А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Не менш важливу роль в етиці успіху відіграє принцип відповідальності, сутність якого розкривається через наступні вимоги:

      чесність і добросовісність (сумлінність) у виконанні взятих на себе зобов'язань;

      висока трудова мотивація, особиста працелюбність та повага до людей праці, орієнтація на постійне удосконалення знань та навичок;

      прагнення до відповідності результатів праці найвищим вимогам якості, позитивна оцінка високої кваліфікації та найбільш складних видів праці, що вимагають значного рівня освіти та навичок;

      повага до грошей не як до символу влади, підкорення та джерела егоїстичного задоволення, а як до засобу підтримання та розвитку бізнесу, а також як до джерела благодійності;

      моральне засудження монополізму як найнебезпечнішого порушення принципів вільної та добросовісної конкуренції.

До другого типу моральних орієнтирів у діяльності менеджерів відносяться вимоги, які відповідають принципу справедливості [27]. Справедливість - це етична категорія, яка описується такими характеристиками:

      вимога рівності усіх громадян по відношенню до основних соціальних свобод;

      вимога обумовленості відмінностей при розподілі суспільних благ виключно нерівністю внесків окремих осіб у створення сукупності благ;

      вимога визнання суспільством справедливості нерівного розподілу благ між членами суспільства.

Конкретним втіленням етичних норм першого та другого типу виступають внутрішні та зовнішні аспекти соціальної відповідальності бізнесу, представлені у табл. 11.3.
Внутрішня соціальна відповідальність бізнесу нерозривно пов'язана з соціальною поведінкою менеджменту. Проявами такої поведінки можна вважати менеджмент, заснованийй на спільних цінностях (values-based management) та екологізацію менеджменту (greening of management) [47]. Менеджмент, заснованийй на спільних цінностях - це підхід до проблем управління, за якого менеджери визначають, підтримують та практично застосовують основні ідеї, що поширені у їхній організації. Так, шоколадна компанія «Cadbury» у 1893-1900 роках збудувала «ідеальне селище» для своїх робітників, яке мало стати зручним місцем для проживання та допомогти мешканцям дотримуватися здорового та тверезого способу життя. Компанія Ford Motors традиційно приділяла увагу формуванню середнього класу з числа своїх працівників. На вугільних підприємствах української групи компаній ДТЕК пріоритетним вважається дотримання правил техніки безпеки праці при проведенні гірничих робіт (що відрізняє приватні шахти на краще, порівняно з державними) та підтримка місцевих громад шахтарських міст та селищ.

Зовнішня соціальна відповідальність менеджменту найбільш явно проявляється у його «екологізації». Усвідомлення небезпеки забруднення навколишнього середовища, загроза вичерпання мінеральних ресурсів надр та нераціональність використання ресурсів природного середовища змушують менеджерів розробляти та втілювати заходи, спрямовані на збереження та відновлення довкілля,а також на створення екологічно безпечних товарів. Дана проблема залишається актуальною й досі: багатші суспільства споживають 75% світових енергетичних та природних ресурсів та створюють більшу частину промислових, отруйних та побутових відходів [47]. Екологізацією менеджменту називають визнання керівництвом компаній безпосереднього взаємозв'язку між управлінськими рішеннями, діями організації та станом навколишнього природного середовища [47].

До факторів, які впливають на етику менеджменту, належать:

      стадія морального росту (зрілість та цілісність особистості менеджера та сила його моральних переконань);

      індивідуальні характеристики менеджера (впевненість у власних силах, здатність до емпатії тощо);

      організаційна структура (наявність чітких та зрозумілих рекомендацій стосовно поведінки менеджера у незрозумілих ситуаціях);

      організаційна культура (ставлення членів організації до ризику, ініціативи, конфліктності тощо);

      складність морально-етичної проблеми (оцінка менеджерами проблемної ситуації з точки зору серйозності загроз та масштабності наслідків).


Правильно обрана соціальна поведінка менеджменту сприяє перетворенню організації на лідера суспільної довіри та формує позитивне сприйняття організації у зовнішньому середовищі. У таблиці 11.4 представлена десятка найбільш відповідальних компаній світу за рейтингом Fortune (2006 р.).Ефективність є одним з найважливіших показників діяльності керівництва будь-якої організації. Саме показники ефекту (результату) та питомих витрат на його досягнення визначають успішність організації, зокрема, її конкурентоспроможність на ринку. У менеджменті виділяють три концепції та три підходи до оцінки ефективності менеджменту. Згідно з цільовим підходом, ефективність управління вимірюється ступенем досягнення організацією головних цілей її діяльності. Системна концепція ефективності управління організацією передбачає, що ефективність управління характеризується ступенем адаптації організації до свого зовнішнього середовища. Поведінкова концепція акцентує увагу на відносній важливості різних групових та індивідуальних інтересів в організації.

На основі наведених вище концепцій, у теорії та практиці менеджменту сформувалося три підходи до оцінки ефективності управління - інтегральний, рівневий та часовий. Інтегральний підхід полягає у оцінюванні ефективності управління за допомогою синтетичних (узагальнюючих) показників. Рівневий підхід до оцінки ефективності управління ґрунтується на припущенні про існування трьох видів управлінської ефективності - індивідуальної, групової та організаційної. Таким чином, зміст управлінської діяльності полягає у координації дій окремих осіб (виконавців), груп (підрозділів) та організації в цілому шляхом реалізації загальних функцій менеджменту: планування, організування, мотивування та контролювання. Часовий підхід до оцінки ефективності управління ґрунтується на системній концепції та врахуванні додаткового фактору (параметру часу). Часовий підхід дозволяє оцінити ефективність управлінських дій у коротко-, середньо- та довгостроковому плані.

При застосуванні зазначених концепцій та підходів для оцінювання існуючої в організації системи менеджменту, розрізняють економічну, організаційну та соціальну ефективність. Вимірювання ефективності менеджменту вимагає визначення критеріїв та показників ефективності управлінської діяльності.

Необхідність врахування менеджерами етичних та моральних норм зумовлюється необхідністю забезпечення довгострокового характеру соціального партнерства та уникнення загрози руйнування організації. Суворе дотримання менеджерами правил «чесної гри» є необхідним, оскільки нечесність здатна призвести до короткострокового успіху, але водночас знищує довіру до менеджера та порушує суспільно визнану систему ділової співпраці та конкуренції. Соціально-відповідальна   поведінка   менеджерів   проявляється уменеджменті, заснованому на спільних цінностях та в екологізації менеджменту. Менеджмент, заснований на спільних цінностях - це підхід до проблем управління, за якого менеджери визначають, підтримують та практично застосовують основні ідеї, що поширені у їхній організації. Екологізацією менеджменту називають визнання керівництвом компаній безпосереднього взаємозв'язку між управлінськими рішеннями, діями організації та станом навколишнього природного середовища.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.  У чому полягають відмінності двох концепцій визначення ефективності менеджменту?

2.  Назвіть основні підходи до визначення ефективності менеджменту.

3.  Поясніть сутність індивідуальної, групової та організаційної ефективності.

4.  Дайте   визначення   поняттям   «критерій»,   «показник»,   «ефект» та «ефективність».

5.  Назвіть основні показники економічної ефективності менеджменту.

6.  Наведіть приклади показників соціальної ефективності менеджменту.

7.  Опишіть   класичний   та   соціально-економічний   підхід   до соціальної відповідальності бізнесу.

8.  Чому соціальну відповідальність бізнесу необхідно розглядати як інвестиції

компанії, а не як її витрати?

9.  Опишіть соціально-економічний підхід до соціальної відповідальності бізнесу.

 

10.Назвіть характерні особливості етики успіху.

11.Поясніть вимоги до принципу справедливості.

12.Коротко   прокоментуйте   зовнішні   та   внутрішні   аспекти соціальної відповідальності бізнесу.

13.Поясніть сутність менеджменту, заснованого на спільних цінностях, та екологізованого менеджменту.

14.Які фактори впливають на етику менеджменту?

 

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Необхідність врахування керівництвом відносної важливості різних групових та індивідуальних інтересів для досягнення ефективності організації описується:

а)  поведінковою концепцією;

б)  організаційною концепцією;

в)  системною концепцією;

г)  і нтегральною концепцією.

2. В  сучасних  ринкових  умовах  критерієм  оцінки ефективності організації зазвичай є:

а)  конкурентоспроможність;

б) обсяг виробництва;

в) собівартість;

3.      г)         фондоємність.За ступенем агрегування виділяють такі показники економічної ефективності:

а)  часткові;

б) відносні;

в) локальні;

г)  розрахункові.

4.       Згідно з положеннями класичного підходу пріоритетним завданням менеджерів є захист інтересів такої суспільної групи:

а) акціонерів (власників);

б) робітників (профспілок);

в) споживачів (клієнтів);

г) урядовців (держави).

5.   Майкл Портер розглядає соціальну відповідальність компаній як:

а) інвестиції у конкурентоспроможність;

б) інвестиції в ефективність;

в) витрати коштів акціонерів;

г) задовільнення інтересів суспільних груп.

6.   Справедливість    як    етична    категорія    описується такими
характеристиками:

а)  обумовленістю відмінностей при розподілі суспільних благ виключно
нерівністю внесків окремих осіб у створення сукупності благ;

б)   обумовленістю відмінностей при розподілі суспільних благ нерівністю
статусу окремих осіб у суспільстві;

в)   наявністю різних груп громадян з неоднаковим обсягом основних
соціальних свобод;

г)   визнання суспільством несправедливості нерівного розподілу благ між
членами суспільства.

 

7.       До факторів, які впливають на етику менеджменту, не належать:

а)   професійні характеристики менеджера;

б)   складність морально-етичної проблеми;

в)  організаційна структура;

г)   організаційна культура.

 

 

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ

Задача 1.

Необхідно визначити коефіцієнт оперативності (ККоп) управлінської праці у відділі постачання та збуту виробничого підприємства при наступних умовах: встановлений строк моніторингу ринку транспортних послуг 12 днів, відставання від затвердженого строку виконання - 3 дні, встановлений строк оформлення відвантаження крупної партії товару 4 дні, відставання від строку виконання - 1 день.

Розв'язання:n

2        t н

K                    =    і = 1


tоп n

2        t н i    = I

де tH - встановлений строк виконання відповідних документів, дні; t - відставання від затвердженого строку виконання, дні; n - кількість документів.

К оп=(12 - 3)+(4 - 1)/12+4=0,75

 

Висновок: отриманий коефіцієнт означає, що на підприємстві необхідно провести певні заходи щодо покращення цього показника на 25%, тобто до 1.

 

Задача 2.

Розрахуйте коефіцієнт ефективності управління (Кеф), який відображає ступінь використання потенційних можливостей на підприємстві за наступних умов: фактичне валове річне виробництво продукції становило у грошовому еквіваленті 12 341 тис. грн., потенційні можливості виробництва - 15 435 тис. грн.

 

 

 

де Ф - фактичне валове виробництво продукції (отриманий валовий доход, прибуток); П - потенційні можливості виробництва валової продукції (отримання валового доходу, прибутку).

Розв'язання:

К еф = 12341 тис.грн/15435тис.грн=0,7995=0,8.

Висновок: отриманий коефіцієнт означає, що на підприємстві необхідно провести певні заходи щодо покращення цього показника на 20%, тобто до 1.

 

Задача 3.

На виробництві, в цеху 12 робітників на протязі зміни, тривалість якої дорівнює 480 хвилин, займалися на протязі 34 хвилин виконанням підготовчо-заключних робіт, оперативний час склав 336 хвилин, час на обслуговування робочого місця - 30 хв., нормативний час на відпочинок і особисті потреби дорівнює 60 хв. Визначити коефіцієнт використання робочого дня (Кврд).

Розв'язання:

К    =      ПЗ + ОП + ОМ + ВОП (у хвилинах )

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник