А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Етика - норми поведінки, сукупність загальноприйнятих юридичних та моральних правил, вимог, які людина ставить перед собою або яких вимагає від неї оточення.

Етика ділова - вивчення того, яким чином норми особистої моралі узгоджуються з діяльністю та цілями комерційного підприємства.

Ефективність - відображає співвідношення між ресурсами, що вводяться, і обсягами виробництва.

Ефективність абсолютна - той внесок, який зробила система менеджменту в досягненні кінцевої мети. Абсолютна ефективність виражається загальною сумою ефекту, одержаного в результаті здійснення управлінського впливу на протікання соціально-економічних процесів.

Ефективність відносна - характеризує переваги одного варіанту організації менеджменту порівняно з іншим, а також ступінь наближення вибраного варіанту до оптимального.

 

Є

Єдиноначальність - метод управління, коли все керівництво зосереджене в руках однієї особи.

 

Ж

Жаргон - один з різновидів соціальних діалектів, який відрізняється від літературної мови використанням специфічної, експресивно забарвленої лексики, синонімічної до слів загального вжитку, а також фразеології, часом особливостями вимови.

Жорстке стимулювання - базується на примушуванні людини до збільшення витрат зусиль.

 

З

Завдання - серії робіт, що мають бути виконаними у певний спосіб протягом визначеного проміжку часу для досягнення запланованих цілей.

Закон - притаманні явищам реального світу тенденції зміни, руху та розвитку, які визначають загальні етапи і форми виникнення і самоорганізації систем, що розвиваються, у природі, суспільстві та духовній культурі людства.Закономірність - послідовний прояв дії закону у реальному житті або найбільш важливі і повторювані у часі тенденції, що відображають стійкі зв'язки між елементами систем управління.

Засіб- тип (спосіб) кодування інформації.

Засоби підкріплення - будь-які негайні дії, які підвищують імовірність повторення (або відмови від повторення) певних поведінкових шаблонів працівника.

Здібності - притаманні людям від народження і пов'язані зі здатністю мислити, розмовляти, вчитися та працювати.

Змінний бюджет - фінансовий план, який враховує витрати, що будуть змінюватися в залежності від обсягів виробництва.

 

І

Інтенсивність праці - витрати працівником фізичної, розумової та нервової енергії на одиницю робочого часу.

Інтерв'ювання або інтерв'ю - це бесіда, побудована за певним планом, та яка відбувається під час безпосереднього контакту особи, яка ставить запитання (інтерв'юера) з особою, яка на них відповідає (респондентом) з обов'язковою фіксацією відповідей.

Інтрапренер - особа, що здійснює підприємницьку діяльність усередині діючої корпорації і зберігає визначену незалежність. Як правило, працює в корпоративній венчурній групі.

Інтрапренерство (Intrapreneurship) I - підприємницька діяльність усередині великих організацій, коли окремий керівник чи група керівників беруть на себе роль підприємців для реалізації визначених ідей чи проектів

Інтрапренерство II- поведінковий набір керівника, який полягає у виявленні організаційних проблем, сприйнятті складних викликів та винайденні нестандартних й ефективних рішень для організаційного розвитку.

Інтуїтивне рішення - приймається на основі інтуїції, тобто безпосереднього осягнення істини без досвіду і логічних умовиводів, внутрішнього відчуття того, що вибір є правильним.

 

К

Канал - маршрут передачі інформації.

Категорія - поняття, яке відображає універсальні властивості суспільно-економічних явищ та загальні закономірності розвитку соціотехнічних систем.

Керівники вищої ланки планують діяльність організації на тривалі періоди часу.Керівники низової ланки - утворюють організаційний рівень, який знаходиться безпосередньо над робочими та іншими працівниками (не управителями), здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань, збирають та передають інформацію про правильність їх виконання.

Керівники середньої ланки - координують та контролюють роботу молодших керівників.

Керівництво - включає стимулювання підлеглих, спрямування їх дій, вибір найефективніших каналів взаємозв'язку та розв'язання конфліктів у колективі.

Кількісний підхід - його представники довели можливість та доцільність застосування математичних методів для розв'язання управлінських та економічних задач.

Кількісні методи - регламентування діяльності керованої системи на основі визначення кількісних показників її роботи (встановлення вимірюваних у абсолютних величинах стандартів) у вигляді кошторисів, бюджетів та цін на продукцію (послуги)

Клановий контроль передбачає регулювання діяльності співробітників організації на основі загальних цінностей, традицій, ритуалів, легенд та інших аспектів організаційної культури.

Класифікація управлінських рішень - розподілення рішень на групи (класи) відповідно до визначених ознак, серед яких виділяють унікальність рішення, характер прийняття рішення та умови визначеності при прийнятті рішення.

Когнітивний дисонанс - внутрішній конфлікт, що виникає при зіткненні у свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових (когнітивних) установок стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого існування одного переконання є запереченням іншого.

Командна роль - схильність поводити себе, працювати та взаємодіяти з іншими людьми у визначений спосіб.

Комерційний розрахунок - метод ведення господарства шляхом порівняння у вартісній (грошовій) формі витрат і результатів виробничо-фінансової діяльності.

Компетенція - здатність працівника організації застосовувати знання, навички та практичний досвід для виконання професійних завдань.

Комунікаційний процес - обмін інформацією між двома або більше людьми.Консультативний апарат - його фахівці консультують лінійне керівництво в певній галузі знань.

Контролювання - встановлення стандартів, спостереження за ходом робіт з тим, щоб вони виконувалися у відповідності з планом, а також усунення істотних відхилень від стандарту.

Контролювання за принципом виключення - передбачає визначення діапазону припустимих відхилень, тобто таких параметрів відхилення фактичних показників ефективності від запланованих стандартів, які не загрожують результативності конкретних бізнес-процесів.

Конфіденційна інформація - відомості, доступ до яких обмежено фізичною або юридичною особою (крім суб'єктів владних повноважень) та яка може поширюватися у визначеному особою порядку за її бажанням відповідно до передбачених умов.

Конфлікт - відсутність згоди між двома сторонами, які можуть бути окремими особами або групами.

Концептуальні навички - здатність мислити та обдумувати абстрактні ситуації, бачити організацію як єдине ціле та взаємозв'язок між її окремими підрозділами, а також визначати місце організації у середовищі, у якому вона функціонує.

Критерій - головна відмітна ознака, на основі якої здійснюється оцінка певного явища або об'єкту (наприклад, ефективності менеджменту).

 

Л

Ліберальне стимулювання - заохочення людини до збільшення зусиль при забезпеченні відповідного винагородження, яке дозволяє відновлювати витрачені зусилля.

Ліберальний стиль - поведінка керівника, за якої він чи вона надає своїм підлеглим майже повну свободу у виборі способу досягнення цілей, виконуючи при цьому суто номінальні (представницькі) функції.

Лідерство - здатність впливати на окремих людей або групи для спрямування їхніх зусиль на досягнення цілей організації.

Лінійні повноваження - повноваження, які передаються безпосередньо від начальника до підлеглого та далі до інших підлеглих.

Лінійно-функціональні повноваження - штабний апарат (керуюча підсистема) має лінійну організацію та звичайний ланцюг команд усередині себе, одночасно виконуючи в межах своєї компетенції управлінські функції в організації.М

Математична (символічна) модель використовує символи для опису властивостей або характеристик об'єкта (формула визначення швидкості руху на основі часу подорожі та пройденої відстані).

Матеріаломісткість - частка витрат матеріальних ресурсів (основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії-) на виготовлення одиниці продукції у загальних витратах.

Менеджер - це учасник організації, який поєднує і координує роботу інших її членів.

Менеджмент - управління соціально-технічними системами, яке полягає у здійсненні процесу планування, організації, мотивації та контролю діяльності організації з метою ефективного та результативного виконання завдань.

Мережева структура організації - це відмова від вертикальної ієрархії традиційної бюрократичної організації, створення замість функціональних структур незалежних робочих груп, перехід до горизонтальних (плоских) організаційних структур організації та заміщення адміністративних взаємин контрактними.

Метод - спосіб досягнення визначеної мети, розв'язання конкретної задачі; сукупність прийомів чи дій практичного або теоретичного пізнання дійсності.

Метод «риби» - застосовується для визначення впливу різних причин на результат (ефект діяльності).

Методи владного впливу- виконання комплексу розпорядчих дій, спрямованих на впорядкування функцій, обов'язків і прав працівників, регламентацію та нормування їх діяльності шляхом складення штатного розкладу, посадових інструкцій, укладання трудових договорів, видачу наказів та розпоряджень, оголошення доган.

Методи матеріального впливу - реалізація владних повноважень за рахунок використання економічних інтересів працівників та потреб, пов'язаних із забезпеченням необхідного рівня відновлення сил працівників, визнанням та соціальною приналежністю, соціальним статусом та владою.

Методи морального впливу - сукупність керівних впливів, які мають на меті покращання організаційного клімату фірми та підвищення показників результативності й ефективності її діяльності, на основі застосування моральних стимулів, дотримання етичних норм, гармонізації виробничих взаємин та гуманізації праці.

Методи непрямого впливу - створення умов для впливу на об'єкт управління (керованої системи) за допомогою соціальних норм, психологічного впливу, реалізації певної економічної політики.Методи прямого впливу - безпосередній вплив на об'єкт управління (керованої системи) за допомогою наказів, розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо.

Методична функція - полягає у розробці методів, які дозволяють ідентифікувати, аналізувати та удосконалювати управлінські процеси, проектувати та втілювати нові рішення.

Методологічна функція менеджменту - відображає сутність менеджменту як науки і полягає у формуванні методології науки управління, виявленні причинно-наслідкових зв'язків між елементами організаційної системи та факторами середовища діяльності фірми, розробці інструментарію управлінських дій та створенні нових знань про управління організаціями.

Міжфункціональна команда - тип робочої команди, члени якої є професіоналами у різних галузях знань і прикладних сферах діяльності та працюють разом над виконанням поставлених організацією цілей.

Місія - головна мета діяльності організації, пов'язана із задоволенням деякої потреби, яка існує поза межами організації та є причиною існування останньої.

Модель - представлення об'єкта, системи або ідеї у деякій формі, яка відрізняється від оригіналу.

Модель лінійного програмування - застосовується для визначення оптимального способу розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкуруючих потреб; назва даного виду моделювання пояснюється тим, що для описання залежностей та обмежень використовуються лінійні функції.

Модель оптимального обслуговування - використовується для визначення оптимального числа каналів обслуговування стосовно до потреби в них.

Модель управління запасами - використовується для визначення часу розміщення замовлень на ресурси та їхньої кількості, а також маси готової продукції на складах.

Мотив - внутрішня сила, що спонукає людину до дій.

Мотиваційний ансамбль - гармонійне поєднання ієрархічної сукупності внутрішніх мотивів людини та зовнішніх стимулів з метою оптимального використання її професійних якостей та інноваційного потенціалу.

Мотивування - спонукання себе та інших людей до діяльності на основі виявлення та задоволення фізіологічних або психологічних потреб.

Н

Національна економіка - це економічно й організаційно єдина система взаємопов'язаних галузей і сфер діяльності людей, якимвластива відповідна пропорційність, взаємообумовлене розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

Народне господарство - економічний термін, який використовувався в УРСР для позначення сукупності галузей і сфер.

Наукова організація праці (НОП) - процес удосконалення організації праці у окремо взятому колективі на основі останніх досягнень науки та передового досвіду для найефективнішого використання матеріальних і трудових ресурсів, а також забезпечення зростання продуктивності праці.

Науково-технічний прогрес (НТП) - закономірний процес підвищення технічного рівня суспільного виробництва шляхом розвитку і вдосконалення засобів праці, технології та організації виробництва на основі використання досягнень науки і техніки.

Неокласична школа - досліджувала неекономічні мотиви поведінки працівників в організаціях; запропонувала приділяти більшу увагу налагодженню сприятливого соціально-психологічного клімату у колективах робітників, надавати працюючим людям можливості для самовдосконалення та саморозвитку, соціальної реалізації.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник