікаційного процесу;

б) організаційною комунікацією;

в) елементом процесу спілкування;

г)  прикладом міжособистісної комунікації.

5.   Оберіть правильне визначення комунікаційного процесу:

а)  обмін інформацією між двома та більше людьми

б) спілкування між людьми в процесі виконання службових обов'язків

в) передача інформації від однієї людини іншій

г)  передача наказів та розпоряджень, а також контроль їх виконання

6.   Визначте, що є метою комунікаційного процесу:

а)  забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну;

б) аналізування змісту інформації, яка є предметом обміну;

в) поширення інформації, яка є предметом обміну, формальними каналами;

г)  передача інформації, яка є предметом обміну, неформальними каналами.

7.   Яким є правильне визначення конфлікту взагалі:

а)  конфлікт - це такий стан взаємин, коли відсутня або неможлива згода між
сторонами;

б) конфлікт - це протиріччя між вимогами обставин та потребами особистості;

в) конфлікт - це боротьба груп людей за ресурси, ринки, фінансування;

г)  конфлікт - це відсутність каналів комунікацій між двома сторонами.

8.   Оберіть серед наведених варіантів дисфункціональні наслідки конфліктів:

а) посилення плинності кадрів в організації;б)           мінімізація ворожості та несправедливості при здійсненні рішень;

в) зменшення можливості групового мислення та синдрому підкорення;

г)  відокремлення симптомів конфлікту від причин.

 

9. До міжособистісних методів управління конфліктами належить:

а)  розв'язання проблеми;

б) структурування винагород;

в) роз'яснення вимог;

г)  формулювання цілей.

 

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ

 

Київська фабрика «Рошен», сертифікована відповідно до міжнародних стандартів якості ISO 9001:2000 та ISO 22000:2005, спеціалізується на виробництві шоколадної та бісквітної продукції. На сьогодні асортимент підприємства нараховує більше 100 найменувань кондитерських виробів. ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2008 - 2010 рр. реалізовувало свою продукцію як на внутрішньому ринку так і за кордоном: в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.

На основі аналізу вивчених даних про підприємство ПАТ "Київська кондитерська фабрика" Рошен ", аналізу стану внутрішнього і зовнішніх ринків кондитерських виробів доцільно прийняти диференційовану стратегію охоплення ринку. Одним з реальних напрямів є сегмент людей хворих на цукровий діабет, а також сегмент людей, що піклуються про своє здоров'я і віддають перевагу вживанню кондитерські вироби без вмісту цукру, а на основі цукрозамінників. Ринок кондитерських виробів для хворих на діабет знаходиться на етапі розвитку і є не надмірно насиченим.

На зовнішньому ринку підприємство планує експортувати новий товар до Польщі - це одна з найбільш розвинених і великих країн в ЄС, менталітети Польщі та України багато в чому схожі, що дозволить більш швидко і з великим ефектом освоїти ринок цієї країни, а також якості нового товару зможуть задовольнити найкращим чином потреби населення Польщі. Крім того, Польща - країна-член ЄС, що в найближчій перспективі дозволить розширити ринки збуту нового продукту на інші країни ЄС.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що в світі живе майже 250 млн. діабетиків. Здавна відомо, що це суттєва проблема також у Польщі. Вважається, це захворювання своїми масштабами охоплює від 2 до 2,5 млн. поляків. Отже даний сегмент потенційних споживачів досить великий, також новий продукт ПАТ "Київська кондитерська фабрика" Рошен "зацікавить людей здорових, але які піклуються про своє здоров'я, а також людей, які бажають схуднути, і людей з ожирінням.

Проблема. У Польщі на ринок діабетичних продуктів нерідко виходять цілком звичайні кондитерські заводи, які відкривають лінійки діабетичної продукції. Поряд з цим з'являються нові виробники, що спеціалізуються саме на виробництві здорових продуктів. Таким чином, ситуація залишається рухомою. Проте на польському ринку вже можна говорити про конкуренцію. Цілий ряд компаній займається виробництвом та дистрибуцією дієтичних і діабетичних продуктів. Дуже вузький ринок породжує високу конкуренцію. На широкому ринку 10 компанійможуть співіснувати вільно, а на такому вузькому ринку, як ринок діабетичних продуктів, навіть 4-5 компаніям уже досить тісно.

До лідерів на польському ринку кондитерських виробів без змісту цукру відносяться Kraft Foods Polska, «Польські солодощі», E. Wedel, Mars Polska.

Для підприємства кожної галузі є свої особисті першочергові фактори, які залежать від виду діяльності або товару, що виробляється, які характеризують підприємство як конкурентне. Таким чином, для того, щоб вийти на новий ринок та позиціонувати свій новий товар як конкурентноспроможний, ПАТ "Київська кондитерська фабрика" Рошен " повинно розглянути найкрупніших конкурентів.

 

ЗАПИТАННЯ:

1.   Про які основні показники діяльності конкурентів необхідно зібрати інформацію?

2.   За якими факторами можливо порівняння конкурентів польського ринку кондитерських виробів та ПАТ "Київська кондитерська фабрика

"Рошен"?

Як наявність інформації сприяє подальшому розвитку підприємства?ТЕМА 10. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО

Мета - ознайомити студентів з основними концепціями лідерства, інтегральним змістом функції керівництва та основами групової динаміки.

 

Студенти мають вміти:

1.   Розуміти відмінності між керівництвом та лідерством.

2.   Знати фактори впливу на виконання менеджерами управлінських обов'язків.

3.   Описати поведінкові аспекти керівництва.

4.   Пояснити сутність адаптивного керівництва.

5.   Надати визначення категоріям «вплив», «лідерство», «влада».

6.   Назвати форми влади та описати відповідні форми впливу.

7.   Описати типологію лідерів.

8.   Пояснити сильні та слабкі сторони основних стилів керування.

9.   Коротко прокоментувати положення теорії великих людей.

10.Знати сутність основних поведінкових теорій керівництва.

11.Пояснити зміст ситуаційної моделі лідерства Фідлера.

12.Описати теорію життєвого циклу Херсі-Бланшара.

13.Назвати та описати основні стилі керівництва за моделлю Врума-Єттона.

14.Розуміти алгоритм дій керівника у моделі ситуативного керівництва Врума-Джаго.

15.Знати критерії оцінки стилю керування менеджера.

16.Надати  визначення  категоріям  «формальна  група» та «неформальна група».

17.Перелічити основні фактори впливу на ефективність керівництва груповою роботою людей.

18.Назвати причини виникнення неформальних груп в організації.

19.Навести характеристики неформальної групи.

20.Знати рекомендації щодо керівництва неформальними групами.

21.Навести визначення категорій «команда» та «командна роль».

22.Описати основні командні ролі за Белбіним.

 

10.1 Поняття та загальна характеристика керівництва

Про що пишемо: Керівництво як інтегральна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Адаптивне керівництво.

 

Значення керівника у організації важко переоцінити. Позбавлена очільника вона доволі швидко розпадається на окремі клани та групи за інтересами, які спочатку нищать її саму, а згодом починають нищити (у прямому або переносному розумінні) одне одного. Проблема збереження впорядкованості притаманна навіть таким структурам як військо або самоврядні команди у менеджменті. Як засвідчив досвід військових операцій у Іраку та на території колишньої Югославії, об'єктами перших ударів зазвичай є штаби, системи зв'язку та інфраструктура (летовища, мости, електростанції"). Їх знищення призводить до нездатності керуючих підсистем забезпечити контроль над діями керованих об'єктів, внаслідок порушення системи повноважень, втрати каналів обміну інформацією між суб'єктами та

279об'єктами управління та неможливості оперативного прийняття управлінських рішень.

Проблема управління (керівництва) групами людей є однією з найважливіших у менеджменті. Кожна людина є унікальною особистістю, з власним набором сильних та слабких сторін, своїм досвідом та переконаннями, які виділяють її поміж інших. При груповій взаємодії характеристики одних людей накладаються на характеристики інших, породжуючи невизначеність, а невизначеність призводить до хаосу. Природним прагненням людини є уникнення невизначеності, оскільки остання загрожує задоволенню фізіологічних потреб та потреб у безпеці. Для задоволення власних потреб люди мають або самостійно обрати лідера (це можливо зробити лише у відносно невеликих групах, члени яких добре обізнані між собою) або підкоритися людині, яка бере на себе обов'язки керівника (лідера) з власної волі або з волі тих, хто наділив її відповідними повноваженнями.

Кожна комерційна або некомерційна організація представляє собою модель суспільства у мініатюрі, а праця менеджера полягає в інтегруванні та координуванні діяльності окремих членів цього суспільства. Менеджери роблять це здійснюючи функції планування, організування, мотивування та контролювання, обираючи ефективні канали комунікацій або розв'язуючи конфлікти між співробітниками. Виконуючи управлінські обов'язки, менеджери керують роботою своїх підлеглих - цей вид діяльності називається функцією керівництва. На сьогодні у вітчизняній літературі функція керівництва не розглядається як загальна функція менеджменту, проте у західних посібниках з менеджменту [47] вона посідає місце, яке у нас закріплено за функцією мотивування.

Функція керівництва є інтегральною функцією менеджменту, оскільки вона здійснюється на кожному етапі управлінського процесу та містить у собі елементи інших функцій. У американських дослідників управління - Мескона, Дафта, Коултера - в сам термін «керівництво» (leading) є близьким до поняття лідерство (leadership), а у окремих випадках ці два терміни використовуються як синоніми [37].

З точки зору сучасного управління, функція керівництва включає у себе стимулювання підлеглих, спрямування їх дййй, обрання наййбільш ефективних каналів взаємозв'язку та розв'язання конфліктів у колективі. Графічно функцію керівництва представлено на рис. 10.1.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник