А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

83.          Galbraith, John Kenneth, The Good Society: the human agenda. (Houghton Miffin Company, Boston, New York, 1996).

84.          Gantt, Henry L., A graphical daily balance in manufacture, Transactions of the American Society of Mechanical Engineers,

Volume XXIV, pages 1322-1336, 1903.

85.          Gantt, Henry L., Organizing for Work, Harcourt, Brace, and Howe, New York, 1919. Reprinted by Hive Publishing Company, Easton, Maryland, 1973.

86.          Gantt, Henry L., Work, Wages, and Profits, second edition, Engineering Magazine Co., New York, 1916. Reprinted by Hive Publishing Company, Easton, Maryland, 1973.

87.          Haus B., Lichtarski J.: Ewolucja funkcji organicznych przedsiebiorstwa przemyslowego i zmiana struktury przedmiotu „Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lodzkiego: Lodz 1979 Seria III Zeszyt 37

88.          Hodgetts, Richard M. International management: culture, strategy, and behavior / Richard M. Hodgetts, Fred Luthans, Jonathan Doh/ -6th ed., McGraw-Hill, Irwin, New York, 2006. - 609 p.

89.          James Truslow Adams The Epic of America, Taylor & Francis, 1938

- 446 р.

90.          Kozihski J., Listwan T.: Podstawy zarzadzania. Wyzsza Szkola Zarzadzania i Marketingu we Wroclawiu:. Wroclaw - Poznah 1998Levitt, Steven D. & List, John A. (2011). "Was There Really a Hawthorne Effect at the Hawthorne Plant? An Analysis of the Original Illumination Experiments". American Economic Journal: Applied Economics 3 (1): 224-238.

91.          Liedtka J.M. Collaborating across Lines of Business for Competitive Advantage, Academy of Management Executive, April 1996, p.20-37.

92.          Management Teams - Why They Succeed or Fail [Електронний
документ].                                 
-                               Режим доступу:
http://www.belbin.com/rte.asp?id=28

93.          Method, Reliability & Validity, Statistics & Research: A
Comprehensive Review of Belbin Team Roles
[Електронний
документ].                                 
-                               Режим доступу:
http://www.belbin.com/content/page/5599/A%20Comprehensive%20
Review.pdf

94.          Parsons, H. M. (1974). "What happened at Hawthorne?: New evidence suggests the Hawthorne effect resulted from operant reinforcement contingencies". Science183 (4128): 922-932.

95.          Robert R. Blake, Jane Srygley Mouton, The Managerial Grid III: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Company,

1985

97.          Rutka R.: Jak budowac regulamin organzzacyjny w przeds/'ebiorstwie. ODDK: Gdahsk 1998.s. 139-15.

98.          Szulanski G. Exploring Internal Stickness: Impediments to the Transfer of the Best Practice within the Firm, Strategic Management Journal, Winter Special Issue 1996, p.27-43

99.          Sun Tzu, The Art of War, Translated and with an introduction by Samuel B. Griffith, Oxford University Press, New York, 1963. - 197 p.

100.      The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum Geneva, Switzerland 2011).

101.      The life of Henry Ford [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.hfmgv.org/exhibits/hf/default.asp

102.      V.H.Vroom, A.G.Jago, The New Leadership: Managing Participation in Organiozations (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall,

1984)

103.      V.H.Vroom, P.W.Yetton, Leadership and Decision-Making (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1973).

104.      W.G. Ouchi, A Conceptual Control Systems as a Managemnent Tool, California Management Review, Winter 1979, p.55

Wal-Mart Stores' Mission Statement - People, Saving Money, Living a    Better Live   [Електронний   документ].-   Режим доступу: http://retailindustry.about.com/od/retailbestpractices/ig/Company-Mission-Statements/Wal-Mart-Mission-Statement.htmГЛОСАРІЙ

 

А

Автократичний стиль - поведінка керівника, який має достатньо влади для нав'язування власної точки зору своїм підлеглим.

Авторитаризм - режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб.

Агрегування - поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю або декілька одиниць. Наприклад, усі ціни індивідуальних товарів і послуг об'єднують у загальний рівень цін або всі одиниці продукції об'єднують у реальний валовий внутрішній продукт

Адміністративна школа - розглядала побудову раціональної системи управління організацією, структурування підрозділів організації за функціональними ознаками, визначила зміст роботи керівників (загальні функції менеджменту) та засади управління працівниками (принципи менеджменту).

Адміністративний апарат (штаб) - функціональний підрозділ, роль якого полягає у підготовці проектів рішень.

Адміністративно-командна система - спосіб економічної організації суспільства, за якого усі питання вирішують державні органи, а господарська діяльність повністю планується центральними органами влади.

Аксіологічна функція - полягає у розробці, описанні та систематизації критеріїв оцінки ефективності управлінських дій.

Аналіз - метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою уявного або реального розділення його на складові елементи (частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення). Кожна із виділених частин розглядається окремо у межах єдиного цілого.

Аналітична функція - полягає у встановленні причинно-наслідкових зв'язків в процесах організовування і управління, що дозволяє краще зрозуміти сутність такого роду процесів в організаціях.

Аналогова модель - представляє об'єкт дослідження аналогом, який поводить себе як реальний об'єкт, але не виглядає як такий (графік попиту та пропозиції на ринку).

Анкетування - метод дослідження, оснований на використанні слів в процесі спілкування (вербально-комунікативний метод), коли використовується спеціально оформлений список запитань (анкета) для збору відомостей від респондента.Б

Бакалавр - академічний ступінь, який присуджується студентам, що здобули базову вищу освіту

Баланс влади - своєрідний психологічний контракт між менеджерами та підлеглими, який не фіксується документально та представляє собою комбінацію переконань робітників та роботодавців стосовно взаємних очікувань.

Брунькова організація («spin-out»,«spin-off», «starbursb>) -корпорація, яка розподіляє себе на окремі частини (бізнеси або підрозділи), що діють автономно як незалежні суб'єкти господарювання.

Бюджет - кількісний план розподілу ресурсів за окремими визначеними напрямками діяльності організації.

Бюджет витрат - інструмент планування майбутніх витрат на підтримання основних видів діяльності організації для забезпечення ефективності функціонування останньої.

Бюджет доходів - інструмент планування майбутніх доходів організації, у якому враховано дії конкурентів, вплив теперішніх витрат на майбутній розмір виторгу, очікуваний попит на продукцію (послуги) фірми та майбутню ціну надання послуг (продажу продукції").

Бюджетування - технологію планування, обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також отриманих результатів.

Бюрократичний контроль - робить акцент на організаційні повноваження, а саме контролювання безпосередньо пов'язане з застосуванням адміністративних правил, інструкцій, процедур та політики. Застосування бюрократичного контролю вимагає високої стандартизації робочої діяльності організації.

 

В

Вербальне моделювання - належить до символічних й представляє інформаційну модель засобами звичайної розмовної мови.

Верифікація - перевірка наукової гіпотези на істинність.

Вертикальний розподіл праці - відокремлення діяльності з координування роботи інших людей від безпосереднього виконання робіт.

Винагородження - все те, що людина вважає цінним для себе.

Відповідальність - зобов'язання виконувати поставлені завдання та відповідати за їх задовільне розв'язання.

Відправник - особа, яка генерує ідеї або збирає та передає інформацію.

Відтворюваність- здатність об'єкту до повторення.Влада - можливість впливати на поведінку інших людей.

Вплив - поведінка однієї людини, яка вносить зміни у поведінку, ставлення або сприйняття інших людей.

«Вузьке місце» системи - явище, коли продуктивність або потужність всієї системи обмежена продуктивністю чи потужністю декількох її елементів або наявністю чи відсутністю необхідних ресурсів.

 

Г

Горизонтальний розподіл праці (спеціалізація) - розподіл всієї роботи на окремі компоненти.

Група - це дві і більше людини, які взаємозалежні та взаємодіють заради досягнення визначеної мети.

Група керівника - формальна група у організації, що складається з керівника та його безпосередніх підлеглих, які також можуть бути керівниками.

Групове мислення - процес, за допомогою якого особи намагаються дотримуватися норм, цінностей та лінії поведінки групи та її харизматичного лідера.

 

Ґ

Ґаджет- цікава технічна новинка у вигляді якогось пристрою або іншого засобу, що поєднує у собі високі технології та цілком реальне застосування.

Ґазда - господар.

Ґратка управлінська - графічне відображення основних стилів керування на основі врахування менеджерами інтересів підлеглих та концентрації зусиль працівників на виконанні робочих завдань.

 

Д

Делегування - передача завдань та повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання.

Демократичний стиль - поведінка, за якої керівник намагається створити сприятливий клімат для взаємної співпраці, дозволяє вільний обмін думками між членами організації та апелює до потреб підлеглих вищого рівня (поваги, самореалізації, успіху).

Департаменталізація - розподіл організації на окремі блоки, що можуть називатися відділами, департаментами або управліннями.

Дерево рішень - схематичне представлення проблеми прийняття рішення, яке надає керівнику можливість визначити альтернативи, співвіднести з ними фінансові результати, оцінити їх імовірність, а потім обрати найкращий варіант.Децентралізовані організації організації, де повноваження розподілені по нижчих рівнях управління.

Диверсифікованість - розподілення сфер діяльності організації з метою мінімізації господарських ризиків.

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Дивізійна організаційна структура - поділ організації на елементи та блоки за видами товарів, послуг, групами покупців або географічними регіонами збуту.

Дисфункціональний конфлікт - спричиняє зниження рівня групової співпраці та ефективності організації.

 

Е

Евристика - наука, що вивчає творчу діяльність, методи, які використовуються при відкритті нових концептів, ідей і розглядає взаємозв'язки між об'єктами та їх сукупностями, а також методики процесу навчання.

Евристичність - характеристика наукової концепції, коли відбувається передбачення нових, ще не відомих та не підтверджених науково фактів.

Економіко-математичне моделювання - практичне використання математичного апарату для визначення найбільш вигідного способу керування соціально-економічними системами.

Економічне планування - визначення економічних результатів діяльності підприємства на певний момент часу у майбутньому, розробка завдань, необхідних для досягнення цих результатів, аналіз можливих способів їх реалізації та ресурсного забезпечення.

Економічний ефект - це різниця між результатами діяльності суб'єкта господарювання та здійсненими для отримання цих результатів витратами

Економічні методи - базуються на врахуванні економічної зацікавленості працівників в результатах своєї праці та використанні цієї зацікавленості з метою спрямування зусиль співробітників у потрібному для організації напрямку.

Експеримент - метод дослідження, при якому здійснюється управління ситуацією з метою перевірки та випробовування гіпотез про причинно-наслідкові зв'язки між явищами.

Експертний метод - процедура отримання оцінки проблеми на основі узагальненої групової думки фахівців з певного питання (експертів).Емерджентність (системний ефект, системність) - наявність у будь-якої системи особливих властивостей, не притаманних її підсистемам, блокам чи сумі елементів, не пов'язаних особливими системоутворюючими зв'язками.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник